129/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet právnej úpravy
Tento zákon upravuje najmä práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiacich so zákazom vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len „zákaz chemických zbraní“), s používaním toxických chemických látok a ich prekurzorov, ktoré sa môžu zneužiť na porušovanie zákazu chemických zbraní, výkon štátnej správy a ukladanie sankcií v oblasti zákazu chemických zbraní.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
chemickou zbraňou samostatne alebo v kombinácii
1.
toxická chemická látka a jej prekurzor s výnimkou tých prípadov, keď sú určené na účely nezakázané týmto zákonom, ak sú ich druhy a množstvá v súlade s týmito účelmi,
2.
munícia a zariadenia špeciálne určené na usmrtenie alebo iné poškodenie zdravia prostredníctvom toxických vlastností toxických chemických látok uvedených v bode 1, ktoré sa uvoľňujú v dôsledku použitia tejto munície alebo zariadenia,
3.
akékoľvek zariadenie špeciálne určené na bezprostredné použitie v súvislosti s použitím chemickej munície a zariadení uvedených v bode 2,
b)
toxickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka, ktorá môže prostredníctvom svojho pôsobenia na životné procesy zapríčiniť smrť, vyvolať dočasnú nevládnosť alebo trvalé následky na ľuďoch alebo zvieratách,
c)
prekurzorom akákoľvek chemicky reagujúca látka, ktorá sa ľubovoľným spôsobom podieľa na ktoromkoľvek štádiu výroby toxickej chemickej látky,
d)
sledovanou chemickou látkou toxická chemická látka uvedená v § 8 a jej prekurzory,
e)
výrobou sledovanej chemickej látky jej vznik chemickou reakciou, biochemickou reakciou alebo biologicky riadenou reakciou,
f)
spracovaním sledovanej chemickej látky fyzikálny proces, pri ktorom sa sledovaná chemická látka nepretvára na inú látku,
g)
spotrebou sledovanej chemickej látky jej premena chemickou reakciou na inú chemickú látku,
h)
používaním sledovanej chemickej látky jej výskum, vývoj, výroba, spracovanie, spotreba, skladovanie, držba, dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a tranzit,
i)
konkrétnou organickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka patriaca do triedy chemických zlúčenín, ktorá obsahuje všetky zlúčeniny uhlíka okrem jeho oxidov, sulfidov a karbonylov kovov, identifikovateľná pomocou chemického názvu, štrukturálneho vzorca, ak je známy, a registračného čísla Služby chemických abstrákt, ak je látke pridelené,
j)
deklaráciou písomné oznámenie údajov o používaných chemických látkach a objektoch, v ktorých sa tieto chemické látky používajú v rozsahu ustanovenom v Dohovore o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení1) (ďalej len „dohovor“),
k)
inšpekčným mandátom pokyny pre inšpekčnú skupinu oprávňujúce ju vykonávať jednotlivé inšpekcie, ktoré vydala Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Haagu (ďalej len „organizácia“),
l)
medzinárodným inšpektorom osoba vymenovaná generálnym riaditeľom technického sekretariátu organizácie,
m)
národným inšpektorom občan Slovenskej republiky vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky,
n)
členským štátom štát, ktorý je členom organizácie.
§ 3
Štátna správa v oblasti zákazu chemických zbraní
(1)
Orgánom štátnej správy v oblasti zákazu chemických zbraní je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Štátnu správu podľa odseku 1 vykonáva ministerstvo v súlade s dohovorom1) v postavení národného orgánu Slovenskej republiky pre zákaz chemických zbraní.
