138/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 1996 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. februára 1997, na základe článku 15.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
Vláda Slovenskej republiky a Zväzová vláda Zväzovej republiky Juhoslávia (ďalej len „zmluvné strany“),
v snahe rozvíjať a upevňovať priateľské vzťahy medzi obidvoma krajinami,
v presvedčení, že spolupráca v oblasti vzdelávania, kultúry a športu prispeje k prehĺbeniu vzťahov medzi národmi obidvoch krajín,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú všestranne prispievať k rozvoju spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a športu a na ten účel budú podporovať priame kontakty medzi štátnymi orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami a jednotlivcami v uvedených oblastiach v obidvoch krajinách.
Článok 2
Na účely ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania sú zmluvné strany pripravené
- prispieť k nadviazaniu a rozvoju priamej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami na základe priamych dohôd o spolupráci,
- podporovať výmenu odborníkov, prednášateľov, stážistov, postgraduantov a študentov,
- podporovať účasť na sympóziách, konferenciách a iných aktivitách v oblasti vzdelávania,
- podporovať poskytovanie štipendií študentom, postgraduantom a stážistom, ako aj výmenu učiteľov a vedeckých pracovníkov na svojich vysokých školách a ich vedeckých ustanovizniach na základe princípu reciprocity,
- podporovať výmenu publikácií a informácií o všetkých aspektoch vzdelávacej činnosti.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať výučbu slovenského jazyka v Zväzovej republike Juhoslávia a srbského jazyka v Slovenskej republike.
Na ten účel budú podnecovať výmenu lektorov, prednášateľov, odborníkov na slovenský, respektíve srbský jazyk a literatúru, výmenu učebníc a učebných materiálov a organizovať kurzy a semináre z oblasti jazyka a kultúry obidvoch krajín.
Článok 4
Otázky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch sú upravené osobitnou dohodou uzavretou medzi zmluvnými stranami.
Článok 5
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi akadémiami vied a umení obidvoch krajín v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia.
Článok 6
V snahe rozvíjať spoluprácu v rozličných oblastiach kultúry a umenia zmluvné strany budú podporovať
- nadväzovanie priamej spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami v oblasti kultúry a umenia, medzi umeleckými zväzmi, združeniami a príslušnými nadáciami, ako aj medzi jednotlivcami v týchto oblastiach,
- vzájomné organizovanie komplexných kultúrnych podujatí na základe princípu reciprocity,
- účasť na umeleckých festivaloch, súťažiach a iných podujatiach, čo bude prispievať k zoznamovaniu sa s kultúrnymi vymoženosťami obidvoch krajín,
- vzájomné organizovanie návštev umeleckých skupín, hudobných a divadelných kolektívov a sólistov z obidvoch krajín na základe princípu reciprocity,
- výmenu umeleckých výstav,
- školenie a zvyšovanie kvalifikácie kultúrnych pracovníkov a umelcov,
- prekladanie literárnych diel a diel z oblasti umenia a kultúry, ako aj z oblasti odbornej literatúry,
- interpretovanie hudobných a divadelných diel autorov obidvoch krajín,
- ďalšie iné formy spolupráce, ktoré majú za cieľ rozvíjať kultúrnu výmenu medzi obidvoma krajinami.
Článok 7
Zmluvné strany budú podporovať založenie a činnosť kultúrnych stredísk Slovenskej republiky v Zväzovej republike Juhoslávia a Zväzovej republiky Juhoslávia v Slovenskej republike. Právny štatút a podmienky činnosti týchto stredísk sa upravia osobitným protokolom.
Článok 8
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj periodickej tlače a rozvoj a napredovanie spolupráce medzi tlačovými agentúrami, novinárskymi organizáciami, rozhlasom, televíziou a filmom obidvoch krajín na základe ich vzájomných dohôd.
Článok 9
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri zachovaní kultúrneho dedičstva, reštaurovaní a ochrane historických a kultúrnych pamiatok obidvoch krajín.
Článok 10
Zmluvné strany budú na základe princípu reciprocity a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom rozvíjať spoluprácu medzi archívmi, knižnicami a inými príbuznými inštitúciami obidvoch krajín, vymieňať si odborníkov, kópie dokumentov a umožňovať prístup k svojim knižným a archívnym fondom na účely výskumnej a tvorivej činnosti.
Článok 11
Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu v oblasti vydávania kníh, a to
- výmenou kníh z oblasti literatúry, kultúry a umenia na komerčnom alebo nekomerčnom základe,
- vzájomným organizovaním výstav a účasťou na knižných veľtrhoch,
- priamou spoluprácou medzi vydavateľmi,
- rozvojom priamych kontaktov medzi spisovateľmi, redaktormi a prekladateľmi obidvoch krajín.
Článok 12
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv v oblasti kultúry a umenia v obidvoch krajinách.
Článok 13
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami a organizáciami v oblasti telovýchovy a športu, priamu spoluprácu medzi športovými združeniami a zväzmi, organizovanie súťaží a stretnutí, výmenu športovcov, trénerov a vedecko-metodických informácií v oblasti telovýchovy a športu.
Článok 14
Na účely realizácie tejto dohody budú zmluvné strany pravidelne uzatvárať programy spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a športu, v ktorých sa dohodnú konkrétne aktivity, ako aj organizačné a finančné podmienky ich realizácie.
Článok 15
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany výmenou nót oznámia splnenie podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti v súlade s platnými právnymi predpismi v obidvoch krajinách.
Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa automaticky predlžuje na ďalšie päťročné obdobie, ak jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane vypovedanie dohody najmenej šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.
V prípade vypovedania tejto dohody akékoľvek začaté projekty alebo spoločné podujatia, programy výmeny realizované na jej základe zostávajú platné počas celého obdobia, na ktoré boli dohodnuté.
Článok 16
Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade.
Dané v Belehrade 30. januára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a srbskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Zväzovú vládu Zväzovej republiky Juhoslávia:

Radoje Kontič v. r.