139/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
ZÁKON
z 2. apríla 1998
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto zákona je ustanovenie podmienok na pestovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
(2)
Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
(3)
Prípravky sú zmesi látok obsahujúce jednu alebo viac omamných látok, alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav.
(4)
Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je obstarávanie, skladovanie, preprava a doprava omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
DRUHÁ ČASŤ
ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI LÁTKAMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI
§ 3
Zaraďovanie omamných látok a psychotropných látok
(1)
Omamné látky a psychotropné látky (ďalej len „omamná a psychotropná látka“) sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu narkotík pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“).
(2)
Prípravky obsahujúce omamné látky, zaradené do II. skupiny a III. skupiny, ktoré neobsahujú viac ako 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujú koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku, sú vyňaté prípravky. Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich zneužitie. Zoznam omamných látok obsiahnutých vo vyňatých prípravkoch je v prílohe č. 2.
(3)
Na prípravky uvedené v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 19, 22 a 28.
§ 4
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom, a to na základe povolenia, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. a III. skupiny je pestovanie, výroba, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna činnosť, ktorá sa vykonáva na účely zdravotnej starostlivosti alebo na účely veterinárnej starostlivosti.
(3)
Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.
(4)
Nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zaobchádzanie iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.
(5)
Policajti sú oprávnení držať omamné a psychotropné látky podľa osobitného predpisu.1)
§ 5
Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami, ak dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, bezúhonné a zdravotne spôsobilé. Ak ide o žiadateľa o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami alebo o jeho odborného zástupcu a osoby, ktoré riadia priamo činnosti uvedené v povolení, musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 6.
(2)
Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami právnickou osobou je ustanovenie odborného zástupcu. Odborný zástupca musí spĺňať podmienky určené pre fyzickú osobu podľa odseku 1.
(3)
Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa odsekov 1 a 2 je aj materiálne, priestorové a personálne vybavenie na požadovaný druh a rozsah činnosti.
(4)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.
(5)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o lekárskej prehliadke.
(6)
Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s takýmito látkami.
§ 6
Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami musí mať žiadateľ o vydanie povolenia (ďalej len „žiadateľ“) alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané.
(2)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, lekárstvo alebo veterinárske lekárstvo, alebo
b)
dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou.
(3)
Zamestnanci, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami, musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „držiteľ povolenia“) je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli pravidelne dopĺňané a najmenej raz za dva roky preverované.
(4)
Oboznámenie a preverovanie podľa odseku 3 vykonáva Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave na základe žiadosti zamestnávateľa. O úspešne vykonanej skúške zamestnanca vydá osvedčenie, ktoré zašle v dvoch vyhotoveniach zamestnávateľovi. Náklady spojené s oboznámením a preverením znáša zamestnávateľ.
(5)
Odborná spôsobilosť na pestovanie maku siateho (§ 16 ods. 2) alebo konopy sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.
§ 7
Odborný zástupca
(1)
Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.
(2)
Odborný zástupca s výnimkou manžela držiteľa povolenia musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia.
(3)
Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, držiteľ povolenia je povinný okamžite činnosť zastaviť až do schválenia nového odborného zástupcu ministerstvom.
§ 8
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) podáva žiadateľ ministerstvu.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o
a)
mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu a rodnom čísle osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
c)
druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
d)
mieste výkonu činnosti,
e)
dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť
a)
doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
b)
doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
c)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o materiálnom, priestorovom a personálnom vybavení na požadovaný druh a rozsah činnosti,
d)
kladný posudok príslušného štátneho okresného hygienika o pracovných priestoroch,
e)
výpis z registra trestov žiadateľa, odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; tento výpis nemôže byť starší ako šesť mesiacov odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia,
f)
doklad o založení právnickej osoby, ak je žiadateľom právnická osoba,
g)
stanovisko obce k začatiu činnosti,
h)
doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať, a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku.
(4)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 9
Povolenie a jeho náležitosti
(1)
Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:
a)
pestovanie,
b)
výroba,
c)
veľkodistribúcia,
d)
výdaj,
e)
dovoz,
f)
vývoz,
g)
tranzit,
h)
výskum, výučba a expertízna činnosť.
(2)
Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, štátne občianstvo, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, ak bol ustanovený.
(3)
Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, druh a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.
