155/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 11. mája 1998,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 39 ods. 1 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Forma registrácie
(1)
Prihlásenie na registráciu sa uskutočňuje písomnou formou na registračnom formulári informačného systému (ďalej len „registračný formulár“), ktorého vzor tvorí prílohu č. 1.
(2)
Zmeny týkajúce sa zaregistrovaných údajov, ako aj odhlásenie z registrácie sa uskutočňujú písomnou formou na formulári aktualizácie registračných údajov (ďalej len „aktualizačný formulár“), ktorého vzor tvorí prílohu č. 2.
(3)
Registračné formuláre a aktualizačné formuláre si prevádzkovatelia [§ 3 písm. g) zákona] môžu vyžiadať na krajských správach Štatistického úradu Slovenskej republiky.1)
Postup pri registrácii
§ 2
Prevádzkovateľ úplne a pravdivo vyplní registračný formulár a doručí ho úradu pred začatím spracovania osobných údajov v informačnom systéme.
§ 3
Úrad skontroluje správnosť a úplnosť vyplnenia registračného formulára. Neúplne alebo chybne vyplnený registračný formulár vráti prevádzkovateľovi na doplnenie alebo opravu.
§ 4
(1)
Úrad po prijatí vyplneného registračného formulára predloží údaje na posúdenie orgánu štátneho dozoru (§ 21 ods. 1 zákona).
(2)
Orgán štátneho dozoru vyjadrí stanovisko k žiadosti o registráciu na registračnom formulári.
(3)
Úrad po prijatí stanoviska orgánu štátneho dozoru
a)
vykoná registráciu, vydá potvrdenie o registrácii s prideleným registračným číslom (§ 22 zákona) a odošle ho prevádzkovateľovi alebo
b)
písomne vyrozumie prevádzkovateľa o stanovisku orgánu štátneho dozoru, že prihlásený informačný systém nepodlieha registrácii.
Postup pri aktualizácii údajov
§ 5
Prevádzkovateľ oznámi úradu na aktualizačnom formulári každú zmenu zaregistrovaných údajov.
§ 6
(1)
Úrad skontroluje správnosť a úplnosť vyplnenia predloženého aktualizačného formulára. Neúplne alebo chybne vyplnený aktualizačný formulár vráti prevádzkovateľovi na doplnenie alebo opravu.
(2)
Úrad pri aktualizácii údajov [§ 20 ods. 3 písm. e) až k) zákona] predloží návrh požadovaných zmien na posúdenie orgánu štátneho dozoru.
(3)
Úrad vykoná aktualizáciu údajov z registračného formulára a písomne to oznámi prevádzkovateľovi.
(4)
Úrad vydá prevádzkovateľovi potvrdenie o vykonanej aktualizácii.
§ 7
Odhlásenie z registrácie
Prevádzkovateľ odhlási informačný systém obsahujúci osobné údaje z registrácie na aktualizačnom formulári.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štefan Condík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 155/1998 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 155/1998 Z. z.
1)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.