194/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

194
ZÁKON
z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat a zveri z chovu, ktorých účelom je zveľaďovanie, zlepšovanie úžitkovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat,
b)
ochranu, zachovanie a využívanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat,
c)
štátny plemenársky dozor.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat na pokusné a výskumné účely ani na obchodovanie s nimi, ich spermou, vajíčkami a embryami.
§ 2
(1)
Šľachtenie je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností hospodárskych zvierat selekciou a plemenitbou.
(2)
Plemenitba je cieľavedomé rozmnožovanie hospodárskych zvierat.
(3)
Kríženie (hybridizácia) je metóda šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat s použitím pripárovania zvierat patriacich k populáciám, ktoré sa odlišujú svojím genofondom.
(4)
Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.
(5)
Chov je skupina hospodárskych zvierat alebo jednotlivé zvieratá chované v určitom zariadení a mieste u chovateľa, ktorým je na účely zápisu do plemennej knihy alebo plemenného registra fyzická osoba alebo právnická osoba; na tomto zariadení a mieste sa vykonávajú činnosti súvisiace s plemenitbou a šľachtením.
(6)
Šľachtiteľský chov je chov určený na produkciu čistokrvných plemenníkov alebo hybridných plemenných kancov, alebo čistokrvných plemenníc na účely zlepšovania genofondu príslušného plemena.
(7)
Chránený chov je chov určitého, spravidla zánikom ohrozeného plemena hospodárskych zvierat, ktorého účelom je zachovanie jeho genofondu a historickej hodnoty.
(8)
Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznačujúca sa spoločnými charakteristickými znakmi a stálymi vlastnosťami, ktoré v nezmenených podmienkach prenášajú na svoje potomstvo, odlišujúca sa aspoň v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Početnosť jedincov populácie tvoriacich plemeno musí umožňovať jej autoreprodukciu.
(9)
Čistokrvné plemenné zviera je každé hospodárske zviera, ktorého rodičia a starí rodičia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena alebo podmienečne zapísaní a ktoré je tiež v nej zapísané alebo podmienečne zapísané, alebo spĺňa podmienky jeho zápisu.1)
(10)
Plemenné zviera je zviera zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri a jeho priame potomstvo.
(11)
Hybridné plemenné zviera je zviera, ktoré je produktom kríženia medzi
a)
čistokrvnými plemennými zvieratami genotypovo odlišných druhov, plemien alebo ich línií,
b)
hybridnými zvieratami navzájom,
c)
čistokrvnými plemennými zvieratami a hybridnými zvieratami.
(12)
Chovné zviera je zviera zaradené do plemenitby s vydaným osvedčením o identite, ktoré nespĺňa podmienky určené pre plemenné zviera.
(13)
Úžitkové zviera je zviera, ktoré nespĺňa podmienky určené pre plemenné zviera alebo pre chovné zviera.
(14)
Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie združenie chovateľov, šľachtiteľská organizácia1a) alebo uznaná chovateľská organizácia, alebo poverená chovateľská organizácia, ak ide o koňovité zvieratá, aj poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16 podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch.1b) Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha.
(15)
Plemenný register je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktorý vedie chovateľský podnik, uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané hybridné plemenné zvieratá podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch.1c)
(16)
Plemenárska evidencia je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovateľská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia a v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné ryby, včely medonosné, králiky, hydina, bežce a kožušinové zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenárska evidencia.
(17)
Osvedčenie o identite, pôvode a príslušnosti je doklad sprevádzajúci čistokrvné plemenné zvieratá alebo hybridné plemenné zvieratá, ich spermu, vaječné bunky, embryá a násadové vajcia,1d) vystavený združením chovateľov, šľachtiteľskou organizáciou,1a) uznanou chovateľskou organizáciou alebo poverenou plemenárskou organizáciou.
(18)
Zootechnická kontrola je kontrola určená na zlepšenie chovov spočívajúca v kontrole hospodárskych zvierat alebo v preskúmaní vydaných dokladov na hospodárske zvieratá.
§ 3
(1)
Starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby zahŕňa najmä
a)
úlohy štátnych orgánov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov (ďalej len „evidencia“) požadovaných na hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat,
c)
zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti priamych a nepriamych úžitkových vlastností a kontroly dedičnosti zdravia zahŕňajúce kontrolné a testovacie systémy používané na odhad plemennej hodnoty zvierat a zdravia hospodárskych zvierat,
d)
stanovenie šľachtiteľského programu, ktorý obsahuje program šľachtenia a plemenitby určitého druhu alebo plemena čistokrvných hospodárskych zvierat s vytýčeným chovným cieľom, metódami a postupmi jeho realizácie,
e)
ochranu genofondov ohrozených populácií a vytváranie génových rezerv hospodárskych zvierat, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú samčie a samičie hospodárske zvieratá, pohlavné bunky, zygoty a embryá ohrozených plemien, typov a línií, ktoré je potrebné zachovať na ich prípadné budúce využitie v šľachtení alebo na výskumné ciele,
f)
overovanie pravosti pôvodu plemenných zvierat objektívnymi biologicko-genetickými metódami,
g)
zabezpečenie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, skupinu v plemennej knihe, hospodárske zviera a jeho skupinu, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie,
h)
vedenie plemenných kníh,
i)
vedenie plemenných registrov,
j)
vedenie plemenárskej evidencie,
k)
vydávanie osvedčení o identite, pôvode a príslušnosti podľa § 2 ods. 17,
l)
zapojenie sa do medzinárodných systémov genetického hodnotenia hospodárskych zvierat (ďalej len „kontrola dedičnosti").
(2)
Úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby v populáciách a chovoch hospodárskych zvierat plnia Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a fyzické osoby alebo právnické osoby spĺňajúce podmienky uvedené v § 5 a 6.
§ 4
Podmienky výkonu šľachtenia a plemenitby
(1)
Šľachtenie v populáciách a chovoch hospodárskych zvierat a plemenitbu môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
a)
príslušné technické zariadenia a odborne spôsobilých zamestnancov na výkon starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby a
b)
zabezpečený dostatočný rozsah testovania vlastností a znakov hospodárskych zvierat a
c)
zabezpečený dostatočný rozsah plemenníkov na insemináciu alebo prirodzenú plemenitbu u chovateľov (ďalej len „zmluvné chovy“),
a ktorej vydalo ministerstvo oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu (ďalej len „plemenárska organizácia“).