(3)
Ministerstvo v oblasti zákazu chemických zbraní
a)
zabezpečuje spoluprácu Slovenskej republiky s organizáciou a jej členskými štátmi,
b)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona,
c)
každoročne vypracováva deklarácie o príslušných chemických látkach a objektoch a predkladá ich organizácii,
d)
centrálne registruje chemické látky podliehajúce deklaráciám v zmysle tohto zákona,
e)
vecne a organizačne zabezpečuje činnosti národných inšpektorov a medzinárodných inšpektorov v Slovenskej republike,
f)
pripravuje medzinárodné zmluvy alebo dohody so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti zákazu chemických zbraní,
g)
pre potreby zahraničných osôb vydáva vyhlásenie o konečnom užívateľovi vysoko rizikovej chemickej látky dovážanej na územie Slovenskej republiky,
h)
ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
i)
vydáva a zrušuje povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok,
j)
vydáva rozhodnutia o zmene povolení,
k)
vydáva a zrušuje licencie na dovoz, vývoz a tranzit a obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikových chemických látok,
l)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zoznam členských štátov organizácie,
m)
vymenováva národných inšpektorov na vykonávanie vnútroštátnych inšpekcií v oblasti zákazu chemických zbraní,
n)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z ustanovení tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
CHEMICKÉ ZBRANE A ZARIADENIA NA VÝROBU CHEMICKÝCH ZBRANÍ
§ 4
Zákaz chemických zbraní
(1)
Vyvíjať, vyrábať, držať a používať chemické zbrane sa zakazuje.
(2)
Dovoz chemických zbraní na územie Slovenskej republiky a ich tranzit cez územie Slovenskej republiky sa zakazuje.
§ 5
Ohlasovanie nájdenia materiálov alebo vecí považovaných za chemické zbrane
(1)
Kto nájde materiál alebo vec, o ktorej sa domnieva, že to môže byť chemická zbraň, je povinný to bezodkladne ohlásiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ktorý vykoná nevyhnutné opatrenia na zaistenie takého materiálu alebo veci a informuje o jeho nájdení ministerstvo.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom chemickej zbrane, je povinná s ňou naložiť spôsobom a v termíne, ktorý určí ministerstvo. Ak nie je táto osoba známa, zabezpečí naloženie s chemickou zbraňou ministerstvo.
§ 6
Zariadenia a objekty na výrobu chemických zbraní
(1)
Vývoj, výroba, dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi, ako aj iné nadobúdanie a držba zariadení na výrobu chemických zbraní alebo projektovanie, výstavba a používanie objektov na výrobu chemických zbraní sa zakazuje.
(2)
Na nález zariadení na výrobu chemických zbraní sa vzťahuje § 5.
TRETIA ČASŤ
SLEDOVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY
PRVÁ HLAVA
POUŽÍVANIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK NA POVOLENÉ ÚČELY A ICH ROZDELENIE
§ 7
Podmienky používania sledovaných chemických látok
Používať sledovanú chemickú látku možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom a len na účely
a)
priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo iné mierové účely,
b)
ochranné, ktoré bezprostredne súvisia s ochranou proti toxickým chemickým látkam a s ochranou proti chemickým zbraniam,
c)
vojenské, ktoré nie sú spojené s použitím chemických zbraní a ktoré nezávisia od využitia toxických vlastností chemických látok ako spôsobu vedenia vojny,
d)
súvisiace s vnútroštátnym potlačovaním nepokojov.
§ 8
Rozdelenie sledovaných chemických látok
V súlade s dohovorom sa sledované chemické látky z hľadiska nebezpečnosti toxických vlastností alebo možností zneužitia na porušovanie zákazov ustanovených týmto zákonom zaraďujú do týchto troch skupín:
a)
vysoko rizikové chemické látky,
b)
rizikové chemické látky,
c)
menej rizikové chemické látky.
DRUHÁ HLAVA
VYSOKO RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
§ 9
Podmienky používania vysoko rizikových chemických látok
Používať vysoko rizikové chemické látky môže len právnická osoba, ak
a)
má povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok vydané ministerstvom,
b)
účely ich používania, počty objektov, v ktorých sa používajú, a ich celkové množstvo na území Slovenskej republiky sú v súlade s dohovorom.
§ 10
Vydanie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok
(1)
Povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok (ďalej len „povolenie“) môže ministerstvo vydať právnickej osobe, ktorá
a)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
má ustanoveného zodpovedného zástupcu,
c)
používa vysoko rizikové chemické látky vo vlastnom mene a na vlastný účet.
