80/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

80
ZÁKON
zo 6. februára 1997
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(2)
Eximbanka je právnická osoba so sídlom v Bratislave; zapisuje sa do obchodného registra a môže používať skratku EXIMBANKA SR.
(3)
Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím. Eximbanka sa podieľa aj na realizácii rozvojovej spolupráce.
(4)
Eximbanka pri plnení úloh podľa odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ochranu životného prostredia a podporu investícií do nových technológií a príslušnej infraštruktúry.
(5)
Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)
(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)
(7)
Eximbanka je subjektom verejnej správy len na účely vykazovania podľa osobitného predpisu.1aaa)
§ 2
Eximbanka na účely plnenia úloh podľa § 1 ods. 3 vykonáva tieto činnosti:
a)
financovanie vývozných úverov (§ 20),
b)
financovanie dovozných úverov (§ 21),
c)
poisťovanie vývozných úverov (§ 22),
d)
zaisťovanie vývozných úverov (§ 23),
e)
poskytovanie záruk (§ 27),
f)
ďalšie činnosti (§ 24).
§ 3
(1)
Eximbanka na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou Eximbanky, a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Eximbanka môže vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona.
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vývozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky vrátane jeho dcérskych spoločností a ďalších s nimi hospodársky spojených osôb patriacich do jednej skupiny, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok vyrába tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo vyváža tovary alebo služby alebo investuje v zahraničí,
b)
dovozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby cudzieho pôvodu určené na vývoz alebo na účely rozvoja výrob a služieb orientovaných na vývoz,
c)
vývozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka, banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka“) alebo finančná inštitúcia1a) vývozcovi, banke vývozcu, zahraničnému odberateľovi alebo banke zahraničného odberateľa za zmluvne dohodnutých podmienok, na účely vývozu tovarov a služieb alebo na podporu investovania vývozcov v zahraničí,
d)
dovozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka dovozcovi alebo banke dovozcu, zahraničnému dodávateľovi alebo banke zahraničného dodávateľa za zmluvne dohodnutých podmienok na dovoz tovaru alebo služieb určených na vývoz alebo na účely rozvoja výrob a služieb orientovaných na vývoz,
e)
priamym financovaním priame poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru,
f)
spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami alebo finančnými inštitúciami,
g)
refinancovaním sprostredkované financovanie vývozných a dovozných úverov,
h)
politickým rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine z mimoriadnych náhodných a ťažko predvídateľných udalostí, napríklad vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, terorizmu, nepokojov, štrajkov, revolúcie, štátnych a administratívnych zásahov spočívajúcich najmä v znárodnení, vo vyvlastnení, v moratóriu na platby do zahraničia, devízových reguláciách, embargu, odobratí licencie, porušení podmienok zmluvy zo strany odberateľa, ktorým je štát alebo iný štátny subjekt, v jednostrannom ukončení platnosti medzištátnych zmlúv; za politické riziko sa považuje aj riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine spôsobené prírodnými katastrofami, napríklad zemetrasením alebo povodňami,
i)
komerčným rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu súvisiace s výrobnou alebo obchodnou činnosťou vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa, v tretej krajine alebo v Slovenskej republike, najmä z dôvodu platobnej neschopnosti,
j)
obchodovateľným rizikom komerčné riziko alebo politické riziko, ktoré netrvá dlhšie ako dva roky a ktoré možno zaisťovať na medzinárodnom zaisťovateľskom trhu súkromného úverového zaistenia za podmienok bežných na medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
k)
neobchodovateľným rizikom iné komerčné riziko alebo politické riziko, ako je uvedené v písmene j),
l)
základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nehnuteľného majetku štátu; zvyšovať sa môže z výsledku hospodárenia Eximbanky a z prostriedkov štátnych finančných aktív okrem pohľadávok štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek,
m)
zaisťovaním činnosť, pri ktorej vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou poistenie alebo zaistenie s cieľom delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia,
n)
úhradou úrokových rozdielov poskytnutie príspevku z výdavkov štátneho rozpočtu na krytie úrokových rozdielov vzniknutých Eximbanke z nižších úrokových výnosov z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky v porovnaní s úrokovými nákladmi a inými nákladmi spojenými s financovaním týchto úverov,
o)
klientským účtom účet v eurách alebo v inej mene vedený Eximbankou pre vývozcu, dovozcu, zahraničného odberateľa, zahraničného dodávateľa, banku zahraničného odberateľa alebo banku zahraničného dodávateľa za zmluvne dohodnutých podmienok na účely vykonávania činností uvedených v § 2.
