121/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 1 ods. 8 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 20. marca 1998 č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky.
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe nového platobného prostriedku elektronickej peňaženky na území Slovenskej republiky a spôsob predkladania údajov o vydaných elektronických peňaženkách a ich používaní Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.