173/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
ZÁKON
z 19. mája 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 289/1997 Z. z. a zákona č. 60/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa vypúšťa písmeno s).
Doterajšie písmená t), u), v), w) a z) sa označujú ako písmená s), t), u), v) a w).
2.
V § 4 písmeno u) znie:
„u)
plnenia poskytované v cudzej mene vojakom ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;4d)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4d sa slová „§ 2 zákona č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „príjmy za prácu konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, ak nejde o spoločníkov uvedených v písmene b);“.
4.
V § 6 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
odmeny obvinených vo väzbe4f) a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu;4g)
e)
príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu.4k)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4g sa slová „§ 29 ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2 písm. e), § 29 ods. 1 a § 29a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4k znie:
„4k)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Za zamestnávateľa sa na účely tohto zákona považuje aj platiteľ príjmu uvedený v § 2 ods. 2 alebo v § 17 ods. 4, u ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa jeho príkazu, i keď príjem za túto prácu je na základe zmluvného vzťahu vyplácaný prostredníctvom osoby so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí. Na účely ďalších ustanovení tohto zákona sa takto vyplácaný príjem považuje za príjem, ktorý vypláca daňovník uvedený v § 2 ods. 2 alebo v § 17 ods. 4.“.
6.
V § 6 ods. 8 písmeno e) znie:
„e)
poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti podľa osobitných predpisov5d) (ďalej len „povinné poistné“), ktoré je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnanca;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:
„5d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 ods. 12 písmeno a) znie:
„a)
povinné poistné,5d) ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu;“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripája táto veta: „§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
9.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príjmom podľa odsekov 1 a 2 je aj príjem, ktorý plynie
a)
z akéhokoľvek nakladania s majetkom evidovaným ako majetok využívaný na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť,
b)
úroky z vkladov na bežných účtoch, ktoré sú používané v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
z predaja podniku alebo jeho časti (§ 23 ods. 15) na základe zmluvy o predaji podniku.8a)“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.
10.
V § 7 ods. 4 v prvej vete sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 7“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) sa použijú ustanovenia § 23 až 34.“.
11.
V § 7 ods. 8 písm. b) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
12.
V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňovník uplatní výdavky podľa odseku 8, je povinný používať takýto spôsob uplatnenia výdavkov aj pri ostatných druhoch príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2.“.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10, 11 a 12, ktoré znejú:
„(10)
Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť obaja manželia, eviduje ako majetok využívaný pri podnikaní alebo pri inej samostatnej zárobkovej činnosti jeden z manželov.
(11)
Výdavky súvisiace s využívaním hnuteľných vecí a nehnuteľností podľa odseku 10 sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti.
(12)
Príjem z predaja hnuteľných vecí alebo nehnuteľností manželov sa zdaňuje tomu manželovi, ktorý ich mal evidované ako majetok využívaný na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.“.
14.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, podiely na zisku (dividendy) vrátane podielov na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach, podiely na zisku a obdobné plnenia z členstva v družstvách a podiely členov pozemkových spoločenstiev na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkových spoločenstiev;8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
§ 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.“.
15.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a z bežného účtu s výnimkou úrokov uvedených v § 7 ods. 3; “.
16.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „úroky z vkladov na bežných účtoch,“ a zároveň sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Príjmy uvedené v odseku 1 písm. e) a f) neznížené o výdavky a príjmy uvedené v odseku 3 písm. b) znížené o cenu obstarania predkupného práva sú základom dane (čiastkovým základom dane).“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Daňovník, ktorý má príjmy podľa odseku 1 a uplatňuje pri týchto príjmoch preukázateľne vynaložené výdavky, vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu
a)
o príjmoch a výdavkoch v časovom slede,
b)
hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý možno odpisovať,
c)
o tvorbe a použití rezervy na opravy hmotného majetku, ak ju vytvára,
d)
o pohľadávkach a záväzkoch v zdaňovacom období, v ktorom sa končí prenájom.
(5)
Ak sa daňovník, ktorý má príjmy podľa odseku 1 a uplatňuje pri týchto príjmoch preukázateľne vynaložené výdavky, rozhodne namiesto vedenia evidencie podľa odseku 4 účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď mu táto povinnosť z osobitných predpisov17) nevyplýva, je povinný podľa týchto predpisov postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.“.
