151/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos zo 14. mája 1998 č. 847/1998-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100 a výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100 (oznámenie č. 33/1998 Z. z.).
Výnosom sa menia podmienky poskytovania dotácií na niektoré dotačné tituly, a to najmä na podporu historicky a spoločensky významných činností a určených zariadení a na nákup modernej techniky a technológií pre poľnohospodárstvo.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 15/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.