(2)
Ministerstvo vydá oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu (ďalej len „oprávnenie“) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá spĺňa niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, na základe žiadosti.
(3)
Žiadosť na vydanie oprávnenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
personálne, materiálno-technické a ekonomické zabezpečenie požadovanej činnosti,
c)
stanovisko poverenej plemenárskej organizácie (§ 5 ods. 1) k žiadosti,
d)
stanoviská uznaných chovateľských organizácií (§ 6 ods. 1), ktorých sa predmet činnosti týka,
e)
stanovisko príslušného orgánu veterinárnej správy1e) o splnení veterinárnych požiadaviek1f) na výkon požadovaných činností.
(4)
Ministerstvo vo výroku rozhodnutia určí aj predmet oprávnenia a lehotu na začatie činnosti. Rozhodnutie, ktorým bolo oprávnenie vydané, ministerstvo uverejní vo svojom publikačnom orgáne.
(5)
Ministerstvo oprávnenie zmení, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané.
(6)
Ministerstvo zruší oprávnenie, ak plemenárska organizácia
a)
nespĺňa podmienky podľa odseku 1,
b)
vykonáva činnosť, ktorá nie je uvedená v oprávnení,
c)
nezačala vykonávať činnosť v určenej lehote,
d)
iným závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými právnymi predpismi,
e)
požiada o zrušenie oprávnenia.
Starostlivosť o šľachtenie a plemenitbu
§ 5
(1)
Starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby okrem činností uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), h), i) a j) môže vykonávať plemenárska organizácia spĺňajúca podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) na základe poverenia vydaného ministerstvom (ďalej len „poverená plemenárska organizácia“).
(2)
Ministerstvo vydá poverenie podľa odseku 1 buď bez žiadosti, ak ide o právnickú osobu založenú alebo zriadenú štátom1g), ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 1, alebo na základe žiadosti.
(3)
Pre posúdenie žiadosti, vydanie poverenia, jeho zmenu alebo odňatie platia ustanovenia § 4 ods. 3 až 6 obdobne.
§ 6
(1)
Úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby uvedené v § 3 ods. 1 písm. d), h), i) a j) môže vykonávať právnická osoba2) založená chovateľmi na účely zabezpečenia spoločných záujmov a postupov pri šľachtení a plemenitbe určitého druhu hospodárskych zvierat (ďalej len „chovateľská organizácia“), ktorá má
a)
vypracovaný šľachtiteľský program pre príslušný druh hospodárskych zvierat a dostatočne početný súbor čistokrvných plemenných hospodárskych zvierat tohto druhu, plemena alebo línie na plnenie šľachtiteľského programu,
b)
taký štatút plemennej knihy, ktorý umožňuje každému chovateľovi príslušného plemena hospodárskych zvierat zaregistrovať v nej svoje zviera, ak spĺňa podmienky na zápis2a); tento predpoklad nemusí spĺňať chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu anglického plnokrvníka a klusáka,
c)
vytvorené odborné predpoklady na vedenie plemennej knihy a plnenie šľachtiteľského programu.
(2)
Chovateľská organizácia môže za podmienok ustanovených v tomto zákone (§ 4) vykonávať činnosť plemenárskej organizácie.
(3)
Ministerstvo na základe žiadosti prizná2b) chovateľskej organizácii postavenie uznanej chovateľskej organizácie, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.
(4)
Rozhodnutie o priznaní postavenia uznanej chovateľskej organizácie (ďalej len „uznaná chovateľská organizácia“) ministerstvo uverejní vo svojom publikačnom orgáne.
(5)
Ak chovatelia určitého plemena nevytvorili chovateľskú organizáciu, môže ministerstvo poveriť vedením plemennej knihy tohto plemena inú uznanú chovateľskú organizáciu.
(6)
Uznaná chovateľská organizácia je na požiadanie chovateľa povinná zapísať do plemennej knihy, ktorú vedie, každé čistokrvné plemenné zviera príslušného druhu a plemena s pôvodom v ktoromkoľvek členskom štáte,2c) ak spĺňa podmienky na zápis stanovené štatútom príslušnej plemennej knihy. Na požiadanie chovateľa a po schválení ministerstvom uznaná chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu pre ošípané, môže zriadiť a viesť osobitnú časť plemennej knihy, do ktorej zapisuje čistokrvné plemenné ošípané s pôvodom v inom členskom štáte majúce špecifické znaky, ktorými sa odlišujú od tuzemskej populácie toho istého plemena.
(7)
Uznaná chovateľská organizácia je povinná predložiť ministerstvu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do konca marca.
(8)
Ministerstvo zruší rozhodnutie o uznaní chovateľskej organizácie, ak chovateľská organizácia
a)
nespĺňa niektorú z podmienok podľa odseku 1,
b)
závažným spôsobom porušuje svoje stanovy, tento zákon alebo iné súvisiace právne predpisy,
c)
požiada o zrušenie postavenia uznanej chovateľskej organizácie.
d)
nesplnila povinnosť podľa odseku 7.
(9)
Ministerstvo aktualizuje a prostredníctvom svojej internetovej stránky sprístupňuje ostatným členským štátom a verejnosti zoznamy uznaných chovateľských organizácií a poverených plemenárskych organizácií, ktoré vedú plemenné knihy.
§ 7
(1)
Žiadosť o schválenie programu kríženia obsahuje
a)
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom; u fyzickej osoby meno a priezvisko, obchodné meno, trvalý pobyt a rodné číslo,
b)
činnosti z oblasti šľachtenia a plemenitby, ktoré mieni vykonávať,
c)
základnú charakteristiku programu kríženia a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť jeho uskutočňovaním.
(2)
K žiadosti o schválenie programu kríženia sa priložia výsledky testov vykonaných poverenou plemenárskou organizáciou.
