113/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. apríla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v číselníku obcí Slovenskej republiky sa mení názov obce Maršová na Maršová-Rašov1) (IcZUJ 517798).
2.
V prílohe sa číselník obcí Slovenskej republiky dopĺňa názvami týchto nových obcí2):
Štefanovičová IcZUJ 581691 okres Nitra
Kuzmice IcZUJ 581704 okres Topoľčany
Šuja IcZUJ 581712 okres Žilina
Horná Ves IcZUJ 581747 okres Žiar
nad Hronom
Hrkovce IcZUJ 581895 okres Levice
Hlboké nad Váhom IcZUJ 581984 okres Bytča
Zlatno IcZUJ 582051 okres Poltár
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
1)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.
2)
Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z.