(2)
Povolenie nemožno vydať, ak súhrnné množstvo vysoko rizikových chemických látok na území Slovenskej republiky presiahne v ktoromkoľvek čase kalendárneho roku 1 tonu alebo počet objektov, v ktorých sa výroba uskutočňuje, presiahne počet uvedený v dohovore.
§ 11
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, ktorá zodpovedá za riadny výkon činnosti, na ktorú sa udeľuje povolenie.
(2)
Zodpovedným zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá
a)
má vysokoškolské vzdelanie z odboru chémie alebo farmácie,
b)
je občanom Slovenskej republiky,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
je spôsobilá na právne úkony,
e)
je bezúhonná.
(3)
Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jednu právnickú osobu.
(4)
Zodpovedným zástupcom nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
§ 12
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto
a)
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, na ktorú sa má udeliť povolenie,
b)
nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 13
Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky
(1)
Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky (ďalej len „žiadosť o povolenie“) podáva právnická osoba ministerstvu.
(2)
Žiadosť o povolenie musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo zodpovedného zástupcu a prokuristu,
b)
názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo, účel a spôsob používania a údaje o jej konečnom určení,
c)
účel a charakteristiku výroby, ak ide o vydanie povolenia na výrobu alebo na znovuuvedenie objektu do prevádzky,
d)
účel dovozu alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky alebo obchodu medzi členskými štátmi s ňou,
e)
navrhovanú dobu platnosti povolenia.
(3)
K žiadosti o povolenie sa musí pripojiť
a)
údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,2a)
b)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu,
c)
príslušná technická dokumentácia potrebná na plnenie deklaračných povinností Slovenskej republiky v súlade s dohovorom,
d)
údaj z evidencie o používaných vysoko rizikových chemických látkach, ak je žiadateľ povinný viesť takúto evidenciu podľa § 26,
e)
vyhlásenie, že právnická osoba nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní,
f)
doklad o účtovnej závierke, ktorý nie je starší ako tri mesiace od podania žiadosti, okrem novovzniknutej právnickej osoby, overený audítorom.
(4)
Žiadosť o povolenie sa predloží, ak ide o povolenie výroby vysoko rizikových chemických látok a uvádzanie objektov do prevádzky, najneskôr sedem mesiacov pred predpokladaným začatím výroby; pri ostatných činnostiach, ako je výskum, vývoj, spracovanie a spotreba vysoko rizikovej chemickej látky, plánovaných na nasledujúci rok najneskôr štyri mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa má vysoko riziková chemická látka používať.
§ 14
Rozhodnutie o vydaní povolenia
(1)
Ministerstvo rozhodne o vydaní povolenia do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o povolenie.
(2)
Rozhodnutie o vydaní povolenia obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo zodpovedného zástupcu,
b)
číslo povolenia,
c)
predmet a rozsah podnikania, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
d)
druh a množstvo vysoko rizikovej chemickej látky, ktorá sa má používať,
e)
deň začatia používania vysoko rizikovej chemickej látky.
§ 15
Zamietnutie žiadosti o povolenie
Ministerstvo zamietne žiadosť o povolenie, ak
a)
nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa § 9 a 10,
b)
neuplynuli tri roky od skončenia konkurzu alebo od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
to vyžadujú politické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 16
Zmena údajov uvedených v rozhodnutí o vydaní povolenia
(1)
Ak nastala zmena skutočností uvedených v § 14 ods. 2, je držiteľ povolenia povinný písomne požiadať o zmenu povolenia neodkladne po ich zistení. V žiadosti musí byť uvedené číslo pôvodného povolenia a dôvody zmeny, ktoré musia byť doložené.
(2)
Ministerstvo rozhodne o zmene údajov uvedených v povolení na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia, ak nastala zmena skutočností, na ktorých základe sa povolenie vydalo.
§ 17
Zánik a zrušenie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zánikom držiteľa povolenia,
b)
oznámením o skončení výkonu povolenej činnosti,
c)
uplynutím doby platnosti povolenia.
