14/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:
„Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje absolvovanie magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia, ktoré trvajú najmenej štyri roky, a doktorského štúdia v lekárskych odboroch a veterinárskych odboroch štúdia, ktoré trvá šesť rokov.4)
4)
§ 18a písm. b) č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5)
§ 18a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.
4.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.
5.
V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,“.
6.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
autorstvo učebníc, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,“.
7.
V § 9 ods. 1 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:
„g)
absolvovanie rigoróznej skúšky14) a absolvovanie doktorandského štúdia.15)“.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:
„14)
§ 21 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.
15)
§ 22 a 22a zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.
9.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16. Súčasne sa zrušuje označenie doterajšieho písmena a).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.
Eva Slavkovská v. r.