189/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci medzi ich colnými správami.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 21. februára 1997, na základe článku 12 ods. 1.
DOHODA medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci medzi ich colnými správami
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spojených štátov amerických,
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov poškodzuje ekonomické, finančné a obchodné záujmy ich štátov,
rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania ciel a iných platieb,
súc presvedčené, že boj proti porušovaniu colných predpisov možno viesť účinnejšie prostredníctvom spolupráce colných správ,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
1.
„colné predpisy“ sú zákony a predpisy uplatňované colnými orgánmi, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, týkajúce sa cla a iných platieb alebo zákazov, obmedzení a podobných opatrení upravujúcich pohyb tovaru cez štátne hranice,
2.
„colná správa“ je v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike Ústredná colná správa (v súčasnosti je to v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky) a v Spojených štátoch amerických Colná služba Ministerstva financií Spojených štátov amerických,
3.
„porušovanie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušenie.
Článok 2
Rozsah pomoci
1.
Strany sa dohodli navzájom si pomáhať vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania akéhokoľvek porušovania colných predpisov v rámci právomoci ich colných správ v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
2.
Pomoc podľa tejto dohody bude na požiadanie takisto zahŕňať všetky informácie na zabezpečenie presného vymeriavania ciel a iných platieb colnými správami.
3.
Pomoc uvedená v odsekoch 1 a 2 sa poskytuje vo všetkých konaniach v rámci pôsobnosti ich colných správ, či už ide o konanie súdne, správne alebo o zisťovanie. Táto pomoc zahŕňa najmä konanie o zaraďovaní tovaru, o hodnote, pokutách a o postihu, zhabaní a o ďalších okolnostiach, ktoré sú podstatné na uplatňovanie colných predpisov.
4.
Strany sa dohodli, že navzájom si poskytnú čo najrozsiahlejšiu pomoc v oblasti technickej spolupráce v colných otázkach. Táto pomoc zahŕňa najmä
a)
školenie a pomoc pri rozvíjaní špecializovaných schopností pracovníkov colnej správy,
b)
výmenu informácií o používaní zabezpečovacej techniky a techniky zisťovania a skúseností s ňou,
c)
výmenu špecialistov ovládajúcich výkon colnej praxe, zabezpečovacích metód a metód zisťovania,
d)
výmenu odborných, vedeckých a technických údajov týkajúcich sa colných predpisov a režimov a
e)
akúkoľvek ďalšiu technickú spoluprácu podľa uváženia oboch strán.
5.
Účelom tejto dohody je rozvoj vzájomnej pomoci uskutočňovanej v súčasnosti medzi stranami. Všetka pomoc poskytnutá podľa tejto dohody ktoroukoľvek stranou sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 3
Povinnosť dodržiavať dôvernosť informácií a dokladov
1.
Informácie, doklady a iné oznámenia prijaté v rámci vzájomnej pomoci možno použiť iba na účely podľa tejto dohody vrátane ich použitia v súdnom či správnom konaní. Takéto informácie, doklady a iné oznámenia možno použiť na iné účely iba s výslovným súhlasom strany, ktorá uvedené informácie poskytla.
2.
Dožiadania, informácie, doklady a iné oznámenia získané ktoroukoľvek stranou sa budú na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, považovať za dôverné. Dôvody vedúce k takejto žiadosti sa oznámia.
Článok 4
Výnimky z pomoci
1.
Ak colná správa jednej strany dôjde k záveru, že pomoc poskytnutá v rámci tejto dohody by narušila suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné podstatné štátne záujmy alebo by nebola v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, možno ju odmietnuť alebo odoprieť, alebo môže podliehať splneniu určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak colná správa jednej strany požiada o pomoc, ktorú by sama nemohla poskytnúť, ak by ju o to požiadala druhá strana, oznámi to pri predložení svojej žiadosti. Dožiadaná strana uváži, či tejto žiadosti vyhovie.
Článok 5
Forma a obsah žiadostí o pomoc
1.
Žiadosti podľa tejto dohody sa vyhotovia v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie takýchto žiadostí sa k nej priložia. V prípade naliehavej situácie možno rovnako prijať ústne žiadosti, ktoré sa však musia čo najskôr potvrdiť písomne.
2.
Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:
a)
názov orgánu, ktorý žiadosť podáva,
b)
druh konania,
c)
predmet a dôvod žiadosti,
d)
názvy a adresy strán, ktorých sa konanie týka, ak sú známe, a
e)
stručný opis daného prípadu vrátane právnych skutočností.
Článok 6
Spôsob spojenia
1.
Pomoc sa bude uskutočňovať prostredníctvom priameho spojenia medzi vedúcimi predstaviteľmi príslušných colných správ alebo na to určenými pracovníkmi.
2.
Ak colná správa dožiadanej strany nie je príslušným orgánom na splnenie žiadosti, môže ju odovzdať inému príslušnému orgánu. Tento príslušný orgán potom zváži, či pomoc poskytne.
Článok 7
Realizácia žiadostí
1.
Dožiadaná colná správa sa vynasnaží vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na realizáciu žiadosti.
2.
Colná správa ktorejkoľvek strany môže na požiadanie vykonať v mene dožadujúcej strany akékoľvek nevyhnutné zisťovania alebo získať informácie v rámci svojej právomoci vrátane vyžadovania informácií od znalcov, svedkov a osôb podozrivých z porušenia colných predpisov.
3.
Colná správa ktorejkoľvek strany môže na žiadosť druhej strany vykonať overenia, preskúmania a zisťovania v spojitosti s otázkami, ktoré sú v jej právomoci a sú uvedené v tejto dohode.
4.
