182/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 1997 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve.
Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny nót, t. j. 9. apríla 1998, na základe článku 22 ods. 1.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov poškodzuje ekonomické, daňové a sociálne záujmy ich štátov, ako aj zákonné záujmy obchodu,
uvedomujúc si, že nezákonný obchod s omamnými a so psychotropnými látkami predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie občanov a spoločnosti,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia presného vymeriavania ciel, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo pri vývoze tovaru, ako aj správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole pri dovoze alebo pri vývoze tovaru,
presvedčené, že úsilie zabrániť porušovaniu colných predpisov a zabezpečiť správne vyberanie dovozných a vývozných ciel a daní možno účinnejšie vynakladať v rámci spolupráce medzi colnými správami zmluvných strán,
rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej spolupráci z 5. decembra 1953,
rešpektujúc Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
a)
„colné predpisy“ sú zákony a všeobecné záväzné právne predpisy, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj peňažných prostriedkov, ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole pri dovoze alebo pri vývoze tovaru,
b)
„porušenie colných predpisov“ znamená každé porušenie colných predpisov a rovnako akýkoľvek pokus o ich porušenie,
c)
„kontrolovaná dodávka“ je metóda, ktorá umožňuje dovoz, vývoz alebo tranzit nezákonných alebo podozrivých dodávok omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iný, nezákonným spôsobom prevážaný tovar s vedomím a pod kontrolou kompetentných orgánov s cieľom zistiť osoby majúce účasť na obchodovaní s týmto tovarom,
d)
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Ruskej federácii Štátny colný výbor Ruskej federácie.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody
a)
potvrdzujú svoje úsilie o zjednodušenie zákonného premiestňovania tovaru a fyzických osôb a budú po vzájomnej dohode medzi ich colnými orgánmi robiť opatrenia na zdokonalenie colných systémov, metód a procedúr na dosiahnutie tohto cieľa v súlade s ustanoveniami tejto dohody,
b)
navzájom si poskytnú pomoc pri prevencii, preverovaní, ako aj pri stíhaní porušovania colných predpisov,
c)
na požiadanie si navzájom poskytnú informácie s cieľom uplatniť ich pri preverovaní porušenia colných predpisov,
d)
prijímajú opatrenia na spoluprácu v oblasti skúmania, rozpracovania a skúšania nových colných postupov, školenia pracovníkov, výmeny odborníkov, ako aj v iných otázkach, ktoré si môžu vyžiadať spoločný postup,
e)
usilujú sa zosúladiť a zjednocovať colné systémy, zdokonaľovať colnú techniku.
2.
Pomoc uvedenú v bodoch „b“ a „c“ odseku 1 tohto článku možno poskytnúť s cieľom použiť ju v akýchkoľvek súdnych, správnych alebo v iných konaniach v súvislosti s porušením colných predpisov.
3.
Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadaného colného orgánu a v rámci právomocí a možností dožiadaného colného orgánu.
4.
Výklad ustanovení tejto dohody nebude viesť k obmedzeniu praktického poskytnutia vzájomnej pomoci, ktorá v súčasnoti existuje medzi zmluvnými stranami.
Článok 3
Formy spolupráce a vzájomnej pomoci
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky potrebné informácie v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
2.
Colné orgány
a)
si vymieňajú skúsenosti zo svojej činnosti a informácie o nových prostriedkoch a metódach porušovania colných predpisov,
b)
si navzájom podávajú informácie o podstatných zmenách svojich colných predpisov, ako aj o kontrolných technických prostriedkoch a metódach ich používania a tiež posudzujú iné otázky, ktoré sú v záujme obidvoch zmluvných strán.
Článok 4
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany vykoná dohľad nad
a)
pohybom osôb, najmä vstupujúcich na územie a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pohybom tovaru, o ktorom je podozrenie alebo o ktorom colný orgán štátu druhej zmluvnej strany vie, že bol nezákonne dovezený na územie alebo vyvezený z územia jeho štátu,
c)
všetkými dopravnými prostriedkami, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
d)
miestami určenými na uskladňovanie tovaru, ktorý sa môže stať predmetom nezákonného dovozu na územie štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 5
Kontrolovaná dodávka
1.
Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a dohody môžu využiť metódu kontrolovanej dodávky nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iného nezákonne prepravovaného tovaru a predmetov, aby zistili totožnosť osôb zapojených do tejto nezákonnej prepravy.
2.
Nezákonné zásielky uznané colnými orgánmi zmluvných strán ako kontrolované dodávky sa môžu zadržať alebo možno dovoliť ich pokračovanie bez porušenia, alebo sa môžu zhabať, úplne alebo čiastočne vymeniť.
3.
