143/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2023 do 31.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

143
ZÁKON
z 2. apríla 1998
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií.
(2)
Zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovanie civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len „register lietadiel“), ktoré sú dočasne mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách (ďalej len „štátne lietadlo").
§ 2
Základné pojmy
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
vzdušným priestorom Slovenskej republiky vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku,
b)
lietadlom zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu,
c)
lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom1aa) v súlade s týmto zákonom,
d)
výrobkami leteckej techniky lietadlá a ich súčasti, ako aj iné technické zariadenia a programové prostriedky lietadiel, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,
e)
prevádzkovateľom lietadla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo na inom právnom základe a ktorá zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky,
f)
leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo povolenia na vykonávanie leteckej činnosti za odplatu,
g)
leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,
h)
letiskom územne vymedzená plocha trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1ab)
i)
leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb a na riadenie vzdušného priestoru a riadenie toku letovej prevádzky,
j)
verejným letiskom letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým lietadlám podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
k)
malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.
l)
športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva za odplatu,1)
m)
leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné služby a letecká meteorologická služba,
n)
činom protiprávneho zasahovania
1.
všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
2.
ohrozenie bezpečnosti lietadla,1b)
3.
zavlečenie lietadla do cudziny,1c)
4.
teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku,
5.
úmyselné konanie,1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok na letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky,
6.
neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia,
7.
vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia,
8.
oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky,
9.
oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, verejný poriadok na letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, alebo
10.
porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6,
o)
osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej môžu byť umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá nie je letiskom podľa písmena h).
§ 3
Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom
(1)
Slovenská republika má výlučnú a úplnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom.
(2)
Vzdušný priestor Slovenskej republiky (ďalej len „vzdušný priestor“) je prístupný za podmienok ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov vo vzdušnom priestore sa môžu uplatniť iba vtedy, ak účel sledovaný zákazom alebo obmedzením (§ 6 ods. 1) nemožno dosiahnuť inými prostriedkami.
§ 4
Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami
(1)
Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb, ako aj za ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Na tieto účely ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") zriaďuje stálu medzirezortnú komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosti všetkých zúčastnených zložiek. Ministerstvo je povinné spolupracovať s ministerstvom obrany pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(2)
Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. Vyčleňovanie vzdušného priestoru výhradne pre lety štátnych lietadiel (ďalej len „vyhradený priestor") v riadenom vzdušnom priestore s poskytovanými letovými prevádzkovými službami podľa § 8 ods. 3 vykonáva poskytovateľ riadenia letovej prevádzky [§ 8 ods. 2 písm. a)] podľa požiadaviek ministerstva obrany alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra").
(3)
Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov
a)
štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením letov civilných lietadiel,
b)
pohotovostných lietadiel na úlohy zakročovania,
c)
pohotovostných lietadiel na účel prípravy alebo preverenia systému protivzdušnej obrany.
DRUHÁ ČASŤ
VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
§ 5
Vykonávanie letov
(1)
Let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.
(2)
Let sa musí vykonať podľa pravidiel lietania vydaných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru.
(3)
Veliteľ lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, musí podľa pokynov zmeniť dráhu letu alebo pristáť na určenom letisku. Pokyny musia byť vydané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť lietadla. Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na určenom letisku, alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, možno použiť ozbrojené sily v súlade s osobitným predpisom.1k)
(4)
Rozdelenie vzdušného priestoru a pravidlá lietania platné pre civilné letectvo ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
§ 6
Zákaz a obmedzenie letov
(1)
Vykonávanie letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z obranných a bezpečnostných dôvodov alebo z iného verejného záujmu dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť. Zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov civilných lietadiel vyhlási ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
(2)
Ak zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru nepresahuje tri mesiace, vyhlási to Dopravný úrad so súhlasom ministerstva obrany.
(3)
V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu2) možno s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore v potrebnom rozsahu.
§ 7
Osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru
(1)
Dopravný úrad môže v záujme bezpečnosti letovej prevádzky v určených častiach vzdušného priestoru zakázať alebo obmedziť lety lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel.
(2)
Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad po dohode s ministerstvom obrany.
(3)
Letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia možno usporiadať len na základe povolenia Dopravného úradu; v povolení určí podmienky na vykonanie podujatia.
(4)
Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou možno vykonať len na základe súhlasného záväzného stanoviska, ktoré vydá Dopravný úrad na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa na vykonanie ohňostrojných prác, ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
názov a účel podujatia,
c)
deň, miesto, začiatok a súradnice konania podujatia a čas ukončenia podujatia,
d)
údaj o maximálnej výške doletu použitých efektov,
e)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov,
f)
e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, ktorý sa bude používať počas podujatia,
g)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(5)
Dopravný úrad vydá záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 4, v ktorom určí podmienky na ich vykonanie, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti.
§ 8
Letové prevádzkové služby
(1)
Letové prevádzkové služby sa zriaďujú na zaistenie bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo vzdušnom priestore.
(2)
Letové prevádzkové služby zabezpečujú najmä
a)
riadenie letovej prevádzky,
b)
poskytovanie informácií lietadlám počas letu,
c)
pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu.
(3)
Letové prevádzkové služby podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom; poverenie vydáva ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany. Poskytovaním letových prevádzkových služieb potrebných pri používaní letísk môže ministerstvo poveriť aj fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí rozsah a podmienky na vykonávanie letových prevádzkových služieb.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb musí uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia určí ministerstvo v poverení.
(5)
Postupy organizovania a vykonávania letových prevádzkových služieb a letecké merné jednotky používané pri poskytovaní letových prevádzkových služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.
§ 9
Letecká informačná služba
(1)
Letecká informačná služba poskytuje údaje a informácie o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov vrátane vydávania leteckých máp.
(2)
Za zabezpečenie leteckej informačnej služby zodpovedá ministerstvo. Výkonom tejto služby môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu; v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.
(3)
Podrobnosti o obsahu a spôsobe vykonávania leteckej informačnej služby a o obsahu a forme leteckých máp ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Letecké telekomunikačné služby
(1)
Letecké telekomunikačné služby zabezpečujú najmä
a)
telekomunikačné spojenie,
b)
leteckú rádionavigáciu,
c)
leteckú rádiolokáciu.
(2)
Dopravný úrad na základe žiadosti
a)
prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,3)
b)
prideľuje individuálny kód módu S3aaa) odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,3aab)
c)
prideľuje kód núdzového vysielača polohy.3aac)
(3)
Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby zabezpečuje ministerstvo.3)
(4)
Letecké telekomunikačné služby, ako aj spojové služby pre leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na ich vykonávanie.
(5)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckých telekomunikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 11
Letecká meteorologická služba
(1)
Letecká meteorologická služba poskytuje informácie o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov.
(2)
Leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na jej vykonávanie.
(3)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckej meteorologickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 12
Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže prevádzkovať lietadlo ako letecký dopravca len na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného Dopravným úradom; v osvedčení určí typ lietadla, rozsah povolenej činnosti a podmienky na jej vykonávanie.
(2)
V záujme bezpečnosti letovej prevádzky alebo v inom verejnom záujme môže Dopravný úrad podmieniť prevádzkovanie určitých kategórií lietadiel alebo vykonávanie určitých leteckých činností vydaním osvedčenia leteckého prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď lietadlo nie je prevádzkované leteckým dopravcom.
(3)
Na vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa musí žiadateľ Dopravnému úradu preukázať najmä
a)
vlastníctvo alebo oprávnenie používať aspoň jedno lietadlo zapísané v registri lietadiel,
b)
primeraný vnútorný systém organizácie a riadenia činností na zaistenie bezpečnej prevádzky lietadiel pri vykonávaní leteckej dopravy alebo inej leteckej činnosti,
c)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a odbornej spôsobilosti leteckého personálu,
d)
návrh bezpečnostného programu na ochranu pred činmi protiprávneho zasahovania.
(4)
Držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa môže v určenom rozsahu vykonávať údržbu a opravy lietadiel, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje.
(5)
Podmienky prevádzky lietadiel a ďalšie dopĺňajúce údaje k žiadosti o vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a spôsob ich preukazovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Poistenie zodpovednosti
(1)
Prevádzkovateľ lietadla je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju. Splnenie tejto povinnosti musí na požiadanie preukázať Dopravnému úradu.
(2)
Minimálnu výšku poistného krytia a ďalšie náležitosti poistnej zmluvy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
§ 14
Doklady a iná dokumentácia na palube lietadla
(1)
Na palube lietadla počas letu musia byť tieto doklady:
a)
osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel,
b)
osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla,
c)
palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,
d)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,
e)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
(2)
Okrem dokladov uvedených v odseku 1 musia byť na palube lietadla počas letu ďalšie doklady, dokumentácia a informácie slúžiace na vykonanie letu a doklady posádky lietadla, ktorých bližšiu špecifikáciu podľa charakteru letu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi lietadiel
(1)
Na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, je potrebný súhlas Dopravného úradu.
(2)
Tuzemský prevádzkovateľ lietadla môže prevádzkovať lietadlo zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu len so súhlasom Dopravného úradu a príslušných orgánov štátu registrácie lietadla, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3)
Na vydanie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 musí žiadateľ preukázať
a)
účel a spôsob využitia lietadla,
b)
systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla.