§ 5
Orgány Eximbanky
Orgány Eximbanky sú
a)
Rada banky,
b)
Dozorná rada,
c)
generálny riaditeľ.
Rada banky
§ 6
(1)
Rada banky je štatutárnym orgánom Eximbanky.
(2)
Rada banky
a)
schvaľuje organizačný poriadok Eximbanky a jeho zmeny,
b)
schvaľuje rokovací poriadok Rady banky,
c)
udeľuje súhlas na vysielanie zamestnancov Eximbanky do riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov obchodných spoločností,
d)
zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva a hospodárenie Eximbanky,
e)
schvaľuje úverové podmienky Eximbanky,
f)
schvaľuje pravidlá tvorby a použitia rezerv,
g)
schvaľuje podmienky poskytovania záruk Eximbanky,
h)
schvaľuje prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb.
(3)
Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky.
(4)
Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh
a)
účtovnej závierky,
b)
výročnej správy,
c)
na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky,
d)
rozdelenia výsledku hospodárenia.
(5)
Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde na zaujatie stanoviska návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok.
(6)
Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok po jeho prerokovaní vo vláde.
§ 7
(1)
Rada banky má päť členov. Členmi Rady banky sú generálny riaditeľ, traja námestníci generálneho riaditeľa a ďalší člen, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky.
(2)
Za Radu banky je oprávnený podpisovať vždy generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
(3)
Generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa v Rade banky je šesť rokov a ďalšieho člena Rady banky tri roky.
(5)
Uvoľnením funkcie generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky pred skončením funkčného obdobia sa skončí ich funkčné obdobie. Vymenovaním generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky do funkcie začína plynúť nové funkčné obdobie.
(6)
S členstvom v Rade banky je nezlučiteľná funkcia člena v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a ostatných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Rady banky nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(7)
Člen Rady banky nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti.
(8)
Vláda odvolá z funkcie člena Rady banky, ak
a)
porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Rade banky.
(9)
Člen Rady banky sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Rade banky. Členstvo v Rade banky zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Rady banky pod troch, členstvo v Rade banky zaniká až vymenovaním nového člena Rady banky. Výkon práv a povinností generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa zaniká vždy až po vymenovaní nového generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa vládou.
(10)
Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra podľa odseku 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 8.
(11)
Členovi Rady banky, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky, patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí Dozorná rada.
(12)
Ak členovi Rady banky patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí členovi Rady banky mzda ako aj finančná odmena najviac v sume minimálnej mzdy.
Dozorná rada
§ 9
(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. V prípade zistenia porušenia povinností Radou banky alebo generálnym riaditeľom alebo zistenia závažných nedostatkov v hospodárení Eximbanky uloží Rade banky alebo generálnemu riaditeľovi prijať opatrenia na nápravu a informuje štátny dozor.
(2)
Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, do všetkých písomností vrátane zmlúv uzatvorených Eximbankou, dokladov a záznamov týkajúcich sa činností Eximbanky.
(3)
Dozorná rada na návrh Rady banky schvaľuje
a)
zásady hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky,
b)
pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky a vytvorenie ďalších fondov podľa § 29 ods. 1 písm. f),
c)
podmienky vedenia klientských účtov,
d)
rokovací poriadok Dozornej rady.
(4)
Dozorná rada sa vyjadruje najmä k návrhu
a)
na zvýšenie alebo zníženie základného imania Eximbanky,
b)
úverových podmienok Eximbanky,
c)
podmienok úverového poistenia Eximbanky,
d)
podmienok poskytovania záruk Eximbanky,
e)
výročnej správy Eximbanky,
f)
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok,
g)
na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a k návrhu na zaťaženie nehnuteľnosti vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb,
h)
na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky,
i)
na prijímanie úverov Eximbankou,
j)
ktorý by mohol materiálne zvýhodňovať členov Rady banky a ich blízkych osôb, s ktorými má spoločné obchodné dohody a ktoré sú klientmi Eximbanky.
