Predpis bol zrušený predpisom 421/2004 Z. z.

224/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
1.
vyrábajú bioprodukty alebo zberajú voľne rastúce rastliny a ich časti, alebo ich spracúvajú a vyrábajú z nich biopotraviny,
2.
uvádzajú do obehu bioprodukty a biopotraviny,
b)
všeobecné pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,
c)
pravidlá výkonu odbornej kontroly uplatňovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín, ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.
(2)
Bioprodukty sú rastlinné výrobky a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(3)
Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené len z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok1) a materiálov.
(4)
Ekologický výrobca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).
(5)
Konvenčné hospodárstvo je spôsob poľnohospodárskej výroby, pri ktorom sa používajú aj iné postupy, ako sú uvedené v odseku 1.
(6)
Súbežné pestovanie je pestovanie rovnakej odrody tej istej plodiny alebo zrakovo ťažko rozlíšiteľnej plodiny na pozemkoch s konvenčnou výrobou a na pozemkoch s ekologickou výrobou tým istým ekologickým výrobcom; v živočíšnej výrobe je to chov rovnakého plemena alebo zrakovo ťažko rozlíšiteľného plemena.
(7)
Konverzia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočňuje prechod z konvenčného hospodárenia na ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „konverzia“).
(8)
Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí je zber uskutočnený na pozemkoch, kde v uplynulých troch rokoch neboli aplikované prípravky a hnojivá nepovolené do ekologickej poľnohospodárskej výroby, bol uskutočnený v súlade s osobitným predpisom1a) a nenarušil druhovú rozmanitosť rastlín.
§ 3
Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín
(1)
Požiadavky na pôdu, na ktorej možno vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, technologické postupy používané pri jej obrábaní, postupy používané pri pestovaní rastlín a pri chove jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, bližšie požiadavky na výrobu2) jednotlivých druhov bioproduktov a biopotravín, na ich balenie, označovanie, skladovanie a ich uvádzanie do obehu, ako aj zásady odberu vzoriek a spôsoby ich rozboru upravia Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín (ďalej len „pravidlá“), ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako všeobecne záväzný právny predpis.
(2)
Každý, kto označuje alebo mieni označovať poľnohospodárske produkty alebo potraviny názvom bioprodukt alebo biopotraviny, musí splniť požiadavky ustanovené pravidlami. Pravidlami je povinný spravovať sa pri výkone kontroly aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) a certifikačný orgán.
§ 4
Registrácia
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na
a)
ekologickú výrobu bioproduktov,
b)
ekologickú výrobu biopotravín,
c)
zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,
d)
uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu,
e)
výrobu bioproduktov a biopotravín v konverzii
možno vydať len tomu, kto je registrovaný kontrolným ústavom.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
druh činnosti, o ktorú žiada, doklad oprávňujúci žiadateľa na podnikanie3) v úradne osvedčenej kópii,
c)
miesto výkonu činnosti, určenie zodpovedného zástupcu, údaje o technicko-materiálnom a priestorovom zabezpečení výkonu činnosti,
d)
doklad o preukázaní práva k nehnuteľnostiam,4)
e)
katastrálny operát katastrálneho územia, v ktorom vykonáva svoju činnosť, so situačným vyznačením pozemkov,5)
f)
rozsah konvenčného hospodárenia.
(3)
Ak je žiadosť neúplná, kontrolný ústav vyzve žiadateľa, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nedostatky neodstráni, kontrolný ústav registráciu rozhodnutím zastaví. Rozhodnutie doručí kontrolný ústav žiadateľovi.
(4)
Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa na požadovaný druh činnosti. O zápise do registra informuje žiadateľa (ďalej len „držiteľ registrácie") a pridelí registračné číslo.
(5)
Žiadateľa o registráciu činnosti na výrobu bioproduktov kontrolný ústav dňom registrácie zaradí do konverzie a určí jej obdobie. Pri určovaní trvania obdobia konverzie prihliadne na to, či na pozemkoch už bola vykonávaná ekologická poľnohospodárska výroba. O zápise do registra a zaradení do konverzie informuje žiadateľa.
