Predpis bol zrušený predpisom 206/2009 Z. z.

115/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Predmetom zákona je úprava právnych vzťahov, ktorými sa zabezpečuje zachovanie predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody Slovenska.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody alebo spoločnosti a má trvalý historický, kultúrny, umelecký alebo vedecký význam.
(2)
Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty odborne evidovaný a odborne spravovaný v múzeu alebo v galérii je múzejný zbierkový predmet alebo galerijný zbierkový predmet (ďalej len „zbierkový predmet“). Zbierkovým predmetom môže byť aj nehnuteľná vec.
(3)
Múzejná zbierka a galerijná zbierka sú na základe odborných muzeologických kritérií systematicky usporiadané súbory zbierkových predmetov z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody a spoločnosti vrátane ich dokumentácie.
(4)
Múzeum alebo galéria je špecializovaná právnická osoba alebo špecializovaný organizačný útvar právnickej osoby, ktorý na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.
§ 3
Odborná správa zbierkových predmetov
(1)
Odborná správa zbierkových predmetov je
a)
nadobúdanie zbierkových predmetov,
b)
odborná evidencia zbierkových predmetov,
c)
vyraďovanie zbierkových predmetov,
d)
ochrana zbierkových predmetov.
(2)
Odborná správa zabezpečuje odborné spracovanie, vedecké zhodnotenie, komplexnú ochranu a primerané sprístupnenie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
§ 4
Nadobúdanie zbierkových predmetov
(1)
Múzeum alebo galéria nadobúda zbierkové predmety v súlade so svojím odborným zameraním a špecializáciou.
(2)
Nadobúdanie zbierkových predmetov do odbornej správy múzea alebo galérie posudzuje Komisia na tvorbu zbierok. Členov Komisie na tvorbu zbierok vymenúva a odvoláva riaditeľ múzea alebo galérie.
(3)
Pri nadobúdaní zbierkových predmetov určí Komisia na tvorbu zbierok ich hodnotu.
(4)
Na nadobúdanie zbierkových predmetov zo zahraničia sa vzťahujú osobitné predpisy.1)
(5)
Múzeum alebo galéria nesmie nadobúdať kúpou alebo zámenou zbierkové predmety, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi1a) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo ktoré boli získané trestnou činnosťou.
§ 5
Odborná evidencia a vyraďovanie zbierkových predmetov
(1)
Zbierkové predmety ako súčasti kultúrneho dedičstva sú zapísané v odbornej evidencii.
(2)
Odbornú evidenciu zbierkových predmetov vykonáva múzeum alebo galéria na základe odborného spracovania a vedeckého zhodnotenia zbierkového predmetu s cieľom jednoznačne ho identifikovať a určiť jeho kultúrnu, umeleckú, historickú alebo vedeckú hodnotu.
(3)
Odborná evidencia sa vykonáva ako
a)
chronologická evidencia – 1. stupeň,
b)
katalogizácia – 2. stupeň.
(4)
Z múzejnej zbierky a z galerijnej zbierky môžu múzeum a galéria zbierkový predmet vyradiť len z dôvodu
a)
zničenia,
b)
odcudzenia alebo straty,
c)
trvalého vývozu (§ 16),
d)
zámeny,
e)
ak zbierkový predmet nezodpovedá charakteru múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky a nezhodnocuje ju alebo
f)
vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.1b)
(5)
Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených zriaďovateľom podľa § 8 písm. a) alebo pri zbierkovom predmete vo vlastníctve Slovenskej republiky možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa súčasne podľa osobitného predpisu2) uskutoční jeho prevod do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).
(6)
Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. b) a c) možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa na základe zmluvy podľa osobitného predpisu2a) uskutoční prevod jeho vlastníctva alebo správy do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).
(7)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky posudzuje Komisia na tvorbu zbierok. Zbierkový predmet možno z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky vyradiť len so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea a galérie.
§ 6
Ochrana zbierkových predmetov
(1)
Na zabezpečenie ochrany zbierkového predmetu sú múzeum a galéria povinné
a)
vykonávať všestrannú ochranu a bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety uložené,3)
b)
vykonávať odbornú ochranu zbierkového predmetu jeho základným ošetrovaním, konzervovaním, preparovaním a reštaurovaním,
c)
zabezpečiť preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkového predmetu,
d)
vykonávať ochranu zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní,
e)
vykonávať kategorizáciu zbierkových predmetov,
f)
vykonávať revíziu zbierkových predmetov podľa odseku 3,
g)
poskytovať údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov.
