90/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. marca 1997,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA
OZNAČENIE SPOJNICE, VOZIDLA, PREČNIEVAJÚCEHO NÁKLADU A OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ PRÁCE NA CESTE
§ 1
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 32 ods. 5 zákona)
Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m; ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m, a ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm, lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.
§ 2
Osobitné označenie vozidiel (k § 41 ods. 3 zákona)
(1)
Osobitné označenie vyobrazené v prílohe sa používa na
a)
vozidle prepravujúcom osobu ťažko zdravotne postihnutú (č. O 1),
b)
vozidle prepravujúcom osobu ťažko pohybovo postihnutú (č. O 2),
c)
vozidle vedenom osobou sluchovo postihnutou (č. O 3),
d)
vozidle vedenom vodičom začiatočníkom (č. O 4),
e)
vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 5),
f)
autobuse prepravujúcom deti (č. O 6).
(2)
Osobitné označenie sa umiestňuje vo vnútri vozidla pred ľavou časťou zadného skla, prípadne aj pred pravou časťou predného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v zadnej, prípadne aj prednej časti vozidla. Na autobuse, ktorým sa prepravujú deti, musí byť osobitné označenie umiestnené vpredu aj vzadu. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 48 ods. 5 zákona)
(1)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1 m alebo ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm a na nemotorovom vozidle jeho okraj viac ako o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu neoslňujúcim bielym svetlom a bielou odrazkou a vzadu červeným svetlom a červenou odrazkou. Odrazky môžu byť umiestnené najviac 150 cm nad rovinou vozovky; odrazky nesmú mať trojuholníkový tvar.
(2)
Pri preprave poľnohospodárskych produktov (sena, slamy a podobne) za nezníženej viditeľnosti neplatí ustanovenie odseku 1 o označení nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany; za zníženej viditeľnosti sa použijú svetlá alebo odrazky.
§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 59 ods. 2 zákona)
(1)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí mať na sebe zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná aj zadná plocha má najmenej 1 500 cm2.
(2)
Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť z fluoreskujúceho materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.
DRUHÁ HLAVA
DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA, RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY A ZASTAVOVANIE VOZIDIEL
Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 61 ods. 8 zákona)
§ 5
(1)
Zvislé dopravné značky sú
a)
výstražné značky (č. A 1a až A 31),
b)
zákazové značky (č. B 1 až B 37),
c)
príkazové značky (č. C 1 až C 15),
d)
informatívne značky (č. D 1a až D 66b),
e)
dodatkové tabuľky (č. E 1 až E 10).
(2)
Výstražné značky upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.
(3)
Zákazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.
(4)
Príkazové značky ukladajú účastníkovi cestnej premávky príkazy.
(5)
Informatívne značky poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie alebo slúžia na jeho orientáciu, alebo mu ukladajú určité povinnosti.
(6)
Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak sa tým nenaruší čitateľnosť značky, môžu sa nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti značky.
(7)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku (stojančeku) alebo na vozidle.
(8)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.
(9)
Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na najbližšej križovatke, ak nie je skôr ukončený inak. Územie zóny, ktorého začiatok je vyznačený dopravnou značkou, sa končí až dopravnou značkou ustanovenou na jej ukončenie.
(10)
Zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou platí len pre jazdný pruh, nad ktorým je umiestnená.
§ 6
Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 14) sa používajú na vozovke a súčastiach cesty samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Vodorovné dopravné značky sú vyznačené farbou alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom; prechodná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje oranžovou farbou.
§ 7
Dopravné zariadenia sú najmä
a)
svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 9g),
b)
dopravné kužele (č. Z 1),
c)
zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok (č. Z 2a a č. Z 2b),
d)
žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c); žltými a čiernymi pruhmi sa označujú aj priečne vyvýšeniny na vozovke na obmedzenie rýchlosti jazdy v súlade s najvyššou dovolenou rýchlosťou na tomto úseku vozovky (ďalej len „spomaľovací prah“), ktoré sa môžu použiť v obci tam, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1,
e)
vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
f)
smerovacie dosky (č. Z 4),
g)
zastavovacie terče (č. Z 5a a č. Z 5b),
h)
výstražné a svetelné majáčiky označujúce dopravné ostrovčeky, prípadne prekážky cestnej premávky,
i)
smerové stĺpiky,
j)
odrazky oranžovej farby vyznačujúce okraj cesty vpravo a odrazky bielej farby vyznačujúce okraj cesty vľavo v smere jazdy,
k)
dopravné hlásnice,
l)
výstražné prerušované oranžové alebo žlté svetlá umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne upozorňujúce vodičov na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť,
m)
odrazové zrkadlá,
n)
zábradlia, zvodidlá,
o)
parkovacie koly s červenými a bielymi pruhmi, ktoré sa môžu použiť na vyhradených parkoviskách,
p)
dopravné závory a koly s červenými a bielymi pruhmi a mobilná dopravná zeleň, ktoré sa môžu použiť na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená; na chodníku a v pešej zóne sa môžu použiť dopravné závory a koly aj v inom farebnom vyhotovení.
§ 8
(1)
Vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení, ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe.
(2)
Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené, a pre dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory.
(3)
Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení upravujú technické normy.1)
Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi (k § 63 ods. 4 zákona)
§ 9
(1)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami.
(2)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča
a)
signál s červeným svetlom „Stoj!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,
b)
signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť pripraviť sa na jazdu,
c)
signál so zeleným plným kruhovým svetlom „Voľno“ možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo; ak svieti signál na opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona,
d)
signál so žltým svetlom „Pozor!“ povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,
e)
signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; ak zelená šípka smeruje vľavo, neplatí pre odbočovanie vľavo ustanovenie § 18 ods. 4 zákona. Signál žltého svetla v tvare chodca (č. S 3c), ktorým je doplnený signál so zelenou šípkou smerujúcou vpravo alebo vľavo, upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze prechádzajúcich chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na ten účel je povinný zastaviť vozidlo,
f)
signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom „Stoj!“ alebo so žltým svetlom „Pozor!“ možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na ten účel je povinný zastaviť vozidlo.