(4)
V prípade podľa odseku 2 musí žiadateľ preukázať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
§ 16
Postupy na odvrátenie nebezpečenstva a záchranu ľudského života
(1)
Člen leteckého personálu je povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva, ktoré môže ohroziť cestujúcich a posádku. V prípade ohrozenia ľudského života má člen leteckého personálu povinnosť vykonať všetky opatrenia na záchranu života, ak tak môže urobiť bez ohrozenia bezpečnosti letu a osôb na palube.
(2)
Ak dôjde k leteckej nehode alebo k núdzovému pristátiu lietadla, veliteľ lietadla je povinný okrem povinností uvedených v odseku 1 chrániť záujmy prevádzkovateľa lietadla a vlastníkov nákladu prepravovaného v lietadle. V týchto prípadoch je oprávnený konať v ich mene na ochranu ich majetku.
§ 17
Pátranie a záchrana
(1)
Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra poskytujú na tento účel potrebnú súčinnosť. Koordináciou súčinnosti môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.
(2)
Orgány zodpovedné za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov musia
a)
po prijatí správy, že lietadlo je v stave núdze, vykonať všetky opatrenia, ktoré uľahčia prípadné pátranie po lietadle a záchranu ľudských životov,
b)
po prijatí správy, že lietadlo havarovalo, núdzovo pristáva alebo pristálo, alebo ak je z iných informácií zrejmé, že k takému stavu došlo, bezodkladne začať činnosť zameranú na zistenie miesta leteckej nehody, záchranu ľudských životov a zamedzenie ďalších škôd, ako aj na fyzikálny, biologický a chemický prieskum terénu na mieste nehody a jeho zabezpečenie,
c)
na mieste leteckej nehody urobiť všetky opatrenia, ktoré uľahčia jej vyšetrovanie.
(3)
Orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť pomoc pri pátraní po lietadle a pri záchrane ľudských životov.
(4)
Činnosť orgánov zúčastnených na pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov bližšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra.
§ 18
Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov
(1)
Leteckou nehodou sa rozumie udalosť,
a)
pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, okrem prípadov, ak k zraneniu alebo úmrtiu došlo z prirodzených príčin, ak si ich osoba spôsobila sama alebo ich spôsobila iná osoba,
b)
pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,
c)
pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.
(2)
Incidentom sa rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala alebo mohla mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.
(3)
Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo zabezpečuje materiálne podmienky a finančné podmienky prostredníctvom viazaných finančných prostriedkov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú pomoc pri odbornom vyšetrovaní.
(4)
Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov, okrem prípadov podľa odseku 12, vykonáva stála komisia na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“), ktorej členov vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Stála vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva.
(5)
Činnosť stálej vyšetrovacej komisie zabezpečuje špecializovaný útvar, ktorý je organizačnou zložkou ministerstva. Vedúci špecializovaného útvaru vykonáva funkciu predsedu stálej vyšetrovacej komisie.
(6)
Predseda stálej vyšetrovacej komisie zriaďuje odbornú komisiu na vyšetrenie leteckej nehody alebo incidentu (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“) z členov stálej vyšetrovacej komisie. Na vyšetrenie leteckej nehody mimoriadnej závažnosti alebo s mimoriadnymi následkami zriaďuje odbornú vyšetrovaciu komisiu minister. Členmi odbornej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia leteckej nehody alebo incidentu. Odborná vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva.
(7)
Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel, odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje minister alebo predseda stálej vyšetrovacej komisie po dohode s ministrom obrany alebo ministrom vnútra.
(8)
Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpečuje ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra. Do odbornej vyšetrovacej komisie ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra možno vymenovať aj členov stálej vyšetrovacej komisie.
(9)
Odborná vyšetrovacia komisia zisťuje príčiny leteckej nehody alebo incidentu a navrhuje ministerstvu opatrenia na zamedzenie ďalších leteckých nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.
(10)
Členovia odbornej vyšetrovacej komisie sú oprávnení vstúpiť na miesto leteckej nehody alebo incidentu na účel zdokumentovania miesta nehody, stavu lietadla a osôb na palube vrátane odobratia vzoriek na vykonanie expertíz. Odborná vyšetrovacia komisia je oprávnená požadovať doklady, dokumentáciu, výpovede, odborné posudky a iné podklady od osôb, ktoré môžu objasniť skutočnosti súvisiace s leteckou nehodou a incidentom. Požadované údaje sú povinní poskytnúť aj vlastník, prevádzkovateľ alebo výrobca lietadla, zamestnanci orgánov štátnej správy v civilnom letectve, prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie poverené poskytovaním leteckých navigačných služieb.
(11)
Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný na žiadosť odbornej vyšetrovacej komisie bezodplatne poskytnúť lietadlo alebo jeho časť na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príčin leteckej nehody alebo incidentu.
(12)
Ministerstvo môže poveriť inú osobu odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
TRETIA ČASŤ
LETECKÝ PERSONÁL
§ 19
Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu
(1)
Leteckým personálom sa rozumejú fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej leteckej prevádzky alebo ktoré plnia na palube lietadla počas letu osobitné pracovné úlohy.
(2)
Letecký personál sa rozdeľuje na posádku lietadla a ostatný personál.
(3)
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva Dopravný úrad podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná, a osobitných predpisov,3aa) a ak to osobitné predpisy3ab) vyžadujú, aj na základe dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Osobitná odborná spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa preukazuje podľa osobitného predpisu.3a)
(4)
Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže Dopravný úrad poveriť fyzickú osobu. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická osoba alebo fyzická osoba poverená Dopravným úradom. Dopravný úrad v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti.
(5)
Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti musí žiadateľ preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti podľa požiadaviek na jednotlivé odbornosti leteckého personálu.
(6)
Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu môže lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností letecké lekárstvo3b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3c) ktorý je na výkon tejto činnosti osvedčený3d) Dopravným úradom.
(7)
Podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu, ktorého vydanie je podmienené zdravotnou spôsobilosťou, je súhlas na poskytovanie informácií o jeho zdravotnom stave Dopravnému úradu. Na tieto informácie sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(8)
Pri vyhľadaní lekárskej starostlivosti je člen leteckého personálu, ktorého odborná spôsobilosť je podmienená zdravotnou spôsobilosťou, povinný upozorniť ošetrujúceho lekára na skutočnosti uvedené v odseku 6.
(9)
Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie jednotlivých druhov letov alebo činností môže byť vekovo obmedzené. Letecký personál musí pri výkone svojej činnosti dodržiavať limity letového zaťaženia, dĺžku služby a trvanie odpočinku.
(10)
Člen posádky lietadla s preukazom spôsobilosti vydaným príslušnými orgánmi cudzieho štátu môže vykonávať činnosť na palubách lietadiel zapísaných v registri lietadiel po uznaní preukazu spôsobilosti Dopravným úradom.
(11)
Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení leteckého personálu podľa jednotlivých odborností, o posudzovaní odbornej a zdravotnej spôsobilosti, o osvedčovaní zdravotníckych zariadení a lekárov, o vekovej hranici členov posádky lietadiel, limitoch letového zaťaženia, dĺžke služby a trvaní odpočinku, o vydávaní a podmienkach uznania preukazov spôsobilosti leteckého personálu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
§ 20
Práva a povinnosti veliteľa lietadla
(1)
Veliteľ lietadla je pilot, ktorý zodpovedá za stav lietadla, spôsobilosť posádky lietadla, prípravu a vykonanie letu.
(2)
Všetky osoby na palube lietadla sú povinné počas letu plniť pokyny veliteľa lietadla súvisiace s výkonom jeho právomocí.
(3)
Veliteľ lietadla je počas letu oprávnený vykonať všetky nevyhnutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím konaním ohrozujú bezpečnosť letu, cestujúcich alebo nákladu alebo poriadok na palube lietadla.
(4)
Ak na palube lietadla došlo k činu nasvedčujúcemu tomu, že bol spáchaný trestný čin, povinnosťou veliteľa lietadla je zabezpečiť vykonanie neodkladných úkonov smerujúcich k objasneniu trestného činu a odovzdaniu podozrivej osoby príslušným orgánom.
§ 21
Výcvik leteckého personálu
(1)
Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa odsekov 2 a 3, musí byť držiteľom osvedčenia vydaného Dopravným úradom, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.
(2)
Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia Dopravného úradu. Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia Dopravnému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom.
(3)
Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného úradu osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 48 ods. 3 a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 19 ods. 4. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania výcviku.
(4)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia podľa odseku 1, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu podľa odsekov 1 a 2 a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
§ 22
Letová spôsobilosť lietadla
(1)
Lietadlom zapísaným v registri lietadiel možno vykonať let, ak má osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané Dopravným úradom alebo príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, a Dopravný úrad ho uznal za platné. Výnimku tvoria lety, ktoré sa vykonávajú so súhlasom Dopravného úradu na získanie alebo obnovenie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla.
(2)
Dopravný úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla po overení, že pre lietadlo bolo vydané typové osvedčenie, po vykonaní letovej skúšky a po kontrole úplnosti predpísaných dokladov. Lietadlám, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, lietadlám individuálne skonštruovaným alebo dovezeným, pre ktoré sa nevydáva typové osvedčenie, sa môže osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydať iba v prípade, ak sú v ňom vyznačené prevádzkové obmedzenia v súlade s predpismi pre príslušnú kategóriu lietadiel a druh prevádzky.
