149/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. apríla 1998,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj
Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je znázornené v prílohe č. 1.
(2)
Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj a sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Dokumentácia schváleného územného plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Trenčíne a na Okresnom úrade v Trenčíne, na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou, na Okresnom úrade v Ilave, na Okresnom úrade v Myjave, na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom, na Okresnom úrade v Partizánskom, na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, na Okresnom úrade v Prievidzi a na Okresnom úrade v Púchove.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 149/1998 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 149/1998 Z. z.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA
I.
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
1.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1
vychádzať pri územnom rozvoji Trenčianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútroregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok,
1.2
ťažiská osídlenia celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho významu formovať ako priestorovo-plošné sídelné systémy, ktoré tvorí sieť vzájomných vzťahov jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia, priľahlých obcí a vidieckeho priestoru,
1.3
podporovať rozvoj krajského mesta Trenčín ako centra osídlenia nadregionálneho významu s predpokladom rozvoja ako centra celoštátneho významu; Trenčín formovať ako centrum
1.3.1
administratívnosprávne,
1.3.2
kultúrno-spoločenské,
1.3.3
vzdelávacie, ako sídlo vysokej školy,
1.3.4
výstavno-obchodné,
1.3.5
hospodársko-ekonomické,
1.3.6
športu,
1.3.7
cestovného ruchu a rekreácie,
1.3.8
dopravy, ako významný dopravný uzol,
1.4
podporovať rozvoj centier regionálneho významu s možnosťou plnenia nadregionálnych funkcií v mestách Prievidza, Považská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom s perspektívou ich formovania ako sídel nadregionálneho významu; v týchto centrách podporovať rozvoj zariadení
1.4.1
verejnej správy a okresných súdov,
1.4.2
vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou, prípadne vysunutých pobočiek vysokých škôl,
1.4.3
zdravotníctva a sociálnych služieb s funkciou poskytovania špecifických služieb,
1.4.4
kultúrnych,
1.4.5
športových,
1.4.6
obchodných,
1.4.7
voľného času, cestovného ruchu a rekreácie,
1.4.8
technologických centier a parkov,
1.4.9
priemyslu,
1.5
podporovať rozvoj centier regionálneho významu v mestách Bánovce nad Bebravou, Ilava, Dubnica nad Váhom, Myjava, Partizánske a Púchov, predovšetkým rozvoj zariadení
1.5.1
verejnej správy a okresných súdov,
1.5.2
stredných škôl s maturitou,
1.5.3
špeciálnych škôl,
1.5.4
inštitútov vzdelávania dospelých,
1.5.5
zdravotníctva a sociálnych služieb,
1.5.6
kultúrnych zariadení okresného a nadregionálneho významu,
1.5.7
nákupných a obchodných stredísk,
1.5.8
cestovného ruchu, rekreácie a voľného času,
1.5.9
priemyslu,
1.6
podporovať rozvoj centier osídlenia subregionálneho významu v obciach Bojnice, Handlová, Nováky, Stará Turá a Trenčianske Teplice, pri ktorých je predpoklad plnenia niektorých regionálnych funkcií, a v obciach Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nemšová, Nová Dubnica, Svinná, Pruské, Ladce, Beluša, Lednické Rovne, Bošany a Brezová pod Bradlom; v týchto obciach podporovať
1.6.1
stredné odborné a učňovské školy,
1.6.2
zdravotnícke zariadenia všeobecných lekárov a zubných ambulancií,
1.6.3
zariadenia výrobných služieb,
1.6.4
obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov,
1.6.5
zariadenia cestovného ruchu a rekreácie a voľného času,
1.7
podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia v sídlach v okrese
1.7.1
Bánovce nad Bebravou: Uhrovec, Rybany, Držkovce, Podlužany a Slatina nad Bebravou,
1.7.2
Ilava: Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Bolešov a Mikušovce,
1.7.3
Myjava: Krajné, Vrbovce a Brestovec,
1.7.4
Nové Mesto nad Váhom: Bošáca-Zemianske Podhradie, Moravské Lieskové, Dolné Bzince, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice, Podolie a Horná Streda,
1.7.5
Partizánske: Chynorany, Klátova Nová Ves, Žabokreky a Veľké Uherce,
1.7.6
Považská Bystrica: Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno, Udiča, Plevník-Drienové, Brvnište, Pružiná, Domaniža a Sverepec,
1.7.7
Prievidza: Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Ráztočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Oslany a Zemianske Kostoľany,
1.7.8
Púchov: Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Dohňany, Lúky, Lednica a Dolné Kočkovce,
1.7.9
Trenčín: Horné Srnie, Horná Súča, Dolná Súča, Drietoma, Motešice, Trenčianske Jastrabie, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Melčice-Lieskové.
