126/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
zo 7. apríla 1998
o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Slovenskej živnostenskej komory.
§ 2
Zriadenie a postavenie Slovenskej živnostenskej komory
(1)
Zriaďuje sa Slovenská živnostenská komora (ďalej len „komora“). Komora je samosprávna právnická osoba.
(2)
Sídlom komory je Žilina.
§ 3
Pôsobnosť komory
(1)
Komora chráni a podporuje spoločné záujmy svojich členov a prispieva k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu živností. Na tento účel komora najmä
a)
organizuje vzdelávaciu činnosť a usporadúva odborné semináre, sympóziá a vydáva odborné publikácie,
b)
poskytuje poradensko-konzultačné služby v otázkach spojených so živnostenským podnikaním,
c)
vykonáva poradenskú a vzdelávaciu činnosť v oblasti kvality poskytovaných služieb a výrobkov jednotlivými živnosťami.
(2)
Komora na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy predkladá štátnym orgánom vyjadrenia, návrhy a stanoviská vo veciach živnostenského podnikania. Na tento účel komora
a)
vydáva vyjadrenia o dodržiavaní povinností prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne, ako vyplýva z osobitného predpisu,1)
b)
vydáva vyjadrenie k plneniu podmienky spoľahlivosti;2) môže navrhovať podmienky prevádzkovania živnosti,2a)
c)
dáva podnet na základe vlastných zistení na pozastavenie prevádzkovania živnosti a v osobitne závažných prípadoch aj na zrušenie živnostenského oprávnenia,3)
d)
vydáva stanoviská k uplatňovaniu obchodných zvyklostí4) v bežnej podnikateľskej praxi,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa živnostenského podnikania.
(3)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb.5a) Na ten účel komora
a)
zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory a záujemcov o živnostenské oprávnenie,
b)
vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným zákonom,5b)
c)
navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť.5a)
(5)
Komora na účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu5d) na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú zo živnostenského zákona, koncesnej listiny alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským podnikaním.
(6)
Komora pri plnení svojich úloh spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí, s obcami a inými právnickými osobami.
(7)
Komora plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.
Členstvo v komore
§ 4
(1)
Členom komory (ďalej len „člen") sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „živnostenské oprávnenie").
(2)
Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo komory, ak tento zákon neustanovuje inak. Dňom prijatia je dátum rozhodnutia predstavenstva komory o prijatí za člena. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť zhromaždeniu delegátov. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov je konečné.
(3)
Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 zaniká
a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z komory,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia člena,
c)
smrťou,
d)
zrušením právnickej osoby,
e)
vylúčením člena z komory v prípade nedodržiavania povinností člena podľa § 5 ods. 2 a 3.
(4)
Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 sa pozastavuje rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu podľa osobitného predpisu6a) na čas určený rozhodnutím.
(5)
Podrobnosti o vzniku a zániku členstva, dôsledky porušenia členských povinností, výšku ročného členského príspevku a lehoty jeho splatnosti, výšku finančnej úhrady za výpisy z evidencie členov a rozsah a výšku finančnej úhrady za služby poskytované komorou svojim členom upraví štatút komory.
§ 4a
(1)
Predstavenstvo komory môže udeliť čestné členstvo v komore inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ako je uvedená v § 4 ods. 1.
(2)
Ustanovenia § 4 ods. 2, 3, 5 a § 5 sa primerane vzťahujú aj na čestné členstvo v komore.
§ 5
Práva a povinnosti členov
(1)
Člen má právo najmä
a)
na poskytovanie služieb komory podľa § 3 ods. 1,
b)
voliť a byť volený do orgánov komory,
c)
zúčastňovať sa na plnení úloh komory.
(2)
Člen je povinný najmä
a)
dodržiavať štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory,
b)
platiť členský príspevok,
c)
plniť uznesenia orgánov komory,
d)
oznamovať komore zmeny údajov zapisovaných do evidencie vykonávanej podľa § 12 ods. 2 písm. a).
(3)
Podrobnosti o právach a povinnostiach členov upraví štatút komory.
Orgány komory
§ 6
Činnosť komory riadia volené orgány komory, ktorými sú
a)
zhromaždenie delegátov,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada.
§ 7
(1)
Zhromaždenie delegátov je najvyšší orgán komory, ktoré tvoria delegáti zvolení členmi v rámci krajov.7) Počet delegátov upravuje štatút komory a spôsob ich voľby upravuje volebný poriadok komory.