(2)
Kategorizácia zbierkových predmetov je ich zaraďovanie do týchto kategórií na základe kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty:
a)
I. kategória – zbierkové predmety jedinečnej kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty, ktoré musia byť osobitne označené,
b)
II. kategória – ostatné zbierkové predmety.
(3)
Múzeum a galéria vykonávajú revíziu múzejnej zbierky a galerijnej zbierky fyzickým porovnaním skutočného stavu zbierkového predmetu so stavom vedeným v účtovníctve a v odbornej evidencii
a)
formou každoročnej čiastkovej revízie v závislosti od potreby ochrany, pričom
1.
do 15 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé dva roky,
2.
do 30 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé tri roky,
3.
do 50 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé štyri roky,
4.
do 100 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých päť rokov,
5.
do 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých šesť rokov,
6.
nad 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých sedem rokov.
b)
mimoriadne, ak
1.
revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ,
2.
treba zistiť skutočný stav, najmä po mimoriadnej udalosti, premiestnení múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky alebo po zmene zodpovedného zamestnanca.
(4)
Múzeum a galéria sú povinné viesť záznamy o vykonaní revízie múzejnej zbierky a galerijnej zbierky a uchovávať ich sedem rokov po jej uskutočnení.
(5)
Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo zbierkový predmet vo vlastníctve Slovenskej republiky možno previesť len do vlastníctva alebo správy múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c); ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(6)
Na zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) nemožno zriadiť záložné právo3a) ani ho inak zaťažiť. Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) nepodlieha výkonu rozhodnutia3b) ani exekúcii.3c)
(7)
Na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov štát poskytuje záruky podľa medzinárodných dohovorov a zvyklostí pri dovoze a vývoze zbierkových predmetov s cieľom vystaviť ich a sprístupniť verejnosti.
§ 7
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov
Múzeum a galéria využívajú a sprístupňujú zbierkové predmety najmä formou
a)
stálych expozícií,
b)
dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
c)
publikačnej a edičnej činnosti,
d)
kultúrno-vzdelávacích aktivít,
e)
vedeckovýskumnej činnosti.
§ 8
Zriaďovanie a zakladanie múzea a galérie
Múzeum a galériu môže
a)
zriadiť podľa osobitného predpisu4) orgán štátnej správy,
b)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4a) vyšší územný celok,
c)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4a) obec,
d)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4b) iná právnická osoba,
e)
zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu4b) fyzická osoba.
§ 9
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa
(1)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je oprávnený
a)
určiť odborné zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie,
b)
požiadať Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je povinný
a)
vydať zriaďovaciu listinu, štatút alebo zakladateľskú listinu, v ktorej vymedzí odborné zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie,
b)
zaregistrovať múzeum alebo galériu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 60 dní od ich zriadenia; žiadosť o registráciu podáva zriaďovateľ alebo zakladateľ v dvoch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
c)
zabezpečiť nadobúdanie, odbornú evidenciu, ochranu, využívanie a prezentáciu zbierkových predmetov,
d)
zabezpečiť múzeum alebo galériu po odbornej, personálnej, priestorovej a finančnej stránke,
e)
vykonávať kontrolu činnosti múzea alebo galérie,
f)
požiadať ministerstvo do 60 dní po zrušení múzea alebo galérie o ich výmaz z Registra múzeí a galérií,
g)
vyjadriť sa k žiadosti múzea alebo galérie o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu,
h)
požiadať najmenej 90 dní pred zrušením múzea a galérie ministerstvo o stanovisko k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi,
i)
ponúknuť zbierkový predmet vyradený podľa § 5 ods. 4 písm. e) alebo zbierkový predmet múzea a galérie, ktoré sa zrušili, inému múzeu a galérii registrovaným podľa písmena b); ustanovenia osobitných predpisov3a) zostávajú nedotknuté,
j)
označiť objekty, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov, medzinárodným poznávacím znakom,4c)
k)
oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra múzeí a galérií.
