187/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1998 do 02.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
ZÁKON
z 20. mája 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
(2)
Prekážkami vo výkone volebného práva sú:
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,1)
b)
výkon trestu odňatia slobody,1a)
c)
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 2 znejú:
„1)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
1a)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
2)
§ 10 ods. 1 a 2 a § 855 Občianskeho zákonníka.“.
2.
§ 3 znie:
㤠3
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“.
3.
Druhá časť vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ ČASŤ
STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
§ 4
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov
(1)
Stály zoznam voličov (ďalej len „zoznam“) zostavuje a vedie obec a v Bratislave a v Košiciach mestská časť (ďalej len „obec“).3)
(2)
Obec priebežne počas volebného obdobia zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v zozname. Zmeny v zozname vykonáva na základe
a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)
Štátne orgány, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú evidenciu o osobnom stave občanov,3a) sú povinné bezodkladne oznámiť obciam nadobudnutie a stratu štátneho občianstva, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo priezviska. Zoznam občanov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, a zmeny trvalého pobytu občanov v Bratislave je ohlasovňa3b) povinná bezodkladne oznámiť príslušnej mestskej časti.
(4)
Obec je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú pravdivé.
§ 5
Náležitosti a zmeny v zozname
(1)
V zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(2)
U každého voliča sa v zozname uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
trvalý pobyt,4) ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3)
Obec dopĺňa zoznam o osoby, ktoré
a)
nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
prihlásili sa v obci na trvalý pobyt,
c)
dovŕšili 18 rokov veku.
(4)
Obec vyčiarkne zo zoznamu osoby, ktoré
a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve,
c)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce.
(5)
Obec vykoná zmenu v zozname u osoby, ktorá zmenila
a)
meno alebo priezvisko,
b)
trvalý pobyt v rámci obce.
(6)
V zozname musí byť miesto na opravu chýb.
§ 6
Zápis do zoznamu
(1)
Občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname.
(2)
Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov,5) ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu v obci, na ktorej území je umiestnený útvar. Zápis sa vykoná na základe podkladov dodaných útvarom, a to v lehote určenej starostom obce. Zápis do zoznamu platí iba na čas vykonania volieb. Obec, v ktorej má útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu vojaka alebo príslušníka. Obec dbá, aby neboli utvárané volebné okrsky, v ktorých sú v zozname zapísaní len vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
(3)
Osoby dopísané do zoznamu podľa odseku 2 sa na čas volieb vyčiarknu zo zoznamu v obci, v ktorej majú trvalý pobyt.
(4)
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku. Zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho cestovnom doklade. Zápis do zoznamu platí iba na čas vykonania volieb.
(5)
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu na základe predloženého občianskeho preukazu.
§ 7
Voličský preukaz
(1)
Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec po vyhlásení volieb na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb prostredníctvom voličského preukazu.
(2)
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku; zápis platí iba na čas vykonania volieb.
§ 8
Námietkové konanie
(1)
Každý volič si môže na obecnom úrade overiť, či je zapísaný v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadateľovi vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, prečo žiadosti nemožno vyhovieť.
(2)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname, môže sa občan, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.5a) Na základe rozhodnutia súdu vykoná obec a v deň volieb okrsková volebná komisia zmenu v zozname. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.
(3)
Veliteľ útvaru si môže na obecnom úrade overiť, či sú osoby podľa § 6 ods. 2 zapísané v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadosti vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
§ 8a
(1)
Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch zoznam voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(2)
Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše okrem osôb podľa § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ods. 2 aj osobu, ktorá potvrdením obce preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 3a, 3b, 4, 5 a 5a znejú:
„3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
3b)
§ 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
4)
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb.
5)
Branný zákon č. 351/1997 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z.
5a)
§ 200f Občianskeho súdneho poriadku.“.
4.
Nadpis tretej časti znie: „VOLEBNÝ OBVOD A VOLEBNÉ OKRSKY“.
5.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Volebný obvod
(1)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na území Slovenskej republiky.
(2)
Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod.“.
6.
V § 10 ods. 2 sa v prvej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vo volebnom okrsku, v ktorom sú dopísané osoby podľa § 6 ods. 2, môže byť počet voličov vyšší.“.