(6)
Držiteľ registrácie je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom a pravidlami uzavrieť zmluvu s jedným certifikačným orgánom. O tejto skutočnosti informuje kontrolný ústav.
(7)
Kontrolný ústav vedie register
a)
ekologických výrobcov bioproduktov,
b)
ekologických výrobcov biopotravín,
c)
osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti,
d)
osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu,
e)
ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii,
f)
ekologických výrobcov biopotravín z konverzie,
g)
žiadateľov o registráciu,
h)
certifikačných orgánov.
§ 4a
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a pravidlami u držiteľov registrácie vykonáva certifikačný orgán.
(2)
Certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou5a)
a)
zabezpečuje kontrolný systém podľa tohto zákona,
b)
má poverenie kontrolného ústavu.
(3)
Certifikačný orgán zabezpečuje výkon kontroly odborne spôsobilými osobami (ďalej len „inšpektor ekologického poľnohospodárstva").
(4)
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva musí spĺňať tieto kvalifikačné požiadavky:
a)
úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstva, potravinárstva, veterinárstva, lesného hospodárstva a najmenej päť rokov odbornej praxe alebo
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru.
(5)
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva nemôže
a)
byť držiteľom registrácie na výrobu biopotraviny alebo uvádzania biopotravín alebo bioproduktov do obehu,
b)
vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie, ktorému v troch predchádzajúcich rokoch aspoň raz poskytol poradenské služby,
c)
vykonávať kontrolu v okrese, v ktorom má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
d)
vykonávať kontrolu u držiteľov registrácie, ktorí sú jeho blízkymi osobami,5b)
e)
vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie viac než dva po sebe nasledujúce roky,
f)
vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré certifikačné orgány.
(6)
Ak certifikačný orgán nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný mať na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je povinný zúčastňovať sa na kontrole vykonávanej inšpektorom ekologického poľnohospodárstva na území Slovenskej republiky.
(7)
Certifikačný orgán je povinný oznámiť kontrolnému ústavu meno a sídlo, prípadne bydlisko splnomocneného zástupcu a predložiť najmenej mesiac pred vykonávaním kontroly zoznam inšpektorov ekologického poľnohospodárstva s časovým rozvrhom ich činnosti.
§ 4b
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva
(1)
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva je povinný vykonať kontrolu najmenej
a)
raz ročne u ekologického výrobcu a zberača voľne rastúcich rastlín a ich častí a osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu; v prípade, že uvedení výrobcovia hospodária aj v konvenčnom hospodárstve, predmetom kontroly je aj toto hospodárenie,
b)
dvakrát ročne u ekologického výrobcu bioproduktov v konverzii.
(2)
Pri výkone kontroly je inšpektor ekologického poľnohospodárstva povinný preukázať sa poverením certifikačného orgánu.
(3)
Držiteľ registrácie je povinný umožniť inšpektorovi ekologického poľnohospodárstva
a)
vykonať kontrolu pozemkov, výrobných prostriedkov, priestorov a zariadení súvisiacich s ekologickou poľnohospodárskou výrobou, výrobou biopotravín a uvádzaním bioproduktov a biopotravín do obehu,
b)
nahliadnuť do evidencie a dokladov týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, výroby biopotravín, uvádzania bioproduktov a biopotravín do obehu, robiť odpisy a vyhotovovať kópie,
c)
odber vzoriek pôd, prípravkov a materiálov nachádzajúcich sa u držiteľa registrácie.
§ 4c
Osvedčenie o spôsobilosti
(1)
Držiteľovi registrácie na základe výsledkov kontroly, ktorá potvrdí, že dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami,
a)
kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na výrobu bioproduktov alebo osvedčenie o spôsobilosti na výrobu biopotravín,
b)
certifikačný orgán udelí certifikát biopotravine alebo bioproduktu.
(2)
Držiteľovi registrácie na zber voľne rastúcich rastlín alebo ich častí na základe výsledkov kontroly, ktoré potvrdia, že dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami, kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na zber voľne rastúcich rastlín a ich častí.