19.
V § 10 ods. 3 posledná veta znie: „Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnú aj príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e), ktoré plynú zo splátok na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo prevodu, alebo z preddavku na základe uzavretej zmluvy o budúcom predaji alebo prevode v tom zdaňovacom období, v ktorom boli dosiahnuté.“.
20.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. d) je výdavkom
a)
kúpna cena, ktorú daňovník za vec preukázateľne zaplatil,
b)
cena zistená na účely dane z dedičstva alebo z darovania,11a) ak daňovník vec nadobudol dedením alebo darovaním,
c)
zostatková cena podľa § 29 ods. 2, ak ide o majetok, ktorý daňovník evidoval ako majetok využívaný pri podnikaní alebo pri inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo pri prenájme a ktorý odpisoval podľa tohto zákona,
d)
cena veci zistená v čase jej nadobudnutia, ak ju daňovník získal výmenou veci za vec,
e)
finančné prostriedky, ktoré daňovník preukázateľne vynaložil na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci s výnimkou výdavkov na osobné účely daňovníka,
f)
zaplatená daň z prevodu a prechodu nehnuteľností,11a) ak ide o príjem z predaja nehnuteľnosti,
g)
výdavky súvisiace s predajom cenných papierov,
h)
výdavky, ktoré daňovník preukázateľne vynaložil, ak ide o majetok, ktorý daňovník obstaral alebo vyrobil vo vlastnej réžii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Výdavkom podľa odseku 4 nie je hodnota daňovníkovej vlastnej práce na veci, ktorú si sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
22.
V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa odseku 1 písm. d) a e) v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnuteľných vecí, cenných papierov, nehnuteľností alebo na prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
23.
V § 12 ods. 1 sa za slová „zmluvy o združení12b)“ vkladajú slová „alebo písomného vyhlásenia o združení sa12d)“ a vypúšťa sa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
„12d)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.“.
24.
V § 12 ods. 2 sa slová „z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7)“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) a § 7 ods. 2 s výnimkou príjmov účastníkov združenia12b) a spoločníkov pozemkových spoločenstiev,12d)“.
25.
V § 14 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „pričom sa na výpočet dane použije sadzba dane najmenej vo výške 15 %.“.
26.
§ 15 odsek 2 znie:
„(2)
Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu podľa odseku 1 písm. a) vtedy, ak daňovník je požívateľom starobného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu a ak suma týchto dôchodkov, ktoré mu boli priznané na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia, je vyššia ako 21 000 Sk ročne. Ak suma týchto dôchodkov neprevýši sumu 21 000 Sk ročne, zníži sa základ dane podľa odseku 1 písm. a) len vo výške rozdielu medzi sumou 21 000 Sk a vyplatenými sumami týchto dôchodkov. Na prídavky na deti a na výchovné sa neprihliada.“.
27.
V § 19 písmeno g) znie:
„g)
výnosy zo štátnych dlhopisov znejúcich na cudziu menu;4b)“.
28.
V § 19 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l), m), n), o) a p) sa označujú ako k), l), m), n) a o).
29.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Základom dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú likvidáciou alebo vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku16d) v zdaňovacom období podľa § 40k, je hospodársky výsledok zistený podľa osobitného predpisu17) upravený podľa § 23. Na zníženie základu dane počas likvidácie alebo počas konkurzu sa nepoužijú ustanovenia odseku 4 a § 34.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:
„16d)
§ 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.“.
30.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a odseku 7.“.
31.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c), d), e), f) a g) sa označujú ako písmená b), c), d) e) a f).
32.
V § 23 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Súčasťou základu dane závislých osôb je rozdiel vypočítaný podľa § 23a ods. 2.
(8)
Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania (§ 7 a § 40k ods. 3 a 6) alebo v ktorom dochádza k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7) alebo k prenájmu (§ 9), upraví daňovník, ktorý
a)
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 9 ods. 4, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za výdavok podľa § 24 a pohľadávok a o pomernú výšku nájomného vrátane nájomného pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie; v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b)
účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie, a o pomernú výšku nájomného vrátane nájomného pri dojednaní práva kúpy najatej veci, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie,
c)
uplatňuje výdavky podľa § 7 ods. 8 alebo § 9 ods. 3, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok.