(5)
Dozorná rada preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia a je povinná o výsledku preskúmania podať správu ministerstvu.
(6)
Dozorná rada zaujíma stanovisko k návrhu na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky na základe odporúčania výboru pre audit v Eximbanke (ďalej len „výbor pre audit“) pred schválením tohto návrhu ministerstvom.
§ 10
(1)
Dozorná rada má sedem členov vrátane jej predsedu. Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. Predsedu Dozornej rady volia a odvolávajú jej členovia tajným hlasovaním.
(2)
Funkčné obdobie členov Dozornej rady je šesť rokov.
(3)
Člen Dozornej rady nemôže byť členom iného orgánu Eximbanky.
(4)
S členstvom v Dozornej rade je nezlučiteľné členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Dozornej rady nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene Eximbanky, banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(5)
Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(6)
Vláda odvolá z funkcie člena Dozornej rady, ak
a)
porušil tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Dozornej rade.
(7)
Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(8)
Člen Dozornej rady sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Dozornej rade. Členstvo v Dozornej rade zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Dozornej rady pod štyroch, zaniká členstvo v Dozornej rade až vymenovaním nového člena Dozornej rady.
(9)
Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.
(10)
Členom Dozornej rady patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.
§ 14
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je predsedom Rady banky. Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch Eximbanky.
(2)
Generálny riaditeľ zastupuje Eximbanku navonok.
(3)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu Rady banky, môže rozhodnúť generálny riaditeľ spolu s námestníkmi generálneho riaditeľa. Rozhodnutie môže byť prijaté len v prípade ich jednomyseľného súhlasu. O takto prijatom rozhodnutí musí generálny riaditeľ informovať Radu banky na jej najbližšom rokovaní.
(4)
Generálny riaditeľ je oprávnený zriadiť zbor poradcov zložený z odborníkov príslušných oblastí, ktoré sú predmetom činností Eximbanky a ktorí nie sú jej zamestnancami. Členov zboru poradcov vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
§ 15
(1)
Zamestnanci Eximbanky sú povinní
a)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti v Eximbanke, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
b)
v súvislosti s výkonom svojej činnosti v Eximbanke neprijímať dary ani iné výhody s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných Eximbankou alebo na základe právnych predpisov,
c)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov Eximbanky s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom svojej práce vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.
(2)
Zamestnanci Eximbanky s výnimkou členov Rady banky nesmú byť členmi riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť; to neplatí, ak ich do takého orgánu vyslala Eximbanka.
(3)
Zamestnanci Eximbanky nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť bez predchádzajúceho súhlasu generálneho riaditeľa.
(4)
Obmedzenie ustanovené v odseku 3 sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu ani na umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku.
(5)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Eximbanky sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon v § 19 ods. 2 neustanovuje inak.
§ 16
Podrobnosti o vykonávaní právomocí orgánov Eximbanky, námestníkov generálneho riaditeľa, ostatných vedúcich zamestnancov Eximbanky a vzťahov medzi nimi, o systéme vnútornej kontroly, štruktúre a organizácii Eximbanky upravia stanovy, ktoré schvaľuje ministerstvo.
§ 17
Vzťah k vláde
(1)
Eximbanka plní voči vláde úlohy v rozsahu tohto zákona v súlade s § 1 ods. 3.
(2)
Na základe rozhodnutia vlády môže ministerstvo na účely reštrukturalizácie aktív Eximbanky prevziať pohľadávky a záväzky Eximbanky vzniknuté z financovania vývozných úverov a poisťovania vývozných úverov, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu vykonávania činností Eximbanky podľa § 2, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v eurách alebo v inej mene.
(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(3)
Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa osobitných predpisov4a) bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) údaje o Eximbankou poskytnutých úveroch vývozcom alebo dovozcom, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov vývozcom alebo dovozcom a o záväzkoch prijatých Eximbankou voči vývozcom alebo dovozcom v eurách alebo v inej mene a údaje o týchto dotknutých osobách v rozsahu podľa osobitných predpisov.4b) Eximbanka zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré poskytla do registra bankových úverov a záruk podľa prvej vety. Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta vykonať v registri bankových úverov a záruk opravy poskytnutých údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, a o vykonaných opravách zasielať oznámenie Národnej banke Slovenska.
