139/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 30.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

139
ZÁKON
z 2. apríla 1998
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky“) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
(2)
Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
(3)
Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac
a)
omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok, alebo
b)
potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“).
(4)
Spracovanie na účely tohto zákona je zužitkovanie konopy okrem konopy siatej4) alebo makovej slamy podľa § 16 ods. 1 na iné účely, ako je získanie omamných a psychotropných látok.
(5)
Výroba na účely tohto zákona je spracovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy, izolácia alebo syntéza omamných a psychotropných látok, alebo výroba liekov s obsahom omamných a psychotropných látok.
(6)
Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1) omamnými a psychotropnými látkami.
(7)
Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu1a) vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1b) alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností.1ba)
DRUHÁ ČASŤ
ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI
§ 3
Zaraďovanie omamných látok a psychotropných látok
(1)
Omamné látky a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“), na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve a koncentrácii uvedených v prílohe č. 2. Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich zneužitie. Zoznam vyňatých prípravkov je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Na prípravky uvedené v odseku 2 a prípravky podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 22 a § 28.
§ 4
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom, a to na základe povolenia, ktoré vydáva ministerstvo.
(2)
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. a III. skupiny je pestovanie, spracovanie, výroba, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna činnosť, ktorá sa vykonáva na účely zdravotnej starostlivosti alebo na účely veterinárnej starostlivosti.
(3)
Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.
(4)
Nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zaobchádzanie iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.
(5)
Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:
a)
policajt,1c)
b)
colník,1d)
c)
príslušník vojenskej polície,1e)
d)
príslušník spravodajských služieb,1ea)
§ 5
Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami, ak dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, bezúhonné a zdravotne spôsobilé. Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov. Ak ide o žiadateľa o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami alebo o jeho odborného zástupcu a osoby, ktoré riadia priamo činnosti uvedené v povolení, musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 6.
(2)
Podmienkami na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami právnickou osobou sú bezúhonnosť právnickej osoby a ustanovenie odborného zástupcu. Odborný zástupca musí spĺňať podmienky určené pre fyzickú osobu podľa odseku 1.
(3)
Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa odsekov 1 a 2 je zabezpečenie
a)
materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,
b)
administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a na zabránenie ich zneužitia.
(4)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.
(5)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria na základe výsledku lekárskej prehliadky; v prípade potreby sa vyšetrením u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria zabezpečí vylúčenie závislosti osoby od užívania omamných a psychotropných látok.
(6)
Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s takýmito látkami.
§ 6
Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami musí mať žiadateľ o vydanie povolenia (ďalej len „žiadateľ“) alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané.
(2)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore zubné lekárstvo, v študijnom odbore veterinárne lekárstvo alebo v niektorom zo študijných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. a) a b),
b)
diplomom o skončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania a osvedčením vydaným podľa odsekov 3 a 4,
c)
diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii podľa osobitného predpisu1eb) alebo v niektorom zo špecializačných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. c) až e),
d)
dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou alebo
e)
dokladom uznaným podľa osobitného predpisu,1f) ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované podľa písmen a) až d) štúdiom v zahraničí.
(3)
Zamestnanci, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami, musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „držiteľ povolenia“) je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli pravidelne dopĺňané a najmenej raz za dva roky preverované. To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení.
(4)
Oboznámenie a preverovanie podľa odseku 3 vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na základe žiadosti zamestnávateľa. O úspešne vykonanej skúške zamestnanca vydá osvedčenie, ktoré zašle v dvoch vyhotoveniach zamestnávateľovi. Náklady spojené s oboznámením a preverením znáša zamestnávateľ.
(5)
Odborná spôsobilosť na pestovanie maku siateho (§ 16 ods. 2) alebo konopy, na výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.
§ 7
Odborný zástupca
(1)
Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.
(2)
Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia okrem prípadu, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.
(3)
Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu; držiteľ povolenia je povinný okamžite výkon odbornej činnosti zastaviť do vydania nového povolenia.
(4)
Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 8
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) podáva žiadateľ ministerstvu.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o
a)
mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu a rodnom čísle osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
c)
druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
d)
mieste výkonu činnosti,
e)
dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť
a)
doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
b)
doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
c)
posudok
1.