(2)
Ministerstvo zruší povolenie, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky vydaného povolenia,
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
bol vyhlásený konkurz alebo držiteľ povolenia vstúpil do likvidácie,
e)
držiteľ povolenia opakovane porušil ustanovenia tohto zákona,
f)
ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu a držiteľ povolenia bezodkladne neustanovil nového zodpovedného zástupcu a nepožiadal ministerstvo o zmenu povolenia.
(3)
V rozhodnutí o zrušení povolenia ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť s vysoko rizikovou chemickou látkou, a lehotu, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.
(4)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušilo povolenie podľa odseku 2, nemá odkladný účinok.
§ 18
Povinnosti držiteľa povolenia
Držiteľ povolenia je povinný
a)
používať vysoko rizikové chemické látky len v rozsahu povolenia,
b)
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s vysoko rizikovou chemickou látkou,
c)
používať vysoko rizikovú chemickú látku tak, aby nemohla byť odcudzená ani zneužitá, a každé odcudzenie vysoko rizikovej chemickej látky oznámiť bezodkladne Policajnému zboru a ministerstvu,
d)
viesť a uschovávať záznamy o vysoko rizikovej chemickej látke a na požiadanie ich predkladať národným inšpektorom a medzinárodným inšpektorom pri výkone kontroly,
e)
prepravovať vysoko rizikové chemické látky len v prepravných obaloch zodpovedajúcich podmienkam balenia a prepravy podľa osobitných predpisov,3)
f)
umožniť medzinárodným inšpektorom a národným inšpektorom umiestnenie monitorovacích prístrojov umožňujúcich trvalé a nepretržité sledovanie vysoko rizikových chemických látok v objektoch a zariadeniach na ich výrobu a kedykoľvek im umožniť prístup k týmto prístrojom,
g)
odovzdať ministerstvu v prípade zániku a zrušenia povolenia rozhodnutie o povolení a celú dokumentáciu, ktorá slúžila na evidenciu používania vysoko rizikovej chemickej látky.
§ 19
Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej republiky s vysoko rizikovými chemickými látkami
(1)
Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ povolenia na obchodovanie s vysoko rizikovými chemickými látkami na základe povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok.
(2)
Vyvážať a dovážať alebo obchodovať medzi členskými štátmi vysoko rizikové chemické látky môže len držiteľ povolenia na základe licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej látky (ďalej len „licencia“).
(3)
Vývoz a dovoz, obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikovej chemickej látky držiteľom licencie je možný len do členských štátov organizácie alebo z členských štátov organizácie a len na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné účely.
(4)
Držiteľ povolenia požiada o udelenie licencie jednotlivo na každý dovoz alebo vývoz a obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikových chemických látok 60 dní pred jeho plánovaným uskutočnením.
(5)
Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak sa preukázalo, že krajina určenia s dovozom vysoko rizikovej chemickej látky súhlasí.
(6)
Vyvážať, obchodovať medzi členskými štátmi a dovážať vysoko rizikové chemické látky formou zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedená na licencii, je zakázané.
(7)
Dovoz a obchod medzi členskými štátmi možno povoliť len v prípade, že celkové množstvo vysoko rizikových chemických látok v priebehu kalendárneho roka na území Slovenskej republiky nepresiahne 1 tonu.
§ 20
Licencia na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej látky
Na konanie o udelení licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej látky sa vzťahuje osobitný predpis, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie licencie predkladá držiteľ povolenia na používanie vysoko rizikovej chemickej látky (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o udelenie licencie predkladá žiadateľ na základe zmluvy o vývoze, obchode medzi členskými štátmi alebo dovoze vysoko rizikovej chemickej látky uzatvorenej so zahraničným partnerom.
(3)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo a dátum vydania povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok,
e)
číslo, prípadne položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,4)
f)
názov vysoko rizikovej chemickej látky a jej množstvo,
g)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vysoko riziková chemická látka alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členskými štátmi s vysoko rizikovou chemickou látkou,
h)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno a priezvisko jeho štatutárneho zástupcu,
i)
účel dovozu, obchodu medzi členskými štátmi alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky,
j)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
k)
miesto priechodu z colného územia Slovenskej republiky alebo na colné územie Slovenskej republiky.
