225/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
ZÁKON
z 1. júla 1998,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11a odsek 6 sa na konci pripájajú slová „samosprávy obce (§ 4); hlasovanie obyvateľov obce o iných otázkach nie je prípustné.“.
2.
V § 27 sa pripája odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Obci, mestskej časti alebo mestu, ktorých uznesenie zastupiteľstva zrušil súd pre jeho nezákonnosť a obec, mestská časť alebo mesto pokračuje v jeho vykonávaní alebo nezabráni jeho vykonaniu, môže súd uložiť pokutu do 3 000 000 Sk. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Čl. II
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb. zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 200h sa vkladá § 200ha, ktorý znie:
㤠200ha
Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev alebo mestských zastupiteľstiev
(1)
Ak obec, mestská časť alebo mesto nezruší na základe protestu prokurátora uznesenie obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, ktoré je v rozpore so zákonom, môže sa prokurátor alebo okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, obrátiť na súd s návrhom na zrušenie nezákonného uznesenia a na uloženie pokuty.
(2)
Účastníkom konania je obec, mestská časť alebo mesto a ten, kto podal návrh na začatie konania.
(3)
Príslušný na rozhodnutie je okresný súd, v ktorého obvode sa obec nachádza.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu súdu nemá odkladný účinok.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z. a zákona č. 384/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 v písmene f) sa na konci pripájajú slová „a podáva návrhy na preskúmanie zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev alebo mestských zastupiteľstiev, ak sa domnieva, že odporujú zákonu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 200ha zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.