(4)
Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)
§ 10
Zmeny údajov uvedených v povolení
(1)
Ministerstvo môže na základe žiadosti držiteľa povolenia vyznačiť zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu alebo štátneho občianstva držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; v prípade právnickej osoby môže vyznačiť aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
(2)
Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení. V takýchto prípadoch ministerstvo pôvodné povolenie zruší a na základe novej žiadosti vydá žiadateľovi nové povolenie.
(3)
Za zmenu údajov uvedených v povolení sa nepovažuje ani preradenie omamnej a psychotropnej látky do inej skupiny a zmena jej označenia; v takomto prípade povolenie stráca platnosť dňom tejto zmeny.
§ 11
Zánik povolenia
(1)
Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby.
(2)
Ministerstvo je po úmrtí držiteľa povolenia povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu omamných a psychotropných látok a aby s omamnými a psychotropnými látkami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené na zaobchádzanie s nimi.
§ 12
Dočasné pozastavenie činnosti
(1)
Ak bol držiteľ povolenia obvinený z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,3) ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takomto prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade.
(2)
V prípade dočasného pozastavenia povolenia je jeho držiteľ povinný odovzdať ministerstvu vydané povolenie a celú dokumentáciu, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.
§ 13
Zrušenie povolenia
(1)
Ministerstvo zruší povolenie vtedy, ak bol držiteľ povolenia právoplatne odsúdený za nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.3)
(2)
Ministerstvo môže zrušiť povolenie vtedy, ak držiteľ povolenia porušuje ustanovenia tohto zákona alebo ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé údaje.
(3)
Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade. Držiteľ povolenia je v takomto prípade povinný odovzdať ministerstvu vydané povolenie a celú dokumentáciu, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V prípade zrušenia povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.
§ 14
Povinnosti držiteľa povolenia
Držiteľ povolenia je povinný
a)
vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie uvedené v povolení,
b)
určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané,
c)
vopred požiadať ministerstvo o schválenie zmeny údajov uvedených v povolení,
d)
uvádzať pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami správne a presné údaje a bezodkladne oznamovať ministerstvu všetky zmeny o údajoch, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
e)
plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu podľa § 28,
f)
v prípade neuskutočneného dovozu alebo vývozu vrátiť do 15 dní od uplynutia času platnosti povolenia jeho originál a kópiu ministerstvu,
g)
distribuovať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len držiteľovi povolenia,
h)
uchovávať omamné a psychotropné látky tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu,
i)
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s omamnými a psychotropnými látkami,
j)
v prípade dočasného pozastavenia činnosti alebo zrušenia povolenia odovzdať ministerstvu rozhodnutie o povolení a celú dokumentáciu, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
k)
požiadať ministerstvo o schválenie množstva omamných a psychotropných látok, ktoré predpokladá vyrobiť, spotrebovať, skladovať alebo vyviezť,
l)
pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní o všetkých zistených skutočnostiach,
m)
viesť a uchovávať záznamy o omamných a psychotropných látkach spôsobom uvedeným v povolení.
§ 15
Zaobchádzanie s kokou a konopou
(1)
Pestovanie koky je na území Slovenskej republiky zakázané.
(2)
Pestovanie konopy na účely výroby omamných a psychotropných látok a dovoz a vývoz konopy na tieto účely je na území Slovenskej republiky zakázané.
(3)
Pestovanie konopy na priemyselné účely je možné na základe povolenia ministerstva, ktoré platí jeden rok od jeho vydania.
(4)
Každý držiteľ povolenia je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.
(5)
Každý držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na výrobu omamných a psychotropných látok.
§ 16
Pestovanie maku siateho
(1)
Maková slama na účely tohto zákona sú nadzemné časti maku siateho okrem jeho semien.
(2)
Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz a vývoz makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok je možné iba na základe povolenia, ktoré platí jeden rok od jeho vydania.
(3)
Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení, alebo ju zneškodniť spôsobom a v lehote určenej v povolení. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.
(4)
Na ploche menšej ako 100 m2 možno pestovať mak siaty bez povolenia iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku treba ihneď zneškodniť makovú slamu tak, aby sa nemohla zneužiť na výrobu omamných a psychotropných látok.