(3)
Pred zlúčením alebo zrušením múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa si zriaďovateľ alebo zakladateľ vyžiada súhlas ministerstva. Rozhodnutie podľa prvej vety vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné. Súhlas ministerstva nenahrádza súhlas potrebný podľa osobitného predpisu.4d)
§ 10
Ministerstvo
Ministerstvo najmä
a)
riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti múzeí a galérií, ochrany predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, určuje hlavné smery múzejnej a galerijnej činnosti a utvára podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií a podmienky na zabezpečenie podpory ochrany zbierkových predmetov,
b)
vedie Register múzeí a galérií a po zrušení múzea alebo galérie zabezpečuje ich výmaz z Registra múzeí a galérií do 30 dní od doručenia žiadosti; ministerstvo zapíše do Registra múzeí a galérií len také múzeum a galériu, ktoré plnia všetky úlohy podľa § 2 ods. 4,
c)
zabezpečuje výkon kontroly a štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona pri uchovávaní zbierkových predmetov ako súčastí kultúrneho dedičstva štátu,
d)
vedie Register predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty (§ 15),
e)
vyjadruje sa o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi múzea a galérie, ktoré sa zrušia, do 30 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,
f)
udeľuje súhlas na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie dohodou podľa § 9 ods. 3.
§ 11
Sústava múzeí a galérií
(1)
Múzeum a galéria z územného hľadiska sú:
a)
celoštátne,
b)
regionálne,
c)
miestne.
(2)
Múzeum a galéria z hľadiska odborného zamerania a špecializácie sú:
a)
múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
b)
galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
c)
špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d)
špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
(3)
Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria
a)
sú vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b)
sú ústredné informačné, metodické, koordinačné, štatistické a vzdelávacie centrá pre oblasť všeobecnej múzejnej činnosti a galerijnej činnosti,
c)
vedú centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí a galérií,
d)
vyjadrujú sa o žiadostiach zriaďovateľov a zakladateľov o zápis do Registra múzeí a galérií,
e)
vyjadrujú sa o žiadostiach vlastníkov o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(4)
Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované múzeá sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky a Múzeum Slovenského národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 sú
a)
vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b)
ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrá pre múzejnú činnosť.
(5)
Celoštátne špecializované múzeum a celoštátnu špecializovanú galériu zriaďuje ústredný orgán štátnej správy spravidla ako právnickú osobu alebo ich zriaďuje alebo zakladá iná právnická osoba. Celoštátne špecializované múzeum a celoštátna špecializovaná galéria plnia koordinačné a metodické funkcie v oblasti svojej špecializácie.
(6)
Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálna galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj. Zriaďovateľ určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odbornoporadenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(7)
Miestne múzeum a miestnu galériu môže zriadiť obec.
§ 15
Ochrana predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii
(1)
Predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, možno zapísať do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(2)
Žiadosť o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, sa podáva v dvoch vyhotoveniach na ministerstve. Ak žiadosť nepodáva vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ministerstvo si vyžiada jeho súhlas. Ministerstvo vykoná zápis do 30 dní od doručenia žiadosti.
(3)
Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý je zapísaný do Registra predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, je oprávnený
a)
požiadať vybrané regionálne múzeum a vybranú regionálnu galériu o odborné a vedecké zhodnotenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
b)
bezplatne deponovať predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty v štátnom múzeu alebo v štátnej galérii,
c)
požiadať štátne múzeum a štátnu galériu o odborné usmernenie pri odbornom zachovávaní predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
d)
požiadať ministerstvo o finančný príspevok na konzervovanie a reštaurovanie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
e)
sprístupniť predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty verejnosti,
f)
požiadať o výmaz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty z Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(4)
Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty zapísaného v Registri predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je povinný chrániť predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty pred jeho poškodením, znehodnotením a odcudzením a oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
§ 16
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
(1)
Vývoz zbierkového predmetu7) vrátane jeho zámeny8) zaručujúcej vzájomnosť nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2)
Colný orgán prepustí do režimu vývozu zbierkový predmet len po predložení povolenia na trvalý vývoz alebo súhlasu na dočasný vývoz.
(3)
Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu vrátane jeho zámeny vydáva ministerstvo.
