125/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
ZÁKON
z 3. apríla 1998
o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
(2)
Tento zákon ustanovuje aj sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na určenie ich výšky podľa osobitných predpisov.1)
Životné minimum
§ 2
Sumy životného minima
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm
a)
3 000 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú2) fyzickú osobu,
b)
2 100 Sk mesačne, ak ide o
1.
ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
2.
zaopatrené neplnoleté dieťa,
c)
1 350 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.3)
§ 3
Započítavanie príjmov
Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú u
a)
posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
b)
rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,4)
c)
rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
d)
nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
§ 4
Príjmy
(1)
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu5) po odpočítaní
1.
poistného na povinné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,
3.
príspevku na poistenie v nezamestnanosti,
4.
príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu,6)
5.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,5)
6.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,5)
b)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu5) okrem
1.
prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody, okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu,
2.
odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,
3.
plnenia poskytovaného občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby a
4.
úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,
c)
príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu,7) po odpočítaní dane,
d)
sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom,8)
e)
náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,9)
f)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov10) po odpočítaní dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.11)
(2)
V prípade straty12) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(3)
Za príjem sa nepovažujú:
a)
prospechové štipendium žiaka,13) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,14) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok k odmene žiaka podľa osobitného predpisu,15)
b)
zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania,16) ktoré nezakladá pravidelný príjem,
c)
podpora pri narodení dieťaťa a pohrebné ako dávky nemocenského poistenia, nemocenskej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia,17)
d)
peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia,
e)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
f)
príplatok k prídavkom na deti.
Štátne sociálne dávky
§ 5
Sumy na účely štátnych sociálnych dávok
Za sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na určenie ich výšky podľa osobitných predpisov1) sa považujú:
a)
3 000 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je
1.
rodičom nezaopatreného dieťaťa alebo
2.
nezaopatreným dieťaťom, ktorého príjem sa posudzuje samostatne,
b)
2 100 Sk mesačne, ak ide o
1.
ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
2.
ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa,
3.
manželku vojaka, ktorý vykonáva vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo civilnú službu,
4.
osobu, ku ktorej má vojak vykonávajúci vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo civilnú službu súdom určenú vyživovaciu povinnosť, ak nie je nezaopatreným dieťaťom,
c)
1 770 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa od 15 rokov veku,
d)
1 660 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 do 15 rokov veku,
e)
1 350 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku.
Spoločné ustanovenia
§ 6
Úprava súm životného minima a úprava súm na účely štátnych sociálnych dávok
(1)
Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Úprava sa vykoná tak, že tieto sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.
(2)
Za nízkopríjmové domácnosti na účely tohto zákona sa považujú tie domácnosti, ktorých príjmy neprekračujú hornú hranicu príjmu prvých 20 % všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na obyvateľa.
(3)
Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.
(4)
Úprava súm životného minima sa vykoná, ak v rozhodujúcom období je rast životných nákladov nízkopríjmových domácností vyšší ako 10 %,
a)
vynásobením súm uvedených v § 2 koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na obyvateľa zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je vyšší ako rast čistých peňažných príjmov na obyvateľa, alebo
b)
vynásobením súm uvedených v § 2 koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak rast čistých peňažných príjmov na obyvateľa je vyšší ako rast životných nákladov.
(5)
Sumy životného minima upravené podľa odsekov 1 a 4 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(6)
Sumy uvedené v § 5 môže upraviť k 1. júlu bežného kalendárneho roku vláda Slovenskej republiky nariadením.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Zrušuje sa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z. a zákona č. 278/1997 Z. z.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
5)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 13 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z.
9)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.
10)
§ 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.
13)
§ 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.
15)
§ 3 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.
16)
§ 6 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad § 11 písm. b) piaty a šiesty bod zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov, § 7 písm. c) druhý a tretí bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.