(3)
Dopravný úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo uzná za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie letovej spôsobilosti lietadla uhrádza žiadateľ. Dopravný úrad môže overením letovej spôsobilosti lietadla poveriť právnickú osobu.
(4)
Prevádzkovateľ lietadla zodpovedá za prevádzkovanie lietadla v súlade s jeho osvedčením letovej spôsobilosti a za vykonávanie ostatných činností, ktoré súvisia so zachovaním alebo obnovením letovej spôsobilosti lietadla a s jeho údržbou.
(5)
Zmenu konštrukcie alebo výstroja lietadla v prevádzke, ktoré nie sú v súlade s typovým osvedčením lietadla, možno vykonať len so súhlasom Dopravného úradu.
(6)
Lietadlom zapísaným v registri lietadiel cudzieho štátu možno vykonať let vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ak má platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané alebo uznané za platné príslušnými orgánmi cudzieho štátu v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(7)
Dopravný úrad môže vykonať kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti každého civilného lietadla zapísaného v registri lietadiel alebo nezapísaného v tomto registri, ktoré je na území Slovenskej republiky, a ak ide o lietadlo zapísané v registri lietadiel, aj v zahraničí.
(8)
Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie a zachovanie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Vývoj, výroba, údržba, skúšanie a iné práce vzťahujúce sa na výrobky leteckej techniky
(1)
Výrobky leteckej techniky môže zhodne s typovým osvedčením alebo so súhlasom na použitie výrobkov v civilnom letectve vyvíjať, vyrábať, vykonávať ich modifikácie a skúšať iba držiteľ povolenia na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky vydaného Dopravným úradom.
(2)
Práce predpísané na zachovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky môže vykonávať iba držiteľ povolenia na vykonávanie opráv a údržby týchto výrobkov vydaného Dopravným úradom.
(3)
Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie povolenia na vykonávanie činností podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 24
Použiteľnosť výrobkov leteckej techniky a leteckých pozemných zariadení v civilnom letectve
(1)
Podmienkou použitia výrobkov leteckej techniky je pri lietadlách a ich súčastiach vydanie typového osvedčenia a pri ostatných výrobkoch leteckej techniky vydanie súhlasu na použitie výrobkov v civilnom letectve alebo uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Na účely overovania typovej spôsobilosti sa súčasťou lietadla rozumejú motory a vrtule.
(2)
Dopravný úrad vydá alebo uzná za platné doklady uvedené v odseku 1 iba pre výrobky leteckej techniky, pri ktorých sa preukázalo splnenie vlastností, charakteristík a ostatných požiadaviek spôsobilosti vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho základe alebo predpisom cudzieho štátu, ktorý je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktorý vydá príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
(3)
Výrobky leteckej techniky musia mať dokumentáciu vymedzujúcu ich prevádzku, údržbu a opravy, ktorá sa musí udržiavať v aktuálnom stave. Výrobca je povinný sledovať ním vyrobené lietadlá a ostatné výrobky leteckej techniky počas ich prevádzky a na základe analýzy porúch robiť opatrenia na zachovanie ich funkčnosti. Na ten účel sú výrobcovia a prevádzkovatelia výrobkov leteckej techniky povinní navzájom si poskytovať potrebné údaje.
(4)
Dopravný úrad vydá doklady uvedené v odseku 1 na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky uhrádza žiadateľ. Dopravný úrad môže overením spôsobilosti výrobkov leteckej techniky poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(5)
Klasifikáciu výrobkov leteckej techniky, podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie alebo uznanie typového osvedčenia vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel a preukazovanie spôsobilosti ostatných výrobkov leteckej techniky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve alebo na uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Dopravný úrad vydá súhlas alebo uzná za platné tieto doklady pre ním určené kategórie leteckých pozemných zariadení na základe letového merania a po kontrole výsledkov meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa odseku 2. Dopravný úrad môže vykonaním letového merania poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(7)
Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia zodpovedá za prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia v súlade so súhlasom na jeho použitie alebo s uznanými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie a za vykonávanie ostatných činností vrátane letových meraní, ktoré súvisia so zachovaním alebo s obnovením jeho spôsobilosti a s jeho údržbou.
PIATA ČASŤ
REGISTER LIETADIEL
Vedenie registra lietadiel
§ 25
(1)
Štátnu príslušnosť Slovenskej republiky majú lietadlá zapísané v registri lietadiel.
(2)
Register lietadiel vedie Dopravný úrad.
(3)
Do registra lietadiel sa zapisujú
a)
lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
b)
lietadlá, ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.
(4)
Výnimočný zápis do registra lietadiel iných lietadiel, ako sú uvedené v odseku 3, povoľuje ministerstvo.
(5)
Do registra lietadiel sa nezapisujú lietadlá, ktoré sú zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu.
§ 26
(1)
O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel vydá Dopravný úrad osvedčenie.
(2)
Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.
(3)
Dopravný úrad na základe žiadosti pridelí špeciálnu registrovú značku držiteľovi povolenia podľa § 23 ods. 1 na vykonanie skúšobného letu lietadla vo vzdušnom priestore počas jeho vývoja a výroby.
(4)
Pred zápisom lietadla do registra lietadiel môže Dopravný úrad lietadlu predbežne prideliť registrovú značku na žiadosť vlastníka lietadla. Rozhodnutie o predbežnom pridelení registrovej značky platí jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; predbežné pridelenie registrovej značky nestráca platnosť, ak v tejto lehote vlastník lietadla podá žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel.
(5)
Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
údaje o vlastníkovi lietadla alebo o spoluvlastníkoch lietadla v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
údaje o prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu podľa písmena a),
c)
registrová značka lietadla,
d)
typ a výrobné číslo lietadla a jeho súčastí podľa § 24 ods. 1 a ostatné základné technické údaje lietadla,
e)
údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu podľa písmena a) a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva,
f)
dátum zápisu lietadla do registra lietadiel a dátum výmazu lietadla z registra lietadiel,
g)
číslo a dátum rozhodnutia ministerstva o povolení výnimočného zápisu do registra lietadiel, ak ide o výnimočný zápis do registra lietadiel podľa § 25 ods. 4,
h)
iné skutočnosti3e) o vlastníkovi lietadla, prevádzkovateľovi lietadla, lietadle a jeho súčastiach a o zmene práva k lietadlu a jeho súčastiam, ktoré sú Dopravnému úradu známe, na základe doručenej verejnej listiny.
(6)
Register lietadiel sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra lietadiel tvoria údaje o vlastníkovi lietadla a prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu, poznávacia značka lietadla, typ lietadla, výrobné číslo lietadla a údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva. Údaje zapísané do verejnej časti registra lietadiel Dopravný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle na účel informovania o zápise lietadla do registra lietadiel a o vlastníckom práve a záložnom práve k lietadlu a jeho súčastiam.
(7)
Osoba, ktorá preukáže, že je to potrebné na ochranu jej práv alebo právom chráneného záujmu, má právo požiadať Dopravný úrad o výpis z verejnej časti registra lietadiel. Výpis z verejnej časti registra lietadiel obsahuje údaje zapísané vo verejnej časti registra lietadiel platné v deň jeho vydania. Každý má právo požiadať Dopravný úrad o vydanie prehľadu údajov zapísaných v registri lietadiel. Prehľad údajov zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel obsahuje informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel platných v deň jeho vydania a informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel, ale v deň jeho vydania už neplatných. Ak lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel alebo osoba nie je zapísaná v registri lietadiel ako vlastník alebo spoluvlastník lietadla, prevádzkovateľ lietadla alebo záložný veriteľ, Dopravný úrad vydá o tom potvrdenie.
(8)
Neverejnú časť registra lietadiel tvoria údaje podľa odseku 5, ktoré nie sú uvedené v odseku 6 druhej vete. Údaje z neverejnej časti registra lietadiel možno poskytnúť len osobe, ktorej sa údaje týkajú, orgánu verejnej moci v rozsahu jeho pôsobnosti, fyzickej osobe a právnickej osobe, ak jej bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy, a subjektu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(9)
Údaje zapísané v registri lietadiel sa považujú za zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Ak je preukázaný opak, Dopravný úrad z vlastného podnetu môže vykonať zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 12.
(10)
Zápis do registra lietadiel, zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel Dopravný úrad vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla; to neplatí, ak ide o údaje podľa odseku 5 písm. h). Žiadosť o zápis údajov do registra lietadiel podľa odseku 5 písm. e), vrátane ich zmeny, môže podať aj záložný veriteľ. Výmaz lietadla z registra lietadiel Dopravný úrad môže vykonať aj bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, preukáže sa, že došlo k zničeniu lietadla, lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov alebo osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov.
(11)
Zápisom údajov o záložnom práve, záložnom veriteľovi a o pohľadávke zabezpečenej záložným právom do registra lietadiel nevzniká záložné právo k lietadlu alebo k súčasti lietadla.
(12)
Vlastník lietadla je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel a doložiť doklady, ktoré zmenu zapísaných údajov preukazujú, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj údaje uvedené v osvedčení o zápise lietadla do registra lietadiel (ďalej len „osvedčenie o zápise“), Dopravný úrad vydá nové osvedčenie o zápise, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie o zápise; vlastník lietadla je povinný pôvodné osvedčenie o zápise odovzdať Dopravnému úradu najneskôr v deň vydania nového osvedčenia o zápise.