7.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďujú Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie.“.
8.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 7.
9.
V § 11 nový odsek 3 znie:
„(3)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí8) (ďalej len „politická strana“) alebo ich koalícií, ktoré podávajú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením ich presnej adresy oznamuje politická strana a koalícia tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Nezaregistrovanie kandidátnej listiny alebo jej vzatie späť politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany alebo koalície vo volebných komisiách. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany alebo koalície, ktorá ho delegovala, alebo oznámením člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou alebo koalíciou.“.
10.
V § 11 nové odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí dohodou predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Predseda a podpredseda nesmú byť zástupcami tej istej politickej strany alebo koalície. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
(7)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary zložené zo zamestnancov pridelených na tento účel príslušnými orgánmi štátnej štatistiky. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 4.“.
11.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Zapisovatelia volebných komisií
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(3)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní pred dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) a c) je potrebné vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebnej komisie má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 4.“.
12.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Ústredná volebná komisia
(1)
Do Ústrednej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, najneskôr do 65 dní pred dňom volieb dvoch členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o ich registrácii alebo o odmietnutí registrácie,
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
d)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov volieb v okresoch a v Slovenskej republike,
e)
prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane,
f)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
g)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
h)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
i)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.“.
13.
§ 14 sa vypúšťa.
14.
§ 15 až 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
Okresná volebná komisia
(1)
Do okresnej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 45 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(3)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb v okrese a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
e)
ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky,
f)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
g)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
§ 16
Okrsková volebná komisia
(1)
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 30 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov; okrsková volebná komisia, v ktorej zozname sú dopísané osoby podľa § 6 ods. 2, najmenej sedem členov.
(3)
Ak okrsková volebná komisia nie je v určenom počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, starosta obce túto skutočnosť bezodkladne oznámi prednostovi okresného úradu, ktorý po porade so splnomocnencami kandidujúcich politických strán vymenuje zostávajúcich členov z osôb, ktoré nie sú členmi nijakej politickej strany alebo koalície.
(4)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce.
(5)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,
c)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predloží príslušnej okresnej volebnej komisii,
d)
ostatné spisy o voľbách odovzdá do úschovy obci.
§ 17
Kandidátna listina
(1)
Kandidátnu listinu doručí politická strana registrovaná podľa osobitného zákona8) alebo koalícia politických strán dvojmo zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie najneskôr 65 dní pred dňom volieb prostredníctvom splnomocnenca.
(2)
Kandidátnou listinou koalície sa na účely tohto zákona rozumie oddelený zoznam kandidátov politických strán, ktoré uzavreli písomnú dohodu o koalícii. Člen jednej politickej strany nemôže byť na kandidátnej listine inej politickej strany ani v rámci koalície medzi kandidátmi inej koaličnej politickej strany.
(3)
Ku kandidátnej listine politická strana pripojí vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov; toto vyhlásenie pripojí aj každá politická strana, ktorá tvorí koalíciu.
(4)
Ak politická strana nespĺňa podmienky podľa odseku 3, pripojí petíciu podpísanú takým počtom voličov, ktorým sa nahradí chýbajúci počet členov politickej strany podľa odseku 3. Pri podpise petície8a) uvedie volič na petičnej listine svoje meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť.
(5)
Splnenie podmienky uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 sa nevzťahuje na politické strany, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a mali ku dňu účinnosti tohto zákona v Národnej rade Slovenskej republiky samostatný klub.
(6)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, trvalý pobyt, členstvo v politickej strane alebo údaj, že nie je členom politickej strany, a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom u všetkých kandidátov.
(7)
Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak.
(8)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia kandidovať najviac 150 kandidátov.
(9)
Ku kandidátnej listine sa musí priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti, a potvrdenie o členstve v strane alebo čestné vyhlásenie, že nie je členom nijakej politickej strany.
(10)
Politické strany sa môžu písomne dohodnúť na vytvorení koalície. Každá politická strana zúčastnená v koalícii musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 až 9.