V týchto centrách podporovať rozvoj
a)
základných škôl,
b)
predškolských zariadení,
c)
zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární,
d)
stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania,
e)
pôšt,
f)
zariadenia opravárenských a remeselníckych služieb na pokrytie základnej potreby,
g)
nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby,
h)
zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
1.8
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.9
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia a rešpektovať ich ochranné pásma; poskytovať pri majetkovom prevode určitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú náhradu; prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
2.
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
2.1
podporovať najvýznamnejšie ťažiskové územia rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
2.1.1
mesto Trenčín a kúpeľné miesto Trenčianske Teplice,
2.1.2
mesto Prievidza a kúpeľné miesto Bojnice,
2.1.3
kúpeľné miesto Nimnica,
2.2
usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, najmä v okrese
2.2.1
Bánovce nad Bebravou: Uhrovec a Bánovce nad Bebravou – Pažiť,
2.2.2
Ilava: Zliechov, Bolešov – vodná nádrž, Dulov a Dubnica nad Váhom – Pri Váhu,
2.2.3
Myjava: Brezová pod Bradlom, Stará Myjava a Brezová pod Bradlom – vodná nádrž Brezová,
2.2.4
Nové Mesto nad Váhom: Beckov, Lubina, Nové Mesto nad Váhom – Zelená Voda, Stará Turá-Dubník, Kalnica-Kalnická dolina a Stará Lehota-Bezovec,
2.2.5
Partizánske: Klátova Nová Ves, Partizánske-Malé Bielice, Veľké Uherce – vodná nádrž a Veľký Klíž-Podsliače,
2.2.6
Považská Bystrica: Horná Mariková, Papradno, Udiča – Nosická priehrada, Manínska tiesňava a Považská Bystrica-Vŕbie,
2.2.7
Prievidza: Valaská Belá, Nitrianske Pravno, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitricou, Oslany, Bystričany, Nitrianske Rudno – priehrada, Kľačno – Fačkovské sedlo, Handlová-Remáta, Bojnice-Vendelín, Horná Ves-Lômy, Chvojnica-Chvojnická dolina a Bystričany-Chalmová,
2.2.8
Púchov: Mojtín a Beluša-Belušské Slatiny,
2.2.9
Trenčín: Trenčín – Ostrov, Trenčianske Teplice-Baračka a Kamenická dolina,
2.3
skvalitňovať a vytvárať podmienky na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít; podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
2.4
usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídel na chalupársku rekreáciu,
2.5
zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,
2.6
vytvoriť podmienky na realizáciu golfového parku v katastrálnom území Horná Streda a Lúka a golfového ihriska Breziny v katastrálnom území Trenčianska Turná a Sedličná,
2.7
pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja
2.7.1
sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného ruchu,
2.7.2
postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
2.7.3
pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turistiky využívať najnovšie technické a technologické prvky a zariadenia,
2.7.4
všetky významné centrá rekreácie a turistiky postupne vybaviť komplexným, vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,
2.8
podporovať rozvoj využívania geotermálnych vôd v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve.
3.
V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1
riešiť rozvoj zdravotníckych zariadení v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky „Perspektívna sieť lôžkových zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike“,
3.2
vytvoriť podmienky na rozvoj vysokých škôl v Trenčíne.
4.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva
4.1
rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie,
4.2
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske osídlenie),
4.3
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídel,
4.4
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia.
