224/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1998 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
1.
hospodária spôsobom ekologického poľnohospodárstva, pričom spracúvajú a uvádzajú do obehu rastlinné výrobky a živočíšne výrobky,
2.
vyrábajú biopotraviny,
b)
všeobecné pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,
c)
pravidlá výkonu odbornej kontroly uplatňovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín, ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.
(2)
Bioprodukty sú rastlinné výrobky a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(3)
Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené len z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok1) a materiálov.
(4)
Ekologický výrobca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).
(5)
Konvenčné hospodárstvo je spôsob poľnohospodárskej výroby, pri ktorom sa používajú aj iné postupy, ako sú uvedené v odseku 1.
(6)
Paralelná produkcia je súčasné pestovanie rovnakej odrody tej istej plodiny na pozemkoch s konvenčným hospodárením a na pozemkoch s ekologickou poľnohospodárskou výrobou tým istým ekologickým výrobcom.
(7)
Konverzia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe je obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočňuje prechod z konvenčného hospodárenia na ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „konverzia“).
§ 3
Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín
(1)
Požiadavky na pôdu, na ktorej možno vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, technologické postupy používané pri jej obrábaní, postupy používané pri pestovaní rastlín a pri chove jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, bližšie požiadavky na výrobu2) jednotlivých druhov bioproduktov a biopotravín, na ich balenie, označovanie, skladovanie a ich uvádzanie do obehu, ako aj zásady odberu vzoriek a spôsoby ich rozboru upravia Pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín (ďalej len „pravidlá“), ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako všeobecne záväzný právny predpis.
(2)
Každý, kto označuje alebo mieni označovať poľnohospodárske produkty alebo potraviny názvom bioprodukt alebo biopotraviny, musí splniť požiadavky ustanovené pravidlami. Pravidlami je povinný spravovať sa pri výkone kontroly aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).
§ 4
Podmienky vydania osvedčenia o spôsobilosti
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o zaradenie do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby a o vydanie osvedčenia o spôsobilosti (ďalej len „uchádzač“), vypracuje projekt konverzie, v ktorom preukáže, že na pestovanie rastlín, chov zvierat a výrobu biopotravín bude používať postupy, ktoré minimalizujú znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia, a používa miestne a obnoviteľné prírodné zdroje3) a predloží ho ministerstvu, ktoré ho schváli, ak zodpovedá ustanoveniam tohto zákona a postupom upraveným v pravidlách.
(2)
Projekt konverzie obsahuje
a)
stručné zdôvodnenie prechodu na systém ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
výsledky pôdnych analýz,
c)
mapu pozemkov, na ktorých sa bude hospodáriť systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby,
d)
podmienky hospodárenia s rozdelením na podmienky
1.
pestovania rastlín,
2.
chovu zvierat,
e)
koordináciu pestovania rastlín a chovu zvierat,
f)
prehľad a opis hospodárskych budov a priestorov, v ktorých sa budú vyrábať, skladovať a spracúvať bioprodukty,
g)
prehľad a opis používaných mechanizačných prostriedkov,
h)
bilanciu vstupov a výstupov vykonávanej ekologickej poľnohospodárskej výroby,
i)
spôsob spracovania bioproduktov alebo odbytové zámery,
j)
ekonomické zabezpečenie vykonávania ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(3)
Po schválení projektu podľa odseku 1 je uchádzač zaradený do konverzie. Jej dĺžku upravia pravidlá s prihliadnutím na zaťaženie pôdy cudzorodými látkami. Ak bola pred zaradením do konverzie na pozemkoch, na ktorých sa má vykonávať ekologická poľnohospodárska výroba, ustanovená osobitná sústava obhospodarovania,4) kontrolný ústav môže konverziu skrátiť.
(4)
Hospodárenie podľa projektu konverzie každoročne vyhodnocuje uchádzač i kontrolný ústav. Ak uchádzač hospodári v súlade s projektom konverzie, kontrolný ústav po uplynutí konverzie potvrdí jeho splnenie.
(5)
Ministerstvo vydá uchádzačovi osvedčenie o spôsobilosti na základe jeho žiadosti, ku ktorej priloží potvrdenie podľa odseku 4.
(6)
V osvedčení podľa odseku 5 ministerstvo uvedie
a)
identifikačné údaje ekologického výrobcu,
b)
obec, katastrálne územie a parcelné čísla pozemkov, na ktorých môže ekologický výrobca vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu,
c)
osobu zodpovednú za vykonávanie ekologickej poľnohospodárskej výroby,
d)
jednotlivé druhy bioproduktov alebo biopotravín, ktoré môže ekologický výrobca vyrábať a uvádzať do obehu.