(4)
Pri poskytovaní údajov podľa odseku 3 a pri ochrane údajov získaných z registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) postupuje Eximbanka rovnako ako pri poskytovaní a ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.5)
(5)
Poskytovanie a ochrana údajov uvedených v odsekoch 3 a 4 Eximbankou podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v poskytovaní alebo ochrane údajov Eximbankou podľa odsekov 3 a 4, môže Eximbanke uložiť pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov od 3 000 eur do 30 000 eur a pri opakovanom a závažnom nedostatku až do výšky 300 000 eur.
(7)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť aj opakovane.
(8)
Uložením pokuty podľa odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(9)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(10)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(11)
Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty podľa odseku 6 sa vzťahuje osobitný zákon.6)
§ 19
Vzťah k ministerstvu
(1)
Ministerstvo schvaľuje
a)
zmenu stanov,
b)
účtovnú závierku,
c)
výročnú správu,
d)
rozdelenie výsledku hospodárenia,
e)
výber audítora2) na overenie účtovnej závierky.
(2)
Ministerstvo určuje mzdové podmienky a iné požitky generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa.
(3)
Eximbanka je povinná vypracúvať a predkladať ministerstvu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme hlásení, výkazov alebo prehľadov podľa pravidiel určených podľa § 25.
(4)
Eximbanka je povinná do 60 dní po schválení účtovnej závierky uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.6a)
§ 20
Financovanie vývozných úverov
(1)
Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb,
b)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vývozných úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí,
c)
priame financovanie alebo spolufinancovanie zvýhodnených vývozných úverov.6b)
(2)
Pri financovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky; pri priamom financovaní alebo spolufinancovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).
§ 21
Financovanie dovozných úverov
(1)
Financovanie dovozných úverov Eximbankou je priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie dovozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb.
(2)
Pri financovaní dovozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky.
§ 22
Poisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže poisťovať
a)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
b)
krátkodobé vývozné úvery proti politickým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
c)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery určené na podporu investovania vývozcov v zahraničí proti politickým a komerčným rizikám, ktoré tam môžu vzniknúť,
d)
krátkodobé vývozné úvery proti komerčnému riziku spôsobenému zahraničným odberateľom,
e)
zvýhodnené vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine.
(2)
Pri poisťovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom; pri poisťovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).
§ 23
Zaisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže v súlade so zaisťovateľskými metódami
a)
dať sa pri poisťovaní zaistiť zaisťovateľmi na tuzemskom a medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
b)
zaisťovať obchodné aktivity vývozcov súvisiace s vývozom.
(2)
Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a) vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou zaistenie alebo poistenie na účely delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia a zaistenia podľa tohto zákona.
(3)
Pri zaisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcu sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia poisťovateľa.
§ 24
Ďalšie činnosti Eximbanky
(1)
Eximbanka je povinná v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine.
(2)
Eximbanka je oprávnená odoberať a využívať informácie o klientoch Eximbanky len v rozsahu potrebnom na účely financovania a poisťovania vývozných úverov z bázy dát právnickej osoby zriadenej ministerstvom a colnej štatistiky.7) Tieto právnické osoby sú povinné poskytnúť Eximbanke takéto informácie.
(3)
Eximbanka je oprávnená poskytnúť informácie získané podľa odseku 2 aj právnickej osobe založenej podľa odseku 6.
(4)
Eximbanka pri svojej činnosti podľa tohto zákona
a)
využíva informácie spracované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami týchto zastúpení a misiami za vopred dohodnutých podmienok s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
poskytuje poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu.
(5)
Eximbanka ďalej môže
a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
uzatvárať zmluvu o otvorení akreditívu a potvrdzovať akreditívy,9)
d)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,10)
e)
prijať finančný úver v eurách alebo v inej mene od banky alebo od finančnej inštitúcie,
f)
priamo financovať, refinancovať alebo spolufinancovať krátkodobý úver, strednodobý úver a dlhodobý úver pre vývozcu alebo dovozcu na nákup tovarov alebo služieb od tuzemských dodávateľov a poskytnúť finančný úver v eurách alebo v inej mene na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu,
g)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka; celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 25 % vlastných zdrojov financovania Eximbanky,
h)
vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu,10a)
i)
investovať do finančných nástrojov11) z vlastných zdrojov financovania,
j)
poisťovať a zaisťovať pohľadávky vývozcov proti komerčným rizikám,
k)
viesť klientské účty a účty pre holdingové fondy slúžiace na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu,11aa)
l)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,
m)
obchodovať na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
n)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)
o)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.