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3 alebo
2.
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3, ak ide o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými latkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností,1ba)
d)
kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,
e)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia alebo úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, ak je žiadateľom právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,1h)
f)
stanovisko obce k začatiu činnosti,
g)
doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať, a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku,
h)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),
i)
úradne osvedčenú kópiu povolenia
1.
na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok,
2.
na veľkodistribúciu liekov,1j)ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. 1 písm. c),
3.
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 1j) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na poskytovanie odborných veterinárnych činností,1ba) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
4.
na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j),
j)
čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), e), g), h) a j).
(5)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 9
Povolenie a jeho náležitosti
(1)
Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:
a)
pestovanie,
b)
výroba,
c)
veľkodistribúcia,
d)
výdaj,
e)
dovoz,
f)
vývoz,
g)
tranzit,
h)
výskum, výučba a expertízna činnosť,
i)
preprava,
j)
nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok,
k)
spracovanie.
(2)
Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.
(3)
Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, štátne občianstvo, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, ak bol ustanovený.
(4)
Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, druh a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.
(5)
Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)
§ 10
Zmeny údajov uvedených v povolení
(1)
Ministerstvo môže na základe žiadosti držiteľa povolenia vyznačiť zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu alebo štátneho občianstva držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; v prípade právnickej osoby môže vyznačiť aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
(2)
Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, zmeny právnickej osoby, ak sa zmenilo jej identifikačné číslo alebo právna forma, zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení (odsek 1). V takých prípadoch je žiadateľ povinný podať novú žiadosť o vydanie povolenia a súčasne požiadať o zrušenie pôvodného povolenia. Ak ide o zmenu osoby odborného zástupcu, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na osobu nového odborného zástupcu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.
§ 11
Zánik povolenia
(1)
Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby.
(2)
Ministerstvo je po úmrtí držiteľa povolenia povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu omamných a psychotropných látok a aby s omamnými a psychotropnými látkami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené na zaobchádzanie s nimi.
§ 12
Dočasné pozastavenie povolenia
(1)
Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu, ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takom prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.
(2)
Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak
a)
pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,
b)
vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané,
c)
v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda alebo
d)
môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí.
(3)
Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.
§ 13
Zrušenie povolenia
(1)
Ministerstvo zruší povolenie, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.3)
(2)
Ministerstvo môže zrušiť povolenie vtedy, ak držiteľ povolenia porušuje ustanovenia tohto zákona alebo ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé údaje.
(3)
Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo povolenie zruší.
(4)
Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V rozhodnutí o zrušení povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.
§ 14
Povinnosti držiteľa povolenia
Držiteľ povolenia je povinný
a)
vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie uvedené v povolení,
b)
určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané,
c)
vopred požiadať ministerstvo o schválenie zmeny údajov uvedených v povolení,
d)
uvádzať pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami správne a presné údaje a bezodkladne oznamovať ministerstvu všetky zmeny o údajoch, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
e)
plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu podľa § 28,
f)
v prípade neuskutočneného dovozu alebo vývozu vrátiť do 15 dní od uplynutia času platnosti povolenia jeho originál a kópiu ministerstvu,
g)
distribuovať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len držiteľovi povolenia,
h)
uchovávať omamné a psychotropné látky tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu,
i)
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s omamnými a psychotropnými látkami,
j)
umožniť osobám povereným na vykonanie kontrolnej činnosti vykonávanie oprávnení podľa § 38 ods. 4 písm. a),
k)
objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia
1.
podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
2.
podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,
l)
požiadať ministerstvo o schválenie množstva omamných a psychotropných látok, ktoré predpokladá vyrobiť, spotrebovať, skladovať alebo vyviezť,
m)
pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní o všetkých zistených skutočnostiach,
n)
viesť a uchovávať záznamy o omamných a psychotropných látkach spôsobom uvedeným v povolení.
§ 15
Pestovanie koky a konopy
(1)
Pestovanie koky je na území Slovenskej republiky zakázané.
