244/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 14. júla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 101 odsek 2 znie:
„(2)
Prezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh najmenej ôsmich poslancov tajným hlasovaním na päť rokov.“.
2.
V čl. 105 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 písm. f) a g) prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.