212/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
opatrenie z 5. júna 1998 č. 7/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách.
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a podmienky súhlasu na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 172/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.