(3)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej schválilo ministerstvo program kríženia na základe výsledkov testov vykonaných poverenou plemenárskou organizáciou (ďalej len „chovateľský podnik“), je povinná
a)
viesť záznamy o zvieratách zapojených do kríženia a vyprodukovaných hybridných zvieratách,
b)
poskytovať údaje centrálnemu registru plemenárskych údajov [§ 3 ods. 1 písm. g)],
c)
zverejňovať výsledky vykonaných testov pre potreby zmluvných chovov.
Výberové komisie a uznávacie komisie
§ 8
(1)
Na účely hodnotenia hospodárskych zvierat a chovov zriaďuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
a)
výberové komisie pre hovädzí dobytok, koňovité zvieratá, ošípané, ovce, kozy a zveri z chovu,
b)
uznávacie komisie pre hydinu, bežce, kožušinové zvieratá, králiky, ryby a včely medonosné.
(2)
Predsedov a členov výberových komisií a uznávacích komisií vymenúva a odvoláva minister, ktorý schvaľuje aj štatút týchto komisií.
§ 9
(1)
Výberové komisie
a)
navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie šľachtiteľského chovu hovädzieho dobytka, koňovitých zvierat, ošípaných, oviec a kôz,
b)
vykonávajú hodnotenie plemenníkov pri ich výbere do plemenitby a žrebcov každoročne počas ich pôsobenia v plemenitbe,
c)
navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov (ďalej len „testačná stanica“).
d)
navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie chráneného chovu hovädzieho dobytka, koňovitých zvierat, ošípaných, oviec a kôz.
(2)
Uznávacie komisie
a)
navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie šľachtiteľského chovu alebo inej šľachtiteľskej jednotky hydiny, bežcov, kožušinových zvierat, králikov, rýb a včiel medonosných, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie nižšia uznaná populačná jednotka v rámci plemena, v ktorej sa zabezpečuje výber a plemenitba,
b)
vykonávajú hodnotenie plemenníkov a plemenníc pri ich zaradení do šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek,
c)
navrhujú ministerstvu uznanie alebo zrušenie testačnej stanice.
d)
vykonávajú hodnotenie chovov rýb a navrhujú ministerstvu vydanie osvedčenia na chov rýb.
§ 10
(1)
Plemenárske organizácie a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (ďalej len „hodnotiteľ“) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej správy3) a chovateľmi vykonávajú
a)
uznávanie, prehodnocovanie a rušenie iných šľachtiteľských jednotiek hovädzieho dobytka, koňovitých zvierat, ošípaných, oviec a kôz,
b)
hodnotenie plemenníc zaradených do kontroly úžitkovosti,3a) kontroly dedičnosti a do kontroly zdravia a plemenníc pri ich zaradení do šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek a pri zápise do plemenných kníh a plemenných registrov,
c)
hodnotenie plemenníc pri výbere potenciálnych matiek plemenníkov a mladých plemenníc na účely kontroly dedičnosti a kontroly dedičnosti zdravia,
d)
skúšky výkonnosti koňovitých zvierat,
e)
hodnotenie žrebcov a kobýl po ukončení skúšok výkonnosti stanovených pre jednotlivé plemená,
f)
hodnotenie chovov malých hospodárskych zvierat a uznávanie liahní hydiny.
(2)
Hodnotiteľov na návrh uznaných chovateľských organizácií a plemenárskych organizácií vymenúva ministerstvo.
(3)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.4)
Šľachtenie v populáciách a chovoch
§ 11
Šľachtenie v populáciách a chovoch spočíva najmä
a)
vo výbere a cieľavedomom pripárovaní čistokrvných hospodárskych zvierat vykonávanom na základe výsledkov kontroly ich úžitkovosti, kontroly dedičnosti, kontroly dedičnosti zdravia a kontroly ich priamych a nepriamych úžitkových vlastností, ako aj hodnotenia zovňajšku zvierat na účely zlepšovania genofondu jednotlivých chovov a populácií,
b)
v kvalifikovanom odhade plemennej hodnoty porovnaním rôznych metód testovania, ktoré určuje referenčný orgán3b) zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemena hovädzieho dobytka,
c)
v obnove genofondu a vytváraní génových rezerv ohrozených alebo málopočetných plemenársky významných populácií čistokrvných hospodárskych zvierat.
d)
v zverejňovaní dosahovaných plemenných hodnôt zvierat, výsledkov šľachtenia a plemenárskej činnosti.
§ 12
(1)
Základom šľachtenia jednotlivých plemien sú šľachtiteľské chovy alebo iné šľachtiteľské jednotky. Ich úlohou je produkcia plemenníkov, plemenníc a ich potomstva, samčích a samičích pohlavných buniek, embryí a násadových vajec na zušľachťovanie jednotlivých populácií čistokrvných hospodárskych zvierat.
(2)
Šľachtiteľské chovy uznáva ministerstvo na návrh výberovej komisie alebo uznávacej komisie z chovov, v ktorých väčšina zvierat má vynikajúcu úžitkovú a plemennú hodnotu.
(3)
Žiadosť o uznanie šľachtiteľského chovu alebo inej šľachtiteľskej jednotky podáva výberovej komisii alebo uznávacej komisii chovateľ; k žiadosti chovateľ pripája odporúčanie poverenej plemenárskej organizácie a
a)
stanovisko príslušného orgánu veterinárnej správy o plnení veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat v chove,
b)
stanovisko uznanej chovateľskej organizácie.
(4)
Ministerstvo na návrh výberovej komisie alebo uznávacej komisie a na základe vyjadrenia poverenej plemenárskej organizácie alebo uznanej chovateľskej organizácie, alebo plemenárskej inšpekcie, alebo orgánu veterinárnej starostlivosti šľachtiteľský chov zruší, ak
a)
došlo k podstatnému zhoršeniu úžitkových vlastností alebo zdravotného stavu chovaných hospodárskych zvierat,
b)
chovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
§ 13
(1)
Ministerstvo môže na návrh výberovej komisie alebo uznávacej komisie uznať a vyhlásiť jednotlivé chovy určitého plemena, plemenného alebo úžitkového typu čistokrvných hospodárskych zvierat za chránené chovy. Ministerstvo súčasne určí podmienky a požiadavky na tento chov, ako aj osobitné opatrenia štátnej starostlivosti o chránený chov.