(13)
Pri zápise lietadla do registra lietadiel a zmene údajov zapísaných v registri lietadiel Dopravný úrad preveruje, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.3f) Ak pri zápise lietadla do registra lietadiel alebo zmene údajov zapísaných v registri lietadiel je jednoznačné a nepochybné, že lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, Dopravný úrad bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu Policajného zboru a zápis lietadla do registra lietadiel alebo zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel nevykoná.
(14)
Náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15)
Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia Dopravného úradu predpísaným spôsobom evidovať.
ŠIESTA ČASŤ
LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
§ 27
Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)
Zriadiť civilné letisko, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ministerstva, ktoré rozhoduje po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí. Ministerstvo v rozhodnutí určí účel, ktorému bude letisko slúžiť, ako aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Ministerstvo zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Zriadiť letecké pozemné zariadenie, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom Dopravného úradu. Dopravný úrad v rozhodnutí určí podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Dopravný úrad zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Stavby v územných obvodoch verejných letísk, ktoré sú vo vlastníctve štátu, možno zriaďovať na prenajatých pozemkoch týchto letísk len so súhlasom ministerstva.
(4)
Podstatnou zmenou sa podľa tohto zákona rozumie taká zmena prevádzkovotechnických parametrov, ktorá znamená zmenu spôsobu alebo účelu využitia letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
§ 28
Špeciálny stavebný úrad
(1)
Špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad.
(2)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch letísk, stavbách leteckých pozemných zariadení a pri osobitných letiskách.
(3)
Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách podľa § 30, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je Dopravný úrad dotknutým orgánom6a) štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov a v územnom konaní.6b)
§ 29
Ochranné pásma
(1)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj zabezpečujú ochranné pásma.
(2)
Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím Dopravný úrad na základe záväzného stanoviska stavebného úradu.7) Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (§ 32 ods. 1).
(3)
Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.
(4)
Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie; náklady na dodatočné umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia v ochrannom pásme už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
(5)
Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší
a)
ochranné pásma letiska na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska podľa § 27 ods. 1 alebo
b)
ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením leteckého pozemného zariadenia podľa § 27 ods. 3.
(6)
Dopravný úrad môže v konaní začatom z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení ochranných pásem, ak
a)
zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásem alebo
b)
letisko alebo letecké pozemné zariadenie nemá viac ako desať rokov platné povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia a nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku7a) a nebola podaná žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2.
(7)
Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, ako aj podrobnosti o zákaze a obmedzeniach (odsek 3) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 30
Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem
(1)
Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas Dopravného úradu, ak ide o
a)
stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
b)
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,
c)
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice,
d)
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.
(2)
Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy podľa odseku 1 sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie.
(3)
Ak si umiestnenie leteckého prekážkového značenia vyžiada určenie alebo zmena ochranných pásem už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, náklady na umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia. V ostatných prípadoch uhrádza náklady na umiestnenie a údržbu prekážkového značenia vlastník stavby alebo zariadenia.
§ 31
Obmedzenie vlastníckych práv
(1)
Z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásem možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu1) vyvlastniť.8)
(2)
V záujme zabezpečenia prevádzky verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú ich prevádzkovatelia po predchádzajúcom informovaní vlastníka oprávnení vstupovať na cudzie pozemky. Výkon týchto oprávnení sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru. Právo vlastníka nehnuteľnosti na náhradu škody nie je tým dotknuté.
§ 32
Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
(1)
Letiská a letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí užívateľov letiska, jeho určenie pre vnútroštátne alebo medzinárodné lety a kategóriu podľa prevádzkovo-technických parametrov. Dopravný úrad určí aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska skúma súlad letiska a letiskovej infraštruktúry, letiskového vybavenia a prevádzky letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky.
(2)
Ak stav letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo ich časti nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky, Dopravný úrad môže rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.
(3)
Prevádzkovateľom letiska alebo leteckého pozemného zariadenia môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 a 4. Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska alebo leteckého zariadenia nepredloží výpis z registra trestov podľa § 37 ods. 3, poskytne Dopravnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8aaa) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Prevádzkovateľ letiska je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou letiska a plniť ju.
(5)
Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska; pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska.
(6)
V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu8a) sa prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia pri jeho prevádzkovaní riadi rozhodnutiami ministerstva.
(7)
V záujme plynulosti leteckej prevádzky alebo na základe iného verejného záujmu môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letiska podľa osobitného predpisu8c) a ako koordinátora na výkon koordinačnej činnosti prípadne určiť aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ako je prevádzkovateľ letiska podľa osobitného predpisu8c).
(8)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie letiska je oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(9)
Za prevádzkovanie civilného letiska sa považuje aj civilná letecká prevádzka na vojenskom letisku. Na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku je potrebný súhlas ministerstva obrany.
(10)
Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných povolení. Evidencia je prístupná osobám, ktoré preukážu právny záujem.
(11)
Podrobnosti o prevádzkovaní letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane pravidiel na koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska, o vydávaní povolení, minimálnej výške poistného na krytie škôd spôsobených pri prevádzke letiska, o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 32a
(1)
Pred vydaním povolenia na prevádzkovanie letiska, ktoré je určené na medzinárodné lety do štátu, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného predpisu o zrušení kontrol vnútorných hraníc8aa) (ďalej len „tretia krajina“), je Dopravný úrad povinný požiadať ministerstvo vnútra o stanovisko, či dotknuté letisko spĺňa podmienky na zabezpečovanie kontroly hraníc útvarom Policajného zboru. Dopravný úrad nevydá povolenie na prevádzkovanie letiska, ak podľa stanoviska ministerstva vnútra dotknuté letisko nespĺňa podmienky na zabezpečovanie kontroly hraníc útvarom Policajného zboru.
(2)
Podmienkami na zabezpečovanie kontroly hraníc útvarom Policajného zboru podľa odseku 1 je najmä
a)
vybudovaná infraštruktúra8ab) v podobe stavebných úprav zamedzujúca vzájomnému fyzickému kontaktu osôb cestujúcich na vnútorných linkách8ac) s osobami cestujúcimi na linkách z tretích krajín a do tretích krajín,
b)
vybudované a označené koridory podľa osobitného predpisu8ad) a súvisiaca infraštruktúra na vykonávanie hraničnej kontroly8ae) osôb,
c)
zabezpečený priestor, ktorý nie je verejne prístupný, vrátane tranzitného priestoru, aby sa zabránilo opusteniu tohto priestoru cestujúcimi mimo priestorov hraničnej kontroly.
(3)
Podmienky podľa odseku 2 musí letisko podľa odseku 1 spĺňať počas celej doby prevádzky. Ministerstvo vnútra podá Dopravnému úradu návrh na zrušenie povolenia na prevádzkovanie letiska, ak dotknuté letisko prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2. Stanovisko ministerstva vnútra je pre Dopravný úrad záväzné.
(4)
Ministerstvo vnútra je pred podaním návrhu na zrušenie povolenia na prevádzkovanie letiska podľa odseku 3 povinné požiadať prevádzkovateľa dotknutého letiska o bezodkladné zabezpečenie splnenia podmienok ustanovených v odseku 2. Ministerstvo vnútra je na zabezpečenie splnenia podmienok podľa odseku 2 povinné poskytnúť prevádzkovateľovi letiska primeranú lehotu.
(5)
Podmienku podľa odseku 2 písm. a) nemusí spĺňať letisko, na ktorom nízka intenzita prepravy nepredstavuje nebezpečenstvo vzájomného fyzického kontaktu osôb cestujúcich na vnútorných linkách s osobami cestujúcimi na linkách z tretích krajín a do tretích krajín.
§ 33
Osobitné letisko
(1)
Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie je možné vykonávať obchodnú leteckú dopravu.
(2)
Dopravný úrad určuje alebo mení rozhodnutím podmienky prevádzkovania osobitného letiska najmä so zohľadnením bezpečnosti leteckej prevádzky. Dopravný úrad v konaní o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety skúma súlad osobitného letiska, infraštruktúry, vybavenia a prevádzky osobitného letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky. Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných rozhodnutí.
(3)
Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2
1.
je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobitného letiska a plniť ju,
2.
zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku; na tento účel koordinuje činnosť všetkých osôb zúčastnených na používaní osobitného letiska,
3.
sa riadi v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu rozhodnutiami ministerstva,
4.
je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska pred zmenou prevádzkových alebo technických parametrov osobitného letiska, ktoré sú uvedené v rozhodnutí podľa odseku 2.
(4)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku zabezpečujú ochranné pásma. Ochranné pásma osobitného letiska určuje na návrh žiadateľa o vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 Dopravný úrad. Na ochranné pásma a na postup pri ich určovaní sa vzťahujú ustanovenia § 29.
(5)
Podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
SIEDMA ČASŤ
OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
§ 34
Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania
(1)
Na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“) s ministerstvom spolupracuje najmä ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Policajný zbor. Za vytvorenie systému opatrení na bezpečnostnú ochranu a ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo. Na tento účel ministerstvo zriadi po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) stálu komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosť všetkých zložiek zúčastnených na bezpečnostnej ochrane.
(2)
Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení a poskytovatelia letových prevádzkových služieb sú povinní zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a vykonávajú preventívne opatrenia v rozsahu určenom vládou alebo osobitným predpisom. Plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany hodnotí Dopravný úrad.