(4)
K žiadosti o licenciu sa pri vývoze vysoko rizikovej chemickej látky pripojí doklad o konečnom užívateľovi potvrdený ústredným orgánom štátu konečného užívateľa nie starší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.
§ 22
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia podľa § 14 ods. 2 písm. b),
c)
položku colného sadzobníka dovážanej alebo vyvážanej vysoko rizikovej chemickej látky,
d)
názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo a účel dovozu alebo vývozu,
e)
krajinu pôvodu, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a konečného užívateľa vysoko rizikovej chemickej látky,
f)
dobu platnosti licencie.
(2)
Žiadateľ, ktorému bola licencia udelená (ďalej len „držiteľ licencie“), je povinný vrátiť ministerstvu prvopis rozhodnutia o udelení licencie, ktorá sa nevyužije alebo na ktorej základe sa splnil účel, na ktorý bola udelená, alebo ktorej platnosť sa skončila.
(3)
Držiteľ licencie predloží príslušnému colnému úradu prvopis licencie na vykonanie záznamu o pohybe tovaru, inak vysoko riziková chemická látka nebude prepustená na vývoz alebo dovoz.
§ 23
Zamietnutie žiadosti o licenciu
Ministerstvo zamietne žiadosť o licenciu, ak žiadateľ nesplnil podmienky ustanovené v § 18.
§ 24
Odobratie licencie
(1)
Ministerstvo odoberie licenciu rozhodnutím, ak
a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
zaniklo povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) štát nezodpovedá držiteľovi licencie za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla odobraním licencie.
(3)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. b) nemá odkladný účinok.
§ 25
Tranzit vysoko rizikových chemických látok
(1)
Tranzit vysoko rizikových chemických látok cez územie Slovenskej republiky je možný iba na základe povolenia, ktoré vydá ministerstvo prepravcovi. Rovnopis povolenia zašle ministerstvo krajine vývozcu a krajine dovozcu. V povolení sa určí miesto začiatku a konca tranzitu. Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa musí vyznačiť v povolení.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia je prepravca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu, ako aj rozhodnutie krajiny vývozcu, že prepravca môže vysoko rizikovú chemickú látku prepravovať.
(3)
Pri tranzite vysoko rizikovej chemickej látky nemožno do takejto zásielky vykonávať zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.
(4)
Za tranzit sa nepovažuje preprava vysoko rizikových chemických látok letecky bez medzipristátia lietadla na území Slovenskej republiky.
§ 26
Evidencia vysoko rizikových chemických látok
(1)
Držiteľ povolenia je povinný priebežne viesť evidenciu o používaní vysoko rizikovej chemickej látky a na požiadanie ju predložiť ministerstvu a kontrolným orgánom; evidencia sa uschováva päť rokov od skončenia používania vysoko rizikových chemických látok.
(2)
Evidencia sa musí viesť podľa objektov, kde sa používajú, a jednotlivých druhov vysoko rizikových chemických látok s uvedením ich množstva.
(3)
Pri zániku alebo odobratí povolenia je držiteľ licencie povinný odovzdať celú evidenciu o používaní vysoko rizikových chemických látok ministerstvu ku dňu zániku alebo odobratia povolenia.
§ 27
Deklarovanie vysoko rizikových chemických látok
(1)
Držiteľ povolenia je povinný predložiť ministerstvu deklaráciu za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka a predpokladané údaje na nasledujúci kalendárny rok každoročne do 31. augusta v členení podľa
a)
druhu a množstva vysoko rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(2)
Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty, ktoré budú vyrábať, spracovávať alebo spotrebovávať vysoko rizikové chemické látky.
§ 28
Strata alebo odcudzenie vysoko rizikových chemických látok
Držiteľ licencie je povinný stratu alebo odcudzenie vysoko rizikových chemických látok bezodkladne ohlásiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru a ministerstvu. Súčasne je povinný oznámiť všetky údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pre prípad úniku vysoko rizikových chemických látok do okolitého prostredia alebo zasiahnutia ľudí alebo zvierat.