(2)
Plemenný materiál a génové rezervy z chránených chovov môžu byť predmetom výmeny4a) s členskými štátmi a vývozu do tretích krajín4b) len so súhlasom ministerstva.
(3)
Na určenie podmienok podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.4)
§ 14
(1)
Pôvod hospodárskych zvierat zisťujú a evidujú vlastníci hospodárskych zvierat, chovatelia a plemenárske organizácie na základe údajov z prvotnej evidencie v chove, údajov z inseminácie alebo z prirodzenej plemenitby, údajov z kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu podľa medzinárodne uznávaných biologicko-genetických metód.
(2)
Udaný pôvod hospodárskych zvierat overuje poverená plemenárska organizácia
a)
pri plemenníkoch určených druhov hospodárskych zvierat, ktoré sú určené na využívanie v inseminácii a v prirodzenej plemenitbe vo vymedzenom rozsahu,
b)
pri potomstve testovaných plemenníkov v rozsahu stanovenom poverenými plemenárskymi organizáciami,
c)
pri všetkých narodených žriebätách plemien anglický plnokrvník, klusák a arabský kôň.
V iných prípadoch môže udaný pôvod hospodárskych zvierat overovať aj plemenárska organizácia.
(3)
O výsledku overovania pôvodu vydá poverená plemenárska organizácia potvrdenie o overení pôvodu.
§ 15
Vlastníci hospodárskych zvierat alebo chovatelia, alebo držitelia sú povinní na požiadanie plemenárskej inšpekcie (§ 26) alebo poverenej plemenárskej organizácie, ktorá vedie centrálny register plemenárskych údajov, alebo orgánu veterinárnej správy poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie a miesta určenia zvierat.
§ 16
Poverená plemenárska organizácia vedie a uschováva centrálny register plemenárskych údajov.
§ 17
(1)
Kontrolu úžitkovosti, testovanie priamych a nepriamych úžitkových vlastností v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat alebo v testačných staniciach uskutočňujú a kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností a kontrolu dedičnosti zdravia zabezpečujú chovatelia, chovateľské podniky a poverené plemenárske organizácie na základe zmlúv s chovateľmi. Kontrola úžitkovosti koňovitých zvierat plemien anglický plnokrvník a klusák, ktorá spočíva v testovaní výkonnosti, sa vykonáva na skúškach výkonnosti, ktorých kritériá sú rovnaké pre všetky koňovité zvieratá.
(2)
Kontrolu zdravia, kontrolu dedičnosti zdravia a testovanie zdravia hospodárskych zvierat vykonávajú súkromní veterinárni lekári.5)
(3)
Rozsah kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti zdravia, testovania a kontroly dedičnosti je určený šľachtiteľskými programami jednotlivých plemien a druhov hospodárskych zvierat.
(4)
Na účely kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, kontroly dedičnosti zdravia a testovania priamych a nepriamych úžitkových vlastností sú fyzické osoby a právnické osoby uvedené v odseku 1 povinné
a)
viesť predpísanú evidenciu,
b)
uskutočňovať na základe zmluvných podmienok skúšky úžitkovosti u všetkých chovateľov, ktorí o to prejavia záujem,
c)
zabezpečovať preverenie dostatočného počtu plemenníkov, ktoré sú zapísané v plemenárskej evidencii plemenníkov, alebo ich spermy pre potreby inseminácie.
(5)
Chovatelia hospodárskych zvierat, v ktorých chovoch sa uskutočňuje kontrola úžitkovosti, kontrola dedičnosti, kontrola dedičnosti zdravia a testovanie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a zdravia, sú povinní najmä
a)
vytvoriť poverenej plemenárskej organizácii, chovateľskému podniku a orgánu veterinárnej správy vhodné podmienky na zisťovanie potrebných údajov a poskytnúť ďalšie informácie potrebné na šľachtiteľskú činnosť, kontrolu zdravia a kontrolu dedičnosti zdravia,
b)
umožniť za dohodnutých podmienok preverovanie mladých plemenníkov, kontrolou dedičnosti úžitkových vlastností a zdravia, uskutočňovanie prehliadok a posúdenie potomstva,
c)
viesť predpísanú evidenciu,
d)
poskytnúť za dohodnutých podmienok plemenárskej organizácii potomstvo hospodárskych zvierat a pri hydine násadové vajcia a jednodňovú hydinu, ktoré táto organizácia sama vyberie na spoločný kontrolný chov alebo pre potreby testovania.
(6)
Poverená plemenárska organizácia na požiadanie rozhodnutím zaradí každého plemenníka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 4, na kontrolu a testovanie podľa odseku 1 alebo použije jeho spermu v rámci tejto kontroly a testovania.
(7)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 6 a záväznému posudku podľa § 18 ods. 4 možno podať odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Plemenitba hospodárskych zvierat
§ 18
(1)
Ministerstvo podporuje chov a plemenitbu tých plemien hospodárskych zvierat, pre ktoré je zriadená a vedená v Slovenskej republike plemenná kniha.
(2)
Ministerstvo usmerňuje plemenitbu v chovoch hospodárskych zvierat formou prirodzenej plemenitby, inseminácie, prenosu embryí, ako aj ďalšími biotechnickými metódami.
(3)
Plemenitba sa vykonáva podľa pripárovacích plánov, ktoré zostavujú chovatelia v súčinnosti s uznanými chovateľskými organizáciami a plemenárskymi organizáciami, pričom dbajú, aby nedochádzalo k nežiaducej príbuzenskej plemenitbe.
(4)
Na prirodzenú plemenitbu, insemináciu a embryotransfer možno použiť len plemenníky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu. Osvedčenie o použití na plemenitbu vydáva na základe záväzného posudku výberovej komisie uznaná chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu tohto plemena. Táto uznaná chovateľská organizácia vydáva osvedčenie o použití na plemenitbu i na spermu, vajíčka a embryá dovezené z tretích krajín podľa § 24 ods. 7 písm. e).
(5)
Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na použitie plemenníkov zaradených do prirodzenej plemenitby alebo inseminácie, na plemennice určené na chovné účely, na používanie spermy, vajíčok, embryí pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie.