(3)
Krízovou situáciou v civilnom letectve sa rozumie udalosť alebo sled udalostí vyvolaných činom protiprávneho zasahovania alebo jeho hrozbou, ktorá ohrozuje bezpečnosť, plynulosť alebo efektívnosť vykonávania leteckej prevádzky. Subjektmi bezpečnostnej ochrany, ktoré sa podieľajú na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom letectve, sú ministerstvo, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ministerstvo financií a orgány štátnej správy v ich pôsobnosti, Policajný zbor, prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ a poskytovateľ letových prevádzkových služieb. Na ich koordináciu a efektívne riešenie krízových situácií v civilnom letectve vo vzájomnej súčinnosti vytvára komisia orgány krízového riadenia v civilnom letectve a schvaľuje krízové plány subjektov bezpečnostnej ochrany.
(4)
Ministerstvo môže zvýšiť stupne preventívnych opatrení alebo nariadiť subjektom bezpečnostnej ochrany vykonávať a dotknutým osobám na letisku strpieť dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu mať za následok obmedzenie alebo zastavenie leteckej prevádzky. Ustanovenie prvej vety sa primerane vzťahuje aj na orgány krízového riadenia v civilnom letectve počas krízovej situácie v civilnom letectve.
(5)
Tuzemskí držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú povinní vypracovať bezpečnostné programy na bezpečnostnú ochranu. Bezpečnostné programy a ich zmeny schvaľuje Dopravný úrad.
(6)
Ministerstvo môže požadovať predloženie bezpečnostného programu od zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. V nevyhnutných prípadoch môže požadovať zapracovanie osobitných požiadaviek do bezpečnostného programu.
(7)
Prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ, poskytovateľ letových prevádzkových služieb, poskytovateľ služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávnený špeditér8d) a oprávnený poštový podnik8e) je povinný zaviesť vnútorný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany. Národný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany riadi ministerstvo8f) v spolupráci s Dopravným úradom.
(8)
Podrobnosti o opatreniach na bezpečnostnú ochranu, o krízovom plánovaní a o národnom systéme kontroly kvality bezpečnostnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.
§ 34a
Spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany
(1)
Personálom bezpečnostnej ochrany leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovateľa letiska, prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení, poskytovateľa letových prevádzkových služieb, poskytovateľa služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávneného špeditéra alebo oprávneného poštového podniku sú jeho zodpovedný zástupca za bezpečnostnú ochranu a osoby, ktoré plnia v oblasti bezpečnostnej ochrany osobitné pracovné úlohy.
(2)
Člen personálu bezpečnostnej ochrany musí byť na výkon svojej činnosti
a)
spôsobilý na právne úkony,
b)
bezúhonný,
c)
spoľahlivý,
d)
odborne spôsobilý a
e)
zdravotne spôsobilý.
(3)
Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, legalizácie výnosu z trestnej činnosti, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti.
(4)
Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá
a)
je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít,
b)
je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými alebo inými nezákonnými prostriedkami usiluje odstrániť demokratický spoločenský poriadok,
c)
je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní teroristickou skupinou, nelegálnou organizáciou, rizikovou skupinou alebo obdobným jedincom,
d)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
e)
je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,
f)
je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku,
g)
vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať do zabezpečených komunikačných alebo informačných systémov,
h)
bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov12) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva,
i)
prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie neoprávnených požitkov,
j)
disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukázať, alebo
k)
z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.
(5)
Spoľahlivosť posudzuje Dopravný úrad na základe žiadosti zamestnávateľa člena personálu bezpečnostnej ochrany. Dopravný úrad si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru. Okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spoľahlivosti člena personálu bezpečnostnej ochrany a previerky prostredia, v ktorom žije. O vyjadrenie môže Dopravný úrad požiadať aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval. Policajný zbor, štátny orgán a obec sú povinné žiadosti Dopravného úradu o vyjadrenie vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia.
(6)
Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa overuje raz za päť rokov.
(7)
Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany. Ministerstvo určí požiadavky na jednotlivé odbornosti člena personálu bezpečnostnej ochrany vrátane povinnosti preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon tejto činnosti skúškou odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu vymenúva ministerstvo.
(8)
Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu obsahu kurzov schválených ministerstvom.
(9)
Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vzťahujú aj na členov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov na letisku.
(10)
Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpečnostnej ochrany podľa jednotlivých odborností, o rozsahu odbornej prípravy pre jednotlivé odbornosti a o rozsahu odbornej prípravy členov posádok lietadiel a iných osôb, o pravidelnom opakovaní odbornej prípravy a o udeľovaní akreditácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 35
Bezpečnostná ochrana a verejný poriadok na letiskách
(1)
Za bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri ich zaisťovaní prevádzkovateľ letiska spolupracuje s útvarmi Policajného zboru.
(2)
Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska alebo ním poverenej osoby pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku.
(3)
Pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku sú prevádzkovateľ letiska alebo osoby ním poverené oprávnení
a)
požadovať na mieste vysvetlenie o skutočnostiach týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku života a zdravia osôb, ako aj majetku,
b)
zisťovať na miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržovať sa na týchto miestach,
c)
zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok života a zdravia osôb, ako aj majetku,
d)
predviesť dotknutú osobu a odovzdať ju bezodkladne útvaru Policajného zboru, ak to vyžadujú výsledky zákrokov podľa písmen b) a c),
e)
presvedčiť sa, či predvádzaná osoba nie je ozbrojená a podľa potreby zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať,
f)
zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb a neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov do vyhradených priestorov letísk a leteckých pozemných zariadení.8b)
(4)
Činnosť prevádzkovateľa letiska alebo osôb ním poverených podľa odseku 3 sa musí vykonávať tak, aby občanom nevznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil nevyhnutnú mieru.
(5)
Spôsob zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na verejných letiskách a koordináciu činností prevádzkovateľa letiska s útvarmi Policajného zboru hodnotí Dopravný úrad. Ak ide o civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku, hodnotí aj spoluprácu s orgánmi ministerstva obrany.
§ 36
Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave
(1)
V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa osobnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu (§ 34 ods. 2).
(2)
Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú diplomatického kuriéra a diplomatickej pošty.9)
ÔSMA ČASŤ
LETECKÁ DOPRAVA
§ 37
Letecká doprava vykonávaná tuzemskými leteckými dopravcami
(1)
Leteckú dopravu za odplatu1) môže tuzemský letecký dopravca vykonávať len na základe licencie udelenej ministerstvom. Udelená licencia je neprenosná.
(2)
Žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať
a)
bezúhonnosť (odsek 3),
b)
odbornú spôsobilosť (odsek 4),
c)
finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),
d)
ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a trvalý pobyt v Slovenskej republike; ak ide o právnickú osobu, že
1.
má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike,
2.
prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,
3.
týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,
e)
že hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel alebo ich údržbou a opravami,
f)
čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s civilným letectvom, alebo za iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí okrem právnickej osoby spĺňať každý člen štatutárneho orgánu. Ak žiadateľ nepredloží výpis z registra trestov, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8aaa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na výkon činností v leteckej doprave. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v civilnom letectve. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.
(5)
Podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie upravuje osobitný predpis.9a)
(6)
Podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12), poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) a poistenie zodpovednosti zo zmluvy o preprave (§ 42).
(7)
Ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, licenciu možno udeliť aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä
a)
obchodné meno a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b)
druh leteckej dopravnej činnosti,
c)
kategóriu prevádzkovaných lietadiel,
d)
obdobie, na ktoré sa licencia udeľuje,
e)
ďalšie podmienky na vykonávanie leteckej dopravy a udržanie platnosti licencie.
(9)
Držiteľ licencie je oprávnený predávať letecké prepravné služby a poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.
(10)
Držiteľ licencie je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 6 vrátane obchodnej alebo prevádzkovej spolupráce s inými dopravcami pri vykonávaní činností, na ktoré bola licencia vydaná. Ministerstvo je aj po vydaní licencie oprávnené kontrolovať plnenie podmienok, na ktorých základe bola licencia vydaná.
(11)
Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch odôvodnených naliehavosťou veci a pre určité kategórie nepravidelných letov povoliť vykonanie dopravného letu za odplatu1) aj bez udelenia licencie.
(12)
Podrobnosti o druhoch leteckej dopravnej činnosti, kategorizácii lietadiel, udeľovaní licencií, náležitostiach žiadosti o ich vydanie, spôsobe preukazovania spôsobilosti a zásady používania počítačových rezervačných systémov pri predaji leteckých prepravných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 38
Vnútroštátna letecká doprava
Vnútroštátnu leteckú dopravu môže vykonávať len tuzemský letecký dopravca, ak medzinárodné zmluvy neustanovujú inak alebo ak ministerstvo neudelí výnimku.
§ 39
Letecká doprava vykonávaná zahraničnými leteckými dopravcami
(1)
Povolenie na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len „pravidelná medzinárodná letecká doprava“) vydá ministerstvo zahraničnému leteckému dopravcovi, ak je žiadosť podaná na základe medzinárodnej zmluvy.
(2)
Ak zahraničný letecký dopravca podá žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie pravidelnej medzinárodnej leteckej dopravy bez odvolania sa na medzinárodnú zmluvu, ministerstvo môže vydať povolenie s časovým obmedzením na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy alebo iného na to oprávňujúceho dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.
