207/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 24. júna 1998 č. R-2/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa
- upravujú maximálne ceny vnútroštátnych výkonov telekomunikácií a podmienky digitálneho pripojenia digitálnej pobočkovej ústredne na verejnú digitálnu ústredňu,
- určuje sa postup cenovej regulácie pri nových vnútroštátnych výkonoch pôšt formou vecného usmerňovania cien pri zásielkach so zvýšeným hmotnostným limitom nad 15 kg do 30 kg,
- upresňujú sa pravidlá vecného usmerňovania cien pri vynútených výkonoch.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 1998 okrem úprav maximálnych cien vnútroštátnych výkonov telekomunikácií, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 1998.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.