(6)
Na insemináciu možno použiť spermu každého čistokrvného plemenníka, ktorý bol zaradený na insemináciu v niektorom členskom štáte, a spermu každého hybridného plemenníka, ktorého línia bola testovaná v niektorom členskom štáte.
(7)
Ak uplatňovanie odseku 6 a § 17 ods. 6 spôsobí nezhody najmä vo vzťahu k vykonaným testom plemenníka, chovateľ, uznaná chovateľská organizácia a poverená plemenárska organizácia môžu požiadať o stanovisko odborníka Európskej komisie.
(8)
Ak sa zmení spôsobilosť využitia plemenníka alebo jeho sperma na plemenitbu, uznaná chovateľská organizácia vydané osvedčenie o použití na plemenitbu zmení, obmedzí alebo zruší.
§ 19
(1)
Na plemenitbu hydiny v chovoch uznaných ministerstvom na návrh uznávacej komisie (ďalej len „uznaný chov“) možno používať plemenný materiál z tuzemských a zahraničných šľachtiteľských chovov, z ktorých potomstvo sa skúša v tuzemských alebo v zahraničných testačných staniciach.
(2)
Testačná stanica na základe výsledkov skúšok podľa odseku 1 vydá atest o úžitkovosti plemenného materiálu hydiny, a to na čas troch rokov.
(3)
Liahnuť hydinu na účely ďalšieho využitia v plemenitbe možno len z násadových vajec z uznaných chovov.
§ 19a
(1)
Ministerstvo vydáva osvedčenia na chov rýb na základe žiadosti chovateľa o vydanie osvedčenia a stanoviska uznávacej komisie.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje údaje o žiadateľovi, ak ide o
a)
fyzickú osobu podnikateľa, meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a identifikačné číslo,
b)
právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.
(3)
Prílohu žiadosti podľa odseku 1 tvorí
a)
kópia dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb, ak žiadateľ nie je zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
b)
kópia dokladu preukazujúceho vlastnícke právo žiadateľa k vodnej stavbe tvoriacej zariadenie na chov rýb, ak žiadateľ nie je vlastníkom tejto vodnej stavby, kópia zmluvy alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje žiadateľa užívať túto vodnú stavbu,
c)
doklad o odbornom vzdelaní žiadateľa alebo ním poverenej osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor so zameraním na chov rýb,
d)
potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení vykonávania veterinárneho dohľadu,5a)
e)
identifikačné údaje o vodnej ploche,5b)
f)
druhy rýb, ktoré chovateľ chová alebo chce chovať, a ich pôvod.
(4)
Postupom podľa odseku 3 písm. b) nie sú dotknuté práva a povinnosti žiadateľa vysporiadať si svoje právne vzťahy podľa osobitného predpisu.5ba)
(5)
Chovateľ je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa vydania osvedčenia podľa odseku 1.
(6)
Na účely informovania verejnosti ministerstvo zverejňuje o držiteľoch osvedčení na chov rýb údaje podľa odseku 1.
§ 20
(1)
Na účely získavania a spracovania sperma možno plemenníky chovať len v inseminačných staniciach, ktorých zriadenie a prevádzkovanie povoľuje ministerstvo.
(2)
Ministerstvo zriadenie a prevádzkovanie inseminačnej stanice podľa odseku 1 povolí tomu, kto
a)
chová dostatočný počet plemenníkov s osvedčením o použití na plemenitbu,
b)
má zabezpečené testovanie mladých plemenníkov v rozsahu určenom šľachtiteľským programom,
c)
má v chove zabezpečenú veterinárnu starostlivosť6) a veterinárny dozor7),
d)
svojimi technickými zariadeniami a odborne spôsobilými zamestnancami zabezpečuje určené postupy8) získavania a spracovania sperma.
(3)
Povoliť zriadenie a prevádzkovanie inseminačnej stanice, z ktorej sa má sperma uvádzať do obehu, možno len plemenárskej organizácii.
(4)
Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie inseminačnej stanice ministerstvo vydá najviac na čas desiatich rokov.
(5)
Prevádzkovateľ inseminačnej stanice vedie o plemenníkoch predpísané záznamy, ktoré odovzdáva centrálnemu registru plemenárskych údajov.
§ 21
Prevádzkovateľ inseminačnej stanice podľa § 20 ods. 3 môže sperma vydať iba
a)
osobe oprávnenej na insemináciu (§ 22),
b)
chovateľovi na insemináciu chovaných plemenníc,
c)
inej inseminačnej stanici,
d)
na účely výmeny s členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín, ak nejde o plemenný materiál z chránených chovov (§ 13) a genetické zdroje ohrozených plemien a populácií.
§ 22
(1)
Insemináciu, získavanie, spracúvanie, uchovávanie a prenosy embryí môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba (§ 25), ktorá podniká podľa živnostenského oprávnenia9) (ďalej len „osoba oprávnená na insemináciu“), alebo jej zamestnávateľ, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Chovateľ, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (§ 25 ods. 1), môže vo vlastnom chove vykonávať insemináciu a prenos embryí aj bez živnostenského oprávnenia.
(3)
Na insemináciu možno použiť iba sperma z inseminačnej stanice.
§ 23
(1)
Prirodzenú plemenitbu hospodárskych zvierat vykonávajú chovatelia, ktorí ju môžu vykonávať i v zmluvných chovoch.
(2)
Prirodzenú plemenitbu koňovitých zvierat zabezpečujú plemenárske organizácie svojimi plemenníkmi vo vlastných pripúšťacích zariadeniach alebo vlastníci koňovitých zvierat svojimi plemenníkmi v zariadeniach vlastníkov alebo držiteľov plemenníkov, na ktoré bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
(3)
Použitie každého plemenníka a plemennice na prirodzenú plemenitbu nemožno zakázať ani obmedziť použitím iných kritérií ako podmienok uvedených v tomto zákone (§ 18 ods. 4 až 7) a veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu.9a)
§ 24
Podmienky na nákup a predaj plemenných zvierat, spermy, vajíčok, embryí a násadových vajec
(1)
Predávať a nakupovať plemenné zvieratá alebo ich potomstvo určené na ďalšiu reprodukciu alebo chovné zvieratá môžu chovatelia priamo alebo prostredníctvom uznaných chovateľských organizácií alebo plemenárskych organizácií.
