190/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
ZÁKON
z 21. mája 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z. a zákona č. 43/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak je zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu.“.
2.
V § 37 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
3.
V § 37 v novooznačenom odseku 2 sa slová „podľa predchádzajúcich odsekov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
4.
V § 37 novooznačené odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Zamestnávateľ môže previesť zamestnanca na inú prácu, ako bola dohodnutá, aj bez jeho súhlasu na dobu nevyhnutnej potreby, ak je to potrebné na odvrátenie živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo na zmiernenie ich bezprostredných následkov.
(4)
Práca, na ktorú zamestnávateľ prevádza zamestnanca podľa odseku 2, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, jeho schopnostiam a kvalifikácii (ďalej len „vhodná práca“).
(5)
Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod prevedenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má prevedenie trvať. Ak prevedením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi písomné oznámenie o dôvode prevedenia na inú prácu a o dobe jeho trvania s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3.“.
5.
V § 115 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.
6.
V § 129 sa vypúšťajú slová „a ak nebol prevedený na inú prácu [§ 37 ods. 4 písm. a) a § 115 ods. 2]“.
7.
V § 163 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnávajú v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje vždy dátumy narodenia mladistvých zamestnancov.“.
8.
V § 165 sa za slová „sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju“ vkladajú slová „neohrozujú ich mravnosť“.
Čl. II
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. a zákona č. 248/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4c.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 272 ods. 5 Zákonníka práce.“ nahrádza citáciou „§ 272 ods. 4 Zákonníka práce.“.
Čl. III
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.