5.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu
5.1
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku,
5.2
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov,
5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných na obhospodarovanie lesov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
5.4
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky navrhnúť na zalesnenie,
5.5
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a vetrolamov,
5.6
zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),
5.7
obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokraďami,
5.8
vytvárať podmienky na zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
5.9
podporovať opatrenia na sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaného územia,
5.10
riešenie poľnohospodárskej výroby v oblasti hornej Nitry zamerať na biologicko-organické poľnohospodárstvo, skleníkové hospodárstvo v agroparku na poddolovanom území medzi Prievidzou a Novákmi,
5.11
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
5.12
revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných programov,
5.13
zabezpečiť revitalizačné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody najmä v oblastiach so silne znečisteným životným prostredím (Nováky, Prievidza, Partizánske, Nová Dubnica, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a podobne),
5.14
rekultivovať existujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,
5.15
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov.
6.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1
vytvárať podmienky na zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja,
6.2
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov.
7.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1
Cestná doprava
7.1.1
doriešiť trasu diaľnice D1 v meste Považská Bystrica,
7.1.2
vytvoriť podmienky na realizáciu diaľnice D1 v úseku štátna hranica s Českou republikou – Drietoma – Trenčín,
7.1.3
vybudovať cestu I/49 v úseku štátna hranica s Českou republikou po križovatku II/507 s diaľničným privádzačom v meste Púchov v navrhovanej novej trase s obchvatmi obcí Dohňany, Lúky, Lysá pod Makytou a Mestečko a vytvoriť územnú rezervu pre jej úpravu na rýchlostnú komunikáciu,
7.1.4
preložiť cestu I/64 v úseku Chynorany – Partizánske – Nováky do novej trasy mimo intravilánov obcí v kategórii S 11,5/ 80-60,
7.1.5
upraviť cestu I/50 na cestu nadregionálneho významu v šírkovom usporiadaní S 22,5/100 s obmedzeným vstupom s obchvatmi obcí Trenčianske Jastrabie, Svinná, Bánovce nad Bebravou, Dolné Vestenice, Nováky, Prievidza, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec, Ráztočno, Handlová; vytvoriť územnú rezervu pre jej dobudovanie na rýchlostnú komunikáciu,
7.1.6
vybudovať diaľničný privádzač do Trenčína v úseku diaľnica D61 po cestu II/507,
7.1.7
vytvoriť obchvat cesty II/516 v sídle Trenčianske Teplice,
7.1.8
homogenizovať cestu II/579 na šírkové usporiadanie S 9,5 v úseku Veľké Bielice – Hradište s obchvatom obce Hradište,
7.1.9
homogenizovať cestu II/507 na šírkové usporiadanie S 9,5 v celom úseku riešeného územia,
7.1.10
homogenizovať cestu II/574 na šírkové usporiadanie S 9,5 v celom úseku riešeného územia,
7.1.11
homogenizovať cestu II/519 na šírkové usporiadanie S 9,5 v úseku Nitrianske Pravno – hranica kraja (Jaseno – Turčianske Teplice – Banská Bystrica) vo výhľadovom období ako cestu I. triedy,
7.1.12
zabezpečiť územnú rezervu pre cestu I/64 s obchvatom Prievidze a obcí Nedožery-Brezany, Pravenec a Nitrianske Pravno,
7.1.13
rezervovať územný koridor pre cestu I. triedy v úseku Chynorany – Bánovce nad Bebravou ako prepojenie ciest I/64 a I/50,
7.1.14
preložiť cesty II/500 a II/499 v úseku hraničného priechodu s Českou republikou v obci Vrbovce z obytnej zóny,
7.1.15
vytvoriť podmienky na realizáciu polyfunkčného areálu v Trenčíne.
7.2
Železničná doprava
7.2.1
modernizovať trať č. 120 s potrebnými úpravami na traťovú rýchlosť V = 140 – 160 km/hod.,
7.2.2
modernizovať trať č. 143,
7.2.3
rezervovať územný koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať.
7.3
Vodná doprava – zabezpečiť realizáciu projektu Vážskej vodnej cesty s prístavmi v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.
7.4
Letecká doprava – pre rozvoj civilnej leteckej dopravy realizovať prevádzkovo-technické objekty letiska regionálneho významu Trenčín s medzinárodným štatútom a regionálneho letiska Prievidza pre letectvo.
7.5
Kombinovaná doprava – vytvoriť územné podmienky pre terminál kombinovanej dopravy regionálneho významu v Trenčianskej Teplej.