(3)
Zahraniční leteckí dopravcovia môžu vykonávať nepravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len „nepravidelná medzinárodná letecká doprava“) len v súlade s medzinárodnými zmluvami alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom na žiadosť zahraničného leteckého dopravcu. Ministerstvo môže od zahraničného leteckého dopravcu požadovať osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a licenciu na vykonávanie leteckej dopravy alebo iný na to oprávňujúci doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu.
(4)
K žiadosti podľa odsekov 1, 2 a 3 sa musí pripojiť doklad o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave.
(5)
Ministerstvo v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania leteckej dopravy a predaja leteckých prepravných služieb zahraničného leteckého dopravcu na území Slovenskej republiky.
(6)
Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo určiť nové podmienky, ak štát leteckého dopravcu uskutoční opatrenia diskriminujúce tuzemských leteckých dopravcov, alebo zahraničný letecký dopravca poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo podmienky určené v povolení. Povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 možno dočasne alebo trvalo odňať aj v prípade uplatňovania sankcií prijatých medzinárodnými organizáciami, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila.
(7)
Na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu zahraničným leteckým dopravcom s licenciou udelenou iným členským štátom9b) sa nevyžaduje povolenie podľa odsekov 1 až 3; požadované podklady dopravca predkladá ministerstvu na registráciu.
(8)
Podrobnosti o udeľovaní povolení zahraničným leteckým dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 40
Iné ako dopravné lety zahraničných prevádzkovateľov lietadiel
(1)
Na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky za odplatu1) je potrebné povolenie Dopravného úradu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V povolení sa môžu určiť podmienky na vykonanie letu.
(2)
Pri vykonávaní iných ako dopravných letov civilných lietadiel zahraničných prevádzkovateľov vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa nevykonávajú za odplatu, musia sa dodržať postupy na oznamovanie letov, ktoré určí ministerstvo v súlade s medzinárodnými zmluvami.
§ 41
Vykonávanie leteckej dopravy
(1)
Letecký dopravca je povinný
a)
vykonávať leteckú dopravu v rozsahu a za podmienok určených v licencii alebo v povolení,
b)
vykonať prepravu cestujúcich a nákladu s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na palube lietadiel, ako aj o uľahčovanie prepravy zdravotne postihnutých osôb,
c)
oboznámiť primeraným spôsobom používateľov leteckej dopravy s tarifami a prepravnými podmienkami, v prípade pravidelnej leteckej dopravy s letovým poriadkom, a ak sa doprava vykonáva v spolupráci s inými leteckými dopravcami, aj s touto skutočnosťou,
d)
prihliadať na verejný záujem a na záujmy používateľov leteckej dopravy,
e)
predkladať ministerstvu v závislosti od druhu vykonávanej leteckej dopravy na schválenie prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a v prípade pravidelnej leteckej dopravy letové poriadky; tarify pre pravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu sa predkladajú ministerstvu na registráciu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,9c)
f)
ohlásiť ministerstvu zamýšľané prerušenie alebo zastavenie pravidelnej leteckej dopravy,
g)
v prípade leteckej nehody vyplatiť preddavok náhrady za škody spôsobené usmrtením, zranením alebo akýmkoľvek iným poškodením na úhradu bezprostredných ekonomických potrieb poškodeným alebo ich blízkym osobám.
(2)
Používatelia leteckej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy a predovšetkým na to, aby cestujúci a náklad boli prepravení na miesto určenia kvalitne a včas.
(3)
Ak v pravidelnej leteckej doprave letecký dopravca nemôže vykonať potvrdenú prepravu z dôvodu nedostatku miesta v lietadle, musí pre cestujúceho po dohode s ním zabezpečiť iné vhodné spojenie a poskytnúť mu primerané odškodnenie. Povinnosti leteckého dopravcu a podrobnosti o odškodnení v prípade prepravy z letiska na území členského štátu ustanovuje osobitný predpis.9d)
(4)
Ak letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z poveternostných, technických alebo iných od neho nezávislých príčin, je povinný náležite informovať cestujúceho o odložení, zrušení alebo predčasnom ukončení letu a vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov, ktoré tým vznikli cestujúcemu vrátane prípadného vrátenia cestovného.
(5)
Ak v prípadoch podľa odsekov 3 a 4 letecký dopravca zabezpečí náhradnú dopravu iným dopravným prostriedkom ako lietadlom, cestujúci má nárok na vrátenie rozdielu cestovného.
(6)
Cestujúci sa počas prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a po ňom musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy. Cestujúci sa musia riadiť prevádzkovými pokynmi poverených zamestnancov leteckého dopravcu.
(7)
Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov a ľahko zápalných predmetov, je dovolená len so súhlasom leteckého dopravcu v súlade s prepravnými podmienkami a za ním určených podmienok a v súlade s prijatými štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií.
(8)
Ak je vo verejnom záujme vykonávanie leteckej dopravy medzi miestami, kde by leteckí dopravcovia, ak by sa riadili výhradne obchodnými záujmami, leteckú dopravu nevykonávali, ministerstvo môže s leteckými dopravcami uzavrieť dohodu o zabezpečení leteckej dopravy na týchto spojeniach. V súvislosti s dohodou môže ministerstvo obmedziť prístup iných leteckých dopravcov k týmto spojeniam alebo poskytnúť finančné kompenzácie alebo iné formy pomoci.
(9)
Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže prenechať časť kapacity lietadla vyjadrenú počtom sedadiel alebo váhou nákladu za odplatu inému leteckému dopravcovi na účely predaja prepravy týmto dopravcom (blokovaná časť kapacity lietadla).
(10)
Na blokovanie časti kapacity lietadla podľa odseku 9 je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva.
(11)
Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej leteckej dopravnej činnosti používať lietadlo alebo lietadlo a posádku iného leteckého dopravcu alebo leteckého prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, alebo poskytnúť lietadlo alebo lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie leteckej dopravy len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.
(12)
Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže používať spoločné letové kódy s iným leteckým dopravcom len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva ak osobitný predpis9b) neustanovuje inak.
(13)
Podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a vydávaní letových poriadkov, prepravných podmienok, leteckého prepravného poriadku, o schvaľovaní taríf pre medzinárodnú leteckú dopravu, o zastavení alebo prerušení pravidelnej leteckej dopravy, o povoľovaní niektorých foriem obchodnej a prevádzkovej spolupráce leteckých dopravcov, o nájme lietadiel a ich posádok, o opatreniach na odstraňovanie prekážok pri leteckej preprave zdravotne postihnutých osôb, o vzniku a vykonávaní zmluvy o preprave osôb a vecí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 42
Zodpovednosť leteckých dopravcov
(1)
Zodpovednosť leteckých dopravcov zo zmluvy o preprave ustanovujú
a)
vo vnútroštátnej leteckej doprave a v pravidelnej leteckej doprave alebo nepravidelnej leteckej doprave medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu osobitný predpis,10)
b)
v medzinárodnej leteckej doprave medzinárodné zmluvy.11)
(2)
Letecký dopravca pri preprave poštových zásielok zodpovedá poštovému podniku11b) za škodu v takom rozsahu, v akom poštový podnik11b) zodpovedá užívateľom poštových služieb.
(3)
Letecký dopravca je povinný okrem zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií.
§ 43
Uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy
Ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečí postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov tak, aby sa v medzinárodnej leteckej doprave napomáhala rýchlosť a plynulosť vstupu na územie Slovenskej republiky a výstupu z neho.
DEVIATA ČASŤ
LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
§ 44
Letecké práce
(1)
Letecké práce sú za odplatu1) vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne.
(2)
Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.
(3)
Dopravný úrad po prijatí žiadosti o povolenie podľa odseku 2 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.11bb)
(4)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta11bc) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Vydanie povolenia alebo zamietnutie žiadosti oznámi Dopravný úrad bez zbytočného odkladu jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(5)
Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 45
Iné podnikanie v civilnom letectve
(1)
Iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie
a)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 1),
b)
opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 2),
c)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,
d)
pozemná obsluha lietadiel,
e)
údržba pohybových plôch letísk.
(2)
Za iné podnikanie v civilnom letectve sa nepovažuje
a)
vykonávanie opráv a údržby lietadla držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 4),
b)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a na pozemnú obsluhu lietadiel držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 8) a držiteľom licencie na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 9),
c)
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 1).
(3)
Iné podnikanie v civilnom letectve podľa odseku 1 možno vykonávať len na základe povolenia Dopravného úradu. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky iného podnikania.
(4)
Podrobnosti o druhoch iného podnikania v civilnom letectve, o podmienkach ich vykonávania, o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DESIATA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 46
Orgány štátnej správy
(1)
Orgány štátnej správy v civilnom letectve sú
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v civilnom letectve,
b)
Dopravný úrad Slovenskej republiky.
