133/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 3. apríla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyberá z prevodu a prechodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a z prevodu a prechodu vlastníctva pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a priľahlého pozemku podľa osobitného predpisu7b) do vlastníctva doterajších nájomcov s výnimkou právnických osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
2.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa tiež nevyberá z prevodov, ktoré súvisia s vydaním vecí podľa osobitných predpisov.8)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.