7.6
Hromadná doprava – vybudovať integrovaný dopravný systém pre koordináciu tarifných prepravných podmienok a budovanie vhodných kapacít jednotlivých druhov dopráv.
7.7
Cyklistická doprava – vytvoriť územné podmienky na rozvoj považskej nadregionálnej cyklistickej trasy s pripojeniami na jednotlivé regionálne trasy
7.7.1
Trenčianske Teplice – Bojnice – Prievidza,
7.7.2
Nové Mesto nad Váhom – Brezová pod Bradlom,
7.7.3
oblasť Bielych Karpát.
8.
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1
Energetika
8.1.1
rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a veľmi vysoké napätie,
8.1.2
zabezpečiť dostavbu a pokračovať v realizácii trafostanice 400/110 kV Bošáca vrátane prípojných vedení,
8.1.3
rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca – Otrokovice (Česká republika),
8.1.4
rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca – Horná Ždaňa,
8.1.5
vytvoriť podmienky na realizáciu rekonštrukcie a rozšírenie trafostanice Považská Bystrica na 400/110 kV vrátane vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica,
8.1.6
zabezpečiť rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Dubnica nad Váhom,
8.1.7
zabezpečiť rekonštrukciu rozvodne 220 kV Bystričany,
8.1.8
vytvoriť podmienky na realizáciu rekonštrukcie trafostanice Handlová,
8.1.9
zabezpečiť výstavbu nového zdroja tepla Handlová,
8.1.10
chrániť koridor pre výstavbu magistrálneho severojužného plynovodu riešeným územím,
8.1.11
zabezpečiť náhradu kotlov pre Elektrárne Nováky – A, III. stavba,
8.1.12
zabezpečiť rekonštrukciu tepelných rozvodov Prievidza,
8.1.13
chrániť koridor pre horúcovodný napájač Elektrárne Nováky – Partizánske – Topoľčany,
8.1.14
zabezpečiť realizáciu vysokotlakového plynovodu Malé Chlievany – Svinná – Slatinská dolina,
8.1.15
vytvárať podmienky na postupnú plynofikáciu obcí kraja.
8.2
Vodné hospodárstvo
8.2.1
rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené vodohospodárske oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia vodárenských tokov Soľka – Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové územia výhľadových vodohospodárskych diel,
8.2.2
rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych a stolových vôd,
8.2.3
na úseku zásobovania pitnou vodou prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:
a)
doplnenie vodného zdroja Holdošov Mlyn pre skupinový vodovod Brezová pod Bradlom,
b)
doplnenie vodného zdroja Beckov pre skupinový vodovod Trenčín,
c)
doplnenie vodného zdroja Kameničany pre skupinový vodovod Kameničany – Sedmerovce – Slavnica s možnosťou pripojenia obcí Krivoklát – Vršatské Podhradie,
d)
doplnenie vodného zdroja Uhrovec pre skupinový vodovod Bánovce nad Bebravou,
e)
prívod vody z Bánoviec nad Bebravou do Zlatníckej doliny (Ruskovce – Držkovce – Čuklasovce – Cimenná – Zlatníky – Hoste – Libichava),
f)
prívod vody Nedašovce – Vysočany – Pravotice,
g)
prívod vody Veľké Chlievany – Haláčovce – Ostrhánky,
h)
prívod vody Motešice – Trenčianske Teplice,
i)
doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica,
j)
rozšírenie skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom (Podolie – Očkov, Brunovce – Horná Streda – Potvorice),
k)
prepojenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica nad Váhom so skupinovým vodovodom Považská Bystrica,
l)
prívod vody Domaniža – Kardošova Vieska – Malé Lednice,
m)
rozšírenie skupinového vodovodu Považská Bystrica o obce v Papradnianskej doline,
n)
doplnenie vodného zdroja Dolné Vestenice pre skupinový vodovod Nováky,
o)
prívod vody a vodojem – Handlová,
p)
rekonštrukcia prívodu vody z Turčeka,
8.2.4
postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov
a)
výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia,
b)
prioritnou výstavbou kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v pásmach hygienickej ochrany zdrojov pitných vôd, prípadne v obciach ležiacich v ich blízkosti,
