205/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OPATRENIE
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Správy rezerv.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]
(1)
Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú
a)
elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne a iné),
b)
telefaxy,
c)
kopírovacie stroje,
d)
motorové vozidlá,
e)
iné hnuteľné veci štátu, ktorých nadobúdacia cena je vyššia ako 50 000 Sk.
(2)
Zostatková hodnota vecí uvedených v odseku 1 sa určí znaleckým posudkom.
(3)
Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
(1)
Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas Správy rezerv vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia.
§ 6
Zámena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.
§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu
a)
na dobu neurčitú,
b)
na dobu dlhšiu ako päť rokov.
(2)
Súhlas Správy rezerv podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu dlhšiu ako päť rokov.
(3)
Súhlas Správy rezerv sa vyžaduje na zmluvy (dohody a pod.), ktorými správcovia uvedení v § 1 opatrenia schvaľujú (povoľujú) nájomcom investičné zásahy (rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a pod.) na prenájom majetku štátu, ak nájomcami sú neštátne právnické osoby, prípadne fyzické osoby.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas Správy rezerv, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.
(2)
Súhlas Správy rezerv sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 9
Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu (k § 14 ods. 3 zákona)
Neupotrebiteľné hnuteľné veci alebo stavby štátu môže správca zlikvidovať na základe písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu, ak ich nemôže využiť ako materiál alebo ako náhradné diely. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných hnuteľných vecí štátu, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku nepresiahne 10 000 Sk. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii stavieb, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku nepresiahne 100 000 Sk. Na likvidáciu hnuteľných vecí alebo stavieb štátu, ktorých zostatková cena v čase likvidácie presahuje túto stanovenú hodnotu, je potrebný súhlas zriaďovateľa.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ján Dlhopolček v. r.