(9)
Skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu sa podľa tohto zákona rozumie zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.“.
33.
V § 23 ods. 10 druhá veta znie: „Na jeho určenie sa použije postup uvedený v § 23a.“.
34.
V § 23 ods. 12 sa za slová „peňažných prostriedkov“ vkladajú slová „na bežných účtoch a“ a vypúšťajú sa slová „z vkladných knižiek a vkladových listov znejúcich na doručiteľa“.
35.
V § 23 odseky 13 a 14 znejú:
„(13)
Daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania preukázateľných výdavkov podľa § 24 na spôsob podľa § 7 ods. 8 alebo § 9 ods. 3 a naopak alebo ktorý pri začatí účtovania, ak nebol účtovnou jednotkou,17) upraví základ dane podľa odseku 8 pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.
(14)
Daňovník zahŕňa do základu dane úroky z omeškania sankčného charakteru dohodnuté v úverovej zmluve19b) s bankou v zdaňovacom období, v ktorom ich zaplatil alebo prijal. Za úrok z omeškania sankčného charakteru sa na účely tohto zákona považuje
a)
výška úroku z omeškania, ak dlžník v prípade omeškania podľa úverovej zmluvy platí okrem úroku z omeškania aj úrok za poskytnutie úveru,
b)
úrok dohodnutý v úverovej zmluve zvýšený o sumu úroku, ktorý bol dohodnutý za poskytnutie úveru, ak dlžník podľa úverovej zmluvy v prípade omeškania platí len jeden dohodnutý úrok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
§ 497 až 507 Obchodného zákonníka.“.
36.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Základom dane pri predaji podniku daňovníka predávajúceho podnik alebo jeho časť je rozdiel, o ktorý príjem z predaja podniku v dohodnutej kúpnej cene zvýšenej o záväzky, upravenej (zníženej) o stav prevádzaných peňažných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti, prevyšuje hodnotu predávaného podniku zahŕňanú do výdavkov (nákladov) podľa tohto zákona, pričom u daňovníka, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa do výdavkov (nákladov) zahrnie aj suma záväzkov vzťahujúca sa na výdavky (náklady), ktorých úhrada uskutočnená pred predajom podniku by u predávajúceho bola považovaná za výdavok (náklad) podľa § 24.
(16)
Za príjem daňovníka, ktorý neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorý má príjmy podľa § 7 a 9, sa pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo pri postúpení pohľadávky považuje hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú vložil alebo postúpil za cenu nižšiu, než je jej hodnota. Pri vklade pohľadávky alebo pri jej postúpení za cenu vyššiu, než je jej hodnota, sa za príjem považuje táto vyššia cena.“.
37.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Úprava základu dane závislých osôb
(1)
Závislými osobami na účely tohto zákona sa rozumejú ekonomicky alebo personálne vzájomne prepojené tuzemské fyzické osoby alebo právnické osoby so zahraničnými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Ekonomickým prepojením sa rozumie viac ako 25 % účasť na základnom imaní závislých osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach závislých osôb. Personálnym prepojením sa rozumie účasť na riadení alebo na kontrole závislej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb19) alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.
(2)
Ak sú ceny medzi závislými osobami pri obchodných vzťahoch vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery vyššie alebo nižšie, ako sú ceny používané medzi nezávislými osobami v obchodných vzťahoch, upraví správca dane pri kontrole19c) základ dane metódou a spôsobom uvedenými v osobitnom predpise. Spôsob a metóda zisťovania rozdielu medzi cenou dohodnutou závislými osobami pri obchodných vzťahoch a cenou používanou medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:
„19c)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 24 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa slová „a s výnimkou zostatkovej ceny bytu v bytovom dome prevádzaného do vlastníctva doterajšieho nájomcu právnym nástupcom štátneho podniku,15) ak je predaj uskutočnený za najvyššiu cenu ustanovenú podľa osobitného predpisu;18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 24 ods. 2 písm. ch) bod 2 znie:
„2.
ak na jej odpočet platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok alebo ak uplatňuje nárok na odpočet dane koeficientom s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok a je súčasťou vstupnej ceny podľa § 29 ods. 4;“.