Rozhodnutia o použití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať pre každý prípad jednotlivo a v prípade nutnosti sa môžu vziať do úvahy dohody o finančnom vyrovnaní pri ich realizácii.
4.
Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, tieto orgány požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány alebo odovzdajú prípad uvedeným orgánom. O takomto riešení bude dožadujúci colný orgán informovaný.
Článok 6
Boj proti nezákonnej preprave tovaru mimoriadneho významu
Colné orgány z vlastného podnetu alebo na požiadanie si bez meškania navzájom poskytnú všetky potrebné informácie o zistených pripravovaných alebo vykonaných činoch, ktoré porušujú alebo môžu porušiť colné predpisy štátu jednej zo zmluvných strán v oblasti
a)
prepravy zbraní, nábojov, výbušnín a výbušných zariadení,
b)
prepravy starožitných a umeleckých predmetov, ktoré majú značnú historickú, umeleckú alebo archeologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,
c)
prepravy jedovatých látok, ako aj látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie ľudí,
d)
prepravy tovaru podliehajúceho vysokému clu a daniam,
e)
prepravy tovaru, ktorý má mimoriadne dôležitý význam, a strategického tovaru, na ktorý sa vzťahujú netarifné opatrenia v súlade so zoznamami odsúhlasenými colnými orgánmi.
Článok 7
Poskytovanie informácií
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení
a)
správneho vyberania cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, a najmä informácie, ktoré pomôžu stanoviť colnú hodnotu tovaru a jeho zaradenie podľa colného sadzobníka,
b)
dodržiavania ustanovení o zákazoch a obmedzeniach pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru alebo o poskytnutí oslobodenia od cla, daní a iných platieb,
c)
uplatňovania národných pravidiel určovania pôvodu tovaru.
2.
V prípade, že dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať túto informáciu v súlade s právnymi predpismi svojho štátu, pričom pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.
Článok 8
Informácie o vývoze a dovoze tovaru
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú informáciu,
a)
či bol tovar dovezený na územie štátu dožadujúcej zmluvnej strany zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,
b)
či bol tovar vyvezený z územia štátu dožadujúcej zmluvnej strany zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 9
Informácie o iných prípadoch
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytne colnému orgánu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré sa môžu použiť v súvislosti s porušovaním colných predpisov štátu tejto zmluvnej strany, týkajúce sa najmä
a)
fyzických osôb a právnických osôb, o ktorých sa vie alebo existuje podozrenie, že porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
tovaru, o ktorom sa vie alebo existuje podozrenie, že je predmetom nezákonnej prepravy,
c)
dopravných prostriedkov, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sa používajú pri porušení colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 10
Dokumenty
1.
Colné orgány z vlastného podnetu alebo na požiadanie si navzájom poskytnú správy, svedecké dôkazy alebo overené kópie dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Doklady, o ktorých sa hovorí v tejto dohode, sa môžu nahradiť informáciou v elektronickej forme. Súčasne sa musia poskytnúť sprievodné materiály týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.
3.
Originály záznamov a dokladov si možno vyžiadať len v prípadoch, ak je predloženie overených kópií nepostačujúce.
4.
Originály záznamov a dokladov získané od colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany sa musia vrátiť pri prvej možnej príležitosti.
Článok 11
Preverovanie
1.
Po prijatí žiadosti colného orgánu jednej zmluvnej strany vykoná colný orgán druhej zmluvnej strany oficiálne preverovanie týkajúce sa činností, ktoré sú v rozpore alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi štátu dožadujúceho colného orgánu. Výsledky takého preverovania sa odovzdávajú dožadujúcemu colnému orgánu.
2.
Tieto preverovania sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadaného colného orgánu. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.
Článok 12
Prítomnosť úradných osôb pri vykonávaní preverovania
1.
Predstavitelia colného orgánu jednej zmluvnej strany sa môžu v jednotlivých prípadoch so súhlasom colného orgánu druhej zmluvnej strany zúčastniť na území jeho štátu pri preverovaní porušenia colných predpisov štátu dožadujúceho colného orgánu.
2.
Úradné osoby colného orgánu jednej zmluvnej strany, ktoré sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú v prípadoch vymedzených touto dohodou povinné kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť oblečené do rovnošiat a mať pri sebe zbraň.
Článok 13
Znalci a svedkovia
Ak o to orgány činné v trestnom konaní, súdy alebo správne orgány štátu jednej zmluvnej strany v súvislosti s preverovaním porušenia colných predpisov požiadajú, colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich pracovníkov, aby vystúpili ako znalci alebo svedkovia v súdnom alebo v správnom konaní. Títo pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri plnení svojich služobných povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.
Článok 14
Používanie informácií a dokladov
1.