(2)
Orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 47
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva, a vykonáva štátny odborný dozor (§ 49),
b)
pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva a zodpovedá za ich vykonávanie,
c)
zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva,
d)
zodpovedá
1.
v spolupráci s ministerstvom obrany za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb (§ 4 a 8),
2.
za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov (§ 17),
3.
za zabezpečenie leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
4.
za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (§ 34 ods. 1),
5.
za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 3),
e)
vyhlasuje po dohode s ministerstvom obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace (§ 6 ods. 1),
f)
zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej tabuľke frekvenčného spektra (§ 10 ods. 3),
g)
poveruje
právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb (§ 8 ods. 3) a leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),
h)
povoľuje
1.
vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu (§ 10 ods. 4) a vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11 ods. 2),
2.
výnimočný zápis do registra lietadiel (§ 25 ods. 4),
i)
dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1) a súhlas na zriadenie stavieb na prenajatých pozemkoch verejného letiska ( § 27 ods. 3),
j)
rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora na výkon koordinačnej činnosti (§ 32 ods. 7),
k)
udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany a schvaľuje obsahy kurzov odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany,
l)
udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 1 a 11, § 39 ods. 1, 2 a 3),
m)
schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu [§ 41 ods. 1 písm. e)],
n)
zabezpečuje po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov na uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy (§ 43),
o)
zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe tohto zákona ustanovenými osobami (§ 50),
p)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 1),
r)
sa vyjadruje v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,11ba)
s)
zabezpečuje činnosť odbornej vyšetrovacej komisie (§ 18 ods. 6),
t)
udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)
§ 48
Dopravný úrad
(1)
Dopravný úrad
a)
vykonáva
1.
štátny odborný dozor (§ 49),
2.
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),
3.
kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),
4.
funkciu národného dozorného orgánu v oblasti leteckých navigačných služieb podľa osobitného predpisu,11bd)
5.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)
b)
určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],
c)
vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace (§ 6 ods. 2), a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel (§ 7 ods. 1),
d)
určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),
e)
povoľuje
1.
usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),
2.
prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 10),
3.
letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve ( § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3),
f)
kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),
g)
vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 1),
h)
dáva súhlas
1.
na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní (§ 15 ods. 1) a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi (§ 15 ods. 2),
2.
na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),
3.
na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1),
4.
na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),
5.
na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),
6.
na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (§ 40 ods. 1),
i)
prideľuje
1.
frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
2.
individuálny kód módu S odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,
3.
kód núdzového vysielača polohy,
j)
vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 10),
k)
vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),
l)
vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou (§ 7 ods. 5),
m)
vydáva osvedčenia podľa § 21 ods. 1, povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa a vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (§ 21 ods. 1 až 3),
n)
overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla (§ 22 ods. 2), vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve (§ 24 ods. 1),
o)
vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2), vydáva osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel (§ 26 ods. 1), prideľuje lietadlu špeciálnu registrovú značku (§ 26 ods. 3), predbežne prideľuje lietadlu registrovú značku (§ 26 ods. 4), vydáva výpis z registra lietadiel (§ 26 ods. 7), poskytuje údaje z neverejnej časti registra lietadiel (§ 26 ods. 8), preveruje, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme (§ 26 ods. 13),
p)
vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),
r)
určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2) a osobitného letiska (§ 33 ods. 4),
s)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení (§ 32 ods. 2),
t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),
u)
schvaľuje
1.
bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),
2.
hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),
3.
letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej zmenu,
v)
ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva (§ 53 ods. 4),
w)
pripravuje návrhy predpisov podľa § 56,
x)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu,11c)
y)
udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)
(2)
Dopravný úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Dopravný úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.
§ 48a
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel a ostatného personálu, ktorí plnia počas letu alebo pri jeho príprave osobitné pracovné úlohy, a overuje ich odbornú spôsobilosť a zabezpečuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti; pritom je povinné spolupracovať s Dopravným úradom pri posudzovaní ich schopnosti vykonávať lety alebo činnosti podľa pravidiel platných pre civilné letectvo,
b)
kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu štátnych lietadiel,
c)
posudzuje odbornú spôsobilosť personálu zabezpečujúceho riadenie letov štátnych lietadiel a poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vyhradenom, obmedzenom alebo zakázanom vzdušnom priestore,
d)
overuje typovú spôsobilosť štátnych lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia štátnych lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzke; pritom je povinné spolupracovať s Dopravným úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadiel,
e)
vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla,
f)
kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel,
g)
vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo,
h)
povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,
i)
rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,
j)
vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie,
k)
menuje a zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel.
§ 49
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva ministerstvo a Dopravný úrad v rozsahu svojich pôsobností.
(2)
Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a Dopravného úradu (ďalej len „zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk, osobitných letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť osôb vykonávajúcich výcvik leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk, osobitných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.
(3)
Zamestnanci Dopravného úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel alebo kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia lietajúcich športových zariadení evidovaných podľa § 26 ods. 15, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať.
(4)
Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení pri vykonávaní štátneho odborného dozoru preverovať, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme. Ak pri vykonávaní štátneho odborného dozoru je jednoznačné a nepochybné, že lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru bezodkladne oznámia túto skutočnosť orgánu Policajného zboru.
(5)
Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia rozhodnutia podľa § 33 ods. 2, osoby poverené podľa § 19 ods. 4, osoby poverené podľa § 48 ods. 3, držitelia osvedčenia podľa § 21 ods. 1, držitelia povolenia na vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti.
(6)
Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť bezplatnú prepravu na výkon štátneho odborného dozoru nad ich prevádzkou.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, skúšanie a prevádzkovanie lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky sú povinné na vlastné náklady zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru
a)
umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej techniky účasť na pracovných úkonoch a skúškach, ktoré vyžaduje výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť vstup do prevádzkových priestorov, zabezpečiť súčinnosť a prítomnosť potrebných pracovníkov, poskytovať primerané priestory, meracie a skúšobné zariadenia,
c)
preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe alebo na základe predpisov cudzieho štátu, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktoré vydal príslušný orgán medzinárodnej organizácie.
(8)
Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(9)
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti a vystrojení a označení zamestnancov Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 50
Predkladanie štatistických a iných údajov
(1)
Držitelia licencií a povolení na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, ako aj osoby poskytujúce letecké navigačné služby sú povinní predkladať ministerstvu a Dopravnému úradu štatistické a iné údaje týkajúce sa ich činnosti alebo účasti v civilnom letectve.
(2)
Rozsah a spôsob predkladania, zhromažďovania a zverejňovania štatistických a iných údajov určí ministerstvo po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
JEDENÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 51
Ukladanie pokút
(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,
b)
poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,
c)
vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
d)
zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o udelení súhlasu podľa § 27,
e)
poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným obsahom kurzov.
(2)
Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ako dopravný let za odplatu bez povolenia Dopravného úradu,
b)
vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. c) bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,
c)
prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, bez tohto osvedčenia,
d)
prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení alebo v rozpore s letiskovou prevádzkovou príručkou,
e)
vykonáva činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej zmluvy,
f)
vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
g)
vykonáva činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
h)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom, alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov,11h)
i)
poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.
(3)
Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá
a)
vykonáva ako držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa činnosť v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,
b)
používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,
c)
vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ich spôsobilosti bez povolenia vydaného Dopravným úradom,
d)
mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu Dopravného úradu,
e)
nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí podľa § 29 alebo v súhlase podľa § 30,
f)
neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení nestavebnej povahy letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo toto značenie umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,
g)
vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia podľa § 21 ods. 1 alebo bez povolenia vydaného Dopravným úradom alebo bez vyhlásenia4) alebo v rozpore s nimi,
h)
prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí alebo v rozpore s prevádzkovou príručkou osobitného letiska,
i)
vykoná z osobitného letiska let do tretej krajiny.
(4)
Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá
a)
nemá na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno vyžadovať,
b)
nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovateľ civilného letiska, osoba oprávnená na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve alebo poskytujúca letové prevádzkové služby štatistické a iné údaje (§ 50),
c)
nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 52
Zánik zodpovednosti
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo Dopravný úrad dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 53
(1)
Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto
a)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané,
b)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu obmedzené,
c)
zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo incident,
d)
vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu o odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu po požití prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
e)
sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
f)
nevie sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti pri výkone činnosti člena leteckého personálu,
g)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej odbornej spôsobilosti alebo po zrušení, obmedzení alebo odňatí dokladov podľa § 54,
h)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
i)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej zdravotnej spôsobilosti,
j)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu v rozpore s podmienkami určenými v doklade o zdravotnej spôsobilosti,
k)
poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenie tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
l)
sa dopustí činu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom,
m)
poruší podmienky určené rozhodnutím podľa § 7 ods. 2,
n)
vykoná vzlet z iného miesta ako z letiska alebo z osobitného letiska, ak osobitný predpis neustanovuje inak;11j) to neplatí, ak ide o vzlet lietadla, ktoré vlečie iné lietadlo po vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí,
o)
nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
(2)
Dopravný úrad uloží za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) spáchaný úmyselne pokutu 3 500 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 500 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) spáchaný úmyselne 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) pokutu 2 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) pokutu 1 500 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. f) a h) pokutu 300 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. g) a i) pokutu 2 000 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. j) pokutu 1 000 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. k) a l) pokutu od 100 do 3 300 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. m) spáchaný úmyselne pokutu 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
j)
podľa odseku 1 písm. n) a o) pokutu od 100 eur do 2 000 eur.
(3)
Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä na závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie.