(7)
Osvedčenie o spôsobilosti vydá ministerstvo na základe žiadosti aj výrobcovi potravín, ktorý preukáže, že potraviny vyrába a uvádza do obehu v súlade s osobitným predpisom5) a predloží potvrdenie kontrolného ústavu, že na výrobu biopotravín používa len bioprodukty a také zložky, prídavné látky a technológiu, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a postupom upraveným pravidlami.
(8)
V osvedčení podľa odseku 7 ministerstvo uvedie
a)
identifikačné údaje výrobcu biopotravín,
b)
jednotlivé druhy biopotravín, ktoré môže výrobca potravín vyrábať,
c)
prevádzkareň určenú na túto výrobu.
(9)
Ministerstvo osvedčenie podľa odsekov 5 a 7 zmení, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe boli vydané.
(10)
Ministerstvo odníme osvedčenie podľa odsekov 5 a 7, ak ekologický výrobca alebo výrobca biopotravín
a)
vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu alebo vyrába biopotraviny v rozpore s podmienkami ustanovenými týmto zákonom alebo postupmi upravenými pravidlami,
b)
vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu na pozemkoch, ktoré nie sú uvedené v osvedčení vydanom podľa odseku 5,
c)
vyrába biopotraviny v prevádzkarni, ktorá nie je uvedená v osvedčení podľa odseku 7,
d)
požiada o jeho odňatie.
(11)
Ministerstvo oznamuje vydanie, zmenu alebo odňatie osvedčenia podľa odsekov 5 a 7 kontrolnému ústavu.
(2)
Certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou5a)
(6)
Kontrolný ústav osvedčenie podľa odsekov 1 až 3 zruší, ak ekologický výrobca
§ 5
Pestovanie rastlín
(1)
Systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby možno pestovať rastliny len na pôde, ktorá sa nenachádza v zaťažených územiach,6) ktorej využitie na tento účel odsúhlasil kontrolný ústav na základe výsledkov analýz cudzorodých látok. Prípustné množstvo cudzorodých látok v pôde, ktorá sa môže využívať na pestovanie rastlín ekologickým poľnohospodárstvom, upravujú pravidlá.
(2)
Ekologický výrobca je pri pestovaní rastlín povinný
a)
v pestovateľských spôsoboch používať hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojením, zvyškami rastlín a prírodnými anorganickými hnojivami tak, aby sa zabezpečila vyrovnaná bilancia pôdnej organickej hmoty a optimálna výživa rastlín,
b)
na ochranu rastlín používať biologické prípravky a mechanické spôsoby regulujúce množstvo burín a škodlivých činiteľov a organizmov,
c)
používať vyvážené osevné postupy a správne striedanie plodín s dôrazom na pestovanie trvalých a dočasných trávnych porastov a ďatelinovín,
d)
správnymi osevnými postupmi, zachovávaním ekologických pásov a pestovaním medziplodín zachovávať a sústavne obnovovať druhovú rozmanitosť rastlín a druhovú rozmanitosť živočíchov.
(3)
Ekologickým výrobcom sa zakazuje
a)
paralelné pestovanie odrôd tej istej plodiny na všetkých pozemkoch, ktoré obrába,
b)
používanie syntetických prípravkov na ochranu rastlín a priemyselných hnojív.
(4)
Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu vydáva každoročne vo svojom publikačnom orgáne
a)
zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby,
b)
zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín,7) pričom je zakázané používať syntetické herbicídy, insekticídy, fungicídy, desikanty a regulátory rastu, a to aj pri pozberovej úprave bioproduktov a pri ich skladovaní.
§ 6
Chov zvierat
(1)
Ekologický výrobca je povinný chovať zvieratá zaradené do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby tak, aby boli zabezpečené fyziologické a ekologické požiadavky8) a požiadavky ustanovené týmto zákonom a postupy upravené pravidlami.
(2)
Zvieratá určené na výrobu bioproduktov a biopotravín sa musia chovať v chovoch spĺňajúcich požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Pri veterinárnej starostlivosti o zvieratá chované spôsobom ekologického poľnohospodárstva je zakázané používať pre zdravé zvieratá syntetické prípravky vrátane liečiv a stimulátory rastu. Výnimku zo zákazu použitia syntetických prípravkov a liečiv môže povoliť kontrolný ústav na návrh súkromného veterinárneho lekára9) alebo orgánu veterinárnej starostlivosti.10)
(4)
Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu11) každoročne vydáva vo svojom publikačnom orgáne zoznam povolených krmív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.
