229/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 9 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 3. júla 1998 č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii.
Výnos upravuje zriadenie, zloženie a činnosť akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry pri posudzovaní žiadostí o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré pripravuje trénerov, cvičiteľov, inštruktorov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.