40.
V § 24 ods. 2 písmeno u) znie:
„u)
odvod z výťažku,24c)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24c sa slová „§ 2 písm. a) až d) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „s výnimkou nehnuteľností, pri ktorých môže doba nájmu trvať najmenej osem rokov“ nahrádzajú slovami „v prípade postúpenia nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy najatej veci bez zmeny podmienok na nového nájomcu platí uvedená podmienka pre zmluvu ako celok,“.
42.
V § 25 písm. t) sa číslovka „100“ nahrádza číslovkou „200“.
43.
V § 26 ods. 5 v poslednej vete sa za slová „do likvidácie“ vkladá čiarka a pripájajú sa slová „k vstupu do konkurzu a k skončeniu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7) alebo k prenájmu (§ 9).“.
44.
V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.“.
45.
V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Odpisy uplatnené prenajímateľom podľa tohto ustanovenia sa nemenia pri postúpení nájomnej zmluvy s následnou kúpou prenajatej veci bez zmeny podmienok na nového prenajímateľa a nový prenajímateľ pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným prenajímateľom.“.
46.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Daňovníci uvedení v § 17 ods. 1 s výnimkou daňovníkov uvedených v odseku 5, keď prvýkrát vykážu daňovú povinnosť, môžu znížiť vykázanú daň každoročne o 75 % počas piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, ak
a)
investujú finančné prostriedky plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou úverov a pôžičiek) v priebehu každého zdaňovacieho obdobia najmenej 200 000 000 Sk na nákup hmotného investičného majetku17) umiestneného na území Slovenskej republiky,
b)
splnia podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.
(2)
Znížiť daň podľa odseku 1 môže daňovník vtedy, ak dosiahne zvýšenie výroby najmenej o
a)
100 000 000 Sk v prvom roku uplatňovania zníženia dane a v nasledujúcich štyroch rokoch zníženia dane dosiahne medziročný prírastok výroby najmenej 10 % alebo
b)
1 000 000 000 Sk prírastku výroby v úhrne počas piatich zdaňovacích období od začatia uplatňovania znižovania dane.
(3)
Ďalšou podmienkou na uplatnenie zníženia dane podľa odseku 1 je, že daňovník
a)
neprevedie počas piatich rokov od prvého roku začatia znižovania dane majetok nadobudnutý podľa odseku 1 na iného daňovníka,
b)
uzavrie každoročne so správcom dane zmluvu o zriadení záložného práva na zabezpečenie možnej budúcej daňovej pohľadávky vo výške uplatneného zníženia dane.
(4)
Ak daňovník nedodrží podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), je povinný upraviť daňovú povinnosť o úhrnnú sumu uplatneného zníženia dane v tom zdaňovacom období, keď k porušeniu podmienok došlo, najneskôr v zdaňovacom období nasledujúcom po uplynutí piateho roku po začatí znižovania dane.
(5)
Daňovník je povinný vysporiadať daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom nedodržal podmienky podľa odsekov 1 až 3.“.
47.
V § 36 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
15 % z úroku, výhry alebo z iného výnosu plynúceho z vkladov na vkladných knižkách a z ďalších foriem vkladov, z bežných účtov a z vkladových účtov, ak je príjemcom úroku, výhry alebo výnosu daňovník podľa § 17 alebo ak ide o príjem daňovníka fyzickej osoby podľa § 7 ods. 3, pričom sa daň vybraná osobitnou sadzbou dane považuje za preddavok a celý príjem sa zdaní ako súčasť základu dane podľa § 7 alebo podľa § 23 ods. 12; pri vyberaní preddavku sa postupuje rovnako ako pri dani vyberanej zrážkou podľa § 40n ods. 1, 2, 3 a 5; podľa uvedeného sa postupuje s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 18 ods. 4), daňovníka vykonávajúceho poisťovaciu činnosť, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a investičného fondu a podielového fondu, pri ktorých sa vybraním dane považuje daňová povinnosť za splnenú;“.