(3)
Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky (pred priechodom pre chodcov alebo pre cyklistov, pred neprehľadným miestom a podobne) platí rovnako ustanovenie odseku 2.
(4)
Pri riadení cestnej premávky sú svetelné signály nadradené dopravným značkám upravujúcim prednosť.
§ 10
(1)
Ak sa používa rýchlostný signál s premenlivým znakom (č. S 8a) alebo rýchlostný signál s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b), označuje rozsvietené číslo rýchlosť v km.h-1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“.
(2)
Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jedného pruhu (č. S 5a) a signálom voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 5b).
(3)
Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými kruhovými svetlami alebo so svetlami so smerovými šípkami. Ustanovenie § 9 ods. 2 potom platí rovnako.
(4)
V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom „Stoj!“, ktorému predchádza signál so žltým svetlom „Pozor!“; vodič musí zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.
(5)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.
(6)
Ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, platí rovnako ustanovenie § 9 ods. 2. To platí aj vtedy, ak je signál s plnými kruhovými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.
(7)
Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 9a až S 9g). Tieto signály sa môžu použiť aj v jazdných pruhoch vyhradených pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy.
(8)
Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom so žltým svetlom „Pozor!“, platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla ustanovenie § 9 ods. 2 písm. d) prvej vety.
(9)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.
§ 11
(1)
Pre chodcov sa používajú signály dvojfarebnej sústavy:
a)
signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 6b) znamená, že chodec môže prechádzať vozovku; ak sa potom rozsvieti signál č. S 6a, smie dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu s týmto signálom,
b)
signál pre chodcov so znamením „Stoj!“ (č. S 6a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na vozovku.
(2)
Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov vybavené tlačidlom pre svetelné signály, smie chodec po stlačení tlačidla vstúpiť na vozovku až na znamenie signálu č. S 6b.
§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi (k § 63 ods. 4 zákona)
(1)
Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom spravidla používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov
a)
„Stoj!“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
b)
„Pozor!“, ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu. Vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,
c)
„Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,
d)
„Stoj!“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k chrbtu a pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a „Voľno“ pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo; chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.
(2)
Pri pokynoch „Stoj!“ a „Voľno“ môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).
(3)
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela, „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť znamenie píšťalkou.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom a vojenským regulovčíkom.
Zastavovanie vozidiel (k § 64 ods. 4 zákona)
§ 13
(1)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča (č. Z 5a) a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla dáva toto znamenie kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle.
(2)
Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 26 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla vztýčenou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však tiež používať zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.
(3)
Odsek 1 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojakom v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA, vojenským regulovčíkom a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.
§ 14
(1)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia môže len osoba, ktorú na to písomne poveril okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „poverená osoba“).
(2)
Poverenie podľa odseku 1 môže byť vystavené najviac na jeden rok. Poverená osoba musí mať pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla poverenie pri sebe a na výzvu sa ním musí preukázať policajtovi.
(3)
Poverenou osobou môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.
(4)
Poverená osoba môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke. Pritom používa zastavovací terč.
(5)
Za zníženej viditeľnosti môže poverená osoba dávať pokyny na zastavenie vozidla len červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.
(6)
Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.
(7)
Poverená osoba pri dávaní pokynov na zastavenie vozidla musí mať na sebe zvonku viditeľný fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná a zadná plocha je
a)
najmenej 1 500 cm2,
b)
opatrená dvoma vodorovnými pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky, a
c)
opatrená nápisom ŠKOLA čiernej farby, s výškou písmen najmenej 7 cm a s hrúbkou ich obrysov najmenej 1,5 cm, umiestneným súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom dolný okraj je najmenej 10 cm od vrchného vodorovného pásu.
(8)
Ustanovenia odsekov 4, 5 a 6 sa rovnako vzťahujú aj na pracovníka obecnej polície v rovnošate oprávneného dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní školskej mládeže alebo detí cez vozovku.
DRUHÁ ČASŤ
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA
VODIČSKÉ OPRÁVNENIE
§ 15
Skupiny motorových vozidiel [k § 68 ods. 8 písm. a) zákona]
(1)
Skupina A
motocykle.
(2)
Skupina A/50
motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3.
(3)
Skupina B
a)
motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b)
jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.
(4)
Skupina C
motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(5)
Skupina D
motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
(6)
Skupina E
jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny B, C alebo D, na ktorého vedenie je vodič oprávnený, a prípojného vozidla, ak taká jazdná súprava nepatrí do skupiny B, C alebo D.
(7)
Skupina T
poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá, ak nepatria do skupiny C; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.
Rozsah a podmienky platnosti vodičského oprávnenia [k § 68 ods. 8 písm. b) zákona]
§ 16
(1)
Vodičské oprávnenie
a)
skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A,
b)
skupiny A/50 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A/50,
c)
skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj trojkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny A,
d)
skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B a T,
e)
skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny B, C a T,
f)
skupiny E oprávňuje
1.
viesť jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ako aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla a jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ak je jeho držiteľ oprávnený na vedenie motorových vozidiel skupiny D patriacich do skupiny E,
2.
viesť jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ako aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla a jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny C a prípojného vozidla patriacich do skupiny E,
g)
skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T.
(2)
Vodičské oprávnenie každej skupiny oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A/50.
(3)
Oprávnenie viesť motorové vozidlo príslušnej skupiny vzniká vydaním vodičského preukazu, v ktorom je vyznačené oprávnenie viesť motorové vozidlá tejto skupiny, alebo vyznačením oprávnenia viesť motorové vozidlá tejto skupiny vo vydanom vodičskom preukaze.