(2)
Hospodárske zvieratá možno predávať ako plemenné alebo chovné, ak
a)
sú trvale označené okrem koňovitých zvierat anglický plnokrvník, klusák a arabský plnokrvník, ktoré sú označené spôsobom zabezpečujúcim ich identifikáciu,
b)
je na ne vydané potvrdenie o pôvode alebo osvedčenie o identite, pôvode a príslušnosti,
c)
spĺňajú veterinárne požiadavky na premiestňovanie alebo na dovoz zvierat,10)
d)
je na ne vydané potvrdenie o overení pôvodu (§ 14 ods. 3) vybraných plemenníkov okrem hydiny.
(3)
Dovážať čistokrvné plemenné zvieratá a hybridné plemenné zvieratá z tretích krajín možno, ak
a)
sú sprevádzané certifikátom na dovoz plemenných zvierat podľa osobitného predpisu10a) potvrdzujúcim, že zviera je zapísané alebo podmienečne zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zozname podľa odseku 4,
b)
sú sprevádzané potvrdením uznanej chovateľskej organizácie potvrdzujúcim, že zviera bude zapísané alebo podmienečne zapísané do príslušnej plemennej knihy vedenej uznanou chovateľskou organizáciou alebo spĺňa podmienky na takýto zápis,
c)
príslušná tretia krajina vývozu je uvedená v zozname tretích krajín podľa osobitných predpisov,10b)
d)
príslušná organizácia alebo zariadenie tretej krajiny vývozu sú uvedené v zozname organizácií a zariadení podľa osobitného predpisu,10c)
e)
na jednotlivý druh alebo plemeno sú organizácia alebo zariadenie uvedené v písmene d) oprávnené,
f)
sú splnené ustanovenia osobitného predpisu.11)
g)
u plemenníkov sú doložené DNA genotypom.
(4)
Ministerstvo zostavuje zoznam organizácií tretích krajín pre jednotlivé druhy alebo plemená plemenných zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky povoľuje ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíčok a embryí. Tento zoznam je súčasťou zoznamu podľa osobitného predpisu.10c)
(5)
Ministerstvo zoznam podľa odseku 4 dopĺňa alebo upravuje v súlade s požiadavkami právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(6)
Spermu býkov môžu dovážať a predávať len fyzické osoby alebo právnické osoby prevádzkujúce inseminačnú stanicu býkov v súlade so znením § 20 tohto zákona, ak
a)
jej dávka alebo obal sú označené podľa osobitných predpisov,11a)
b)
spĺňa kvalitatívne kritériá podľa osobitného predpisu8) pre daný druh hospodárskych zvierat,
c)
je doložená dokladom o pôvode.
(7)
Spermu z tretích krajín možno dovážať a predávať, ak
a)
spĺňa podmienky podľa odseku 6,
b)
je sprevádzaná certifikátom na dovoz spermy podľa osobitného predpisu10a) potvrdzujúcim, že plemenník, od ktorého sperma pochádza, je zapísaný alebo podmienečne zapísaný v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zozname podľa odseku 3, a bol otestovaný podľa § 17,
c)
je sprevádzaná dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého sperma pochádza (§ 14 ods. 3),
d)
spĺňa veterinárne požiadavky na dovoz,11)
e)
je doložená osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.
(8)
Evidenciu spermy, vajíčok a embryí dovezených z tretích krajín vykonáva poverená plemenárska organizácia. Kontrola sa vykonáva podľa osobitného predpisu.11b)
(9)
Chovatelia vedú záznamy o použití nakúpených a dodaných dávok spermy plemenníkov, odovzdávajú ich na spracovanie plemenárskej organizácii, s ktorou majú uzavretú zmluvu,12) a tá ich ďalej postupuje poverenej plemenárskej organizácii na účely vedenia centrálneho registra plemenárskych údajov.
(10)
Vajíčka a embryá dovezené z tretích krajín môžu chovatelia nakupovať a predávať buď priamo, alebo prostredníctvom plemenárskych organizácií, ak
a)
ich dávka alebo obal sú označené podľa osobitného predpisu,12a)
b)
spĺňajú veterinárne požiadavky na dovoz,11)
c)
vajíčka sú doložené certifikátom podľa osobitného predpisu10a) uvádzajúcim pôvod genetickej matky a pri embryách aj pôvod otca,
d)
pochádzajú zo zvierat zapísaných alebo podmienečne zapísaných v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zoznamoch podľa odsekov 3 a 4.
(11)
Pri vajíčkach s pôvodom v členských štátoch sa vyžaduje doklad o pôvode genetickej matky a pri embryách aj genetického otca. Pri vajíčkach a embryách z tuzemska sa pôvod nedokladá dokladom o pôvode, ak to nadobúdateľ nevyžaduje; v takých prípadoch strácajú narodené zvieratá charakter plemenných zvierat.
(12)
Obchodovanie s plemennými zvieratami určenými na prirodzenú plemenitbu, s plemenníkmi využívanými na insemináciu a obchodovanie so spermou, vajíčkami a embryami plemenných zvierat s členskými štátmi sa nesmie zakázať alebo obmedziť z iných zootechnických alebo veterinárnych dôvodov ako tých, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona.
(13)
Ministerstvo vopred informuje ostatné členské štáty a verejnosť o dôvodoch konania podujatia podľa osobitného predpisu.12b) Ministerstvo oznamuje ostatným členským štátom a verejnosti kritériá na rozdelenie peňažných súm vyčlenených podľa osobitného predpisu12c) na ochranu, rozvoj a skvalitnenie šľachtenia koňovitých zvierat.
