12/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
ZÁKON
zo 16. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,“.
2.
V § 10 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V sadzobníku súdnych poplatkov v položke 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
4.
V položke 4 sa v poznámke vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1“.
5.
Položka 5 znie:
„Položka 5
a)
Za konkurzné konanie
1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk
b)
Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním
0,6 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk
c)
Za vyrovnacie konanie
0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Daňovú kontrolu vykoná správca dane u dlžníka vždy, ak o to požiada súd v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním, do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Protokol podľa odseku 7 sa doručí súdu, ak požiadal o vykonanie daňovej kontroly.“.
2.
V § 23 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú slová „alebo v konkurznom a vyrovnacom konaní podľa osobitného predpisu8aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
„8aa)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušil konkurz pre zistenie, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu, alebo zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 73 sa za slová „príslušný orgán“ vkladá čiarka a slová „správca konkurznej podstaty, predbežný správca“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 471/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.