137/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
ZÁKON
z 1. apríla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová: „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.“.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Poctivosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
(1)
Predávajúci je povinný:
a)
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b)
predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej kvalite, ak je záväzne ustanovená alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu,5) alebo v kvalite, akú uvádza,
c)
predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpismi,6)
d)
správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa výrobkov a služieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„“.
5)
§ 3 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona č. 143/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. a výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na reklamu vrátane inzercie určenej pre spotrebiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.“.
4.
V § 10 ods. 1 sa slovo „akosti“ nahrádza slovom „kvalite“.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Povinnosti uložené v odseku 1 sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa výrobkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100.“.
6.
V § 11 sa vypúšťa tretia veta.
7.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky upraviť všeobecne záväzným predpisom.“.
8.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu,11a) prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb.
(2)
Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
a)
obchodné meno a sídlo,11b)
b)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c)
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d)
kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.11c)
(3)
Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne informovať miestne príslušný okresný úrad a obec o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.
(4)
Povinnosti podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
„11a)
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
11b)
§ 2 ods. 3 a § 8 a 9 Obchodného zákonníka.
11c)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.“.
9.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:
㤠14a
Podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
10.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
a)
obchodné meno a sídlo predávajúceho,11b)
b)
adresa prevádzkarne,12a)
c)
dátum predaja,
d)
druh výrobku alebo služby,
e)
cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 7 ods. 3 a § 8 Obchodného zákonníka.“.
11.
V § 17 sa na konci pripája táto veta:
„Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.“.
12.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Spotrebiteľ nie je povinný preukázať predávajúcemu zálohovanie vratných obalov.“.
13.
V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 623 Občianskeho zákonníka.“.
14.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.“.
15.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušnosť orgánov na vykonávanie dohľadu ustanovuje osobitný predpis.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.
16.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri výkone dozoru príslušné orgány postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,14a) ak osobitný predpis neustanovuje inak. Pracovníci týchto orgánov sa pri výkone dozoru preukazujú osobitnými preukazmi vydanými Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.14b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
„14a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14b)
§ 31 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 24 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi a dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 27, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, uloží orgán príslušný podľa osobitného predpisu14) poriadkovú pokutu až do výšky 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(4)
Za menej závažné porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. a) a d), § 4 a 9, § 10 ods. 1 až 4, § 14 ods. 2 a § 18 tohto zákona môžu orgány príslušné podľa osobitného predpisu14) uložiť v blokovom konaní predávajúcemu alebo jeho zamestnancovi pokutu do výšky 5 000 Sk. Na blokové konanie podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.14c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
„14c)
§ 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.“.
Doterajšie odseky 3, 4, 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 5, 6, 7, 8 a 9.
Novooznačený odsek 7 znie:
„(7)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil.“.
18.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Združenia sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho bezplatne sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií.“.
19.
Slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ v príslušnom tvare.
20.
Slová „zákon Českej národnej rady a zákon Slovenskej národnej rady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „osobitný predpis“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 okrem § 14b, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.