(2)
Pestovanie konopy na území Slovenskej republiky je zakázané s výnimkou pestovania na priemyselné účely alebo výskumné účely. Pestovanie konopy na priemyselné účely je možné na základe povolenia ministerstva, ktoré platí jeden rok od jeho vydania. Spracovanie konopy okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) je možné na základe povolenia ministerstva.
(3)
Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.
(4)
Držiteľ povolenia je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá je držiteľom povolenia, celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení za vopred dohodnutú cenu.
(5)
Každý držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na výrobu omamných a psychotropných látok.
(6)
Zakazuje sa vstupovať do porastu konopy a konopy siatej4) v čase jej kvitnutia. To neplatí, ak ide o držiteľa povolenia, jeho odborného zástupcu, poľnohospodára,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, a kontrolné orgány. Držiteľ povolenia a poľnohospodár,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, je povinný okamžite po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
§ 16
Pestovanie maku siateho
(1)
Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.
(2)
Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu bezodkladne zapracovať do pôdy alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(3)
Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.
(4)
Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení alebo ju bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.
(5)
Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.
(6)
Zakazuje sa
a)
vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,
b)
narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.
(7)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu
a)
potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,
b)
vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,
c)
vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.
(8)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
§ 16a
Zoznam rizikových látok
(1)
Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami.
(2)
Ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, bezodkladne sa zaradí do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.
(3)
Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka, ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka aj vtedy, ak sa v lehote podľa prvej vety nepreukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.
(4)
Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH
§ 17
Odhad množstva spotreby, výroby a skladovania omamných látok
(1)
Ministerstvo je povinné oznámiť medzinárodnému úradu každý rok do 30. júna odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku spotrebované, vyrobené a skladované v takomto členení:
a)
spotrebované omamné látky I., II. a III. skupiny;
b)
vyrobené omamné látky, ktoré budú použité
1.
na výrobu iných omamných látok,
2.
na výrobu vyňatých prípravkov;
3.
na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;
c)
omamné látky, ktoré budú určené na zásoby ku koncu roka, na ktorý sa vzťahuje odhad.
(2)
Odhad množstva spotreby výroby a skladovania omamných látok schvaľuje na každý rok jednotlivým štátom medzinárodný úrad.
§ 18
Obmedzenie zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
(1)
Podľa schváleného odhadu rozhodne ministerstvo na žiadosť držiteľa povolenia, aké množstvo omamných a psychotropných látok môže držiteľ povolenia každý rok spotrebovať, vyrobiť, skladovať, vyviezť alebo doviezť.
(2)
V odôvodnených prípadoch ministerstvo na základe novej žiadosti držiteľa povolenia rozhodne o zvýšení alebo znížení povoleného množstva, spotreby, výroby, skladovania, vývozu alebo dovozu omamných a psychotropných látok.
§ 19
Vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok
(1)
Vyvážať alebo dovážať omamné a psychotropné látky môže len držiteľ povolenia podľa § 9 ods. 1. Na vývoz alebo dovoz semien a odrôd konopy siatej4) sa povolenie nevyžaduje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5b)
(2)
Každý vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok podlieha ešte osobitnému povoleniu, ktoré vydáva ministerstvo na každú omamnú a psychotropnú látku osobitne na tlačive predpísanom medzinárodným úradom. K žiadosti o vývoz musí žiadateľ pripojiť dovozné povolenie vydané krajinou dovozcu.
(3)
Doklady potrebné na vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok musia obsahovať
a)
ich názvy tak, ako sa uvádzajú v zoznamoch medzinárodných dohovorov; pri prípravkoch aj ich obchodné názvy,
b)
vyvážané alebo dovážané množstvo omamných a psychotropných látok a ich liekovú formu a koncentráciu,
c)
meno, priezvisko a adresu vývozcu a dovozcu.
§ 20
Vývozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)
Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak dovážajúca krajina s dovozom omamnej a psychotropnej látky súhlasí. Súhlas vyjadruje vydané dovozné povolenie, ktoré je nevyhnutným podkladom na vydanie vývozného povolenia. Vývoz možno povoliť len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok, schváleného dovážajúcemu štátu medzinárodným úradom na každý rok.
