148/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 27. marca 1998 do 30. apríla 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretá 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–1999 uzavretá 31. marca 1998 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 31. marca 1998 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998–2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretá 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
6.
Dodatok č. 2 zo dňa 18. februára 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy
a
Zväzom autobusovej dopravy.
7.
Dodatok č. 3 zo dňa 19. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
8.
Dodatok č. 2 zo dňa 27. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 28. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 2 zo dňa 31. marca 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
10.
Dodatok č. 5 zo dňa 9. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.