(4)
Múzeum a galéria predkladajú ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Dočasný vývoz zbierkového predmetu7) sa realizuje so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa. Dočasný vývoz zbierkového predmetu je vývoz zbierkového predmetu v trvaní do troch rokov na prezentačný, výstavný, vedeckovýskumný a reštaurátorský účel.
(6)
Múzeum a galéria predkladajú žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ak zriaďovateľ alebo zakladateľ súhlasí s dočasným vývozom, vydá súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zašle ministerstvu.
(7)
Múzeum a galéria môže zriaďovateľa alebo zakladateľa požiadať o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Múzeum a galéria predkladá žiadosť v štyroch vyhotoveniach zriaďovateľovi alebo zakladateľovi. Zriaďovateľ alebo zakladateľ sa písomne vyjadrí k žiadosti do 15 dní od jej doručenia. Ak súhlasí so zmenou podmienok dočasného vývozu, jedno písomné vyhotovenie súhlasu zašle ministerstvu.
(8)
Múzeum alebo galéria sú povinné zbierkové predmety na obdobie dočasného vývozu poistiť8a) alebo zabezpečiť iné záruky potrebné na to, aby sa zbierkový predmet nezničil, nepoškodil alebo neodcudzil a aby bol zaručený spätný dovoz totožného zbierkového predmetu.
(9)
Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne porovnať totožnosť vyvezených a dovezených zbierkových predmetov a do 15 dní po ich spätnom dovoze písomne informovať zriaďovateľa alebo zakladateľa a ministerstvo o tom, v akom stave boli zbierkové predmety dovezené. Ak sa počas dočasného vývozu zbierkový predmet poškodil, zničil, stratil alebo odcudzil, múzeum a galéria neodkladne oznámia túto skutočnosť zriaďovateľovi alebo zakladateľovi a ministerstvu.
§ 16a
(1)
Trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,7) ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii a patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 5 okrem predmetov podľa osobitného predpisu,8b) nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2)
Colný orgán prepustí predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, do režimu vývozu podľa odseku 1 len po predložení povolenia na trvalý vývoz.
(3)
Povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, vydáva ministerstvo.
(4)
Vlastník alebo ním poverený žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o  povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Vlastník alebo ním poverený žiadateľ je povinný na požiadanie ministerstva umožniť obhliadku predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty alebo predložiť znalecký posudok. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia.
(5)
Ak predmet nemá múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu, ministerstvo potvrdí, že sa na predmet nevzťahuje osobitný režim právnej ochrany vo vzťahu k zahraničiu, a colný orgán prepustí takýto predmet do režimu trvalého vývozu bez vývozného povolenia.
(6)
Ak predmet má múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu a ministerstvo s jeho trvalým vývozom súhlasí, vydá povolenie na trvalý vývoz.
(7)
Náklady spojené s vydaním povolenia na trvalý vývoz vrátane odborného potvrdenia znáša žiadateľ.
(8)
Ak ministerstvo nesúhlasí s trvalým vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povolenie na trvalý vývoz nevydá. V tom prípade
a)
ministerstvo môže so súhlasom vlastníka zapísať predmet do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ak doteraz nebol zapísaný,
b)
predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu,8c)
c)
múzeum alebo galéria zapísané v Registri múzeí a galérií môže navrhnúť vlastníkovi odkúpenie predmetu.
(9)
Ak sa predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty do 12 mesiacov od neudelenia povolenia na trvalý vývoz nestane zbierkovým predmetom alebo nebude v procese vyhlasovania za kultúrnu pamiatku, po opätovnom požiadaní ministerstvo vydá povolenie na jeho trvalý vývoz.
(10)
Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, je pri jeho dočasnom vývoze povinný vyplniť v dvoch vyhotoveniach oznámenie o dočasnom vývoze na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Jedno vyhotovenie oznámenia zašle ministerstvu najmenej päť dní pred dočasným vývozom, druhé vyhotovenie oznámenia je povinný predložiť pri dočasnom vývoze a spätnom dovoze na potvrdenie colnému orgánu. Dočasným vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty je na účely tohto zákona vývoz v trvaní do troch rokov. Po spätnom dovoze je vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povinný písomne oznámiť ministerstvu jeho vrátenie. Ministerstvo je oprávnené po spätnom dovoze kontrolovať totožnosť dočasne vyvezeného predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v nadväznosti na údaje uvedené v oznámení.
