100/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov Vyhlásenie o vzájomnosti zo strany Austrálie na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) cit. zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.