(3)
Držiteľovi registrácie na uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu na základe výsledkov kontroly, ktorá potvrdí, že držiteľ registrácie dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami, kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu.
(4)
Osvedčenie o spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, identifikačné číslo, miesto trvalého pobytu, ak je držiteľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je držiteľom právnická osoba,
b)
druh činnosti,
c)
miesto činnosti,
d)
meno zodpovedného zástupcu za vykonávanú činnosť,
e)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom.
(5)
Ak po zaregistrovaní činnosti dôjde k zmene mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, sídla alebo práv k nehnuteľnostiam4) alebo zodpovedného zástupcu, je držiteľ registrácie povinný oznámiť zmenu týchto údajov kontrolnému ústavu v lehote 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Kontrolný ústav vykoná túto zmenu v registri. Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 4 písm. b) a c), kontrolný ústav registráciu zruší.
(6)
Kontrolný ústav osvedčenie podľa odsekov 1 až 3 zruší, ak ekologický výrobca
a)
prestane spĺňať podmienky na výkon danej činnosti,
b)
v lehote určenej kontrolným ústavom nevykonal určené opatrenia.
(7)
Osvedčenie zaniká,
a)
ak držiteľ registrácie o to požiada,
b)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
c)
výmazom z obchodného registra3) alebo z iného obdobného registra.
§ 5
Pestovanie rastlín
(1)
Systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby možno pestovať rastliny len na pôde, ktorá sa nenachádza v zaťažených územiach,6) ktorej využitie na tento účel odsúhlasil kontrolný ústav na základe výsledkov analýz cudzorodých látok. Prípustné množstvo cudzorodých látok v pôde, ktorá sa môže využívať na pestovanie rastlín ekologickým poľnohospodárstvom, upravujú pravidlá.
(2)
Ekologický výrobca je pri pestovaní rastlín povinný
a)
v pestovateľských spôsoboch používať hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojením, zvyškami rastlín a prírodnými anorganickými hnojivami tak, aby sa zabezpečila vyrovnaná bilancia pôdnej organickej hmoty a optimálna výživa rastlín,
b)
na ochranu rastlín používať biologické prípravky a mechanické spôsoby regulujúce množstvo burín a škodlivých činiteľov a organizmov,
c)
používať vyvážené osevné postupy a správne striedanie plodín s dôrazom na pestovanie trvalých a dočasných trávnych porastov a ďatelinovín,
d)
správnymi osevnými postupmi, zachovávaním ekologických pásov a pestovaním medziplodín zachovávať a sústavne obnovovať druhovú rozmanitosť rastlín a druhovú rozmanitosť živočíchov.
(3)
Ekologickým výrobcom sa zakazuje
a)
súbežné pestovanie a pestovanie geneticky modifikovaných rastlín,
b)
používanie syntetických prípravkov na ochranu rastlín a priemyselných hnojív.
(4)
Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu vydáva každoročne vo svojom publikačnom orgáne
a)
zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín,7) pričom je zakázané používať syntetické herbicídy, insekticídy, fungicídy, desikanty a regulátory rastu, a to aj pri pozberovej úprave bioproduktov a pri ich skladovaní.
§ 6
Chov zvierat
(1)
Ekologický výrobca je povinný chovať zvieratá zaradené do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby tak, aby boli zabezpečené fyziologické a ekologické požiadavky8) a požiadavky ustanovené týmto zákonom a postupy upravené pravidlami.
(2)
Zvieratá určené na výrobu bioproduktov a biopotravín sa musia chovať v chovoch spĺňajúcich požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Pri veterinárnej starostlivosti o zvieratá chované spôsobom ekologického poľnohospodárstva je zakázané používať pre zdravé zvieratá syntetické prípravky vrátane liečiv a stimulátory rastu. Výnimku zo zákazu použitia syntetických prípravkov a liečiv môže povoliť certifikačný orgán na návrh ošetrujúceho veterinárneho lekára9) alebo orgánu veterinárnej starostlivosti.10)
(4)
Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu11) každoročne vydáva vo svojom publikačnom orgáne zoznam povolených krmív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.