c)
výstavbou skupinových kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd,
8.2.5
prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:
a)
Trenčín, pravý breh, čistiareň odpadových vôd,
b)
Domaniža, Pružina a priľahlé obce, dobudovanie kanalizácie,
c)
Čachtice, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd,
d)
Borčice – Bolešov – Kameničany – Slavnica, odkanalizovanie obcí s čistením v čistiarni odpadových vôd Nemšová,
e)
Kubrá – Dobrá – Opatová, kanalizácia,
f)
Myjava, kanalizácia s rozšírením čistiarne odpadových vôd,
g)
Handlová, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
h)
Beluša, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd,
i)
Chynorany, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd,
j)
Mojtín, čistiareň odpadových vôd,
k)
Trenčín, ľavý breh, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
l)
Trenčianskoteplická kotlina, odkanalizovanie,
m)
Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie čistiarene odpadových vôd,
n)
Stará Turá, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
o)
Bánovce nad Bebravou, intenzifikácia čistiarne odpadových vôd,
p)
Slatina – Slatinka – Čierna Lehota – Krásna Ves, stoková sieť a čistiareň odpadových vôd,
q)
Soblahov, stoková sieť,
r)
Brezová pod Bradlom, intenzifikácia čistiarne odpadových vôd,
8.2.6
zabezpečiť znovurozdelenie prietoku Jablonky,
8.2.7
využiť možnosti pripojenia sa na existujúce skupinové vodovody z hľadiska zásobovania obyvateľstva pitnou vodou,
8.2.8
zriaďovať samostatné vodovody pre jednotlivé obce najmä tam, kde sú kapacitne lokálne vodné zdroje (prípadne hydrogeologickým prieskumom preukázať možnosť získania takýchto zdrojov); v obciach Bodiná, Dolná Mariková, Horná Mariková, Hatné (rozostavané), Lysá pod Makytou (rozostavané), Lazy pod Makytou (rozostavané), Lednica (rozostavané),
8.2.9
zabezpečiť ochranu inundačného územia, v tomto území nepripustiť výstavbu a iné nevhodné činnosti, vyhodnotiť rozširovanie zemníkov pre ťažbu štrkov v území,
8.2.10
z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii,
8.2.11
zabezpečiť územné rezervy pre vodné nádrže
a)
vodná nádrž v kategórii B – Liešťany,
b)
vodná nádrž v kategórii C – Tužina, Sobotište,
c)
vodná nádrž v kategórii E – Nitrianske Sučany, Radiša, Chvojnica.
9.
V oblasti odpadového hospodárstva
9.1
rozširovať separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v sídlach Trenčianskeho kraja s cieľom vytvorenia systému triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodnenie, a v každom okrese zabezpečiť minimálne jedno dotrieďovacie zariadenie do roku 2005,
9.2
vybudovať v každom okrese Trenčianskeho kraja minimálne jedno zariadenie na kompostovanie biologických odpadov a podporovať dotačnými fondmi aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu,
9.3
podporovať aktivity zamerané na zhodnocovanie odpadov,
9.4
zabezpečiť zneškodňovanie špecifických odpadov zo zdravotníckych zariadení Trenčianskeho kraja v určených zariadeniach,
9.5
riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach:
a)
skládka „Veronika“ v katastrálnom území Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou,
b)
skládka „Lúštek“ v katastrálnom území Dubnica nad Váhom v okrese Ilava,
c)
skládka Kostolné – Hrašné v okrese Myjava,
d)
skládka v katastrálnom území Brezová pod Bradlom v okrese Myjava,
e)
skládka v katastrálnom území Nová Ves v okrese Nové Mesto nad Váhom,
f)
vybudovaná skládka v katastrálnom území Livinské Opatovce v okrese Partizánske,
g)
skládka v katastrálnom území Sverepec v okrese Považská Bystrica,
h)
skládka v katastrálnom území Považská Bystrica – Žiar v okrese Považská Bystrica,
i)
skládka v katastrálnom území Dvorníky nad Nitricou – Nitrica v okrese Prievidza,
j)
skládka „Podstránie“ v katastrálnom území Lednické Rovne v okrese Púchov,
9.6
pokračovať v sanácii starých skládok (environmentálnych záťaží).