§ 17
(1)
Vodičské oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov platia v tomto rozsahu:
a)
vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A,
b)
vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B,
c)
vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C a T,
d)
vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, C, D a T,
e)
vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom v rozsahu terajšej skupiny E, ak bolo jeho držiteľovi udelené oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, C alebo D s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg,
f)
vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny T,
g)
vodičské oprávnenie akejkoľvek skupiny oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A/50.
(2)
Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov platí aj naďalej.
§ 18
Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia viesť niektoré skupiny alebo druhy motorových vozidiel [k § 68 ods. 8 písm. c) zákona]
(1)
Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C a preukáže prax vo vedení motorových vozidiel skupiny C v posledných 24 mesiacoch v trvaní najmenej 12 mesiacov.
(2)
Vodičské oprávnenie skupiny E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, C alebo D; žiadateľ, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B alebo C, musí preukázať prax vo vedení motorových vozidiel príslušnej skupiny v posledných 12 mesiacoch v trvaní najmenej šiestich mesiacov.
(3)
Oprávnenie viesť trojkolesové alebo štvorkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny B, ktorých pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg, sa môže udeliť osobe ťažko zdravotne postihnutej, ak je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A.
(4)
Vodičské oprávnenie skupiny E viesť motorové vozidlá skupiny C s prípojným vozidlom sa môže udeliť žiadateľovi, aj keď nespĺňa podmienku praxe ustanovenú v odseku 2, ak si to vyžaduje plnenie úloh ozbrojených síl alebo Policajného zboru. Rozsah takto vydaného vodičského oprávnenia skupiny E sa však obmedzí len na vedenie vozidiel ozbrojených síl alebo Policajného zboru.
(5)
Na účely tejto vyhlášky sa prax vo vedení motorových vozidiel preukazuje čestným vyhlásením držiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla, na ktorom bola prax vykonávaná, s jeho úradne overeným podpisom; dopravný inšpektorát môže uznať preukázanie praxe vo vedení motorových vozidiel aj iným písomným dokladom.
§ 19
Rozšírenie rozsahu vodičského oprávnenia [k § 68 ods. 8 písm. d) zákona]
(1)
Ak chce držiteľ vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlo, na ktoré sa jeho vodičské oprávnenie nevzťahuje, musí splniť zákonom2) a touto vyhláškou ustanovené podmienky pre žiadateľa o udelenie príslušného vodičského oprávnenia.
(2)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 18 ods. 3 sa nepodrobuje príprave ani skúškam z odbornej spôsobilosti.
(3)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny E sa nepodrobuje skúškam z odbornej spôsobilosti.
DRUHÁ HLAVA
VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA (k § 69 ods. 4 zákona)
§ 20
(1)
Vodičské oprávnenie skupiny A/50 možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov.
(2)
Vodičské oprávnenie skupiny A alebo T možno udeliť len osobe staršej ako 17 rokov.
(3)
Vodičské oprávnenie skupiny B alebo C možno udeliť len osobe staršej ako l8 rokov.
(4)
Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov.
(5)
Osobe ťažko zdravotne postihnutej možno udeliť
a)
oprávnenie viesť trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá patriace do skupiny B a ktorých prípustná pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg, ak je staršia ako 16 rokov,
b)
vodičské oprávnenie skupiny B, ak je staršia ako 17 rokov.
TRETIA HLAVA
SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA (k § 71 ods. 8 zákona)
Skúšobný komisár
§ 21
(1)
Poverenou osobou, pred ktorou sa vykonávajú skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúšobný komisár“), môže byť len príslušník Policajného zboru, ktorý je zaradený v službe dopravnej polície a
a)
je starší ako 23 rokov,
b)
má úplné stredné vzdelanie,
c)
je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny a má najmenej trojročnú prax vo vedení takých motorových vozidiel,
d)
podrobil sa špecializovanej príprave,
e)
zložil skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
(2)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa nemôže udeliť tomu, komu v posledných troch rokoch súd alebo iný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo v posledných troch rokoch spáchal trestný čin v súvislosti s vedením motorového vozidla alebo závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
(3)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti preukazuje skúšobný komisár dokladom, ktorý obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko,
b)
číslo služobného preukazu,
c)
rozsah vodičského oprávnenia,
d)
rozsah oprávnenia na skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
termín skončenia času platnosti poverenia,
f)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý ho vydal.
(4)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa vydáva na obdobie najviac piatich rokov.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) môže poveriť vykonávaním skúšok z odbornej spôsobilosti na vodičské oprávnenie skupiny D aj toho, kto je skúšobným komisárom najmenej jeden rok a je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C.
(6)
Ministerstvo vnútra môže povoliť výnimku z praxe vo vedení motorových vozidiel ustanovenej v odseku 1 písm. c).
(7)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti udelené príslušníkom Policajného zboru zaradeným v službe dopravnej polície pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za poverenie podľa tejto vyhlášky.
§ 22
(1)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa skúšobnému komisárovi končí dňom
a)
skončenia jeho služobného pomeru,3)
b)
keď prestal byť príslušníkom Policajného zboru zaradeným v službe dopravnej polície alebo
c)
uplynutia termínu skončenia času platnosti poverenia, ak sa poverenie nepredĺžilo.
