210/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z.
opatrenie z 5. júna 1998 č. 5/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka vrátane žiadosti podľa § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka, spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 3, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky (oznámenie č. 170/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.