(4)
Priestupky prejednáva Dopravný úrad.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.12)
§ 54
Zrušenie, obmedzenie alebo odňatie dokladov
(1)
Okrem uloženia pokuty (§ 51 a 53) môže ministerstvo alebo Dopravný úrad zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť nimi vydaného dokladu, ak držiteľ dokladu v závažných prípadoch alebo opakovane nedodržiava ustanovenia tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo ustanovenie osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i) alebo podmienky, za ktorých bol doklad vydaný.
(2)
Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať licenciu alebo povolenie na vykonávanie leteckej dopravy aj v prípade, ak držiteľ licencie alebo povolenia opakovane neplní záväzky zo zmluvy o preprave a záväzky vyplývajúce z používania letísk a leteckých navigačných služieb.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 55
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (§ 7 ods. 2), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), schvaľovania kurzov odbornej prípravy (§ 34a ods. 8), povoľovania nepravidelných dopravných letov (§ 39) iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu (§ 40), pri výkone pôsobnosti podľa § 41 ods. 1 písm. e) a ods. 11, udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t) a udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y).
(3)
Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.
§ 55a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon leteckých prác, postup podávania žiadostí o povolenie na vykonávanie leteckých prác, rozhodovanie o vydaní povolenia na letecké práce a pre výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie na vykonávanie leteckých prác podľa § 44 sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,13a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 56
Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva
(1)
Osoby činné v civilnom letectve sú povinné dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.14) O prijatí štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva Slovenskou republikou rozhoduje ministerstvo.
(2)
Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(3)
Ministerstvo vydá ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy potrebné na vykonanie medzinárodných zmlúv, štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.
§ 56b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 57
Prechodné ustanovenia
(1)
Osoba, ktorej činnosť v civilnom letectve vyžaduje podľa tohto zákona licenciu, osvedčenie prevádzkovateľa lietadla, povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb (§ 8), povolenie na vykonávanie leteckej informačnej služby (§ 9), povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11), leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorologickú službu (§ 10), alebo povolenie na predaj leteckých prepravných služieb (§ 45), je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa doterajších predpisov počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Po uplynutí tejto lehoty doterajšie oprávnenie zaniká.
(2)
Oprávnenia, osvedčenia a preukazy spôsobilosti a iné povolenia vydané podľa doterajších predpisov ostávajú v platnosti po dobu, na ktorú boli vydané, ak ministerstvo alebo Dopravný úrad nerozhodnú v jednotlivých prípadoch, že na určitú činnosť v civilnom letectve je potrebné oprávnenie, osvedčenie a preukaz spôsobilosti a iné povolenie podľa tohto zákona.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov Štátnej leteckej inšpekcie prechádzajú na Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(4)
Osvedčenie prevádzkovateľa lietadla vydané podľa doterajšieho § 12 ostáva v platnosti po čas, na aký bolo vydané.
§ 57b
(1)
Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra začnú plniť úlohy podľa § 48a písm. a), d), e) a g) najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ministerstvo obrany do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyradí z registra štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu lietadlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na lety vo vzdušnom priestore podľa pravidiel platných pre civilné letectvo. O týchto lietadlách vedie naďalej osobitnú evidenciu.
§ 57c
Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 30. júna 2006.
§ 57d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2009
Platnosť poverenia na odborné vyšetrovanie nehôd a incidentov lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely vydaného Dopravným úradom podľa doterajších predpisov zaniká 28. februára 2010.
§ 57e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 57f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)
Iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019 sa od 1. januára 2020 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019. Osoba, ktorej boli určené podmienky na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa predpisu účinného do 31. júla 2019 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019. Konanie o určenie podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 musí začať do 31. júla 2020, inak doterajšie oprávnenie na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení zaniká.
(2)
Letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 do 31. decembra 2020 sa od 1. januára 2021 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019, ak nebolo začaté konanie o udelenie povolenia podľa § 32 ods. 1.
(3)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa predkladá od 1. januára 2020.
(4)
Právoplatné rozhodnutie podľa § 34a ods. 8 udelené právnickej osobe, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov, zostáva v platnosti do uplynutia doby, na ktorú bolo vydané.
(5)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, ktoré boli predložené do 31. júla 2019, vybaví ministerstvo podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2019.
(6)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, vykoná ministerstvo podľa predpisu účinného do 31. júla 2019.
§ 57g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo alebo Dopravný úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie licencie, osvedčenia, poverenia, povolenia, preukazu, rozhodnutia, stanoviska, súhlasu, vyjadrenia alebo výnimky podľa tohto zákona alebo o vymenovanie skúšobnej komisie.
(2)
Platnosť dokladu podľa odseku 1, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Počas krízovej situácie lehoty na schválenie, vydanie alebo udelenie dokladu podľa odseku 1 alebo podľa osobitného predpisu15) a lehota podľa § 52 neplynú, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(4)
Ministerstvo alebo Dopravný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženej žiadosti alebo písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie bez osobného kontaktu so žiadateľom alebo s dotknutými osobami. Ministerstvo alebo Dopravný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, ak jeho vybavenie je nevyhnutné na plnenie úloh počas krízovej situácie.
(5)
Ministerstvo môže v odôvodnenom prípade počas krízovej situácie na základe žiadosti osoby, pre ktorú sa majú vykonávať činnosti bezpečnostnej ochrany, odložiť splnenie podmienky preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon činnosti člena personálu bezpečnostnej ochrany skúškou odbornej spôsobilosti podľa § 34a ods. 7, ak túto skúšku nie je možné vykonať počas krízovej situácie. Súčasťou žiadosti a podkladom pre rozhodnutie o odklade je aj písomné vyhlásenie osoby poskytujúcej odbornú prípravu, že osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, je odborne spôsobilá na vykonávanie príslušných činností v oblasti bezpečnostnej ochrany. Skúšku odbornej spôsobilosti je potrebné vykonať do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Na rozhodnutie o odklade sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 57h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2021
Za bezúhonnú osobu podľa § 34a ods. 3 písm. b) sa nepovažuje ani ten, kto bol pred 1. januárom 2021 právoplatne odsúdený za trestný čin podielnictva a jeho odsúdenie za tento trestný čin nebolo zahladené.
§ 58
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 Zb., zákona č. 90/1990 Zb. a zákona č. 383/1990 Zb.,
2.
zákon č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve,
3.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 104/1977 Zb.,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 15/1971 Zb.,
5.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 47/1980 Zb. o lietaní so závesnými klzákmi.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z. a zákona č. 129/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu.23f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23f znie:
„23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 40 ods. 1 sa za slová „sprostredkovanie prepravy“ vkladajú slová „s výnimkou leteckej prepravy“.
3.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné v prvom stĺpci názov živnosti „Činnosti v oblasti civilného letectva“ sa nahrádza názvom živnosti „Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve“.
V druhom stĺpci sa dopĺňajú slová „a osvedčenie podľa § 21 ods. 1, povolenie podľa § 23 ods. 1 a 2, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V štvrtom stĺpci text znie:
„Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Dopravný Slovenskej republiky“.
V piatom stĺpci text znie:
„Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo pozemného leteckého zariadenia“.
2.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 23 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „leteckej“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
1aa)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z).
1i)
18. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
1k)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení zákona č. 113/2004 Z. z.
3)
§ 6 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
3aa)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
Príloha III nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
Čl. 7 a 8c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 11. 08. 2011).
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení.
3aaa)
Čl. 2 bod 95 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové stanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
3aab)
Čl. 2 bod 118 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
3aac)
Napríklad bod CAT.IDE.A.280 a bod CAT.IDE.H.280 prílohy IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
3ab)
Čl. 7 a 8c nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
3b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3d)
Čl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Čl. 15 až 17 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
3e)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3f)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
§ 69 ods. 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.
4)
Čl. 10a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
5)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).
6)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
6b)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
7)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
7a)
Napríklad čl. 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018), Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z).
8)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z.
§ 128 Občianskeho zákonníka.
8a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8aa)
Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
8aaa)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
8ab)
Príloha VI bod 2.1.1. nariadenia (ES) č. 562/2006.
8ac)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 562/2006.
8ad)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2006.
8ae)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 562/2006.
8b)
§ 35 až 38 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
8c)
Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 014, 22. 01. 1993).
8d)
20. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
8e)
7.2. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).
8f)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 169, 08. 07. 2003).
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
9a)
Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).
9b)
Nariadenie Rady (ES) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 169, 27. 06. 1997).
9c)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).
9d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 stanovujúce spoločné pravidlá náhrad a pomoci cestujúcim v prípade zákazu nastúpenia, zrušenia alebo dlhého odkladu letu a zrušujúce nariadenie Rady (EHS) č. 295/91 (Úradný vestník Európskej únie L 046, 17. 02. 2004).
10)
Nariadenie Rady (ES) 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 285, 17. 10. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 140, 30. 05. 2002).
11)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 271/1994 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor.
11b)
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
11ba)
§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11bb)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov.
11bca)
Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).
11bd)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
11be)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 805/2011, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.
11bf)
Bod ADR.OR.E.005 prílohy III nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
11c)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 07. 09. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 z 22. júla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 245, 29. 09. 2003), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 355, 30. 12. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 z 29. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 158, 30. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 68/2004 z 15. januára 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004).
11ca)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
11d)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003, ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 213, 23. 08. 2003).
11h)
Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.
11i)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. EÚ L 63, 6. 3. 2015), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14. 11. 2015) v platnom znení.
11j)
Napríklad čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, body 63, 86a, 87 a 99 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/1999 Z. z. o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981.
15)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
Dohoda o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/1999 Z. z.).