(5)
Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH
§ 17
Odhad množstva spotreby, výroby a skladovania omamných látok
(1)
Ministerstvo je povinné oznámiť medzinárodnému úradu každý rok do 30. júna odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku spotrebované, vyrobené a skladované v takomto členení:
a)
spotrebované omamné látky I., II. a III. skupiny;
b)
vyrobené omamné látky, ktoré budú použité
1.
na výrobu iných omamných látok,
2.
na výrobu vyňatých prípravkov;
c)
omamné látky, ktoré budú určené na zásoby ku koncu roka, na ktorý sa vzťahuje odhad.
(2)
Odhad množstva spotreby výroby a skladovania omamných látok schvaľuje na každý rok jednotlivým štátom medzinárodný úrad.
§ 18
Obmedzenie zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Podľa schváleného odhadu rozhodne ministerstvo na žiadosť držiteľa povolenia, aké množstvo omamných a psychotropných látok môže držiteľ povolenia každý rok spotrebovať, vyrobiť, skladovať, vyviezť alebo doviezť.
(2)
V odôvodnených prípadoch ministerstvo na základe novej žiadosti držiteľa povolenia rozhodne o zvýšení alebo znížení povoleného množstva, spotreby, výroby, skladovania, vývozu alebo dovozu omamných a psychotropných látok.
§ 19
Vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok
(1)
Vyvážať alebo dovážať omamné a psychotropné látky môže len držiteľ povolenia na vývoz a dovoz. K žiadosti o vývoz musí žiadateľ pripojiť dovozné povolenie vydané krajinou dovozcu.
(2)
Každý vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok podlieha ešte osobitnému povoleniu, ktoré vydáva ministerstvo na tlačive predpísanom medzinárodným úradom.
(3)
Osobitné povolenie je podkladom na udelenie úradného povolenia na vývoz a dovoz tovaru. Úradné povolenie udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Doklady potrebné na vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok musia obsahovať
a)
ich názvy tak, ako sa uvádzajú v zoznamoch medzinárodných dohovorov; pri prípravkoch aj ich obchodné názvy,
b)
vyvážané alebo dovážané množstvo omamných a psychotropných látok a ich liekovú formu a koncentráciu,
c)
meno, priezvisko a adresu vývozcu a dovozcu,
d)
meno, priezvisko a adresu odberateľa alebo konečného užívateľa.
§ 20
Vývozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)
Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak dovážajúca krajina s dovozom omamnej a psychotropnej látky súhlasí. Súhlas vyjadruje vydané dovozné povolenie, ktoré je nevyhnutným podkladom na vydanie vývozného povolenia. Vývoz možno povoliť len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok, schváleného dovážajúcemu štátu medzinárodným úradom na každý rok.
(2)
Vo vývoznom povolení sa uvedie okrem požadovaných údajov o žiadateľovi aj číslo a dátum vydania dovozného povolenia a názov a adresa ustanovizne, ktorá ho vydala.
(3)
Vývozné povolenie vystavuje ministerstvo v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Druhý rovnopis zašle príslušnému orgánu krajiny dovozcu, ktorá na ňom vyznačí skutočne dovezené množstvo omamných a psychotropných látok, a vráti ho ministerstvu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo vývozcovi, z ktorých jeden si ponechá na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí odovzdá vývozca colným orgánom.
(4)
Vývoz z územia Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené vo vývoznom povolení, je zakázaný.
§ 21
Dovozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)
Dovoz môže byť povolený len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok určených jednotlivým štátom medzinárodným úradom na každý rok.
(2)
Dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v dovoznom povolení, je zakázaný. Rovnako je zakázaný dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných colnému skladu.
(3)
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu orgány činné v trestnom konaní odovzdajú omamné a psychotropné látky špecializovanému pracovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 22
Tranzit omamných a psychotropných látok
(1)
Tranzit omamných a psychotropných látok cez územie Slovenskej republiky je možný len na základe povolenia, ktoré vydá ministerstvo vývozcovi. Rovnopis povolenia zašle ministerstvo krajine vývozcu a krajine dovozcu. V povolení sa určí miesto začiatku a konca tranzitu. Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa musí vyznačiť v povolení. Vývozca odovzdá jeden rovnopis povolenia na tranzit colným orgánom.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia je vývozca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu.
(3)
Pri tranzite omamných a psychotropných látok nemožno do takejto zásielky robiť zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.
(4)
Za tranzit sa nepovažuje preprava omamných a psychotropných látok letecky bez medzipristátia lietadla.