§ 7
Spracovanie bioproduktov a výroba biopotravín
(1)
Na spracovanie bioproduktov, výrobu biopotravín, ich balenie, označovanie, skladovanie, prepravu a uvádzanie do obehu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) tohto zákona a postupy upravené pravidlami.
(2)
Pri spracovaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín vrátane ich balenia možno použiť iba technologické postupy upravené v pravidlách a prídavné látky a materiály uvedené v zozname, ktoré každoročne vydáva ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne na návrh príslušného orgánu potravinového dozoru.13)
(3)
Potraviny vyrobené z tiel suchozemských živočíchov a vodných živočíchov, ktoré boli získané lovom, nie sú biopotravinami a ich telá nie sú bioproduktmi.
(4)
Ekologickému výrobcovi bioproduktov a biopotravín sa zakazuje
a)
spracúvať bioprodukty a vyrábať biopotraviny v časovo alebo priestorovo neoddelenej výrobe od spracovania produktov a výroby potravín z konvenčného poľnohospodárstva,
b)
používať geneticky modifikované zložky a od nich odvodené zložky potravín,
c)
používať zložky potravín ožiarené ionizujúcim žiarením,
d)
pri výrobe biopotravín používať rovnaké zložky z konvenčného poľnohospodárstva, ako sú zložky biopotraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
e)
súbežný chov v živočíšnej výrobe.
§ 8
Označovanie bioproduktov a biopotravín
(1)
Označenie bioproduktu alebo biopotraviny možno vykonať na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom, a to
a)
písomnou skratkou „bio" alebo „eko" a grafickým znakom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto zákonu,
b)
slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve",
c)
číselným kódom certifikačného orgánu.
(2)
Označovať na etikete alebo obale možno len tie bioprodukty a biopotraviny,
a)
na ktoré bol vydaný certifikát,
b)
ktoré boli dovezené s certifikátom vydaným v krajine pôvodu.
(3)
Označovať bioprodukt alebo biopotravinu skratkou „bio" je povinný aj certifikačný orgán na udelených certifikátoch, evidencii a dokladoch.
(4)
Bioprodukty a biopotraviny z konverzie sa označujú podľa odseku 1 písm. a) a c) a slovami „vyprodukovaný v konverzii ekologického poľnohospodárstva".
(5)
Zakazuje sa používať označenie „bio" alebo akékoľvek slovné spojenie na označenie produktu alebo potraviny, ktorá nepochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby.
§ 9
Skladovanie a preprava bioproduktov
Držiteľ registrácie, ktorý bioprodukty a biopotraviny skladuje alebo prepravuje, je povinný
a)
zabezpečiť ich skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby nedošlo k ich znečisteniu, kontaminácii alebo zámene s rastlinnými výrobkami alebo živočíšnymi výrobkami z konvenčnej produkcie a z konverzie,
b)
zabezpečiť ich prepravu len v takých dopravných a paletizačných prostriedkoch, v ktorých nedôjde k ich znečisteniu, kontaminácii alebo zámene s rastlinným výrobkami alebo živočíšnymi výrobkami z konvenčnej produkcie a z konverzie.
§ 10
Dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín
(1)
Držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na dovoz alebo vývoz je povinný prvému odberateľovi predložiť certifikát o ekologickom pôvode bioproduktu alebo biopotraviny vydaný v krajine pôvodu.
(2)
Na dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.15)
§ 11
Evidencia
(1)
Držiteľ registrácie je povinný viesť podrobnú evidenciu podľa druhu činnosti. Evidencia obsahuje údaje o
a)
osevných postupoch podľa pozemkov, chove hospodárskych zvierat, pestovaných odrodách a chovaných plemenách, výnosoch plodín podľa pozemkov, začatí, priebehu a skončení konverzie,
b)
pôvode množiteľského materiálu15a) a zvierat,15b)
c)
používaných hnojivách, prípravkoch na ochranu rastlín, krmivách, veterinárnych liekoch, prípravkoch na čistenie a dezinfekciu priestorov a zariadení, prípravkoch používaných na dezinsekciu a deratizáciu výrobných priestorov a nevýrobných priestorov,
d)
využívaní technologických postupov a výrobných prostriedkov, predaji a odberateľoch,
e)
prídavných látkach používaných pri spracovaní bioproduktov a výrobe biopotravín, zložkách biopotravín, ich druhoch, množstvách, pôvode, spotrebe, spôsobe spracovania,
f)
spôsobe skladovania, prepravy, výroby, označovania,
g)
o kontrole a jej výsledkoch,
h)
udelených certifikátoch bioproduktov a biopotravín.