(2)
Vo vývoznom povolení sa uvedie okrem požadovaných údajov o žiadateľovi aj číslo a dátum vydania dovozného povolenia a názov ustanovizne, ktorá ho vydala.
(3)
Vývozné povolenie vystavuje ministerstvo v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Druhý rovnopis zašle príslušnému orgánu krajiny dovozcu, ktorá na ňom vyznačí skutočne dovezené množstvo omamných a psychotropných látok, a vráti ho ministerstvu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo vývozcovi, z ktorých jeden si ponechá na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si vývozca ponechá ako doklad uskutočneného vývozu.
(4)
Vývoz z územia Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené vo vývoznom povolení, je zakázaný.
§ 21
Dovozné povolenie na omamné a psychotropné látky
(1)
Dovoz môže byť povolený len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok určených jednotlivým štátom medzinárodným úradom na každý rok.
(2)
Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo dovozcovi, z ktorých jeden si ponechá dovozca na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si dovozca ponechá ako doklad uskutočneného dovozu. Platnosť povolenia je šesť mesiacov od jeho vydania.
(3)
Dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v dovoznom povolení, je zakázaný. Rovnako je zakázaný dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných colnému skladu.
(4)
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu orgány činné v trestnom konaní odovzdajú omamné a psychotropné látky špecializovanému pracovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 22
Tranzit omamných a psychotropných látok
(1)
Tranzit omamných a psychotropných látok cez územie Slovenskej republiky je možný len na základe povolenia, ktoré vydá ministerstvo vývozcovi. Rovnopis povolenia zašle ministerstvo krajine vývozcu a krajine dovozcu. V povolení sa určí miesto začiatku a konca tranzitu. Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa musí vyznačiť v povolení. Vývozca odovzdá jeden rovnopis povolenia na tranzit colným orgánom.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia je vývozca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu.
(3)
Pri tranzite omamných a psychotropných látok nemožno do takejto zásielky robiť zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.
(4)
Za tranzit sa nepovažuje preprava omamných a psychotropných látok letecky bez medzipristátia lietadla.
§ 23
Preprava omamných a psychotropných látok na území Slovenskej republiky
(1)
Na území Slovenskej republiky možno prepravovať omamné a psychotropné látky len takými vozidlami, ktoré neumožňujú nedovolené zaobchádzanie s týmito látkami.
(2)
Omamné a psychotropné látky je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou. Omamné a psychotropné látky musia byť v prepravných obaloch označených menom, priezviskom a adresou odosielateľa a prijímateľa.
(3)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu určenú pre spracovateľskú organizáciu spôsobom, ktorý vylučuje jej zneužitie.
§ 24
Lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu
(1)
Na základe žiadosti prepravcu vykonávajúceho medzinárodnú prepravu môže ministerstvo povoliť, aby lekárnička prvej pomoci v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy zaregistrovaných v Slovenskej republike obsahovala v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.
(2)
Žiadosť prepravcu podľa odseku 1 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) a b) aj údaje o
a)
dopravnom prostriedku a dopravnej trase,
b)
počte cestujúcich,
c)
požadovanom množstve a sortimente liekov,
d)
spôsobe uchovávania liekov a ich zabezpečenia pred zneužitím,
e)
osobe zodpovednej za zaobchádzanie s liekmi s dokladom o jej zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
§ 25
Držba liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky
(1)
Osoba môže mať v držbe lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky z II. a III. skupiny len v množstve potrebnom na osobné použitie.
(2)
Osoba môže mať pri tranzite územím Slovenskej republiky lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky II. skupiny najviac v množstve na sedem dní liečby a lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky III. skupiny najviac na 30 dní liečby. Colné orgány sú oprávnené vyžadovať potvrdenie, že prevážané lieky získala osoba legálnym spôsobom. Potvrdením sa rozumie potvrdenie lekárne, ktorá takýto liek vydala.
§ 26
Výskum, výučba a expertízna činnosť
(1)
Na účely výskumu, výučby alebo expertíznej činnosti môže ministerstvo povoliť žiadateľovi zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny v množstve nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti.
(2)
Držiteľ povolenia je povinný viesť záznamy o množstve omamných a psychotropných látok a o spôsobe, akým sa s nimi zaobchádzalo.
Nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami ako s odpadom vrátane ich zneškodňovania
§ 27
(1)
Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1i)
(2)
Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j) je povinný písomne potvrdiť zneškodnené množstvo a druh omamných a psychotropných látok.
(3)
Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa prikladá k oznámeniu podľa § 28.
§ 28
Oznamovacie povinnosti
(1)
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu správne a presné údaje uvedené v odsekoch 2 až 6.
(2)
Výrobcovia sú povinní oznámiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu;
b)
najneskôr do 15. februára každého roka za predchádzajúci kalendárny rok
1.
vyrobené a skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky,
2.
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použitej na výrobu prípravkov;
c)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku vyrobené, spotrebované a skladované,
e)
do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.
(3)
Veľkodistribútori sú povinní oznámiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu,
b)
do 15. februára každého roka spotrebované množstvo každej omamnej látky a dovezené množstvo každej psychotropnej látky,
c)
do 15. februára každého roka skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,
e)
do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené, spotrebované a skladované,
f)
do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.
(4)
Držitelia povolenia na pestovanie maku siateho a konopy na priemyselné účely sú povinní oznámiť do 31. decembra každého roka
a)
množstvo vyprodukovanej makovej slamy alebo konopy na priemyselné účely spolu, z toho
1.
množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii,
2.
skladované množstvo,
3.
zneškodnené množstvo;
b)
skutočne osiatu plochu do 31. mája každého roka.
(5)
Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť sú povinní oznámiť najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka
a)
pripravené alebo vyrobené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky v rámci výskumu,
b)
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité na skúšanie, výučbu a expertíznu činnosť,
c)
množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité v rámci výskumu do liekovej formy,
d)
zneškodnené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky.
(6)
Ostatní držitelia povolení musia plniť oznamovaciu povinnosť v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo v povolení.
§ 29
Objednávanie omamných a psychotropných látok
(1)
Držitelia povolení objednávajú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú vo forme lieku, a omamné a psychotropné látky II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, na osobitnom tlačive schválenom ministerstvom. Omamné a psychotropné látky III. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa objednávajú ako lieky.
(2)
Objednávka na tlačive podľa odseku 1 a doklady s ňou spojené sa uchovávajú desať rokov. Držitelia povolení sú povinní predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom.
§ 30
Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok
(1)
Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.
(2)
Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.
(3)
Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.
(4)
Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 31
Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb
(1)
Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka.
(2)
Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok.
(3)
Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.
(4)
Výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie
a)
farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
b)
ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).
§ 32
Balenie a označovanie omamných a psychotropných látok
Uvádzať do obehu omamné a psychotropné látky v neuzatvorených obaloch alebo bez označenia názvu je zakázané. Označenia obalov omamných a psychotropných látok uvádzaných do obehu musia obsahovať aj medzinárodné názvy omamných a psychotropných látok s výnimkou makovej slamy a konopy. Obsah omamných a psychotropných látok a ich koncentrácia sa musia vyjadriť jednotkami hmotnosti alebo objemu. Povinnosti výrobcov pri balení a označovaní liekov s obsahom omamných a psychotropných látok ustanovuje osobitný predpis.6)
§ 33
Reklama a informácie o omamných a psychotropných látkach
(1)
Reklama omamných a psychotropných látok a poskytovanie ich vzoriek pre verejnosť sú zakázané.6)
(2)
Informácie o omamných a psychotropných látkach pre odbornú verejnosť sa uverejňujú v odborných časopisoch a poskytujú sa pri podujatiach určených pre odbornú verejnosť.
(3)
Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6)
(4)
Zakazuje sa
a)
poskytovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,
b)
poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,
c)
darovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo
d)
darovanie liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny.
(5)
Odborná verejnosť podľa tohto zákona sú držitelia povolení a osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
§ 34
Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok
Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
štátny ústav,
c)
samosprávne kraje,
d)
Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),
e)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
f)
ústav kontroly veterinárnych liečiv.
§ 35
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti s medzinárodným úradom,
b)
vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,
c)
vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,
d)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
f)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných orgánov štátnej správy a držiteľov povolení,
g)
vedie evidenciu o
1.
výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť,
2.
dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,
3.
držiteľoch povolení,
4.
štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky len s vydaným dovozným povolením príslušných úradov týchto štátov,
5.
množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia,
h)
zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,
i)
odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami.
j)
zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam držiteľov povolení, druh činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie, zmeny údajov uvedených v povolení, dočasné pozastavenie činnosti a zrušenie alebo zánik povolenia.
§ 36
Pôsobnosť štátneho ústavu
Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
a)
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
b)
vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),
c)
vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,
d)
podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 36a
Pôsobnosť samosprávneho kraja
Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami
a)
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,
b)
navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
c)
posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,
d)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.
§ 36b
Pôsobnosť platobnej agentúry
Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej 30 % plôch osiatych konope.
§ 36c
Pôsobnosť kontrolného ústavu
Kontrolný ústav dohliada
a)
nad zneškodňovaním
1.
porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,
2.
makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná zmluvnej spracovateľskej organizácii, alebo
3.
konopy siatej,4)
b)
nad pestovaním konopy siatej.6c)
§ 36d
Pôsobnosť ústavu kontroly veterinárnych liečiv
Ústav kontroly veterinárnych liečiv v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností1ba)
a)
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
b)
vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),
c)
vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,
d)
podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 37
Pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy
(1)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, Colná správa Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedených v § 38.
(2)
Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) okrem ústavných zdravotníckych zariadení vykonávajú ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo.
§ 38
Kontrolná činnosť
(1)
Kontrolnú činnosť vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy v oblasti štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“).
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty.
(3)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.7)
(4)
Osoby poverené vykonaním kontrolnej činnosti sú
a)
oprávnené vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými látkami, požadovať potrebnú súčinnosť s cieľom vykonávať kontroly, bezplatne odoberať vzorky omamných a psychotropných látok v množstve a rozsahu potrebnom na analýzu, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia a podklady a nazerať do príslušných dokladov,
b)
povinné preukázať sa poverením na vykonanie kontroly.
§ 39
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností uvedených v § 14 až 16, § 28, 30, 31 a 33 sa ukladajú pokuty.
(2)
Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g), h), i) a n), § 15 ods. 4 a 5, § 16 ods. 2 až 8, § 23, § 30, 31 a 33.
(3)
Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. 3, § 14 písm. a) až f), j) až l), § 15 ods. 2, § 20, § 21 a § 28.
(4)
Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany v rámci pôsobnosti podľa § 37 ods. 2 ukladajú pokuty až do výšky
a)
16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. h), i) a n),
b)
33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až d) a písm. j) a k).
(5)
Orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 prihliadajú pri ukladaní pokút na mieru ohrozenia zdravia, verejných záujmov a na rozsah škodlivých následkov porušenia povinnosti.
(6)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 určia aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, môžu uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa porušila povinnosť.
(8)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 40
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 41
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v ozbrojených silách.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Prechodné ustanovenie
(1)
Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času uvedeného v povolení, najdlhšie jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na štátny ústav.
§ 42a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)
Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje diplomom
a)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore detské lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
b)
o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
c)
o špecializácii v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy alebo v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
d)
o špecializácii v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo
e)
o špecializácii v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006.
(2)
Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Dovozné povolenia na omamné a psychotropné látky vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti najdlhšie po dobu, na ktorú boli vydané.
§ 42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 43
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 26 až 38 a príloha č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a o iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1993 Z. z.
§ 44
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.
ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY
I.
SKUPINA
Omamné látky
Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol
Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid
Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid
Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid
Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid
Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid
Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín
Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)
Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát
Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón
3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid
3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid
MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid
PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát
Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)
Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)
Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid
Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)
– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid
AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)
5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín
1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán
Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín
Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón
Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón
2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín
CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol
CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol
CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol
CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan
CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol
2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín
2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín
Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín
DET, chemicky N,N-dietyltryptamín
Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín
DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol
DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín
2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín
Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín
Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín
HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol
HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín
Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón
JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol
JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón
JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón
JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol
JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón
JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol
JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón
JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón
JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol
JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán
JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol
JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol
JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón
JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén
JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón
JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón
JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón
JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón
JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón
JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón
JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen
JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol
(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid
Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón
meta-Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1-(3-chlórfenyl) piperazín
Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín
Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón
Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón
5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín
4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán
4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín
Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín
3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón
4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón
3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón
Metylón, bk-MDMA, chemicky (±)-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón
4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín
N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín
Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol
para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín
para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín
Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón
Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)
Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol
Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín
STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín
Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín
THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty
Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín
TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín
– soli a stereoizoméry látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, kde ich existencia je možná.