(11)
V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana viazaná. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca oznámi politická strana Ústrednej volebnej komisii. Koalícia určuje spoločného splnomocnenca a spoločných zástupcov vo volebných komisiách. Úkony splnomocnenca a zástupcov vo volebných komisiách zaväzujú všetky politické strany a politické hnutia zúčastnené v koalícii.
(12)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo koalície. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo koalície.
(13)
Zapisovateľ bezodkladne postúpi kandidátnu listinu odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej volebnej komisie na účely kontroly a spracovania výsledkov volieb.
§ 18
Preskúmanie kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia začne preskúmavať predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní pred dňom volieb.
(2)
Ústredná volebná komisia preskúma kandidátnu listinu, či spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Ústredná volebná komisia vyčiarkne
a)
kandidátov, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v § 3,
b)
kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 9,
c)
kandidáta, ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 9; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
kandidátov, ktorí sú uvedení na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § 17 ods. 8.
§ 19
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 45 dní pred dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 18 ods. 2. Registrácia je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Pre koaličné strany sa hlasovacie lístky vytlačia tak, aby bolo zrejmé, že ide o koalíciu, a aby každá strana mala samostatný hlasovací lístok.
(2)
Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa § 18 ods. 2.
(3)
Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 dotknutej politickej strane.
(4)
Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej listiny s úpravami podľa § 18 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môžu kandidujúce politické strany podať návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie alebo návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine, alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nemožno odvolať. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný rozhodnúť do piatich dní.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle obciam zoznam zaregistrovaných kandidátov prostredníctvom krajských a okresných úradov najneskôr 25 dní pred dňom volieb. Obce zabezpečia, aby najneskôr do 20 dní pred dňom volieb bola kópia zoznamu zaslaná každému voličovi.
§ 20
Vzatie späť kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kanadidatúry
(1)
Politická strana alebo koalícia môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.
(2)
Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne vzdať. Do tohto času môže jeho kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3)
Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Treba ho dvojmo doručiť predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí jeho uverejnenie.
(4)
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 21
Číslovanie kandidátnych listín
Ústredná volebná komisia najneskôr 40 dní pred voľbami určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je dodatočne zaregistrovaná na základe rozhodnutia súdu, pridelí Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Vyžrebované čísla kandidátnych listín bezodkladne písomne oznámi Ústredná volebná komisia kandidujúcim politickým stranám a koalíciám a zabezpečí ich zverejnenie. Koaličné strany sa označujú spoločným číslom, pričom hlasovací lístok sa označuje zlomkom tohto čísla v poradí, v akom strany kandidujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.“.
15.
V § 22 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Hlasovací lístok sa vytlačí pre každú politickú stranu, ktorá kandidovala svojich členov. Samostatný hlasovací lístok sa vytlačí aj pre každú politickú stranu, ktorá kandidovala v koalícii, s tým, že okrem náležitostí podľa odseku 2 sa na hlasovacom lístku uvedie aj názov príslušnej koaličnej politickej strany alebo politického hnutia.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
16.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí na základe registrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo koalície, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie, obec jeho trvalého pobytu a členstvo v politickej strane. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na kandidátnej listine. Ak politická strana na kandidátnej listine uviedla svoj grafický znak, uvedie sa aj na hlasovacom lístku.“.
17.
V § 22 ods. 3 sa slová „krajskej volebnej komisie“ nahrádzajú slovami „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
18.
V § 22 ods. 4 sa slová „Predseda krajskej volebnej komisie“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
19.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,8c) alebo k vziatiu späť kandidátnej listiny politickou stranou v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, volebné komisie zabezpečia, aby sa voličom vo volebných miestnostiach nerozdávali.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 12 až 15 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Volebná kampaň
(1)
Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 30 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb. V čase volebnej kampane má každá kandidujúca strana zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a iným službám územnej samosprávy. Volebnú kampaň prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania môžu kandidujúce politické strany viesť len v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii. Volebná kampaň v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní držiteľov licencií je zakázaná. Na volebnú kampaň nemožno využívať s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení miestny rozhlas.
(2)
Slovenský rozhlas9) a Slovenská televízia9a) vyhraia pre volebnú kampaň po 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovnomerne medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením času vysielania nebola žiadna z politických strán znevýhodnená; termíny vysielacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto relácií majú politické strany.