(2)
Ak ekologický výrobca hospodári aj konvenčným spôsobom a osoba uvádzajúca bioprodukty a biopotraviny do obehu obchoduje aj s konvenčnou produkciou, sú títo povinní viesť evidenciu a záznamy oddelene.
(3)
Evidenciu uchováva držiteľ registrácie počas desiatich rokov.
§ 12
Orgány starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu a výrobu biopotravín
Orgány starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu a výrobu biopotravín sú
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
§ 13
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,
b)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
c)
vydáva zoznamy podľa § 5 ods. 4, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2,
d)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické poľnohospodárstvo a jeho kontroly.
§ 14
Kontrolný ústav
(1)
Kontrolný ústav
a)
vedie register podľa tohto zákona,
b)
vykonáva rozbory pôd, rastlín, materiálov a produkcie a vydáva posudok o výsledku rozboru,
c)
odoberá pôdne vzorky,
d)
vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok držiteľmi registrácie a certifikačným orgánom ustanovených týmto zákonom a pravidlami,
e)
rozhoduje o zaradení pozemkov do konverzie a ich vyradení z konverzie a určuje jej dobu,
f)
osvedčuje pri dovoze a vývoze ekologický pôvod biopotraviny a bioproduktu,
g)
poskytuje údaje orgánom Európskej únie,
h)
vedie evidenciu pozemkov a ich využívanie na ekologické pestovanie rastlín alebo ekologický chov zvierat,
i)
uverejňuje register podľa písmena a) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Kontrolný ústav odoberie certifikačnému orgánu poverenie, ak v jeho činnosti zistí porušenie alebo obchádzanie tohto zákona.
(3)
Kontrolný ústav môže uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom klame spotrebiteľa o tom, že produkt alebo potravina z konvenčnej výroby pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby, a povinnosť odstrániť klamlivé označenie.
(4)
Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na rozsah a dĺžku trvania porušenia povinnosti.
§ 15
Trovy konania a náklady
(1)
Ekonomicky oprávnené náklady16) na posudzovanie a schvaľovanie konverzie a trovy konania na vydávanie osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o pôvode znáša uchádzač zaradený do konverzie alebo ekologický výrobca.
(2)
Ekonomicky oprávnené náklady na rozbor vzoriek odobratých kontrolným ústavom na účely kontroly znáša uchádzač zaradený do konverzie alebo ekologický výrobca, ak výsledok kontroly preukázal porušenie podmienok ustanovených týmto zákonom a postupov upravených pravidlami alebo v projekte konverzie.
§ 16
Zverejňovanie informácií
(1)
Do evidencie a záznamov vedených podľa § 11 môžu nahliadnuť a robiť si z nich výpisy okrem orgánov uvedených v § 12 orgány veterinárnej starostlivosti10) a orgány potravinového dozoru.13)
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,17) alebo údaje označené uchádzačom zaradeným do konverzie alebo ekologickým výrobcom za predmet obchodného tajomstva.18)
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenia o pôvode vydané ekologickým výrobcom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ostávajú v platnosti.
(2)
Projekty konverzie a schválenia týchto projektov realizované pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za projekty konverzie a ich schválenia podľa tohto zákona.
§ 17a
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti vydané pred 1. januárom 2003 sa považuje za osvedčenie na činnosť podľa tohto zákona.
(2)
Ak u ekologického výrobcu nevykonáva kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom certifikačný orgán, jeho kompetencie vykonáva kontrolný ústav.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona okrem § 4 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19)
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
1a)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2)
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
4)
§ 18 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
5a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.
7)
§ 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
8)
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
10)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
11)
§ 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
13)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
15)
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 113/1990 Zb.
15a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.
15b)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).