166/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
ZÁKON
z 15. mája 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15c odsek 7 znie:
„(7)
Konanie podľa osobitných predpisov13) sa prerušuje vstupom podniku do likvidácie.“.
2.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Riaditeľ podniku a jeho priamo podriadení vedúci pracovníci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich menovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladateľ.“.
3.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Predsedu rady ustanovuje do funkcie a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku. Ostatných členov rady polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním; ak v podniku pôsobí odborová organizácia, jedného člena zastupujúceho pracovný kolektív deleguje odborová organizácia zo svojich členov. Druhú polovicu členov rady ustanovuje do funkcie a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku.“.
4.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Predseda zvoláva zasadnutia rady a vedie ich rokovanie. Rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.“.
5.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zakladateľ schvaľuje štatút rady a jej rokovací poriadok.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
6.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
Funkčné obdobie členov rady ustanovených a zvolených podľa doterajších predpisov sa skončí ustanovením a zvolením členov rady podľa tohto zákona, ktoré zabezpečí zakladateľ do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
7.
Slovo „pracovník“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.