(3)
V čase volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy a uverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany, okrem vysielacieho času vyhradeného kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2. Taktiež je zakázané vysielať volebnú kampaň v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.
(4)
Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán. Miesta na vylepovanie volebných plagátov vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
(5)
48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná kampaň v prospech alebo v neprospech politickej strany alebo kandidáta slovom, písmom, zvukom a obrazom v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky je dovolené najviac do štrnásteho dňa pred dňom volieb.
(6)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(7)
V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(8)
Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vedenie volebnej kampane v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii rieši Ústredná volebná komisia; jej rozhodnutie v tejto veci je záväzné.
(9)
Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných zákonov.9b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 9a a 9b znejú:
„9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
9a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 5 písm. g) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 187/1998 Z. z.“.
21.
V § 24 ods. 1 sa číslovka „80“ nahrádza číslovkou „90“.
22.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Informovanie voličov
Obec najneskôr do 25 dní pred dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, ustanoví tiež, ktoré časti obce, prípadne útvary (§ 6 ods. 2) alebo zariadenia (§ 10 ods. 3) patria k jednotlivým volebným okrskom. Obec v tejto lehote zašle každému voličovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.“.
23.
V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Okrsková volebná komisia postupuje primerane v prípade uvedenom v § 6 ods. 4.“.
24.
V § 32, 37, § 44 ods. 1 a v jeho nadpise a v § 45 sa slovo „Slovenská“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „Ústredná“ v príslušných gramatických tvaroch.
25.
V § 34 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „tlačive“ vkladajú slová „a hlasovacie lístky politických strán podľa § 22 ods. 6“.
26.
V § 35 ods. 2 písm. e) sa slová „kandidátnu listinu“ nahrádzajú slovami „politickú stranu“.
27.
V § 35 ods. 2 písm. g) sa slová „kandidátnych listín“ nahrádzajú slovami „politických strán“.
28.
V § 35 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.“.
29.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Okrsková volebná komisia odovzdá členovi komisie kópiu zápisnice o hlasovaní podpísanú predsedom volebnej komisie.“.
30.
V § 36 ods. 2 sa slovo „krajskej“ nahrádza slovom „Ústrednej“.
31.
V § 37 sa vypúšťa posledná veta.
32.
§ 38 sa vypúšťa.
33.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Zápisnica okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese
(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese; zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa v nej dôvody.
(2)
V zápisnici okresnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania sa uvedie:
a)
počet volebných okrskov v okrese a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zozname voličov v okrese,
c)
počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
f)
počet voličov politickej strany alebo politického hnutia, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán,
h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrese predseda okresnej volebnej komisie zašle bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.
(4)
Okresná volebná komisia odovzdá členovi komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese podpísanú predsedom komisie.“.
34.
§ 40 sa vypúšťa.
35.
§ 41 a 42 vrátane nadpisov znejú:
㤠41
Podmienky prideľovania mandátov
(1)
Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú stranu. Počet platných hlasov pre koalíciu politických strán zistí v prípade, ak sa na koalíciu nevzťahuje odsek 3.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí, ktorá politická strana získala menej než päť percent z celkového počtu platných hlasov.
(3)
Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na politickú stranu uvedenú v odseku 2 a na hlasy pre ňu odovzdané neprihliada. Ak táto politická strana je súčasťou koalície, pozerá sa na ostatné politické strany, ako keby podali kandidátnu listinu samostatne.
(4)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, zníži hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent.
§ 42
Prideľovanie mandátov
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany sa vydelí číslom 151 (počet mandátov zväčšený o číslo jeden). Číslo, ktoré vyšlo týmto delením zaokrúhlené na celé číslo, je republikovým volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana, sa delí republikovým volebným číslom a strane sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana získala.
(3)
Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(4)
Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
V rámci jednotlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej 10 percent prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu. V prípade, že politickej strane je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.“.
36.
§ 43 sa vypúšťa.
37.
V § 44 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a pre každú koalíciu politických strán, v ktorej každá politická strana získala najmenej päť percent z celkového počtu platných hlasov alebo štyri percentá z celkového počtu platných hlasov, ak sa postupovalo podľa § 41 ods. 4,
d)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ako i kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.“.