– 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedeného v tejto skupine zodpovedá približne 7 kg rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)
– 1 kg tinktúry (etanolového výluhu) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedenej v tejto skupine zodpovedá približne 100 g rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)
II.
SKUPINA
Omamné látky
Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát
Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid
Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát
Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát
Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol
Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát
Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát
Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát
Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón
Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol
Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón
Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid
Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová
Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát
Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol
Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín
Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol
Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát
Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát
Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón
Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol
Ekgonín a jeho deriváty a estery
Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol
Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín
Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón
Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid
Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol
Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol
Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát
Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid
Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol
Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón
Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón
Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová
Kokaín, chemicky etylester benzoylekgonínu
Koncentrát makovej slamy – poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou alkaloidov
Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán
Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol
Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón
Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol
Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón
Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril
Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol
Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol
Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín
Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová
Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát
Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol
Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid
Morfín-N-oxid
Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát
Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát
Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón
Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát
Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol
Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón
Normorfín, chemicky N-demetylmorfín
Ópium
Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol
Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón
Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril
Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová
Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát
Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid
Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát
Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát
Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán
Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón
Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol
Rastliny rodu Erythroxylon (koka)
Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien
Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát
Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid
Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol
Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán
Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát
Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát
Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát
– Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,
– estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine zoznamu vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať,
– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí, esterov, éterov a stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová
Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol
2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín
Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol
Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín
Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín
Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán
4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín
GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová
Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón
Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón
Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát
Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión
THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol
Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol
– soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
III.
SKUPINA
Omamné látky
Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát
Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát
Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín
Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát
Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát
Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín
Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid
– Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,
– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí ich stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Psychotropné látky
Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín
Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón
Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín
Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón
Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín
Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión
Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín
Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol
Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát
Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát
Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón
Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín
Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín
Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril
Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín
Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón
Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión
Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín
Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid
Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát
Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol
Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión
Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión
Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová
Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón
Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón
Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín
Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón
Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol
Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín
Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát
Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín
Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión
Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín
Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón
Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón
Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol
Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol
Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón
Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón
Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón
Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín
Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión
Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid
– soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z.
ZOZNAM VYŇATÝCH PRÍPRAVKOV
1.
Prípravky obsahujúce
acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát
dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín
etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol
folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát
nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát
norkodeín chemicky N-demetylkodeín
v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku.
2.
Prípravky obsahujúce difenoxín chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylová
v množstve neprevyšujúcom 0,5 mg difenoxínu v jednej dávke liekovej formy a ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 5 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxín.
3.
Prípravky obsahujúce difenoxylát chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylát
v množstve neprevyšujúcom 2,5 mg difenoxylátu v jednej dávke liekovej formy, ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 1 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxylát.
4.
Prípravky obsahujúce dextropropoxyfén chemicky [(+)-4-(dimetylamino)-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl]propionát
v množstve neprevyšujúcom 135 mg dextropropoxyfénu v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku, ak neobsahuje žiadnu psychotropnú látku.
5.
Prípravky obsahujúce propiram chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propiónamid
v množstve neprevyšujúcom 100 mg propiramu v jednej dávke liekovej formy a množstvo metylcelulózy v prípravku musí byť rovnaké alebo väčšie ako množstvo propiramu.
1)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 34 a 35 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1ba)
§ 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 28 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1e)
§ 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.
1ea)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
1eb)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.
1f)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
1g)
§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1h)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
1i)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1j)
§ 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1k)
§ 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
5)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
5a)
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 91 až 95 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 13 ods. 1 a čl. 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.
5b)
Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007).
6)
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 601/2008 Z. z.
6b)
Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.
6c)
Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).