§ 23
Preprava omamných a psychotropných látok na území Slovenskej republiky
(1)
Na území Slovenskej republiky možno prepravovať omamné a psychotropné látky len takými vozidlami, ktoré neumožňujú nedovolené zaobchádzanie s týmito látkami.
(2)
Omamné a psychotropné látky je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou. Omamné a psychotropné látky musia byť v prepravných obaloch označených len dvoma červenými pruhmi a menom, priezviskom a adresou odosielateľa a prijímateľa.
§ 24
Lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu
(1)
Na základe žiadosti prepravcu vykonávajúceho medzinárodnú prepravu môže ministerstvo povoliť, aby lekárnička prvej pomoci v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy zaregistrovaných v Slovenskej republike obsahovala v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.
(2)
Žiadosť prepravcu podľa odseku 1 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) a b) aj údaje o
a)
dopravnom prostriedku a dopravnej trase,
b)
počte cestujúcich,
c)
požadovanom množstve a sortimente liekov,
d)
spôsobe uchovávania liekov a ich zabezpečenia pred zneužitím,
e)
osobe zodpovednej za zaobchádzanie s liekmi s dokladom o jej zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
§ 25
Držba liekov obsahujúcich omamné a psychotropné látky
(1)
Osoba môže mať v držbe lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky z II. a III. skupiny len v množstve potrebnom na osobné použitie.
(2)
Osoba môže mať pri tranzite územím Slovenskej republiky lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky II. skupiny najviac v množstve na sedem dní liečby a lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky III. skupiny najviac na 30 dní liečby. Colné orgány sú oprávnené vyžadovať potvrdenie, že prevážané lieky získala osoba legálnym spôsobom. Potvrdením sa rozumie potvrdenie lekárne, ktorá takýto liek vydala.
§ 26
Výskum, výučba a expertízna činnosť
(1)
Na účely výskumu, výučby alebo expertíznej činnosti môže ministerstvo povoliť žiadateľovi zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny v množstve nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti.
(2)
Držiteľ povolenia je povinný viesť záznamy o množstve omamných a psychotropných látok a o spôsobe, akým sa s nimi zaobchádzalo.
Nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami ako s odpadom vrátane ich zneškodňovania
§ 27
Omamné a psychotropné látky sa zneškodňujú podľa osobitného predpisu.5)
§ 28
Oznamovacie povinnosti
(1)
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu údaje uvedené v odsekoch 2 až 5.
(2)
Výrobcovia sú povinní oznámiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu;
b)
najneskôr do 15. februára každého roka za predchádzajúci kalendárny rok
1.
vyrobené a skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky,
2.
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použitej na výrobu prípravkov;
c)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Veľkodistribútori sú povinní oznámiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu,
b)
do 15. februára každého roka spotrebované množstvo každej omamnej látky a dovezené množstvo každej psychotropnej látky,
c)
do 15. februára každého roka skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Držitelia povolenia na pestovanie maku siateho a konopy na priemyselné účely sú povinní oznámiť do 15. septembra každého roka
a)
množstvo vyprodukovanej makovej slamy alebo konopy na priemyselné účely spolu, z toho
1.
množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii,
2.
skladované množstvo,
3.
zneškodnené množstvo;
b)
skutočne osiatu plochu do 31. októbra každého roka.
(5)
Ostatní držitelia povolení musia plniť oznamovaciu povinnosť v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo v povolení.
§ 29
Objednávanie omamných a psychotropných látok
(1)
Držitelia povolení objednávajú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú vo forme lieku, a omamné a psychotropné látky I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, na osobitnej objednávke, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3. Omamné a psychotropné látky III. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa objednávajú ako lieky.
(2)
Objednávka a doklady s ňou spojené sa uchovávajú desať rokov. Držitelia povolení sú povinní predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom.
§ 30
Záznamy o omamných a psychotropných látkach
(1)
Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, musí každý, kto je oprávnený nakladať s omamnými a psychotropnými látkami, bezodkladne zapísať do osobitného záznamu každé ich nadobudnutie, výdaj, veľkodistribúciu, dovoz a vývoz.
(2)
Osobitné záznamy sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.
(3)
Stratu, zničenie alebo odcudzenie osobitných záznamov o omamných a psychotropných látkach je potrebné bezodkladne oznámiť štátnemu okresnému farmaceutovi.