(6)
Eximbanka môže zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády.
§ 25
Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá obozretného vykonávania činností uvedených v § 2, ktoré určí ministerstvo.
§ 26
Ručenie štátu
Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté podľa tohto zákona bezpodmienečne a neodvolateľne okrem záväzkov vzniknutých z poistenia a zaistenia obchodovateľných rizík.
§ 27
Záruky Eximbanky
Eximbanka môže poskytovať záruky za vývoz alebo záruky za dovoz podľa podmienok poskytovania záruk schválených Radou banky.
§ 28
Zdroje financovania
(1)
Zdroje financovania Eximbanky sú
a)
vlastné zdroje financovania tvorené
1.
základným imaním,
2.
fondmi uvedenými v § 29 ods. 1,
3.
výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia,
4.
výsledkom hospodárenia minulých rokov,
b)
cudzie zdroje financovania tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.
(2)
Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra. O zvýšení a znížení základného imania, o spôsobe zvýšenia základného imania a o spôsobe použitia zdrojov získaných znížením základného imania rozhoduje vláda na návrh Rady banky po predchádzajúcom vyjadrení Dozornej rady a ministerstva.
(3)
Exekúcii podľa osobitného predpisu12) nepodliehajú:
a)
nehnuteľný majetok Eximbanky,
b)
finančné nástroje vo vlastníctve Eximbanky a majetkové účasti Eximbanky v iných právnických osobách,
c)
prostriedky určené na financovanie vývozných úverov, financovanie dovozných úverov, poisťovanie vývozných úverov, zaisťovanie vývozných úverov, poskytovanie záruk a na poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám,
d)
pohľadávky Eximbanky voči bankám, finančným inštitúciám, vývozcom, dovozcom, zahraničným odberateľom a zahraničným dodávateľom.
§ 29
Fondy
(1)
Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a)
rezervný fond,
b)
fond na financovanie vývozných úverov,
c)
fond na financovanie dovozných úverov,
d)
fond na záruky,
e)
fond na krytie obchodovateľných rizík,
f)
fond na krytie neobchodovateľných rizík,
g)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)
Spôsob tvorby fondov uvedených v odseku 1, ich výšku a spôsob ich použitia určujú pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak v priebehu roka vznikne potreba zvýšenia finančných prostriedkov v niektorom z fondov uvedených v odseku 1, môže na účel jeho doplnenia Dozorná rada na návrh Rady banky schváliť presun finančných prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1.
(3)
Fondy uvedené v odseku 1 písm. b), d) a f) možno doplniť dotáciami z výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré sa stávajú trvalou súčasťou týchto fondov; na tieto dotácie sa nevzťahuje odsek 2.
(4)
Eximbanka tvorí sociálny fond podľa osobitného predpisu.12a) Sociálny fond nie je súčasťou vlastných zdrojov financovania Eximbanky.
§ 30
Úhrada úrokových rozdielov
(1)
Výška úhrady úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predstavuje sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi zúčtovanými úrokovými výnosmi z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky zníženými o úrokové výnosy rovnajúce sa fixnej prirážke vo výške 100 bázických bodov z úrokovej sadzby použitej pri financovaní týchto vývozných úverov a zúčtovanými úrokovými nákladmi na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky, poplatkami zmluvne dohodnutými medzi veriteľom a Eximbankou spojenými so získaním týchto zdrojov a nákladmi na tvorbu rezerv a opravných položiek podľa osobitného predpisu.12b)
(2)
Žiadosť o úhradu úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predkladá Eximbanka ministerstvu do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo vykonáva úhradu úrokových rozdielov ročne, a to do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti o úhradu úrokových rozdielov za predchádzajúci kalendárny rok; ustanovenie osobitného predpisu12c) o nemožnosti použitia dotácie sa na úhradu úrokových rozdielov nevzťahuje.