38.
V § 44 odsek 3 znie:
„(3)
Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c). Zároveň oznámi politickým stranám výsledky volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa výsledkov prednostného hlasovania.“.
39.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Nové voľby
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; nové voľby vyhlási do 30 dní od uverejnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
40.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa uprázdni mandát počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.“.
41.
V § 48 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6. V novom odseku 6 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „5“ a v novom odseku 5 sa vypúšťa posledná veta.
42.
V § 49 odsek 2 znie:
„(2)
Pre okresné volebné komisie zabezpečia všetky pomocné prostriedky okresné úrady a pre Ústrednú volebnú komisiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
43.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Spolupráca štátnych orgánov a obcí
Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.“.
44.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
v osobitnom pokyne upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
3.
úschove volebných dokumentov,
b)
vydá vzory volebných tlačív a zabezpečí rozmnoženie potrebného počtu volebných tlačív.“.
45.
Vypúšťajú sa prílohy č. 1 a 2.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z. a zákona č. 169/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 200f a 200g vrátane nadpisov znejú:
㤠200f
Konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených osôb na hlasovanie v referende
(1)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zoznamoch voličov alebo v zoznamoch oprávnených osôb na hlasovanie v referende, môže sa občan tým dotknutý obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu.
(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec.
(3)
Súd rozhodne uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie treba doručiť účastníkom konania v deň rozhodnutia.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.
§ 200g
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín
(1)
Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona34c) rozhodla
a)
o registrácii kandidátnej listiny, môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na zrušenie registrácie kandidátnej listiny,
b)
o registrácii kandidátnej listiny s úpravou vykonanou podľa osobitného zákona,34d) môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine,
c)
o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny, môže sa politická strana obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní tejto kandidátnej listiny.
(2)
Účastníkmi konania sú politická strana a Ústredná volebná komisia.
(3)
Súd rozhodne uznesením, a to do piatich dní od podania návrhu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34c a 34d znejú:
„34c)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona č. 187/1998 Z. z.
34d)
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení zákona č. 187/1998 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
zabezpečiť, aby sa nevysielali relácie, ktoré sú v rozpore so zákonmi upravujúcimi pravidlá volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej samosprávy, ako aj pravidlá spôsobu vykonania referenda,
h)
odvysielať oznam o zistenom porušení zákona alebo podmienok udelenej licencie v rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (§ 20a).“.
2.
Nadpis šiestej časti znie:
„ŠIESTA ČASŤ
SANKCIE“.
3.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak rada zistí, že prevádzkovateľ porušil povinnosti určené v § 5 písm. a), b), c), g) a h), môže rozhodnúť o uložení pokuty bez predchádzajúceho určenia lehoty na nápravu.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
4.
V § 20 v novom odseku 5 prvá veta a písmeno a) znejú:
„Pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk možno uložiť prevádzkovateľovi, ktorý
a)
vysiela reláciu, ktorej obsah je v rozpore s povinnosťami prevádzkovateľov uvedenými v § 5 písm. a), b), c), g) a h),“.
5.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
Ak prevádzkovateľ porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky udelenej licencie, rada najviac na jeden mesiac pozastaví reláciu, v ktorej došlo k porušeniu zákona, alebo uloží prevádzkovateľovi povinnosť odvysielať oznam o zistenom porušení zákona v rozsahu, forme a vysielacom čase, ktorý určí rada. Ustanovenia § 20 tým nie sú dotknuté.“.
Čl. IV
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 131/1970 Zb., zákona č. 86/1990 Zb. a zákona č. 186/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby periodická tlač neobsahovala informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov územnej samosprávy, ako aj s pravidlami kampane pred referendom.
(2)
Ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa odseku 1, môže orgán uvedený v § 5 ods. 3 a 5 uložiť vydavateľovi pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk. Konanie o uložení pokuty sa riadi všeobecnými predpismi o správnom konaní.
(3)
Pokutu možno uložiť do 15 dní od vzniku skutočnosti odôvodňujúcej uloženie pokuty.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.