132/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1998 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 3. apríla 1998
o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z. a zákona č. 376/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
Nadpis pod § 37 znie:
„Podmienky nároku na čiastočný invalidný dôchodok, výška čiastočného invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku“.
7.
V § 37 odseky 5 až 12 znejú:
„(5)
Občan má po splnení podmienok ustanovených v odseku l nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku počas 12 kalendárnych mesiacov od priznania čiastočného invalidného dôchodku. Po uplynutí tohto obdobia občan má nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku počas každých ďalších 12 kalendárnych mesiacov, ak má pokles zárobku. Pokles zárobku sa nezisťuje u občana, ktorý je čiastočne invalidný podľa odseku 2 písm. c).
(6)
Pokles zárobku sa zisťuje za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa rozhoduje o nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku.
(7)
Podmienka poklesu zárobku je splnená, ak mesačný priemer hrubých zárobkov občana za obdobie uvedené v odseku 6 je najmenej o tretinu nižší ako porovnateľný zárobok.
(8)
Podmienka poklesu zárobku je splnená aj vtedy, ak mesačný priemer hrubých zárobkov občana za obdobie uvedené v odseku 6 nie je vyšší ako suma minimálnej mzdy7a) platná ku dňu, ku ktorému sa rozhoduje o nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku.
(9)
Hrubým zárobkom občana na zistenie poklesu zárobku je hrubý zárobok uvedený v § 12 ods. 2, neobmedzený podľa osobitného predpisu.7aa) Odmena za prácu vykonávanú na základe dohody o pracovnej činnosti sa započítava do hrubého zárobku, aj keď činnosť vykonávaná na základe takejto dohody nezakladá účasť na dôchodkovom zabezpečení.
(10)
Porovnateľný zárobok je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bol vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok neobmedzený podľa § 12 ods. 6 a zvýšený podľa odseku 11.
(11)
Priemerný mesačný zárobok, z ktorého bol vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok neobmedzený podľa § 12 ods. 6, sa zvyšuje za každý kalendárny rok nasledujúci po poslednom kalendárnom roku rozhodného obdobia na určenie tohto zárobku do 31. decembra 1989 o 2 %; za rok l990 sa zvyšuje o 4 %, za rok 1991 sa zvyšuje o 16,5 %, za rok 1992 sa zvyšuje o 21,2 %, za rok 1993 sa zvyšuje o 18,4 %, za rok 1994 sa zvyšuje o 17 %, za rok 1995 sa zvyšuje o 14,3 %, za rok 1996 sa zvyšuje o 13,3 % a za každý ďalší kalendárny rok nasledujúci po roku l996 sa zvyšuje o 12 %.
(12)
Ak bol čiastočný invalidný dôchodok vypočítaný z pevne určenej sumy, táto suma sa zvyšuje za každý kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, podľa odseku 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7aa znejú:
„7a)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.
7aa)
§ 16 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.“.
23.
V § 145ba ods. 1 sa suma „215 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
24.
V § 145ba ods. 8 sa suma „150,50 Sk“ nahrádza sumou „175 Sk“, suma „193,50 Sk“ sa nahrádza sumou „225 Sk“ a suma „215 Sk“ sa nahrádza sumou „250 Sk“.
26.
Za § 162c sa vkladá § 162d, ktorý znie:
㤠162d
(1)
V konaní o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. júnom 1998, sa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 účinného po 31. máji 1998. Ak vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok bol podmienený splnením podmienky podstatného poklesu zárobku, jej splnenie sa posudzuje podľa § 37 ods. 5 až 12 účinného po 31. máji 1998, ak je to pre občana výhodnejšie.
(2)
Ak pred 1. júnom 1998 občanovi vznikol nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku na obdobie šiestich kalendárnych mesiacov a toto obdobie sa končí po 31. máji 1998, obdobím, za ktoré sa prvýkrát zisťuje pokles zárobku podľa § 37 účinného po 31. máji 1998, je obdobie týchto šiestich kalendárnych mesiacov.
(3)
Ak občanovi zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok pred 1. júnom 1998 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu zárobku, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 účinného po 31. máji 1998; nárok na čiastočný invalidný dôchodok vzniká najskôr od 1. júna 1998, ak občan spĺňa podmienku poklesu zárobku.
(4)
Pokles zárobku občana uvedeného v odseku 3 sa zisťuje za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, od ktorého občan žiada priznať čiastočný invalidný dôchodok.“.
30.
Za § 175c sa vkladá § 175d, ktorý znie:
㤠175d
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. III
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „350 Sk“.
2.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
㤠63a
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského a podpory pri ošetrovaní člena rodiny vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. IV
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „215 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
2.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:
㤠35b
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, nemocenské sa poskytuje podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. V
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 750 Sk“.
2.
V § 8 ods. 1 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „350 Sk“.
3.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:
㤠39a
Ak dôvod na poskytnutie vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve a peňažnej pomoci v materstve vznikol pred 1. júnom 1998 a trvá aj po 31. máji 1998, uvedené dávky sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. júnom 1998.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998 okrem čl. I, čl. II prvého bodu až piateho bodu, ôsmeho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho piateho bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až dvadsiateho deviateho bodu a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z. a zákona č. 132/1998 Z. z.