Dožiadaná strana môže na žiadosť povoliť pracovníkom dožadujúcej strany ich prítomnosť ako zástupcov, a ak je to vhodné, poskytnúť prostredníctvom povereného pracovníka dožiadanej strany akékoľvek informácie či pomoc uvedenú v žiadosti.
5.
Žiadosť jednej strany, aby sa zachoval určitý postup, vybaví sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej strany.
6.
Na základe žiadosti sa dožadujúcej strane oznámi čas a miesto konania opatrení vykonávaných v súvislosti s touto žiadosťou na účely ich koordinácie.
7.
Ak žiadosti nemožno vyhovieť, dožadujúcej strane sa to neodkladne oznámi s uvedením dôvodu odmietnutia.
Článok 8
Dokumentácia, doklady a svedkovia
1.
Originály spisov, dokladov a iných materiálov sa budú požadovať iba v prípadoch, ak by nestačili ich kópie. Na základe osobitnej žiadosti budú kópie takýchto spisov, dokladov a iných materiálov náležite overené.
2.
Originály spisov, dokladov a iných materiálov, ktoré boli odovzdané, vrátia sa pri najbližšej príležitosti, najneskôr do jedného mesiaca po skončení konania; práva dožiadanej strany alebo tretích strán týkajúce sa danej veci zostanú nedotknuté.
3.
Colná správa jednej strany na žiadosť colnej správy druhej strany splnomocní svojich pracovníkov, aby vystúpili ako svedkovia alebo znalci v súvislosti s porušením colných predpisov v súdnom alebo v správnom konaní na území druhej strany a aby poskytli také spisy, doklady alebo iné materiály alebo ich overené kópie, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť o vystúpenie musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.
4.
Na písomnú žiadosť colnej správy jednej strany colná správa druhej strany odovzdá závery alebo rozhodnutia správnych orgánov týkajúce sa vykonávania vnútroštátnych colných predpisov dožiadanej strany, alebo ju oficiálne informuje prostredníctvom príslušných orgánov v súlade s vnútroštátnymi colnými predpismi dožiadanej strany.
Článok 9
Náklady
1.
Strany sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody s výnimkou nákladov na svedkov, odmien znalcom a tlmočníkom, ak nie sú štátnymi zamestnancami.
2.
Náklady na dopravu a náklady na svedkov, odmeny znalcom a tlmočníkom vyžiadané jednou stranou uhradí dožadujúca strana.
3.
Ak si splnenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, strany sa dohodnú na určení podmienok, za ktorých sa žiadosť vybaví, ako aj na spôsobe, akým sa tieto náklady uhradia.
Článok 10
Osobitné prípady pomoci
1.
Colné správy sa budú na požiadanie navzájom informovať o tom,
a)
či tovar dovezený na územie dožadujúcej strany bol zákonne vyvezený z územia dožiadanej strany,
b)
či tovar vyvezený z územia dožadujúcej strany bol zákonne dovezený na územie dožiadanej strany.
Na požiadanie sa v informácii uvedie colný režim, do ktorého bol tovar prepustený.
2.
Colná správa jednej strany na žiadosť colnej správy druhej strany vykoná v rámci svojich možností dohľad na svojom území nad
a)
dopravnými prostriedkami podozrivými z toho, že boli použité pri porušení colných predpisov,
b)
tovarom označeným dožadujúcou stranou za predmet porušenia colných predpisov a
c)
určitými osobami, o ktorých je dožadujúcej strane známe alebo ktoré podozrieva, že porušili colné predpisy. Ak ide o osoby, takýto dohľad sa obmedzí na vstup a výstup z jej územia.
3.
Colné správy oboch strán si na požiadanie navzájom poskytnú všetky dostupné informácie týkajúce sa činností, ktorých výsledkom by mohlo byť porušenie colných predpisov druhej strany.
4.
Colné správy oboch strán si bez vyzvania čo najskôr oznámia všetky informácie týkajúce sa porušenia colných predpisov, na ktorých potláčaní majú osobitný záujem.
5.
V prípadoch, ktoré by mohli podstatne ohroziť hospodárstvo, verejné zdravie, verejný poriadok alebo akýkoľvek iný dôležitý záujem druhej strany, sa takáto informácia poskytne bez predchádzajúceho požiadania.
6.
Colné správy oboch strán si na požiadanie poskytnú dokumentáciu týkajúcu sa dopravy a zásielok tovaru, jeho hodnoty, umiestnenia, používania a miesta určenia tohto tovaru.
7.
Každá strana môže bez ohľadu na požiadavku reciprocity previesť prepadnutý majetok alebo úradné listiny alebo výnosy z jeho predaja druhej strane v rozsahu povolenom ich príslušnými vnútroštátnymi predpismi a za dohodnutých podmienok.
Článok 11
Vykonávanie dohody
Colná služba Ministerstva financií Spojených štátov amerických a Ústredná colná správa Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môžu byť v priamom styku na účely riešenia otázok vyplývajúcich z tejto dohody a dohodnúť vykonávacie protokoly k nej a po vzájomnej dohode sa usilovať o riešenie problémov a pochybností vznikajúcich pri výklade či vykonávaní tejto dohody.
Článok 12
Nadobudnutie a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda sa bude podmienečne vykonávať odo dňa jej podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si strany navzájom výmenou diplomatických nót oznámia, že na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené všetky podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Obidve strany sa stretnú na konci päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody s cieľom posúdiť jej uplatňovanie, ak sa navzájom neupovedomia o tom, že také posúdenie nie je nevyhnutné.
3.
Ktorákoľvek zo strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Dohoda stratí platnosť posledný deň šiesteho mesiaca po prijatí oznámenia o vypovedaní druhou stranou.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
Dané v Prahe 7. mája 1991 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Hronovský v. r.

Za vládu Spojených štátov amerických:

Caroll B. Halett v. r.