116/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1998 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 1. apríla 1998,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii sa mení takto:
1.
V § 4 odsek 8 znie:
„(8)
Distributér audiovizuálneho diela zabezpečuje audiovizuálne diela pre osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) až f) tak, aby zo všetkých ním použitých a šírených audiovizuálnych diel bolo najmenej 30 % európskych audiovizuálnych diel a z toho najmenej 30 % slovenských audiovizuálnych diel.“.
2.
V § 4 ods. 10 sa slová „je povinný zabezpečiť“ nahrádzajú slovom „zabezpečuje".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.