§ 31
Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb
(1)
Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka.
(2)
Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok.
(3)
Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.
(4)
Výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť bezodkladne, najneskoršie však do siedmich dní od inventarizácie štátnemu okresnému farmaceutovi.
§ 32
Balenie a označovanie omamných a psychotropných látok
Uvádzať do obehu omamné a psychotropné látky v neuzatvorených obaloch alebo bez označenia názvu je zakázané. Označenia obalov omamných a psychotropných látok uvádzaných do obehu musia obsahovať aj medzinárodné názvy omamných a psychotropných látok s výnimkou makovej slamy a konopy. Obsah omamných a psychotropných látok a ich koncentrácia sa musia vyjadriť jednotkami hmotnosti alebo objemu. Povinnosti výrobcov pri balení a označovaní liekov s obsahom omamných a psychotropných látok ustanovuje osobitný predpis.6)
§ 33
Reklama a informácie o omamných a psychotropných látkach
(1)
Reklama omamných a psychotropných látok a poskytovanie ich vzoriek pre verejnosť sú zakázané.6)
(2)
Informácie o omamných a psychotropných látkach pre odbornú verejnosť sa uverejňujú v odborných časopisoch a poskytujú sa pri podujatiach určených pre odbornú verejnosť.
(3)
Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6) Poskytovanie vzoriek omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny je zakázané aj pre odbornú verejnosť.
(4)
Odborná verejnosť podľa tohto zákona sú držitelia povolení a osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
§ 34
Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok
Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonávajú
a)
ministerstvo,
b)
krajské úrady,
c)
okresné úrady.
§ 35
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti s medzinárodným úradom,
b)
vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,
c)
vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,
d)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
f)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných orgánov štátnej správy a držiteľov povolení,
g)
vedie evidenciu o
1.
výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť,
2.
dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,
3.
držiteľoch povolení,
4.
štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky a prípravky len s vydaným dovozným povolením príslušných úradov týchto štátov,
5.
množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia,
h)
zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,
i)
odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami.
j)
zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam držiteľov povolení, druh činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie, zmeny údajov uvedených v povolení, dočasné pozastavenie činnosti a zrušenie alebo zánik povolenia.
§ 36
Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Krajský úrad
a)
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na území kraja,
b)
podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Okresný úrad
a)
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na území okresu,
b)
navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
c)
posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,
d)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.
§ 37
Pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedených v § 38.
§ 38
Kontrolná činnosť
(1)
Kontrolnú činnosť vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy v oblasti štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“).
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty.
(3)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.7)
(4)
Osoby poverené vykonaním kontrolnej činnosti sú
a)
oprávnené vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými látkami, požadovať potrebnú súčinnosť s cieľom vykonávať kontroly, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia a podklady a nazerať do príslušných dokladov,
b)
povinné preukázať sa poverením na vykonanie kontroly.
§ 39
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností uvedených v § 14 až 16, § 28, 30 a 31 sa ukladajú pokuty.
(2)
Krajský úrad ukladá pokuty až do výšky 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g), h), i) a m), § 15 ods. 4 a 5, § 16 ods. 3 a 5, § 30 a 31.
(3)
Ministerstvo ukladá pokuty až do výšky 1 000 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až f), j) a k) a v § 28.
(4)
Orgány uvedené v odsekoch 2 a 3 prihliadajú pri ukladaní pokút na mieru ohrozenia zdravia, verejných záujmov a na rozsah škodlivých následkov porušenia povinnosti.
(5)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgány uvedené v odsekoch 2 a 3 určia aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, môžu uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa porušila povinnosť.
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 40
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 41
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v ozbrojených silách.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Prechodné ustanovenie
Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času uvedeného v povolení, najdlhšie jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 43
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 26 až 38 a príloha č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a o iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1993 Z. z.
§ 44
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.
ZOZNAM OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY
I.