(2)
Poverenie na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti sa môže skúšobnému komisárovi odobrať alebo jeho rozsah obmedziť, ak
a)
mu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, alebo mu bol zadržaný vodičský preukaz,
b)
spáchal trestný čin, závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo opakovane v poslednom roku spáchal priestupok alebo disciplinárny priestupok,3)
c)
mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz viesť motorové vozidlo,
d)
sa v určenom termíne nepodrobil odborno-zdokonaľovacej príprave skúšobných komisárov, kontrolnej skúške zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, prípadne psychologickému vyšetreniu,
e)
nezložil kontrolnú skúšku zo spôsobilosti na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti alebo podľa záverov psychologického vyšetrenia nemá potrebnú spôsobilosť na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti,
f)
ho nadradený služobný orgán v poslednom roku najmenej dvakrát písomne upozornil na nedostatky v činnosti skúšobného komisára alebo
g)
došlo k zmenám v jeho služobnom pomere.3)
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie
§ 23
(1)
Termín a miesto konania skúšok z odbornej spôsobilosti určí okresný dopravný inšpektorát tak, aby sa mohli vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prihlásenia žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky výcvikovým zariadením.
(2)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie môže vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny.
§ 24
(1)
Skúšky z odbornej spôsobilosti (skúška z predpisov o cestnej premávke, skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe a skúška z vedenia motorových vozidiel) sa môžu vykonávať v akomkoľvek poradí; o tom rozhoduje skúšobný komisár.
(2)
Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.
(3)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narušuje riadne vykonávanie skúšky, skúšobný komisár ho môže z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť a dôvod vylúčenia zaznačí do záznamu.
(4)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý počas skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúčený, hodnotí sa klasifikačným stupňom neprospel. Ak pri odstúpení od skúšky žiadateľ preukáže, že bol nútený tak urobiť zo závažných dôvodov, skúšobný komisár zaznačí dôvod odstúpenia do záznamu a žiadateľovi určí nový termín a miesto skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ skúšky vôbec nezúčastnil.
(5)
O výsledku všetkých skúšok sa vyhotovuje záznam, ktorý musí byť potvrdený podpisom skúšajúceho a odtlačkom pečiatky dopravného inšpektorátu.
(6)
Ak je žiadateľom o vodičské oprávnenie odvedenec, môže byť počas skúšok prítomný vojenský dopravný policajt, ktorého na to písomne poveril náčelník oddelenia vojenskej dopravnej polície Správy vojenskej polície Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Vojenský dopravný policajt nezasahuje do priebehu skúšok a musí poslúchnuť pokyny skúšobného komisára.
§ 25
(1)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospel v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac dvakrát.
(2)
Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.
(3)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie neprospeje ani pri druhej opakovanej skúške, musí sa podrobiť novej príprave na tú skúšku z odbornej spôsobilosti, z ktorej neprospel.
§ 26
(1)
Predpísaným skúškam z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných je žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný podrobiť sa najneskôr do jedného roka od skončenia prípravy; inak sa musí podrobiť novej príprave v plnom rozsahu.
(2)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie preukáže, že sa nemohol zo závažných dôvodov zúčastniť skúšok v lehote ustanovenej v odseku 1, okresný dopravný inšpektorát môže túto lehotu predĺžiť až o jeden rok.
Skúška z predpisov o cestnej premávke
§ 27
(1)
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobnými testami.
(2)
Pri vykonávaní skúšky z predpisov o cestnej premávke sa môže použiť výpočtová technika, ak s tým žiadateľ o vodičské oprávnenie vopred súhlasil.
(3)
Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie dostatočne alebo vôbec neovláda jazyk, v ktorom sú skúšobné testy vydané, možno skúšku vykonať ústne za prítomnosti tlmočníka,4) ktorého si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ.
§ 28
(1)
Na vykonanie skúšky z predpisov o cestnej premávke je určený čas 20 minút.
(2)
Na zloženie skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o vodičské oprávnenie z možných 55 bodov dosiahnuť pri vodičskom oprávnení
a)
skupiny A najmenej 50 bodov,
b)
skupiny A/50 najmenej 50 bodov,
c)
skupiny B najmenej 50 bodov,
d)
skupiny C najmenej 52 bodov,
e)
skupiny D najmenej 53 bodov,
f)
skupiny T najmenej 50 bodov.
(3)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý nedosiahol pri skúške počet bodov podľa odseku 2, sa hodnotí stupňom neprospel.
§ 29
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe
(1)
Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.
(2)
Pri skúške musí žiadateľ o vodičské oprávnenie
a)
skupiny A, A/50 a B preukázať základné vedomosti z hlavných skupín a mechanizmov vozidiel, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky a ochranu životného prostredia, z ich bežnej údržby a odstraňovania bežných porúch,
b)
skupiny C, D a T preukázať základné vedomosti z konštrukcie vozidiel a ich hlavných skupín a mechanizmov, z ich údržby a ošetrovania, ako aj preukázať rozpoznávanie a odstraňovanie vyskytujúcich sa porúch s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a hospodárnosti premávky vozidiel a ochrany životného prostredia.
(3)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške nepreukáže základné vedomosti a schopnosti pri každej položenej otázke, sa hodnotí stupňom neprospel pre vedenie motorových vozidiel tejto skupiny.
Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 30
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti.
(2)
V prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel sa overuje ovládanie základných úkonov, najmä
a)
príprava motorového vozidla na bezpečnú jazdu, upravenie sedadla do správnej polohy, nastavenie spätných zrkadiel, pripútanie bezpečnostným pásom, kontrola uzatvorenia dverí,
b)
rozjazd a rozjazd v stúpaní,
c)
brzdenie a zastavenie na určenom mieste,
d)
cúvanie a zatáčanie pri cúvaní,
e)
otáčanie pri jazde dopredu,
f)
zachádzanie do obmedzeného priestoru na pozdĺžne, šikmé a kolmé státie,
g)
státie v stúpaní.
(3)
V druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel sa u žiadateľa o vodičské oprávnenie overuje vedenie motorového vozidla v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky a podľa možnosti mimo diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, najmä
a)
zachovávanie správneho smeru jazdy,
b)
správne prechádzanie v jazdných pruhoch,
c)
správne odbočovanie vpravo a vľavo,
d)
zachovávanie zodpovedajúcej vzdialenosti medzi vozidlami v jednotlivých jazdných pruhoch,
e)
približovanie sa ku križovatke a jazda križovatkou,
f)
dodržiavanie pravidiel o prednosti v jazde,
g)
správne predchádzanie,
h)
dodržiavanie ustanovených rýchlostí,
i)
vychádzanie od okraja cesty, chodníka alebo z parkoviska,
j)
bezpečné obchádzanie stojacich vozidiel alebo prekážok,
k)
používanie spätných zrkadiel,
l)
včasné dávanie znamenia o zmene smeru jazdy,
m)
správna reakcia na znamenia, napríklad o zmene smeru jazdy, ktoré dávajú iní účastníci cestnej premávky,
n)
zachovávanie opatrnosti voči chodcom a iným účastníkom cestnej premávky,
o)
správne používanie svetiel a iných zariadení v motorovom vozidle,
p)
využívanie jednotlivých prevodových stupňov a používanie spojky a brzdy v súvislosti so stavebným a dopravno-technickým stavom cesty, situáciou v cestnej premávke a rýchlosťou jazdy vozidla.
(4)
Okrem skutočností uvedených v odsekoch 2 a 3 sa ďalej pri skúške z vedenia motorových vozidiel preveruje u žiadateľov o vodičské oprávnenie
a)
skupiny A a A/50 aj schopnosť pripevniť si ochrannú prilbu, zdvihnúť motocykel z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať motocykel na podpere, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti, udržiavať rovnováhu so spolujazdcom a urobiť otáčky v tvare U,
b)
skupiny C a D aj schopnosť preskúšať brzdový a riadiaci systém s posilňovačom, používať rôzne brzdové systémy a rôzne systémy redukcie rýchlosti okrem brzdy, prispôsobiť smer jazdy dĺžke a šírke vozidla pri vchádzaní do zákruty a používať tachograf.
(5)
Vedenie motorového vozidla musí žiadateľ o vodičské oprávnenie ovládať tak, aby bol schopný sledovať situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajtov a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia a aby bol schopný včas, správne a bez zásahu učiteľa reagovať na dopravné situácie.
(6)
Počas skúšky z vedenia motorových vozidiel sa musia dostatočne spoľahlivo preveriť všetky skutočnosti uvedené v odsekoch 2 až 5. Skúška z vedenia motorových vozidiel musí vždy trvať najmenej 25 minút u žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny A, A/50, B a T a najmenej 45 minút u žiadateľov o vodičské oprávnenie ostatných skupín.
(7)
Vedúci okresného dopravného inšpektorátu môže rozhodnúť o skrátení času na vykonanie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 6 až na minimálny čas 25 minút.
§ 31
(1)
Za spôsobilého viesť motorové vozidlá nemožno uznať žiadateľa o vodičské oprávnenie, ktorý pri skúške z vedenia motorových vozidiel nie je schopný najmä spoľahlivo ovládať motorové vozidlo a súčasne dodržiavať pravidlá cestnej premávky, správne reagovať a riešiť dopravné situácie alebo sa dopúšťa pri preverovaných úkonoch (§ 30 ods. 2 a 3) hrubých chýb.
(2)
Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vodičské oprávnenie tak porušil pravidlá cestnej premávky, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť učiteľ, skúška sa ihneď skončí a žiadateľ sa hodnotí stupňom neprospel.
§ 32
(1)
Ak sa vykonáva skúška z vedenia motorových vozidiel, skúšky sa zúčastňuje osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora.
(2)
Ak sa skúška vykonáva z vedenia motocykla, môže skúšobný komisár určiť vykonanie jej časti na mieste s vylúčením cestnej premávky aj bez spolujazdca uvedeného v odseku 1.
§ 33
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle zodpovedajúcom svojím vybavením podmienkam ustanoveným pre cvičné vozidlá výcvikových zariadení.
(2)
Skúšku z vedenia motorových vozidiel vykonáva žiadateľ o vodičské oprávnenie
a)
skupiny A na motocykli bez postranného vozíka s objemom valcov najmenej 250 cm3,
b)
skupiny A/50 na motocykli s objemom valcov najmenej 40 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 50 km.h-1,
c)
skupiny B na štvorkolesovom motorovom vozidle patriacom do skupiny B a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1,
d)
skupiny C na motorovom vozidle patriacom do skupiny C s najvyššou celkovou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, s dĺžkou najmenej 7 m a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1,
e)
skupiny D na motorovom vozidle patriacom do skupiny D, s dĺžkou najmenej 9 m a s najvyššou povolenou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, ktoré má najmenej 28 miest na sedenie,
f)
skupiny T na kolesovom traktore s prípojným vozidlom, ktoré má najmenej dve osi s rozchodom najmenej 1 m.
(3)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou sa zruší a udelí sa vodičské oprávnenie príslušnej skupiny aj na vedenie iných motorových vozidiel, ak jeho držiteľ zloží skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky.
(4)
Dopravný inšpektorát môže v odôvodnených prípadoch povoliť vykonávanie skúšky z vedenia motorových vozidiel aj na vozidle nezodpovedajúcom podmienkam uvedeným v odsekoch 1 a 2, najmä ak žiadateľom o vodičské oprávnenie je osoba ťažko zdravotne postihnutá a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
(5)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa môže vykonať aj na vozidle nezodpovedajúcom podmienkam ustanoveným v odseku 2 písm. d), ak je žiadateľom o vodičské oprávnenie odvedenec v súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky. Ak také vozidlo podstatným spôsobom nezodpovedá ustanoveným podmienkam, okresný dopravný inšpektorát obmedzí rozsah udeľovaného vodičského oprávnenia na zodpovedajúci druh motorových vozidiel. Okresný dopravný inšpektorát zruší obmedzenie rozsahu udeleného vodičského oprávnenia, ak jeho držiteľ zloží skúšku z vedenia motorových vozidiel na vozidle ustanovenom v odseku 2 písm. d); ustanovenie § 26 ods. 1 sa pritom nepoužije.
§ 34
Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá
Rozsah skúšok z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá sa ustanovuje takto:
a)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – jedna otázka,
3.
vedenie motorového vozidla,
b)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A do 50 cm3:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
vedenie motorového vozidla,
c)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,
3.
vedenie motorového vozidla,
d)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,
4.
vedenie motorového vozidla,
e)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny D:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,
4.
vedenie motorového vozidla,
f)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny T:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,
4.
vedenie motorového vozidla,
g)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a B:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,
3.
vedenie motorových vozidiel skupiny A a B,
h)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a C:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,
4.
vedenie motorových vozidiel skupiny A a C,
i)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a D:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – dve otázky,
4.
vedenie motorových vozidiel skupiny A a D,
j)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A a T:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,
4.
vedenie motorových vozidiel skupiny A a T,
k)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B a T:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – dve otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,
4.
vedenie motorových vozidiel skupiny B a T,
l)
oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A, B a T:
1.
predpisy o cestnej premávke – jeden skúšobný test,
2.
náuka o vozidlách a o ich údržbe – tri otázky,
3.
údržba určenej skupiny alebo mechanizmu vozidla v praxi alebo na modeli – jedna otázka,
4.
vedenie motorových vozidiel skupiny A, B a T.
§ 35
Preskúšanie odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá
(1)
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo držiteľa vodičského oprávnenia, preskúšanie sa vykoná podľa tejto hlavy vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie a v rozsahu určenom na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.
(2)
Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri preskúšaní odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v niektorej skúške z odbornej spôsobilosti neprospel, môže skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky.
(3)
Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia zložiť do šiestich mesiacov odo dňa konania prvej skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti.
ŠTVRTÁ HLAVA
SKÚŠKY DRŽITEĽOV VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA SKÚŠOBNÚ LEHOTU (k § 73 ods. 10 zákona)
§ 36
(1)
Ak okresný dopravný inšpektorát rozhodol o vykonaní skúšky z predpisov o cestnej premávke a z vedenia motorových vozidiel u držiteľa vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu, skúšky sa vykonajú podľa tretej hlavy tejto časti vyhlášky o skúškach z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a v rozsahu určenom na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.
(2)
Ak držiteľ udeleného vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu pri skúške z predpisov o cestnej premávke alebo z vedenia motorových vozidiel neprospel, môže každú skúšku opakovať len raz. Opakovaná skúška sa môže skladať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky.
(3)
Opakovanú skúšku musí držiteľ vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu vykonať do 30 dní odo dňa konania prvej skúšky. Okresný dopravný inšpektorát môže na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu vykonania opakovanej skúšky až o 60 dní.
PIATA HLAVA
VODIČSKÉ PREUKAZY A MEDZINÁRODNÉ VODIČSKÉ PREUKAZY
§ 37
Vodičský preukaz (k § 78 ods. 5 zákona)
(1)
Vodičský preukaz je listina ružovej farby s rozmermi 10,5 cm x 7,4 cm zaliata v termoplastickej fólii.
(2)
Vo vodičskom preukaze sa uvádzajú tieto osobné údaje o jeho držiteľovi:
a)
priezvisko a meno,
b)
rodné priezvisko,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
adresa trvalého pobytu,
f)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia a deň, odkedy platí.
(3)
Vodičský preukaz vo vzťahu k jeho držiteľovi ďalej obsahuje neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu aj s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha.
(4)
Vo vodičskom preukaze sa môžu uviesť aj iné údaje týkajúce sa držiteľa vodičského preukazu vo vzťahu k vedeniu motorových vozidiel a jeho oprávnenia na vedenie motorových vozidiel. Dopravný inšpektorát môže vo vodičskom preukaze na žiadosť držiteľa uviesť aj iné údaje.
Medzinárodný vodičský preukaz (k § 82 ods. 4 zákona)
§ 38
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Neplatný je aj ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo mu bol vodičský preukaz zadržaný.
§ 39
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike.
(2)
Zápisy do medzinárodného vodičského preukazu je oprávnený vykonávať len okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta trvalého pobytu jeho držiteľa alebo orgán cudzieho štátu príslušný zrušiť jeho platnosť v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami.
(3)
Medzinárodný vodičský preukaz platí najviac tri roky odo dňa jeho vydania; ak je však termín skončenia času platnosti vodičského preukazu pri vydávaní medzinárodného vodičského preukazu kratší ako tri roky, termín skončenia platnosti vydávaného medzinárodného vodičského preukazu sa ustanoví zhodne s termínom skončenia času platnosti vodičského preukazu.
§ 40
Ak v § 38 a 39 nie je ustanovené inak, na vydávanie a platnosť medzinárodného vodičského preukazu sa použijú ustanovenia zákona týkajúce sa vodičského preukazu.
§ 41
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele.
(2)
V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú tieto osobné údaje o jeho držiteľovi:
a)
priezvisko a meno,
b)
miesto a dátum narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.
(3)
Medzinárodný vodičský preukaz vo vzťahu k jeho držiteľovi ďalej obsahuje
a)
neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm zobrazujúcu skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno; ak je držiteľkou vodičského preukazu členka rehoľnej spoločnosti, môže fotografia zobrazovať jej podobu aj s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej rehoľného rúcha,
b)
podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.
TRETIA ČASŤ
OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA, OSOBITNÉ EVIDENČNÉ ČÍSLO, ZVLÁŠTNE EVIDENČNÉ ČÍSLO A POZNÁVACIA ZNAČKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 42
Osvedčenie o evidencii vozidla (k § 93 ods. 11 zákona)
(1)
Osvedčenie o evidencii vozidla je listina sivej farby s rozmermi 10,5 cm x 7,4 cm zaliata v termoplastickej fólii.
(2)
V osvedčení o evidencii vozidla sa uvádzajú tieto údaje o jeho držiteľovi:
a)
priezvisko a meno alebo názov,
b)
adresa trvalého pobytu alebo sídla,
c)
rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie (IČO).
(3)
Osvedčenie o evidencii vozidla ďalej obsahuje
a)
pridelené evidenčné číslo,
b)
evidenčné číslo technického preukazu vozidla,
c)
továrenskú značku, typ a rok výroby vozidla,
d)
výrobné číslo podvozka a motora vozidla,
e)
počet miest na sedenie a státie,
f)
údaje o hmotnosti vozidla,
g)
farbu vozidla.
(4)
V osvedčení o evidencii vozidla sa môžu uviesť aj údaje o platnosti osvedčenia o evidencii vozidla, obmedzení použitia vozidla alebo iné údaje týkajúce sa vozidla.
Evidenčné číslo (k § 94 ods. 10 zákona)
§ 43
Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice.
§ 44
(1)
Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované.
(2)
Za prvou dvojicou písmen podľa odseku 1 sa za pomlčkou uvádzajú tri číslice a dvojica písmen.
(3)
Dopravný inšpektorát môže na žiadosť držiteľa vozidla prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto písmen a číslic podľa odseku 2 za pomlčkou uvádzajú
a)
písmená,
b)
písmená a číslice od jeden až po deväť alebo
c)
písmená a kombinácia číslic od jeden až po deväť,
číslice sa pritom môžu uviesť len namiesto dvojice písmen ustanovenej v odseku 2.
(4)
Označenie okresov pre potreby evidenčného čísla sa ustanovuje takto:
BB, BC Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BN Bánovce nad Bebravou
BR Brezno
BA, BL Bratislava
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE, KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR, NI Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO, PV Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN, TC Trenčín
TT, TA Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
ZA, ZI Žilina
§ 45
(1)
Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky tvorí dvojica písmen EE a päť číslic.
(2)
Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.
(3)
Evidenčné čísla podľa odsekov 1 a 2 prideľuje ministerstvo vnútra; ak ide o vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatické imunity a výsady, alebo o vozidlá osôb, ktoré sú s nimi na jednej úrovni, vydá im súčasne aj značku s písmenami CD alebo CC.
§ 46
(1)
Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm; tabuľka s evidenčným číslom prideleným motocyklu, motorovej trojkolke a ich prípojným vozidlám a zvláštnym motorovým vozidlám má rozmery 24 cm x 15 cm. Na tabuľke s evidenčným číslom je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním písmená SK.
(2)
Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice pri vozidlách uvedených v § 45 sú žltej farby na modrom podklade.
(3)
Súčasťou tabuľky s evidenčným číslom je aj osobitná identifikačná fólia obsahujúca pridelené evidenčné číslo; identifikačná fólia nie je súčasťou tabuľky s evidenčným číslom prideleným motocyklu, motorovej trojkolke, zvláštnemu motorovému vozidlu, prípojnému vozidlu a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom okrem tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom prideleným vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky.
(4)
Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená vpredu a vzadu; pri prípojných vozidlách, zvláštnych motorových vozidlách a motocykloch vzadu. Vpredu je tabuľka umiestnená uprostred; vzadu na osobných automobiloch, autobusoch, motocykloch, motorových trojkolkách a ich prípojných vozidlách uprostred, pri ostatných vozidlách na ľavej strane vozidla.
(5)
Tabuľka s evidenčným číslom musí byť upevnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 200 mm a vzadu najmenej 300 mm nad rovinou cesty. Horná hrana tabuľky nesmie byť vyššie ako 1 300 mm nad rovinou cesty.
(6)
Evidenčné čísla prípojných vozidiel sú samostatné a nie sú zhodné s evidenčným číslom ťažného vozidla.
(7)
Iné umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom je možné len vtedy, ak to povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť vozidla, také povolenie zapísal do technického preukazu vozidla a dopravný inšpektorát o tom urobil zápis do osvedčenia o evidencii vozidla.
(8)
Identifikačná fólia sa musí neoddeliteľne nalepiť na dolný pravý okraj vnútornej strany predného skla vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla. Na identifikačnú fóliu sa vzťahujú rovnako ustanovenia zákona o tabuľke s evidenčným číslom.
(9)
Na zadnej tabuľke s evidenčným číslom môže byť nalepená kontrolná nálepka o vykonaní kontroly technického stavu vozidla a kontrolná nálepka o emisnej kontrole vozidla.
(10)
Špecifické podmienky, ktoré sa vzťahujú na tabuľku s evidenčným číslom, upravuje technická norma.5)
(11)
Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.
§ 47
Osobitné evidenčné číslo (k § 97 ods. 2 zákona)
(1)
Osobitné evidenčné číslo tvoria:
a)
písmeno P a za pomlčkou päť číslic alebo
b)
dvojica písmen označujúca okres, za pomlčkou písmeno X a tri číslice.
(2)
Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. a) môže byť označené len vozidlo Policajného zboru, ministerstva vnútra a vojsk ministerstva vnútra.
(3)
Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. b) môže byť označené len vozidlo
a)
colnej stráže,
b)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
c)
Železničnej polície,
d)
obecnej polície,
e)
pôšt a telekomunikácií,
f)
požiarnej ochrany,
g)
horskej záchrannej služby a banskej záchrannej služby,
h)
používané v zdravotníctve,
i)
Armády Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky
a ak je určené na činnosť, ktorá nevyhnutne vyžaduje výnimku z rešpektovania dopravných značiek ustanovených v odseku 4.
(4)
Vodiči vozidiel označených tabuľkou s osobitným evidenčným číslom nie sú povinní za podmienok ustanovených zákonom rešpektovať dopravné značky
a)
zákaz vjazdu (č. B 1, č. B 3, č. B 4, č. B 5, č. B 6, č. B 7, č. B 8, č. B 9, č. B 13 a č. B 18),
b)
zákaz státia a zastavenia (č. B 30, č. B 31, č. B 32 a č. B 33),
c)
iný zákaz (č. B 35),
d)
zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a),
e)
pešia zóna (č. D 57a),
f)
obytná zóna (č. D 58a).
(5)
Držiteľ vozidla, ktorému bolo pridelené osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3, odovzdá tabuľky s osobitným evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla okresnému dopravnému inšpektorátu, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď sa vozidlo prestalo používať na činnosť, v súvislosti s ktorou sa mu osobitné evidenčné číslo pridelilo.
(6)
Za písmenom P podľa odseku 1 písm. a) a za písmenom X podľa odseku 1 písm. b) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno.
(7)
Ak v odsekoch 1 až 6 nie je ustanovené inak, na osobitné evidenčné číslo, vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky s osobitným evidenčným číslom, na spôsob a miesto jej pripevnenia na vozidlo a na osvedčenie o evidencii vozidla k nemu vydávané sa rovnako vzťahujú ustanovenia tejto časti vyhlášky o osvedčení o evidencii vozidla a o evidenčnom čísle.
(8)
Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj doterajšie evidenčné číslo vozidiel uvedených v odseku 2 tvorené písmenom B a číslicami.
Zvláštne evidenčné číslo (k § 97 ods. 2 zákona)
§ 48
(1)
Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.
(2)
Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, s výnimkou zvláštneho evidenčného čísla ustanoveného v odseku 8.
(3)
V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H alebo S a tri číslice; za písmenom M, V, H alebo S sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.
(4)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobeným vozidlám, novokúpeným vozidlám alebo vozidlám používaným na skúšobné jazdy.
(5)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlám určeným na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno „V“ sa v pravom hornom rohu vyznačuje čas jej platnosti.
(6)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickým vozidlám.
(7)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len vozidlám určeným na športové účely.
(8)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť len jednotlivo dovezeným vozidlám, ktorým pri vstupe na územie Slovenskej republiky nebola schválená technická spôsobilosť, alebo iným vozidlám, ak nie sú uvedené v odsekoch 4 až 7; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.
(9)
Okresný dopravný inšpektorát vydá tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom len na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok.
(10)
Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahujú ustanovenia § 46 s výnimkou vyhotovenia písmen a číslic pri vozidlách podľa
a)
odseku 4, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b)
odseku 5, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c)
odseku 6, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d)
odseku 7, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e)
odseku 8, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.
§ 49
(1)
Okresný dopravný inšpektorát môže vydať potrebný počet tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré sa zaoberajú podnikateľskou činnosťou a ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je výroba alebo predaj. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C možno vydať len štátnym orgánom.
(2)
Okresný dopravný inšpektorát súčasne vydá aj osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určí podmienky na ich používanie.
(3)
Po uplynutí času určeného okresným dopravným inšpektorátom musí ten, komu boli tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom vydané, najneskôr do siedmich dní tabuľky vrátiť aj s osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a vydanými tlačivami.
§ 50
Ten, komu boli podľa § 49 ods. 1 a 2 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,
a)
môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len v súlade s cieľom, na ktorý boli určené, a za podmienok ustanovených okresným dopravným inšpektorátom,
b)
môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na čas nevyhnutne potrebný; súčasne sa na taký čas obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,
c)
musí viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov k nim na predpísaných tlačivách.
§ 51
(1)
Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom sa nesmie použiť na jazdu do cudziny; to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre vozidlo určené na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 5.
(2)
Okresný dopravný inšpektorát môže v nevyhnutne potrebnom rozsahu povoliť jazdu takého vozidla do cudziny a na ten účel vydať osvedčenie o evidencii vozidla.
(3)
Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, na potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii takého vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia o osvedčení o evidencii vozidla podľa § 42.
§ 52
Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla, tieto vráti najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedeného v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal; to neplatí, ak tabuľka a osvedčenie boli vydané pre vozidlo určené na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 5.
§ 53
Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 98 ods. 6 zákona)
Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm. Značka musí byť umiestnená na vozidle vzadu na dobre viditeľnom mieste, spravidla kolmo na pozdĺžnu os vozidla.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)
Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.
(2)
Dopravné značky a dopravné zariadenia ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2001.
(3)
Doklady o poverení na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel pre policajtov vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti do 31. decembra 1998.
(4)
Žiaci škôl, v ktorých je príprava súčasťou výučby odborného predmetu, môžu do 31. marca 1998 vykonať skúšky z odbornej spôsobilosti aj pred dosiahnutím veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny, ak sa príprava začala pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
(5)
Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel možno do 31. decembra 1999 skladať aj na motorových vozidlách ustanovených podľa doterajšieho predpisu; ustanovenia § 33 ods. 2 sa pritom nepoužijú.
(6)
Výnimky z podmienok na udelenie vodičského oprávnenia povolené podľa doterajšieho predpisu zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.
(7)
Ustanovenia § 46 ods. 3 a 9 vo vzťahu k identifikačnej fólii nadobúdajú účinnosť dňom, keď okresný dopravný inšpektorát spolu s tabuľkou s evidenčným číslom vydal držiteľovi vozidla aj identifikačnú fóliu obsahujúcu pridelené evidenčné číslo.
(8)
Vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom (zvláštne štátne poznávacie značky) vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 1997.
§ 55
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 56/1997 Z. z., ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
§ 56
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997 okrem § 44 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1998, a § 4 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Gustáv Krajči v. r.
 Príloha k vyhláška č. 90/1997 Z. z.Prevziať prílohu - null
Príloha 01
1)
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel.
2)
§ 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 36/l967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
5)
STN ISO 7591 Cestné vozidlá, Registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá, Špecifikácia.