§ 7
Spracovanie bioproduktov a výroba biopotravín
(1)
Na spracovanie bioproduktov, výrobu biopotravín, ich balenie, označovanie, skladovanie, prepravu a uvádzanie do obehu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) tohto zákona a postupy upravené pravidlami.
(2)
Pri spracovaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín vrátane ich balenia možno použiť iba technologické postupy upravené v pravidlách a prídavné látky a materiály uvedené v zozname, ktoré každoročne vydáva ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne na návrh príslušného orgánu potravinového dozoru.13)
(3)
Ekologickému výrobcovi, ktorý vyrobil bioprodukty v súlade s ustanovením tohto zákona a podľa pravidiel, vydá kontrolný ústav osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.
(4)
Ministerstvo vydá výrobcovi biopotravín osvedčenie biopotraviny, ak pri jej výrobe sa
a)
použilo najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu,
b)
použili prídavné látky a materiály uvedené v zozname podľa § 7 ods. 2 a technologické postupy upravené v pravidlách.
(5)
Na vydávanie osvedčení o ekologickom pôvode bioproduktu alebo osvedčení biopotraviny sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14) Ak kontrolný ústav osvedčenie nevydá, ekologický výrobca sa môže proti tomu odvolať do 15 dní odo dňa, keď sa o nevydaní dozvedel, najneskôr však do troch mesiacov od tohto dňa na ministerstvo, ktoré o odvolaní rozhodne v lehote 30 dní od doručenia odvolania.
§ 8
Označovanie bioproduktov a biopotravín
(1)
Označovať prívlastkom „bioprodukt“ možno len také rastlinné výrobky alebo živočíšne výrobky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.
(2)
Označovať prívlastkom „biopotravina“ možno len také potraviny, na ktoré bolo vydané osvedčenie biopotraviny.
(3)
Ten, kto uvádza do obehu biopotraviny, je povinný ponúkať ich na osobitnom predajnom mieste s označením „Biopotraviny“.
§ 9
Skladovanie a preprava bioproduktov
Ten, kto bioprodukty skladuje alebo prepravuje, je povinný
a)
zabezpečiť ich skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby nedošlo k ich znečisteniu, kontaminácii alebo zámene s rastlinnými výrobkami alebo živočíšnymi výrobkami z konvenčnej produkcie,
b)
zabezpečiť ich prepravu len v takých dopravných a paletizačných prostriedkoch, v ktorých nedôjde k ich znečisteniu, kontaminácii alebo zámene s rastlinným výrobkami alebo živočíšnymi výrobkami z konvenčnej produkcie.
§ 10
Dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín
(1)
Ten, kto bioprodukty alebo biopotraviny dováža alebo vyváža, je povinný odberateľovi a kontrolnému ústavu predložiť osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu alebo osvedčenie biopotraviny vydané medzinárodne uznanou kontrolnou organizáciou.
(2)
Na dovoz a vývoz bioproduktov a biopotravín sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.15)
§ 11
Evidencia
(1)
Evidenciu ekologických výrobcov vedie kontrolný ústav na základe oznámenia ministerstva o vydaní osvedčenia o spôsobilosti (§ 4).
(2)
Kontrolný ústav vedie aj evidenciu všetkých uchádzačov zaradených do konverzie.
(3)
Uchádzači zaradení do konverzie a ekologickí výrobcovia sú povinní viesť záznamy o uplatňovaní technologických postupov v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe a pri spracúvaní bioproduktov.
(4)
Záznamy podľa odseku 3 musia obsahovať údaje o
a)
osevných postupoch a chovoch hospodárskych zvierat,
b)
pôvode plodín, odrôd a osív, ako aj údaje o pôvode chovaných hospodárskych zvierat,
c)
používaných hnojivách, prostriedkoch na ochranu rastlín, krmivách, veterinárnych liekoch a prostriedkoch, ako aj o látkach používaných pri spracúvaní bioprodukcie,
d)
používaných technologických postupoch.
(5)
Evidenciu a záznamy uschováva kontrolný ústav a osoby uvedené v odseku 3 počas piatich rokov.
