86/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. marca 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 100 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.“.
2.
V § 8, § 29 ods. 2 a § 47 ods. 4 sa slová „okresná správa Zboru požiarnej ochrany“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.
V § 9 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 10 ods. 2 sa slová „príslušnej správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
5.
V § 17 ods. 6 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa požiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť pracovníci vykonávajúci činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.“.
6.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak zmenené pomery v právnickej osobe majú vplyv na zhodnotenie podľa odseku 3, právnická osoba analýzu upraví a predloží ju na posúdenie okresnému úradu.“.
7.
V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Analýzu požiarneho nebezpečenstva schvaľuje okresný úrad.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
8.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Právnická osoba môže zabezpečovať vykonávanie činností uvedených v odseku 1 aj osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany.“.
9.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zabezpečovaním požiarnej ochrany podľa odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ostatné povinnosti právnickej osoby na úseku požiarnej ochrany ani zodpovednosť jej štatutárneho orgánu.“.
10.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany pri činnostiach vykonávaných podľa odseku 1 osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.“.
11.
V § 36 ods. 3 písm. h) sa bodka za slovom „vzdelávania“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „najmä opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou, požiarnou technikou, vecnými prostriedkami požiarnej ochrany a inou technikou, zoznam učebných pomôcok, literatúry pre lektorov a učebných textov pre poslucháčov.“.
12.
V § 36 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, vedie triednu knihu, ktorú uschováva päť rokov.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
13.
V § 37 ods. 3 písm. a) sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a technikov požiarnej ochrany.“.
14.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
15.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Pečiatka podľa § 33 ods. 2 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.
(9)
Pečiatku vydáva špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad za úhradu.“.
16.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
(1)
Osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
(2)
Pečiatka podľa odseku 1 je obdĺžniková s rozmermi 45x16 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko, registračné číslo osvedčenia a slovo KOMINÁR. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.
(3)
Osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
(4)
Pečiatka podľa odseku 3 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.
(5)
Pečiatku vydáva osobám s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osobám s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, za úhradu.“.
17.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov, ktorým bolo odňaté osvedčenie o odbornej spôsobilosti, sú povinné do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku tomu, kto im ju vydal.“.
18.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „prevádzky“ a slovo „kontroly“ a za slovo „spôsob“ sa vkladá slovo „pravidelnej“.
19.
V § 40 ods. 4 sa za slovo „spôsob“ vkladajú slová „revízie a pravidelnej“.
20.
V § 45 ods. 1 písm. b) sa za slovo „opatrenia“ vkladajú slová „a lehoty“.
21.
V § 46 ods. 1 písm. a) sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „krajov“.
22.
V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
23.
V § 46 odsek 2 znie:
„(2)
Krajský úrad posudzuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti projektovú dokumentáciu stavieb právnických osôb, ktoré
a)
sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresov,
b)
si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu.“.
24.
V § 46 ods. 3 sa slová „obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
25.
V § 47 ods. 4 druhá veta znie:
„V závažných prípadoch požiarov krajský úrad alebo ministerstvo vnútra vypracúva požiarnotechnickú expertízu.“.
26.
V § 47 ods. 5 sa slová „okresné správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „okresné úrady, krajské úrady“.
27.
V § 48 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „okresné správy Zboru požiarnej ochrany“ sa nahrádzajú slovami „krajské úrady a okresné úrady“.
28.
V § 49 sa slová „Obvodná správa Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
29.
V § 52 ods. 1 sa slová „náčelníkom príslušnej správy Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „príslušným náčelníkom“.
30.
Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
(1)
Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, ktoré majú vydané platné osvedčenie o tejto odbornosti, požiadajú príslušný odbor požiarnej ochrany krajského úradu podľa miesta trvalého pobytu o vydanie pečiatky podľa § 33 ods. 2 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Osoby s odbornou spôsobilosťou, ktoré majú vydané platné osvedčenia na vykonávanie čistenia, kontroly a preskúšavanie komínov, požiadajú právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, o vydanie pečiatky podľa § 37a do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1997.
Gustáv Krajči v. r.