156/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
ZÁKON
z 15. mája 1998,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
30. december – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.