(6)
Uchádzači zaradení do konverzie a ekologickí výrobcovia sú povinní účtovať v rámci analytickej evidencie oddelene náklady a výnosy z ekologickej poľnohospodárskej výroby a z konvenčnej výroby.
(7)
Podrobnosti o vedení evidencie podľa odsekov 1 a 2 a vedení záznamov podľa odsekov 3 a 4 upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
Orgány starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu a výrobu biopotravín
Orgány starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu a výrobu biopotravín sú
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
§ 13
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín,
b)
vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§ 4),
c)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu o nevydaní osvedčenia o ekologickom pôvode bioproduktu alebo osvedčenia biopotraviny,
d)
vydáva zoznamy podľa § 5 ods. 4, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2,
e)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické poľnohospodárstvo a jeho kontroly.
§ 14
Kontrolný ústav
(1)
Kontrolný ústav
a)
kontroluje uchádzačov zaradených do konverzie i ekologických výrobcov ako dodržiavajú podmienky a postupy ustanovené týmto zákonom a určené v projekte konverzie,
b)
vydáva potvrdenie o splnení projektu konverzie,
c)
na základe výsledkov svojej kontrolnej činnosti navrhuje ministerstvu vydať osvedčenie o spôsobilosti alebo ho zmeniť alebo odňať,
d)
vydáva osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu alebo osvedčenie biopotraviny,
e)
vedie evidenciu uchádzačov zaradených do konverzie a ekologických výrobcov,
f)
predkladá ministerstvu súhrnnú ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
g)
vykonáva rozbory pôd pre uchádzačov zaradených do konverzie a odsúhlasuje využitie pôd na pestovanie rastlín podľa § 5 a vedie evidenciu o týchto pôdach,
h)
na požiadanie uchádzača zaradeného do konverzie alebo ekologického výrobcu vykonáva rozbory rastlín a bioproduktov a vydáva posudok o výsledku rozboru,
i)
navrhuje ministerstvu zaradenie hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a krmív do zoznamov podľa § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4.
(2)
Kontrolný ústav vykonáva svoju činnosť inšpektormi; za inšpektora možno vymenovať
a)
osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo potravinárskeho smeru,
b)
iné osoby, ktoré po osobitnej kvalifikačnej príprave a skúške získali osvedčenie o spôsobilosti na výkon kontroly na úseku ekologického poľnohospodárstva.
(3)
Podrobnosti o získaní kvalifikácie a o skúške ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Uchádzači zaradení do konverzie a ekologickí výrobcovia sú povinní inšpektorovi umožniť
a)
vstup na svoje pozemky a do objektov, v ktorých skladujú a spracúvajú bioprodukty alebo vyrábajú a skladujú biopotraviny,
b)
nahliadnutie do záznamov vedených podľa tohto zákona a pravidiel,
c)
odber vzoriek pôdy, používaných hnojív, prostriedkov na ochranu rastlín, krmív, veterinárnych liekov a prípravkov, látok používaných pri spracúvaní bioproduktov a výrobe biopotravín; za odobraté vzorky sa náhrada neposkytuje.
§ 15
Trovy konania a náklady
(1)
Ekonomicky oprávnené náklady16) na posudzovanie a schvaľovanie konverzie a trovy konania na vydávanie osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o pôvode znáša uchádzač zaradený do konverzie alebo ekologický výrobca.
(2)
Ekonomicky oprávnené náklady na rozbor vzoriek odobratých kontrolným ústavom na účely kontroly znáša uchádzač zaradený do konverzie alebo ekologický výrobca, ak výsledok kontroly preukázal porušenie podmienok ustanovených týmto zákonom a postupov upravených pravidlami alebo v projekte konverzie.
§ 16
Zverejňovanie informácií
(1)
Do evidencie a záznamov vedených podľa § 11 môžu nahliadnuť a robiť si z nich výpisy okrem orgánov uvedených v § 12 orgány veterinárnej starostlivosti10) a orgány potravinového dozoru.13)
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,17) alebo údaje označené uchádzačom zaradeným do konverzie alebo ekologickým výrobcom za predmet obchodného tajomstva.18)
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenia o pôvode vydané ekologickým výrobcom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ostávajú v platnosti.
(2)
Projekty konverzie a schválenia týchto projektov realizované pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za projekty konverzie a ich schválenia podľa tohto zákona.
§ 18
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
2)
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
3)
§ 7 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
4)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
6)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.
7)
§ 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
8)
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
10)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
11)
§ 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
13)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15)
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 113/1990 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.