§ 25
Odborná spôsobilosť
(1)
Vykonávať
a)
úlohy starostlivosti o rozvoj plemenitby, alebo
b)
činnosť hodnotiteľa podľa § 10, alebo
c)
získavanie a spracovanie sperma v inseminačnej stanici (§ 20), alebo
d)
činnosť osoby oprávnenej na insemináciu podľa § 22,
môže len osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na všeobecné veterinárne lekárstvo alebo živočíšnu výrobu II. stupňa. Tieto činnosti môže vykonávať aj iná osoba, ak absolvovala preškolenie na činnosti uvedené v písmenách a) až d) a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) až c) vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie v rámci sústavy vzdelávacích zariadení schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky osobe, ktorá absolvovala teoretickú i praktickú prípravu na vykonávanie niektorých činností uvedených v odseku 1 písm. a) až c). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. d) vydáva ministerstvo osobe, ktorá absolvovala teoretickú a praktickú prípravu vo vyššie uvedenom vzdelávacom zariadení.
(3)
Ak činnosti uvedené v odseku 1 alebo niektorú z nich vykonáva právnická osoba, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti jej zamestnanec.
Štátny plemenársky dozor
§ 26
(1)
Orgánom štátnej správy na úseku plemenárskeho dozoru je Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky (ďalej len „plemenárska inšpekcia“), ktorá je oprávnená vykonávať zootechnické kontroly podľa § 2 ods. 18 a dozerať, ako plemenárske organizácie a chovateľské organizácie, chovateľské podniky, chovatelia, vlastníci, držitelia a osoby oprávnené na insemináciu dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom.
(2)
Na čele plemenárskej inšpekcie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
§ 27
(1)
Plemenárske organizácie, chovateľské organizácie, chovateľské podniky, chovatelia, vlastníci, držitelia a osoby oprávnené na insemináciu a ich zamestnanci sú povinní na požiadanie zamestnancov plemenárskej inšpekcie
a)
poskytnúť potrebné informácie a umožniť nahliadanie do plemenárskych a evidenčných dokladov,
b)
umožniť pri dodržaní podmienok ustanovených osobitnými predpismi13) vstup do objektov, v ktorých má byť vykonaná kontrola,
c)
predvádzať zvieratá, ktoré sú predmetom kontroly,
d)
umožniť obhliadky, vyšetrenia, laboratórne testy a odobratie potrebných vzoriek.
(2)
Za vzorky odobraté podľa odseku 1 písm. d) sa neposkytuje náhrada.
Sankcie
§ 28
(1)
Plemenárskej organizácii alebo chovateľskému podniku, alebo chovateľovi, alebo vlastníkovi, alebo držiteľovi, alebo osobe oprávnenej na insemináciu môže plemenárska inšpekcia uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak
a)
nezabezpečí poskytnutie súčinnosti podľa § 27,
b)
nezisťuje a neeviduje pôvod hospodárskych zvierat spôsobom uvedeným v § 14,
c)
nevedie evidenciu chovaných hospodárskych zvierat alebo neposkytne túto evidenciu plemenárskej inšpekcii, alebo neposkytne svoju evidenciu pre potreby centrálneho registra plemenárskych údajov (§ 15),
d)
používa na plemenitbu hospodárskych zvierat plemenníky alebo sperma, na ktoré nebolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu podľa § 18 ods. 4,
e)
predáva násadové vajcia a liahne hydinu z násadových vajec, ktoré nepochádzajú z uznaných chovov, a vyliahnutý materiál ďalej uvádza do obehu (§ 19 ods. 3),
f)
uvádza do obehu sperma, ktoré nepochádza z inseminačnej stanice (§ 20 a § 22 ods. 3),
g)
nevedie záznamy o použití nakúpených alebo dodaných inseminačných dávok býkov podľa § 24 ods. 9,
h)
vykonáva insemináciu hospodárskych zvierat bez odbornej spôsobilosti podľa § 22,
i)
predáva neoznačené sperma plemenníkov alebo sperma, ktoré nespĺňa kvalitatívne kritériá8) uvedené v § 24 ods. 6.
(2)
Pokutu do 400 000 Sk môže plemenárska inšpekcia uložiť plemenárskej organizácii alebo chovateľskému podniku, alebo chovateľovi, alebo vlastníkovi, alebo držiteľovi, alebo osobe oprávnenej na insemináciu, ak
a)
vyvezie do zahraničia bez súhlasu ministerstva plemenný materiál alebo génové rezervy z chránených chovov (§ 13 ods. 2),
b)
dovezie zo zahraničia sperma, ktoré nespĺňa podmienky uvedené v § 24 ods. 7,
c)
predáva vajíčka alebo embryá plemenných zvierat, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v § 24 ods. 10.
(3)
Pokutu do 600 000 Sk môže plemenárska inšpekcia uložiť tomu, kto sa konania uvedeného v odseku 1 alebo v odseku 2 dopustil opakovane.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 písm. h) nemožno uložiť chovateľovi, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 25 ods. 1 a insemináciu vykonáva vo vlastnom chove.
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(6)
Pokutu môže plemenárska inšpekcia uložiť do jedného roka odo dňa, keď bolo zistené porušenie zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu zákona došlo.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(8)
Výnosy z pokút uložených plemenárskou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 29
(1)
Plemenárska inšpekcia môže okrem uloženia pokút uložiť
a)
kastráciu plemenníka, zákaz predaja plemenných zvierat, zákaz predaja a využívania sperma a embryí, zákaz predaja násadových vajec a mláďat hydiny, zákaz liahnutia,
b)
zhabanie a likvidáciu sperma alebo embryí, ak ich používa osoba, ktorá nie je odborne spôsobilá na insemináciu.
(2)
O odvolaniach proti rozhodnutiam plemenárskej inšpekcie o uložení pokuty podľa § 28 alebo o uložení opatrení podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo.
