112/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
opatrenie z 1. apríla 1998 č. 1038/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce ustanovených opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.