48.
V § 36 ods. 2 písm. f) sa slová v zátvorke „§ 7 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 7“.
49.
§ 39 znie:
㤠39
Osobitný úrok za neplatenie daní alebo preddavkov na daň (§ 40r) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý najneskôr pred začatím zdaňovacieho obdobia môže vydať Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
50.
V § 40f ods. 1 písm. f) sa za slová „požívateľa starobného dôchodku“ vkladajú slová „alebo dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu“.
51.
V § 40g ods. 5 písm. c) sa za slová „požívateľom starobného dôchodku“ pripájajú slová „alebo dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu.“.
52.
V § 40h ods. 1 písm. e) sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „alebo dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu“.
53.
V § 40h ods. 1 písm. g) v bode 2 sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a dôchodok za výsluhu rokov,“.
54.
V § 40ch ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „bez toho, aby o jeho vykonanie daňovník požiadal“.
55.
V § 40ch ods. 3 prvá veta znie: „Ročné zúčtovanie vykoná posledný platiteľ dane alebo platiteľ dane, u ktorého daňovník v uplynulom zdaňovacom období uplatňoval nárok na nezdaniteľné časti zo základu dane a sumu podľa § 6 ods. 12 písm. b).“.
56.
V § 40ch ods. 5 v úvodnej vete a v písmene d) sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „alebo dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu“.
57.
§ 40ch odsek 8 znie:
„(8)
Nedoplatok dane vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov zrazí platiteľ dane daňovníkovi zo mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie preddavkov. Ak nemôže platiteľ dane uvedený nedoplatok zraziť z daňovníkovej mzdy z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, alebo z dôvodu, že nemožno daňovníkovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, vyberie nedoplatok správca dane príslušný podľa trvalého pobytu daňovníka, ktorému zašle platiteľ dane doklady o výške nedoplatku na ďalšie konanie do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Ak nedoplatok nepresiahne sumu 100 Sk, správca dane konanie nezačne. Daňovník je povinný nedoplatok uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto nedoplatku daňovníkovi doručené.“.
58.
§ 40ch sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak daňovník nemôže požiadať posledného platiteľa dane v zdaňovacom období, za ktoré sa ročné zúčtovanie preddavkov vykonáva, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov z dôvodu zániku platiteľa bez právneho nástupcu, podá daňové priznanie podľa § 40b.“.
59.
V § 40j odsek 4 znie:
„(4)
Dodatočne vyrubenú daň a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti uhradí platiteľ dane správcovi dane do piatich dní po doručení dodatočného platobného výmeru.“.
60.
§ 40k vrátane nadpisu znie:
㤠40k
Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie
(1)
Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať každý, kto má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov právnických osôb. Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, nepodávajú daňové priznanie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane (§ 36).
(2)
Za daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie, podáva daňové priznanie jeho právny nástupca.
(3)
Ak sa daňovník zruší likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.
(4)
Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie.33f) Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie ku dňu 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.
(5)
Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roku, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.
(6)
Pri zrušení daňovníka vyhlásením konkurzu16d) zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
(7)
Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom skončenia konkurzného konania. Ak konkurzné konanie nebolo skončené do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do konkurzu, končí sa toto zdaňovacie obdobie ku dňu 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do konkurzu.
(8)
Ak konkurzné konanie nebolo skončené do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do konkurzného konania, je až do skončenia konkurzného konania zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa konkurzné konanie skončí v priebehu kalendárneho roku, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia konkurzného konania.
(9)
Ak sa na daňovníka v likvidácii podľa odseku 4 vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie podľa odseku 4 sa končí ku dňu podľa odseku 6.
(10)
Ak sa na daňovníka v likvidácii podľa odseku 5 vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie podľa odseku 5 sa končí dňom podľa odseku 6.
(11)
Ak sa po skončení konkurzu
a)
začne likvidácia, zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa podľa odsekov 4 a 5,
b)
pokračuje v likvidácii, zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii sa začína dňom nasledujúcim po skončení konkurzu a končí sa podľa ustanovenia odseku 5.
(12)
Pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka.