§ 29
Nájdenie vysoko rizikových chemických látok
(1)
Kto nájde vysoko rizikovú chemickú látku alebo chemickú látku, o ktorej sa domnieva, že môže byť vysoko rizikovou chemickou látkou, je povinný to bezodkladne ohlásiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ktorý informuje o jej nájdení ministerstvo.
(2)
O naložení s nájdenou vysoko rizikovou chemickou látkou rozhodne ministerstvo.
TRETIA HLAVA
RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
§ 30
Používanie a deklarovanie rizikových chemických látok
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania rizikovej chemickej látky obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom rizikovej chemickej látky,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa rizikovej chemickej látky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)
Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa rizikovej chemickej látky.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii, je povinná predložiť ministerstvu deklaráciu údajov za uplynulý kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho roka a predpokladané údaje na nasledujúci rok každoročne do 31. augusta v členení podľa
a)
druhu a množstva rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(4)
Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty, ktoré budú slúžiť na výrobu, spracovanie alebo spotrebu rizikovej chemickej látky.
(5)
V prípade zmeny údajov oproti predloženej deklarácii o plánovanej činnosti na nasledujúci kalendárny rok je právnická osoba a fyzická osoba povinná splniť deklaračnú povinnosť podľa odseku 1 do 14 dní pred jej uskutočnením.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)
§ 31
Evidencia rizikových chemických látok
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná viesť evidenciu o ich používaní podľa § 26.
§ 32
Vývoz a dovoz rizikových chemických látok
(1)
Vývoz rizikových chemických látok je možný len do členských štátov organizácie.
(2)
Dovoz rizikových chemických látok je možný len z členských štátov organizácie.
ŠTVRTÁ HLAVA
MENEJ RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
§ 33
Používanie a deklarovanie menej rizikových chemických látok
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej látky písomne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu. Oznámenie o začatí používania menej rizikovej chemickej látky obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ktorá bude používateľom menej rizikovej chemickej látky,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa menej rizikovej chemickej látky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov menej rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)
Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa menej rizikovej chemickej látky a do 15 dní mu oznámi pridelené registračné číslo. Registráciu ministerstvo zruší na žiadosť používateľa menej rizikovej chemickej látky.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii, je povinná predložiť ministerstvu deklaráciu údajov za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka a predpokladané údaje na nasledujúci rok každoročne do 31. augusta v členení podľa
a)
druhu a množstva menej rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(4)
V prípade zmeny údajov oproti predloženej deklarácii o plánovanej činnosti na nasledujúci kalendárny rok je právnická osoba a fyzická osoba uvedená v odseku 1 povinná splniť deklaračnú povinnosť do 14 dní pred jej uskutočnením.
(5)
Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty na výrobu, spracovanie alebo spotrebu menej rizikovej chemickej látky.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná upozorniť ju na povinnosť zaregistrovať sa.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu kópiu údajov poskytovaných Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.4a)
§ 34
Evidencia menej rizikových chemických látok
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky je povinná viesť evidenciu o ich používaní podľa § 26.
§ 35
Vývoz menej rizikových chemických látok
Na vývoz menej rizikových chemických látok sa vzťahuje osobitný predpis.5)
PIATA HLAVA
KONKRÉTNE ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY
§ 36
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrobí v kalendárnom roku konkrétnu organickú chemickú látku, ktorá nepatrí medzi chemické látky uvedené v § 8, v množstve, ktoré podlieha deklarácii, je povinná predložiť ministerstvu deklaráciu údajov za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v členení podľa
a)
druhu a množstva konkrétnej organickej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa tieto látky vyrábajú.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výrobu výbušnín a uhľovodíkov.
ŠIESTA HLAVA
CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ NA POTLÁČANIE NEPOKOJOV
§ 37
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, do ktorých pôsobnosti patria ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a bezpečnostné zbory, ktoré vo svojej činnosti používajú chemickú látku, ktorá je schopná rýchlo vyvolať v ľudskom organizme podráždenie zmyslových orgánov alebo fyzickú poruchu, ktorá zmizne v krátkom čase po skončení jej pôsobenia (ďalej len „chemická látka na potláčanie nepokojov“), sú povinné predkladať ministerstvu prvotnú deklaráciu, v ktorej uvedú jej chemický a štrukturálny vzorec.
