118/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách
výnos zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív.
Výnos upravuje požiadavky na úradný odber vzoriek krmív, laboratórne skúšanie a hodnotenie krmív a skúšanie kvality živočíšnych produktov z hľadiska vplyvu krmiva na ich kvalitu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 11/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.