(2)
Volebné obdobie zhromaždenia delegátov sú dva roky.
(3)
Zhromaždenie delegátov
a)
schvaľuje štatút komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory, ako aj ich zmeny a doplnky,
b)
určuje hlavné úlohy komory,
c)
volí a odvoláva členov predstavenstva, predsedu a členov dozornej rady,
d)
schvaľuje rozpočet komory, overenú účtovnú závierku komory a výročnú správu komory o jej činnosti a hospodárení,
e)
určuje výšku odmien členom volených orgánov,
f)
schvaľuje organizačný poriadok a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.
(4)
Zhromaždenie delegátov zasadá najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov.
(5)
Ak riadne zvolané zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo komory náhradné zhromaždenie delegátov za podmienok a spôsobom určeným štatútom komory.
§ 8
(1)
Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktoré riadi jej činnosť medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov a jemu zodpovedá za svoju činnosť.
(2)
Členmi predstavenstva sú predseda a ďalší členovia zvolení zhromaždením delegátov na obdobie dvoch rokov. Počet členov predstavenstva ustanoví štatút komory.
(3)
Predstavenstvo
a)
rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon alebo štatút komory nezveruje inému orgánu,
b)
pripravuje podklady na rokovanie zhromaždenia delegátov a zabezpečuje vykonanie jeho uznesení,
c)
rozhoduje o prijatí za člena alebo vylúčení člena,
d)
zvoláva zhromaždenie delegátov,
e)
schvaľuje organizačný poriadok úradu komory,
f)
na návrh predsedu komory volí a odvoláva riaditeľa úradu komory,
g)
schvaľuje organizačný poriadok komory,
h)
schvaľuje zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu a ich vyčiarknutie z tohto zoznamu.
§ 9
(1)
Predseda je štatutárny orgán komory vo veciach jej pôsobnosti podľa § 3, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje inému orgánu komory.
(2)
Predseda zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu delegátov.
§ 10
(1)
Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. Členom dozornej rady nemôže byť zamestnanec komory.
(2)
Funkčné obdobie dozornej rady sú dva roky.
(3)
Počet členov dozornej rady ustanoví štatút komory.
(4)
Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v štatúte komory alebo na základe poverenia zhromaždenia delegátov, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
§ 11
Spoločné ustanovenia o orgánoch komory
(1)
Členovia volených orgánov komory majú v súvislosti s výkonom svojich povinností vo volených orgánoch komory nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.8) Za svoju činnosť v komore môžu dostať odmenu, ktorej výšku určuje zhromaždenie delegátov.
(2)
Podrobnosti o odmene určí štatút komory.
§ 12
Úrad komory
(1)
Organizačné, finančné a administratívne záležitosti komory zabezpečuje úrad komory.
(2)
Úrad komory najmä
a)
vedie evidenciu členov; rozsah údajov evidencie jej členov ustanoví štatút komory v súlade s osobitným predpisom,9)
b)
zabezpečuje vyberanie členských príspevkov a finančnej úhrady za zápis a výpis z evidencie členov,
c)
pripravuje podklady na rokovanie orgánov komory,
d)
vykonáva správu majetku komory,
e)
zabezpečuje bežný chod komory a administratívnu činnosť.
(3)
Podrobnosti o úlohách úradu komory a jeho organizáciu určuje organizačný poriadok.
(4)
Úrad komory riadi riaditeľ, ktorého volí a odvoláva predstavenstvo. Jeho pracovný pomer sa zakladá voľbou. Riaditeľ úradu komory je zamestnancom komory a je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych veciach zamestnancov komory. V majetkovoprávnych veciach pri zabezpečovaní úloh komory koná v rozsahu ustanovenom v štatúte komory. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva.
§ 13
Územné a odvetvové členenie komory
(1)
Činnosť komory v krajoch zabezpečujú krajské zložky komory, ktoré konajú v mene komory v rozsahu vymedzenom štatútom komory.
(2)
V rámci komory pôsobia odvetvové sekcie špecializované najmä podľa jej hlavných úloh, profesijného princípu alebo podľa jednotlivých druhov živností.
(3)
Postavenie odvetvových sekcií, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom komory upraví štatút komory.
§ 14
Stály rozhodcovský súd
(1)
Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd ako nezávislý orgán na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Komora vydá organizačný poriadok a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.