(3)
Plemenárska inšpekcia môže navrhnúť ministerstvu, aby
a)
odobralo oprávnenie plemenárskej organizácii, ak riadne nevykonáva svoju činnosť (§ 4 ods. 6),
b)
odobralo poverenie plemenárskej organizácii, ak riadne nevykonáva svoju činnosť (§ 5 ods. 3),
c)
zrušilo rozhodnutie o uznaní chovateľskej organizácie, ak riadne nevykonáva svoju činnosť (§ 6 ods. 6),
d)
odobralo povolenie na prevádzkovanie inseminačnej stanice, ak jej prevádzkovateľ prestal spĺňať podmienky na jej zriadenie (§ 20 ods. 2) alebo porušuje povinnosti podľa § 21,
e)
odobralo oprávnenie na insemináciu, ak osoba oprávnená na insemináciu porušuje ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
f)
zrušilo program kríženia (§ 7 ods. 1), ak chovateľský podnik vykonáva činnosti, ktoré nie sú v súlade so schváleným programom kríženia, alebo neplní povinnosti uvedené v § 7 ods. 3,
g)
zrušilo šľachtiteľský chov, inú šľachtiteľskú jednotku alebo testačnú stanicu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 30
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 32
(1)
Osvedčenia o spôsobilosti na odborné činnosti vydané ku dňu účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov ostávajú v platnosti.
(2)
Plemenárske organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie podľa doterajších predpisov, sú povinné do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona požiadať o vydanie oprávnenia (§ 4) alebo uznania (§ 6).
§ 33
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a)
vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania priamych a nepriamych úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra a o vedení predpísanej evidencie,
b)
overovaní pôvodu hospodárskych zvierat,
(2)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti o
a)
uznávaní, prehodnocovaní a rušení šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek,
b)
vykonávaní inseminácie, získavaní spermy, oocytov a embryí, ako aj o ich prenose a realizácii ďalších reprodukčných biotechník.
§ 33a
Vláda Slovenskej republiky vydá nariadenie podľa osobitného predpisu.14)
§ 33b
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
(2)
Na účely tohto zákona ministerstvo na základe splnomocňujúcich ustanovení, nariadení alebo rozhodnutí Rady Európskych spoločenstiev alebo Komisie Európskych spoločenstiev môže vydať všeobecne záväzný právny predpis.
§ 34
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 256/1991 Zb.,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 257/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z. a zákona č. 179/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné sa na konci pripájajú tieto slová:
„Inseminácia
Osvedčenie vydané Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
§ 22 a 25 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné sa vypúšťa slovo „Inseminácia“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 194/1998 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 12. 8. 1977) v znení smernice Rady 79/268/EHS z 5. marca 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 13. 3. 1979), smernice Rady 85/586/EHS z 20. decembra 1985 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372 , 31. 12. 1985), nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 31. 12. 1985), smernice Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 94/28/ES z 23. júna 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 12. 7. 1994), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
2.
Smernica Rady 87/328/EHS z 18. júna 1987 o výbere čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 26. 6. 1987) v znení smernice Rady 2005/24/ES zo 14. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2005).
3.
Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné ošípané (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 382, 31. 12. 1988) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
4.
Smernica Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989 týkajúca sa čistokrvných plemenných oviec a kôz (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 153, 6. 6. 1989).
5.
Smernica Rady 90/118/EHS z 5. marca 1990 o zaraďovaní čistokrvných plemenných ošípaných do plemenitby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 071, 17. 3. 1990).
6.
Smernica Rady 90/119/EHS z 5. marca 1990 o hybridných ošípaných na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 071, 17. 3. 1990).
7.
Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vo vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990) v znení smernice Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 303, 31. 10. 1990), smernice Rady 90/667/EHS z 27. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 363, 27. 12. 1990), smernice Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 373, 31. 12. 1990), smernice Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 046, 19. 2. 1991), smernice Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991), smernice Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11. 12. 1991), smernice Rady 92/60/EHS z 30. júna 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 15. 3. 1993), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES z 21. októbra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 315, 19. 11. 2002).
8.
Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990).
9.
Smernica Rady 90/428/EHS z 26. júna 1990 o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určených na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10; Ú. v. ES L 224, 18. 8. 1990).
10.
Smernica Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991, ktorou sa ustanovujú zootechnické požiadavky a požiadavky na pôvod pri obchode s čistokrvnými zvieratami a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991).
11.
Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa určujú zásady vzťahujúce sa na zootechnické a genealogické podmienky uplatniteľné pri dovozoch zvierat, semena, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS týkajúca sa čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 12. 7. 1994).
12.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
1g)
Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
1)
Napríklad rozhodnutie Komisie 90/255/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre zápis čistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.
1a)
Napríklad rozhodnutie Komisie 89/501/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce kritériá na schválenie a kontrolu združení chovateľov a šľachtiteľských organizácií, ktoré vytvárajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ošípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1b)
Napríklad rozhodnutie Komisie 89/502/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na zápis plemenných ošípaných do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1c)
Napríklad rozhodnutie Komisie 89/504/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na schvaľovanie a riadenie združení chovateľov, plemenárskych organizácií a súkromných spoločností, ktoré zakladajú a vedú registre pre hybridné plemenné ošípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1d)
Napríklad rozhodnutie Komisie 89/503/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce osvedčenia pre čistokrvné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 2005/379/ES zo 17. mája 2005 o potvrdení pôvodu zvieraťa a údajoch o pôvode čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka, jeho spermy, vajíčok a embryí (Ú. v. EÚ L 125, 18. 5. 2005), rozhodnutie Komisie 89/506/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce osvedčenie pre hybridné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 90/258/EHS z 10. mája 1990 stanovujúce zootechnické certifikáty o pôvode čistokrvných plemenných oviec a kôz, ich spermy, vaječných buniek a embryí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.
1e)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
1f)
§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
2)
Napríklad § 20f Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 221 Obchodného zákonníka.
2a)
Napríklad rozhodnutie Komisie 84/419/EHS z 19. júla 1984 o kritériách pre zápis hovädzieho dobytka do plemennej knihy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6).
2c)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
2b)
Napríklad rozhodnutie Komisie 90/254/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre schvaľovanie organizácií a združení chovateľov, ktoré zakladajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ovce a kozy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.
3a)
Napríklad rozhodnutie Komisie 90/256/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú metódy pre kontrolu úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z.
5a)
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5b)
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
5ba)
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
8)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 26 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
10b)
§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
11a)
Napríklad príloha č. 2 časť B ods. 3 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín, príloha č. 2 časť 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
12)
Napríklad § 536 až 565 Obchodného zákonníka.
12a)
Napríklad príloha č. 2 časť B písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
12b)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2004 Z. z. o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch.
14)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.