§ 16b
(1)
Nevrátenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty na územie Slovenskej republiky po skončení lehoty zákonného dočasného vývozu podľa § 16 ods. 5 a 7 a § 16a ods. 10 sa považuje za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1 a § 16a ods. 1.
(2)
Povolenie na vývoz podľa § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3 je platné 12 mesiacov odo dňa vystavenia.
(3)
Orgán, ktorý povolenie na vývoz vydáva, je povinný podniknúť opatrenia proti falšovaniu a zneužitiu povolenia a na zabránenie zámeny údajov identifikujúcich vyvážaný predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty.
(4)
Vydaním povolenia podľa § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3 alebo súhlasu podľa § 16 ods. 5 nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.9)
§ 16c
Zbierkový predmet a predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý je ochraňovaný podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky
a)
bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený, ak je zaručená vzájomnosť,9a)
b)
ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený zo štátu pôvodu, z tretieho štátu, alebo
c)
ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 17
Návratné konanie
(1)
Na vrátenie zbierkových predmetov a predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia Slovenskej republiky, dozerá ministerstvo a vo výnimočných prípadoch vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(2)
Zbierkový predmet alebo predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty ochraňovaný podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol nezákonne dovezený zo zahraničia, možno vrátiť, ak o jeho vrátenie požiada štát, z ktorého územia bol nezákonne vyvezený.
(3)
Návratné konanie sa začína na návrh ministerstva do jedného roka odo dňa, keď začalo byť známe umiestnenie nezákonne vyvezeného predmetu a totožnosť jeho držiteľa, najneskôr však do 30 rokov od nezákonného vývozu predmetu múzejnej alebo galerijnej hodnoty a do 75 rokov od nezákonného vývozu zbierkového predmetu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 19
Kontrola a štátny odborný dohľad
(1)
Kontrolu11) a štátny odborný dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo je pri výkone štátneho odborného dohľadu oprávnené
a)
vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom,
b)
vstupovať do priestorov múzea a galérie, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov,
c)
zisťovať, či zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria plní povinnosti podľa tohto zákona.
(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria sú povinní poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho odborného dohľadu a v lehote určenej ministerstvom.
§ 20
Pokuty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 20 000 Sk za porušenie povinností podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), f), j) a k), § 15 ods. 4 a § 19 ods. 3,
b)
do 50 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 2 písm. c) a § 9 ods. 3,
c)
do 300 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 4, 5 a 6, § 6 ods. 1, 4, 5 a 6 a § 9 ods. 2 písm. h) a i),
d)
do 3 000 000 Sk za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1, § 16a ods. 1 a § 16c.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania a mieru zavinenia.
§ 21
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.
(2)
Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(4)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 22
Prechodné ustanovenie
(1)
Múzeum alebo galéria zriadená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za múzeum alebo galériu zriadenú podľa tohto zákona.
(2)
Zriaďovateľ zabezpečí registráciu už zriadených múzeí a galérií do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k múzeám okrem Múzea rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ku galériám okrem Východoslovenskej galérie Košice a Štátnej galérie Banská Bystrica prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k Východoslovenskej galérii Košice, k Štátnej galérii Banská Bystrica a k Múzeu rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.
§ 23
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovia podrobnosti o
odbornej správe zbierkových predmetov,
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Rušia sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení čl. XXVI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
2.
vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č.11/1964 Zb. o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 21/1988 Zb.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. Z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 6 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 115/1998 Z. z. v znení zákona č. 94/2008 Z. z.
1)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
1b)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z., Trestný poriadok.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad § 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
4c)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu.
4d)
§ 21 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z.
8b)
Zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
9)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 395, 31. 12. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 77, 31. 3. 1993) v platnom znení.
9a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
Staršie ako 50 rokov a nepatriace ich tvorcom.
2)
Ako to definoval Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku v prípade 252/84: „Exempláre zberateľov v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú potrebné charakteristiky pre zahrnutie do zbierky, tzn. predmety, ktoré sú relatívne vzácne, nepoužívajú sa normálne na svoj pôvodný účel, sú predmetom zvláštnych transakcií mimo normálneho obchodu s podobnými úžitkovými predmetmi a majú veľkú cenu."