Informácie, doklady a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa používajú len na účely, ktoré sú uvedené v tejto dohode. Možno ich odovzdať alebo použiť na iný účel len s výslovným súhlasom colného orgánu, ktorý tieto doklady poskytol.
2.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nepoužívajú vo vzťahu k informáciám o porušeniach predpisov týkajúcich sa omamných a psychotropných látok. Takéto informácie sa môžu odovzdať iným orgánom, ktoré sa bezprostredne zaoberajú bojom proti nedovolenému obchodu s omamnými a so psychotropnými látkami.
3.
Colné orgány môžu v súlade s cieľmi a v rozsahu tejto dohody využiť informácie a dokumenty získané na základe tejto dohody ako dôkaz vo svojich protokoloch, v aktoch, záznamoch svedeckých výpovedí, ako aj v priebehu súdneho a úradného preverovania. Použitie takých informácií a dokumentov ako dôkaz v súdnom a správnom konaní a ich dôkazná sila sa určuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 15
Utajenie informácií
Pre žiadosti, informácie, znalecké posudky a iné správy odovzdané v súlade s touto dohodou colnému orgánu jednej zmluvnej strany v akejkoľvek forme zabezpečí colný orgán, ktorý ich prijal, rovnaký režim utajenia, aký existuje v jeho štáte, pre vlastné informácie podobného charakteru a obsahu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 16
Výnimky z povinnosti poskytovať pomoc
1.
V prípadoch, keď colný orgán jednej zmluvnej strany predpokladá, že splnenie žiadosti môže poškodiť suverenitu, bezpečnosť, spoločenský poriadok alebo akýkoľvek iný dôležitý záujem štátu tejto zmluvnej strany, môže čiastočne alebo úplne odmietnuť spoluprácu predpokladanú touto dohodou alebo ju poskytnúť pri dodržaní určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak je pomoc odmietnutá, toto rozhodnutie s uvedením príčiny sa musí v písomnej forme ihneď oznámiť dožadujúcemu colnému orgánu.
3.
Ak colný orgán jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán uváži, či takej žiadosti vyhovie.
Článok 17
Forma a obsah žiadosti o pomoc
1.
Žiadosť sa podľa tejto dohody musí predkladať v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie žiadosti sa musia k nej priložiť. Ak je situácia naliehavá, môže sa prijať ústna žiadosť, ktorá sa musí ihneď potvrdiť písomne.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku musí obsahovať tieto informácie:
a)
dožadujúci colný orgán,
b)
druh preverovania,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
zákony a iné právne normy, ktoré sa na prípad vzťahujú,
e)
presné a úplné údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú cieľom preverovania,
f)
prehľad skutočností vzťahujúcich sa na prípad.
3.
Žiadosť sa musí predložiť v úradnom jazyku štátu dožiadaného colného orgánu alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.
Článok 18
Technická pomoc
Colné orgány si navzájom poskytnú technickú pomoc v oblasti colníctva, ktorá zahŕňa
a)
výmenu pracovníkov colnej správy s cieľom zoznámiť sa s technickými prostriedkami používanými obidvoma colnými správami,
b)
školenie a pomoc pri zdokonaľovaní špeciálnych odborností pracovníkov colnej správy,
c)
výmenu informácií a skúseností o používaní kontrolných technických prostriedkov,
d)
výmenu odborníkov v colných otázkach,
e)
výmenu profesionálnych, vedeckých a technických údajov týkajúcich sa colných predpisov a postupov.
Článok 19
Náklady
1.
Náklady súvisiace s plnením žiadosti podľa tejto dohody znáša dožiadaný colný orgán s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov a tlmočníkov, ktorí nie sú v štátnej správe. Uvedené náklady znáša dožadujúci colný orgán.
2.
Úhrada nákladov spojených s plnením ustanovení článku 18 môže byť predmetom osobitnej dohody medzi colnými orgánmi.
Článok 20
Vykonávanie dohody
1.
Vykonávaním tejto dohody sú poverené colné orgány. Tieto orgány sa navzájom dohodnú o podrobnostiach jej vykonávania.
2.
Colné orgány môžu zabezpečiť priame spojenie medzi svojimi útvarmi v oblasti boja proti pašovaniu a porušovania colných predpisov.
Článok 21
Územná platnosť dohody
Táto dohoda sa uplatňuje na colných územiach štátov zmluvných strán.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že sa splnili podmienky ustanovené vnútroštátnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na čas neurčitý. Každá zmluvná strana však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 23
Revidovanie dohody
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
Dané v Moskve 10. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Sergej Kozlík v. r.

Za vládu Ruskej federácie:

Vladimír Stepanovič Babičev