II.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
1.
Cestná doprava
1.1
trasa diaľnice D1 v meste Považská Bystrica,
1.2
diaľnica D1 v úseku štátna hranica s Českou republikou – Drietoma – Trenčín,
1.3
cesta I/49 – obchvaty obcí v úseku hranica Česká republika/Slovenská republika – Púchov: Dohňany, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko,
1.4
cesta I/64 – preložka v úseku Chynorany – Partizánske – Nováky,
1.5
cesta I/50 – preložka cesty s obchvatmi obcí Trenčianske Jastrabie, Svinná, Bánovce nad Bebravou, Dolné Vestenice, Nováky, Prievidza, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec, Ráztočno a Handlová,
1.6
výstavba diaľničného privádzača do Trenčína v úseku diaľnica D61 po cestu II/507,
1.7
cesta II/516 – obchvat Trenčianskych Teplíc,
1.8
cesta II/579 – smerová úprava trasy v úseku Veľké Bielice – Hradište s obchvatom obce Hradište,
1.9
hraničný priechod s Českou republikou v obci Vrbovce,
1.10
polyfunkčný areál v Trenčíne.
2.
Železničná doprava
2.1
modernizácia trate č. 120 s potrebnými úpravami na traťovú rýchlosť V = 140-160 km/hod.,
2.2
modernizácia trate č. 143 s úpravou smerových oblúkov.
3.
Vodná doprava
3.1
vybudovanie Vážskej vodnej cesty,
3.2
výstavba prístavov v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.
4.
Letecká doprava – prevádzkovo-technické objekty letiska regionálneho významu Trenčín.
5.
Kombinovaná doprava – terminál kombinovanej dopravy regionálneho významu v Trenčianskej Teplej.
6.
Hromadná doprava – trolejbusová doprava Trenčín – Dubnica nad Váhom.
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
1.
Oblasť zásobovania pitnou vodou
1.1
doplnenie vodného zdroja Holdošov Mlyn pre skupinový vodovod Brezová pod Bradlom,
1.2
doplnenie vodného zdroja Beckov pre skupinový vodovod Trenčín,
1.3
doplnenie vodného zdroja Kameničany pre skupinový vodovod Kameničany – Sedmerovce – Slavnica s možnosťou pripojenia obcí Krivoklát a Vršatské Podhradie,
1.4
doplnenie vodného zdroja Uhrovec pre skupinový vodovod Bánovce nad Bebravou,
1.5
prívod vody z Bánoviec nad Bebravou do Zlatníckej doliny (Ruskovce – Držkovce – Čuklasovce – Cimenná – Zlatníky – Hoste – Libichava),
1.6
prívod vody Nedašovce – Vysočany – Pravotice,
1.7
prívod vody Veľké Chlievany – Haláčovce – Ostrhánky,
1.8
prívod vody Motešice – Trenčianske Teplice,
1.9
doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica,
1.10
rozšírenie skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom (Podolie – Očkov, Brunovce – Horná Streda – Potvorice),
1.11
prepojenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica nad Váhom so skupinovým vodovodom Považská Bystrica,
1.12
prívod vody Domaniža – Kardošova Vieska – Malé Lednice,
1.13
rozšírenie skupinového vodovodu Považská Bystrica o obce v Papradnianskej doline,
1.14
doplnenie vodného zdroja Dolné Vestenice pre skupinový vodovod Nováky,
1.15
Handlová, prívod vody a vodojem,
1.16
rekonštrukcia prívodu vody z Turčeka.
2.
Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd
2.1
Trenčín, pravý breh, čistiareň odpadových vôd,
2.2
Čachtice, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd,
2.3
Myjava, kanalizácia s rozšírením čistiarne odpadových vôd,
2.4
Handlová, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
2.5
Trenčín, ľavý breh, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
2.6
Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
2.7
Stará Turá, rozšírenie čistiarne odpadových vôd,
2.8
Bánovce nad Bebravou, intenzifikácia čistiarne odpadových vôd,
2.9
Brezová pod Bradlom, intenzifikácia čistiarne odpadových vôd,
2.10
Ilava, rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd,
2.11
vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obciach Omastinná, Žitná-Radiša, Chynorany, Uhrovec, Kšinná, Ľutov, Prusy, Pravotice, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Čierna Lehota, Krásna Ves, Dvorec, Veľké Chlievany, Dolné Naštice, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Pruské, Tuchyňa, Mikušovce, Červený Kameň, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Vrbovce, Krajné, Brestovec, Stará Myjava, Bukovec, Priepasné, Košariská, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Zemianske Podhradie, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Lubina, Bzince pod Javorinou, Vaďovce, Kostolné, Beckov, Modrová, Modrovka, Lúka, Kalnica, Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Pobedim, Očkov, Podolie, Veľký Klíž, Klátova Nová Ves, Kolačno, Veľké Uherce, Hradište, Skačany, Domaniža, Pružina, Čelkova Lehota, Sádočné, Domaniža, Kostelec, Záskalie, Malé Lednice, Sverepec, Prečín, Malinová, Nedožery-Brezany, Poruba, Lazany, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Ráztočno, Jalovec, Kľačno, Tužina, Bystričany, Čereňany, Radobica, Horná Ves, Oslany, Ješkova Ves, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Valaská Belá, Nitrianske Sučany, Sebedražie, Cigeľ, Beluša, Mojtín, Lednica, Horná Breznica, Mestečko, Zubák, Dohňany, Záriečie, Horovce, Dulov, Kvašov, Horná Mariková, Dolná Mariková, Klieština, Hatné, Udiča, Kubrá, Opatová, Omšenie, Dolná Poruba, Štvrtok nad Váhom, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Drietoma, Záblatie, Kostolná-Záriečie, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Selec, Motešice, Bobot, Horňany, Svinná, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Habovka, Horná Súča, Dolná Súča a Soblahov,
2.12
rozšírenie čistiarne odpadových vôd Pravenec, dokončenie čistiarne odpadových vôd Lysá pod Makytou – Lúky, dokončenie kanalizácie Nimnica.
Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky
1.
Energetika a teplárenstvo
1.1
dostavba transformovne 400/110 kV Bošáca vrátane prípojných vedení,
1.2
rekonštrukcia a rozšírenie transformovne Považská Bystrica na 400/110 kV vrátane vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica,
1.3
rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Dubnica nad Váhom,
1.4
rekonštrukcia rozvodne 220 kV Bystričany,
1.5
rekonštrukcia transformovne Handlová,
1.6
výstavba nového zdroja tepla Handlová,
1.7
rekonštrukcia tepelných rozvodov Prievidza.
2.
Plynárenstvo
2.1
vysokotlakový plynovod Malé Chlievany – Svinná – Slatinská dolina,
2.2
plynofikácia obcí Dežerice, Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Livinské Opatovce, Borčany, Chudá Lehota, Šišov, Libichava, Veľké Hoste, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, Šipkov, Čierna Lehota, Prusy, Ľutov, Ruskovce, Malá Hradná, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Čuklasovce, Cimenná, Pečeňany, Dolné Naštice, Košecké Podhradie, Zliechov, Horná Poruba, Krivoklát, Vršatské Podhradie, Kostolné, Rudník, Polianka, Priepasné, Hrašné, Poriadie, Vrbovce, Nová Bošáca, Hrádok, Nová Ves nad Váhom, Kalnica, Beckov, Vaďovce, Hrachovište, Višňové, Veľký Klíž, Turčianky, Klátova Nová Ves, Nadlice, Sverepec, Bodiná, Prečín, Počarová, Papradno, Brvnište, Stupné, Jaseňová, Podvažie a plynofikácia miestnych častí Považskej Bystrice (Horný Milochov a Dolný Milochov, Praznov, Podmanín, Šebešťanová, Cingelov Laz), Poluvsie, Malinová, Nitrianske Rudno, Lazany, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Nevidzany, Liešťany, Dlžín, Seč, Tužina, Kľačno, Horná Ves, Radobica, Šutovce, Čereňany, Podhradie, Čavoj, Temeš, Chvojnica, Valaská Belá, Dolná Breznica, Horná Breznica, Zubák, Lednica, Lúky, Dulov, Mestečko, Dohňany, Lúky pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou a Záriečie.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.