(2)
Ministerstvá uvedené v odseku 1 sú povinné deklarovať každú zmenu druhu používaných chemických látok na potláčanie nepokojov do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA DODRŽIAVANIA ZÁKONA
§ 38
Vykonávanie kontroly
(1)
Kontrolu nad používaním sledovaných chemických látok a konkrétnych organických chemických látok právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej len „kontrolovaná osoba“) v množstvách, ktoré podliehajú deklarácii alebo pri ktorých je podozrenie, že tieto látky používajú, ale neboli deklarované, vykonávajú národní inšpektori a medzinárodní inšpektori (ďalej len „inšpektori“).
(2)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom vyhotovovať fotografie a poskytnúť dokumenty týkajúce sa predmetu kontroly, objektu slúžiaceho na výrobu, spracovanie a spotrebu sledovaných chemických látok a konkrétnych organických chemických látok (ďalej len „kontrolované chemické látky“), ako aj miest na ich skladovanie a manipuláciu.
(3)
Kontrolovaná osoba má právo ponechať si časti všetkých odobratých vzoriek alebo za účasti inšpektorov odobrať duplicitné vzorky a byť prítomná pri ich analýze na mieste.
(4)
Inšpektori sú oprávnení vstupovať do priestorov, kde sa používajú kontrolované chemické látky, vrátane všetkých nevýrobných priestorov, ktoré súvisia s používaním týchto látok.
(5)
Inšpektori pri výkone kontroly sa musia preukázať poverením vydaným organizáciou alebo poverením na vykonanie kontroly vydaným ministerstvom.
(6)
Inšpektori majú právo vykonať kontrolu objektov uvedených v odseku 2, vypočuť zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorí sa priamo zúčastňujú na výrobe, spracovaní a spotrebe kontrolovaných chemických látok, vykonať kontrolu dokumentov, odobrať a analyzovať vzorky látok, vyhotovovať fotografie prevádzky objektu, umiestniť monitorovacie prístroje a zisťovať iné informácie potrebné na overenie dodržiavania zákona.
(7)
Inšpektori sú oprávnení vyžadovať od kontrolovaných osôb všetky informácie a dokumenty vrátane tých, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva6) alebo ochrany priemyselných práv, ak sú potrebné na kontrolu dodržiavania tohto zákona.
(8)
Ak je v záujme preukázania plnenia ustanovení tohto zákona a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky nevyhnutné predložiť inšpektorom údaje a dokumentáciu, ktoré tvoria predmet štátneho tajomstva, služobného tajomstva alebo obchodného tajomstva, možno tieto údaje a dokumentáciu poskytnúť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, majú pracovníci kontroly a kontrolované osoby práva a povinnosti ustanovené osobitným zákonom.8)
§ 39
Obmedzenie kontrolnej činnosti
Kontrolu podľa § 38 v objektoch rezortov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby možno vykonať len po predchádzajúcom oznámení týmto ministerstvám a Slovenskej informačnej službe.
§ 40
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Štátne orgány sú povinné oznamovať ministerstvu výsledky kontrol, ktoré sa týkajú používania sledovaných chemických látok.
(2)
Colné orgány sú povinné na požiadanie poskytovať ministerstvu údaje potrebné na výkon kontroly nad dodržiavaním tohto zákona.
(3)
Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií Slovenskej republiky poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky ministerstvu do 15 dní od obdržania požiadavky ministerstva dôverné údaje8b) o
a)
vývoze a dovoze vysoko rizikových chemických látok, rizikových chemických látok a nízko rizikových chemických látok a obchode medzi členskými štátmi s nimi,
b)
každom prevádzkovateľovi, ktorý takýto vývoz, dovoz a obchod medzi členskými štátmi uskutočnil.
