232/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júla 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. a zákona č. 178/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
adresu prevádzkarne alebo označenie trhového miesta,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 ods. 5 sa za slová „v každej prevádzkarni5)“ vkladajú slová „a na každom trhovom mieste“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo oznámení trhového miesta, alebo ak treba nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu.
(2)
Inšpekčná kniha uložená v prevádzkarni je autorizovaná, ak živnostenský úrad, v ktorého územnom obvode sa prevádzkareň nachádza, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).
(3)
Inšpekčná kniha uložená na trhovom mieste je autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).
(4)
Číslo autorizácie je poradové číslo, pod ktorým inšpekčnú knihu autorizoval živnostenský úrad.
(5)
Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekčnej knihy je napríklad jej strata, poškodenie alebo vypísanie.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
Inšpekčná kniha, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, sa po dobu troch rokov od posledného záznamu ukladá u podnikateľa.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Gustáv Krajči v. r.