242/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
ZÁKON
z 1. júla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len „orgán verejnej správy“) so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“).“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.
V § 1 ods. 3 sa slovo „občanov“ nahrádza slovom „osôb“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.
(2)
Petičný výbor nie je právnickou osobou.
(3)
Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.
(4)
Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.“.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu
(1)
Každý má právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu1); právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu1) osoby oprávnenej konať v jej mene. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. K podpisu sa nesmú žiadnym spôsobom nútiť.
(2)
Na účel uvedený v odseku 1 sa môžu petície a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb.
(3)
Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.
(4)
Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy.
(5)
Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.“.
6.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Podanie a vybavenie petície
(1)
Petícia musí byť písomná a musí obsahovať údaje uvedené v § 4 ods. 4 o tom, kto ju podáva; ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa údaje uvedené v § 4 ods. 4 o každom jeho členovi a o osobe oprávnenej zastupovať výbor.
(2)
Orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.
(3)
Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej správy, ktorý petíciu prijal, ju bez zbytočného odkladu postúpi na rozhodnutie ústrednému orgánu štátnej správy pre petície2). Tento orgán do desiatich dní od jej doručenia určí, ktorý orgán bude petíciu alebo jej časť prešetrovať a kto bude koordinovať jej vybavenie; ústredný orgán môže rozhodnúť, že petíciu vybaví sám.
(4)
Ak petícia má také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, príslušný orgán verejnej správy vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, orgán verejnej správy petíciu neprešetruje.
(5)
Ak ďalšie petície podané v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, orgán verejnej správy oznámi osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť vo verejných informačných prostriedkoch, v miestnej tlači, oznámením v miestnom rozhlase.
(6)
Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote.
(7)
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy3).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 20a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.
3)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.“.
8.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Súčinnosť pri vybavovaní petície
(1)
Ten, kto podal petíciu, je na požiadanie príslušného orgánu verejnej správy povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgán verejnej správy nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené v § 5.
(2)
Orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak. Od iných právnických osôb a od fyzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich súhlasom, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 39 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.“.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6)
Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
7)
§ 9, 10, 18, 21 až 23 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.