PIATA ČASŤ
POKUTY A ICH UKLADANIE
§ 41
(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe
a)
za používanie vysoko rizikovej chemickej látky bez udelenia povolenia od 2 miliónov Sk do 5 miliónov Sk,
b)
za porušenie povinností uvedených v § 19 a 25 od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk,
c)
za porušenie povinností uvedených v § 26 a 28 od 100 000 Sk do 1 milióna Sk,
d)
za porušovanie povinností uvedených v § 18 od 20 000 Sk do 3 miliónov Sk.
(2)
Ministerstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie
a)
za porušenie povinností uvedených v § 4, § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 od 10 000 Sk do 5 miliónov Sk,
b)
za porušenie povinností uvedených v § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 od 10 000 Sk do 5 miliónov Sk,
c)
za porušenie povinností uvedených v § 27, 30, 33, 36 a 37 od 50 000 Sk do 500 000 Sk,
d)
za porušenie povinností uvedených v § 31 a 34 od 5 000 Sk do 50 000 Sk.
(3)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 100 000 Sk fyzickej osobe, ktorá bezodkladne neohlási útvaru Policajného zboru nájdenie
a)
materiálu alebo veci, o ktorej sa domnieva, že to môže byť chemická zbraň (§ 5 ods. 1),
b)
vysoko rizikovej chemickej látky alebo chemickej látky, o ktorej sa domnieva, že môže byť vysoko rizikovou chemickou látkou (§ 29 ods. 1).
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 20 000 Sk fyzickej osobe za porušenie povinností uložených v § 30 a 31 a pokutu do 10 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 33 a 34.
(5)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, úmysel, dobu trvania porušenia povinností, na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody.
(6)
Ministerstvo môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne právnickej osobe alebo fyzickej osobe uložiť, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu porušených povinností, za ktoré sa pokuta uložila.
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinností.
(8)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Spoločné ustanovenie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,9) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanoveniami § 19, 25, 32 a 35 nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb pri nakladaní s niektorými druhmi tovarov a technológií, ktoré sú upravené osobitným predpisom.5)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom ustanoví podrobnosti o
a)
zaradení sledovaných chemických látok do jednotlivých skupín (§ 8),
b)
forme žiadosti o povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok (§ 13),
c)
forme žiadosti o udelenie licencie na dovoz a vývoz vysoko rizikových chemických látok (§ 21),
d)
vedení evidencie sledovaných chemických látok (§ 26, 31 a 34),
e)
množstvách vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných deklarácií (§ 27),
f)
množstvách rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných deklarácií (§ 30),
g)
množstvách menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných deklarácií (§ 33),
h)
množstvách konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných deklarácií (§ 36),
i)
obsahu a forme predkladaných deklarácií o používaných chemických látkach na potláčanie nepokojov (§ 37).
j)
obmedzeniach pri vývoze a dovoze sledovaných chemických látok alebo obchode medzi členskými štátmi s nimi.
§ 43
Prechodné ustanovenie
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona používa vysoko rizikové chemické látky pri podnikaní na základe živnostenského oprávnenia, môže ich na základe tohto oprávnenia používať najdlhšie do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok podľa tohto zákona sú právnické osoby, ktoré mienia ďalej vykonávať činnosti podľa tohto zákona, povinné predložiť ministerstvu najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Právnické osoby alebo fyzické osoby môžu vyvážať rizikové chemické látky do nečlenských štátov organizácie alebo ich dovážať z týchto štátov len do 29. apríla 2000.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyváža rizikové chemické látky a menej rizikové chemické látky do nečlenských štátov organizácie, je povinná predložiť ministerstvu potvrdenie prijímacieho štátu týchto látok, v ktorom sa uvádza ich konečné použitie, názvy a adresy konečných používateľov, ich druhy a množstvá, a potvrdí, že nebudú vyvezené do ďalšieho štátu a budú sa používať len na účely uvedené v § 7.
§ 43a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007
Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 a § 33 ods. 1 majú právnické osoby a fyzické osoby do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 43b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
Čl. II
Zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
používanie vysoko rizikových chemických látok.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
2a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
3)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.), nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
4a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva a obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. ES L 102, 7. 4. 2004).
5)
Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
6)
§ 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
8a)
Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).