(13)
Ak sa zrušil daňovník zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, začína sa zdaňovacie obdobie dňom jeho zrušenia a končí sa dňom, ku ktorému sa vykoná posledná účtovná závierka pred podaním návrhu na výmaz z obchodného registra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33f znie:
„33f)
§ 75 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
61.
§ 40p sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príjmy, ktoré daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 2 plynú zo závislej činnosti a funkčných požitkov od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí alebo od zamestnávateľa so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ak sú tieto príjmy zahrnuté do nákladov stálej prevádzkarne v zahraničí, nepodliehajú zdaneniu v Slovenskej republike; z ostatných príjmov sa daň vypočíta percentom daňového zaťaženia, ktoré sa zistí zo základu dane nezníženého o túto vyňatú časť, ak tento postup je pre daňovníka výhodnejší. V opačnom prípade sa použije pri zdanení týchto príjmov postup podľa odseku 1 alebo 2.“.
62.
§ 40r sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak daňovník nepostupuje podľa ustanovení § 35a ods. 4 a 5, je povinný zaplatiť penále vo výške 100 % dlžnej sumy dane a úroku ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 39). Ak daňovník postupuje podľa § 35a ods. 4 a 5, je povinný zaplatiť penále na uplatnené úľavy vo výške 50 % z dlžnej sumy a 50 % z úroku. Pri uplatnení penále a úroku sa nepoužijú ustanovenia odsekov 1 a 2.“.
63.
V § 41 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Od povinnosti doplatiť daň je oslobodený právny nástupca daňovníka, ktorý si uplatnil zníženie základu dane, ak sumu, o ktorú znížil základ dane, vynaložil na rozvoj podnikania14a) podľa tohto ustanovenia.“.
64.
V § 41a sa v úvodnej vete za slovo „daňovníci“ vkladajú slová „podľa § 2“.
65.
V § 41a sa na konci pripájajú slová „pričom sa na týchto daňovníkov nevzťahujú ustanovenia § 40d ods. 2 a 3.“.
66.
Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý znie:
㤠41b
(1) Daňovníci, ktorí vstúpili do likvidácie do 31. decembra 1996 a ich likvidácia nebola skončená do 31. decembra 1998, použijú pre zdanenie ustanovenia doterajších predpisov.
(2)
Daňovníci, ktorí vstúpili do likvidácie od 1. januára 1997 a ich likvidácia nebola skončená do 31. decembra 1998, použijú ustanovenia § 40k ods. 4 a 5.
(3)
V zdaňovacom období roka 1999 sa príjmy, ktoré plynú daňovníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva najdlhšie do 15 dní po skončení roka 1998 a ktoré hospodársky patria do predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, považujú za príjmy zdaňovacieho obdobia roka 1999. Pri posudzovaní výdavkov sa postupuje rovnako.“.
67.
V prílohe k zákonu v odpisovej skupine 1 položka 1-38 znie:
„1-38 Nehmotný majetok, z toho len:
– počítačové programy (software),
– marketingové štúdie.“.
68.
V prílohe k zákonu sa v odpisovej skupine 2 na konci pripája položka 2-66, ktorá znie:
„2-66 Nehmotný majetok, okrem:
– počítačových programov (software),
– patentov,
– marketingových štúdií,
– opravnej položky k nadobudnutému majetku.“.
69.
V prílohe k zákonu sa v odpisovej skupine 5 nad položky 5-1 a 5-2 pripája poznámka*****).
Poznámka *****) znie:
„*****) – súčasťou stavby je zariadenie tvoriace technické a technologické vybavenie stavby, ktoré zabezpečuje jej prevádzkovú funkciu alebo účel, na ktorý bola stavba zhotovená; súčasťou stavby je toto zariadenie odo dňa jeho pevného zabudovania do stavby.“.
Čl. II
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „ktoré ustanoví Federálne ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „účtovné sústavy a miesto predloženia, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
2.
V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „účtujú“ nahrádza slovami „môžu účtovať“.
3.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa za slová „združenia právnických osôb“ vkladá čiarka a slová „pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 626/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 289/1997 Z. z., zákonom č. 60/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 okrem čl. I bodov 1-26, 28-45, 47-63 a 66-69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.