208/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 8, § 32 ods. 3, § 45, § 69 ods. 3, § 146 ods. 10, § 147 ods. 3, § 164 ods. 4, § 218 ods. 2 a § 221 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
výnos z 15. júna 1998 č. 538/M-98, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Výnos podrobnejšie upravuje prijímacie konanie, priebežné hodnotenie a zakladanie služobného hodnotenia, zaraďovanie policajtov do zálohy, služobnú pohotovosť, preventívnu rehabilitáciu, činnosti zakázané policajtke, tehotnej policajtke a matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, osobitnú zodpovednosť, organizáciu a riadenie v nemocenskom a výsluhovom zabezpečení a spôsob výpočtu základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície.