Predpis bol zrušený predpisom 268/2006 Z. z.

89/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1997 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 1997
o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov nariaďuje:
§ 1
Nepostihnuteľná časť mzdy
(1)
Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,1) je
a)
1 600 Sk na osobu povinného,
b)
po 600 Sk na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné.
(2)
Suma 600 Sk sa započítava na manžela, aj keď má samostatný príjem.
(3)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa suma 600 Sk na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
(4)
Suma 600 Sk sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá nútený výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.
§ 2
Zrážky zo mzdy bez obmedzenia
(1)
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia,2) je 3 000 Sk.
(2)
Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 16/1983 Zb. o spôsobe výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, a o určení sumy, nad ktorú je mzda postihnuteľná zrážkami bez obmedzenia (nariadenie o nezabaviteľných sumách).
§ 4
Účinnosť zákona
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 278 Občianskeho súdneho poriadku.§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
2)
§ 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.§ 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
3)
§ 279 ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku.§ 71 ods. 1 prvá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.