SKUPINA
Omamné látky
Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol
Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid
Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid
Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid
Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid
Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid
Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín
Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)pentán-2-ol
Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát
Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4-piperidyl]propán-1-ón
3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid
3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid
MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid
PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát
Rastliny rodu Cannabis (konopa)
Rastliny rodu Erythroxylon (koka)
Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid
a soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
Brolamfetamín, chemicky (+ - )-[1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-yl]amín
Eticyklidín, chemicky N-etyl(1-fenylcyklohexyl)amín
Etryptamín, chemicky 4-(indol-3-yl)bután-2-amín
Katinón, chemicky (S)-2-amino-1-fenylpropán-1-ón
(+)-Lysergid, chemicky dietylamid kyseliny (+)-lysergovej
Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-metylaminopropán-1-ón
Psilocybín, chemicky [3-(2-dimetylaminoetyl)indol-4-yl]dihydrogénfosfát
Rolicyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)pyrolidín
Tenamfetamín, chemicky [1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]amín
Tenocyklidín, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
II.
SKUPINA
Omamné látky
Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Alfacetylmetadol, chemicky α-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Alfameprodín, chemicky α-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Alfametadol, chemicky α-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Alfaprodín, chemicky α-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát
Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid
Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát
Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Betacetylmetadol, chemicky ß-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Betameprodín, chemicky ß-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Betametadol, chemicky ß-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Betaprodín, chemicky ß-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát
Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón
Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón
Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2-(metylfenetylamino)propyl]propánamid
Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová
Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát
Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín
Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát
Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát
Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón
Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol
Ekgonín a jeho deriváty a estery
Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón
Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid
Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2'-ol
Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol
Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát
Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid
Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol
Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5-metylhexán-3-ón
Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová
Kokaín, chemicky etylester benzoylekgonínu
Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán
Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol
Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón
Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol
Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón
Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril
Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2'-ol
Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol
Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín
Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová
Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát
Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol
Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid
Morfín-N-oxid
Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát
Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát
Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón
Noracymetadol, chemicky (+ - )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát
Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol
Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón
Normorfín, chemicky N-demetylmorfín
Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril
Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová
Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid
Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylperhydroazepín-4-yl)propionát
Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Racemetorfán, chemicky (+ - )-3-metoxy-metylmorfinán
Racemoramid, chemicky (+ - )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón
Racemorfán, chemicky (+ - )-N-metylmorfinán-3-ol
Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl- propánamid
Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán
Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát
Tilidín, chemicky (+ - )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát
Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát
-Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,
-estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine zoznamu vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať,
-soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane solí esterov, éterov a izomérov uvedených vyššie vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
Amfetamín, chemicky (+ - )-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín
Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín
Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyltetrahydro-1,4-oxazín
Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón
Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Metamfetamín-racemát, chemicky (+ - )-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát
Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2-yl)perhydropyrimidín-2,4,6-trión
THC, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol
Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
III.
SKUPINA
Omamné látky
Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát
Dextropropoxyfén, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát
Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín
Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)- 4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát
Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát
Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín
Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid
Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,
- soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane solí ich izomérov uvedených vyššie vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
Alobarbital, chemicky 5,5-dialylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]-1,4-diazepín
Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón
Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín
Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Barbital, chemicky 5,5-dietylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Benzfetamín, chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]-1,4-diazepín
Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol
Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-5-etylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]-1,4-diazepín
Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol
Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát
Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-3-karboxylát
Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín
Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2,2,1]heptán-2-amín
Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Fenproporex, chemicky (+ - )-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril
Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín
Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión
Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]-1,4-diazepín
Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]-1,4-diazepín-4-oxid
Kamazepam, chemicky N,N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-3-yl)karbamát
Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol
Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H,8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]-1,4-diazepín-4,7-dión
Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1,5-diazepín-2,4-dión
Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-karboxylová
Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]-1,4-diazepín-3-ón
Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino-[2,3-d]benzo[f]-1,4-diazepín-6-ón
Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín
Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]-1,4-diazepín-1-ón
Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol
Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín
Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát
Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín
Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión
Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]-1,4-diazepín
Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino-[3,2-d]benzo[f]-1,4-diazepín-6-ón
Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón
Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl-N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán-2'-ol
Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl)perhydropyrimidín-2,4,6-trión
Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol
Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón
Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]-1,4-diazepín-2-ón
Triazolam,chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f] -1,4-diazepín
Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylperhydropyrimidín-2,4,6-trión
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z.
ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK OBSIAHNUTÝCH VO VYŇATÝCH PRÍPRAVKOCH
Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl) acetát
Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín
Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl) nikotinát
Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát
Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín
Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z.
OBJEDNÁVKA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK Z II. SKUPINY A OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK Z III. SKUPINY, KTORÉ NIE SÚ LIEKMI
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).