§ 15
Financovanie komory
(1)
Komora je financovaná z
a)
vlastných príjmov,
b)
darov,
c)
dotácií (grantov) od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb.
(2)
Vlastné príjmy komory tvoria najmä
a)
členské príspevky,
b)
úhrady za zápis do evidencie členov (zápisné),
c)
dotácie zo štátneho rozpočtu,
d)
príjmy z činnosti stáleho rozhodcovského súdu,
e)
príjmy za platené služby,
f)
príjmy za výpisy z evidencie členov,
g)
príjmy zo vzdelávacích a poradenských činností,
h)
príjmy z predaja odborných publikácií.
(3)
Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného zhromaždením delegátov. Ročnú účtovnú závierku komory musí overiť audítor.
(4)
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami upraví štatút komory.
(5)
Komora je povinná viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12)
§ 16
Podnikateľská činnosť komory
(1)
Komora môže na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním vyvíjať podnikateľskú činnosť v oblasti vzdelávania, poradenských služieb a vydávania odborných publikácií.
(2)
Podmienkou výkonu podnikateľskej činnosti komory je, že sa nebude vykonávať na úkor rozsahu a kvality jej úloh a že zisk po zdanení z tejto činnosti použije komora výhradne na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním (§ 3).
Prechodné ustanovenia
§ 17
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vymenuje na návrh Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a po prerokovaní so zástupcami podnikateľských združení a zväzov 17-členný prípravný výbor na zriadenie komory (ďalej len „prípravný výbor“). Prípravný výbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a s krajskými úradmi a okresnými úradmi. Členovia prípravného výboru majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,8) ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou v prípravnom výbore.
(2)
Prípravný výbor
a)
vypracuje návrh štatútu komory, volebného poriadku komory a rokovacieho poriadku komory,
b)
vypracuje návrh volebného poriadku ustanovujúceho zhromaždenia delegátov a vedie zoznam zakladajúcich členov,
c)
určí čas a miesto konania ustanovujúceho zhromaždenia delegátov,
d)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmenách a) a b) delegátom na ustanovujúce zhromaždenie delegátov spolu s oznámením údajov uvedených v písmene c) v lehote 30 dní pred konaním ustanovujúceho zhromaždenia delegátov.
(3)
Prípravný výbor vyzve prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov všetky fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri,13) aby sa v určenej lehote prihlásili prípravnému výboru, ak majú záujem o členstvo v komore, a podali mu návrh na zápis do zoznamu zakladajúcich členov.
(4)
Osoby zapísané v zozname zakladajúcich členov zvolia delegátov na ustanovujúce zhromaždenie delegátov podľa kľúča, ktorý určí prípravný výbor.
(5)
Úlohou ustanovujúceho zhromaždenia delegátov je schváliť štatút komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory, volebný poriadok ustanovujúceho zhromaždenia delegátov a zvoliť orgány komory.
§ 17a
(1)
Komora zosúladí štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2002.
(2)
Zhromaždenie delegátov, členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zvolení do 1. júla 2002 vykonávajú funkciu do skončenia pôvodného volebného obdobia.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z. a zákona č. 76/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa slová „živnostenského spoločenstva, ak je zriadené.“ nahrádzajú slovami „Slovenskej živnostenskej komory.“.
2.
V § 48 ods. 3 sa slová „živnostenskému spoločenstvu (§ 69) zoznam podnikateľov v živnostiach, pre ktoré je spoločenstvo zriadené,“ nahrádzajú slovami „Slovenskej živnostenskej komore zoznam podnikateľov“.
3.
V § 52 ods. 3 sa slová „živnostenského spoločenstva (§ 69), ak je zriadené.“ nahrádzajú slovami „Slovenskej živnostenskej komory.“.
4.
V § 66c písm. a) sa slová „živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode.“ nahrádzajú slovami „Slovenskou živnostenskou komorou.“.
5.
V § 69 ods. 2 sa slová „orgánom štátnej správy“ nahrádzajú slovami „Slovenskej živnostenskej komore“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 121/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „pre svojich členov“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 29 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
2)
§ 53 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
3)
§ 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
5)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
5b)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
5c)
§ 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
6)
§ 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
6a)
Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 27 písm. d) Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
7)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
8)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
11a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
12)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
13)
§ 60 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.