Rezervy
§ 30a
(1)
Eximbanka tvorí
a)
rezervy z poisťovacích činností
1.
technickú rezervu na poistné budúcich období,
2.
technickú rezervu na poistné plnenie,
3.
technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poisťovaní vývozných úverov,
4.
ďalšie technické rezervy,
b)
ostatné rezervy.
(2)
Technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) sa používajú na úhradu záväzkov Eximbanky voči poisteným, ak nie sú uspokojené zo zaistenia.
(3)
Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu môže Eximbanka vytvárať, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť z rezervy podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu.
§ 30b
(1)
Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie. Jej výška sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv. Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva na neukončené riziká sa tvorí, ak predpísané poistné, ktoré sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie, nie je dostatočné na krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy.
(2)
Technická rezerva na poistné plnenie je určená na poistné plnenie z poistných udalostí
a)
nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ktoré neboli v tomto účtovnom období vybavené,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(3)
Výška technickej rezervy na poistné plnenie sa určuje ako súhrn technických rezerv na poistné plnenie vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku technickej rezervy na poistné plnenie nemožno určiť uvedeným spôsobom, použijú sa matematickoštatistické metódy.
(4)
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poisťovaní vývozných úverov sa tvorí z tej časti poistného, ktorá je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení budúcich rokov. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poisťovaní vývozných úverov sa určuje metódou kvalifikovaného odhadu, a to podľa objemu poistného a poistného rizika, vyplývajúceho z uzavretých poistných zmlúv a spôsobu ich zaistenia.
(5)
Podrobnosti tvorby a použitia rezerv určujú pravidlá tvorby a použitia rezerv Eximbanky schválené Radou banky.
§ 31
Rozpočet
(1)
Eximbanka vypracúva návrh svojho rozpočtu na každý rozpočtový rok, ktorý po dohode s ministerstvom predkladá vláde. Eximbanka predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh svojho rozpočtu na rozpočtový rok so stanoviskom vlády v termínoch ustanovených na predkladanie návrhu štátneho rozpočtu na každý rozpočtový rok. Súčasťou návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok je návrh obchodno-finančného plánu Eximbanky na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Ak 1. januára rozpočtového roka nemá Eximbanka schválený rozpočet, hospodári podľa predbežného rozpočtu. Predbežný rozpočet je rozpočet Eximbanky, ktorý Eximbanka po dohode s ministerstvom predložila vláde (§ 6 ods. 5).
(3)
Rozpočtové výnosy a náklady Eximbanky realizované v rámci predbežného rozpočtu sa považujú za výnosy a náklady realizované podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(4)
Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované prevádzkové výnosy po zohľadnení rezerv a opravných položiek, môže so súhlasom ministerstva prekročiť rozpočtované prevádzkové náklady v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované prevádzkové výnosy. Ak boli v rozpočte Eximbanky rozpočtované náklady na úlohy alebo činnosti, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať, môže Eximbanka použiť tieto prostriedky na úhrady výdavkov na úlohy, na ktoré neboli v rozpočte zabezpečené prostriedky. Presun týchto prostriedkov sa môže uskutočniť až po schválení ministerstvom.
(5)
Eximbanka je povinná predkladať požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych finančných aktív na ďalší rozpočtový rok v termínoch a v rozsahu určených ministerstvom na zostavenie štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.
§ 32
Hospodárenie
(1)
Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(2)
Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza náklady na svoju činnosť. Výsledok hospodárenia sa používa na dopĺňanie fondov uvedených v § 29 a na odvod do štátneho rozpočtu. Z výsledku hospodárenia možno zvýšiť základné imanie Eximbanky podľa § 28 ods. 2.
§ 33
Účtovníctvo
Eximbanka je povinná
a)
viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný predpis,13)
b)
účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia,
c)
viesť v účtovníctve finančné prostriedky vo fondoch uvedených v § 29 ods. 1 písm. b), d) a f) získané dotáciami podľa § 29 ods. 3 oddelene od ostatných finančných prostriedkov v týchto fondoch.
§ 34
Účtovná závierka a výročná správa
(1)
Eximbanka zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje výročnú správu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu13) v registri účtovných závierok.13a)
(3)
V prílohe účtovnej závierky sa uvedú údaje osobitne za oblasť financovania vývozných úverov a dovozných úverov, osobitne za oblasť poisťovania rizík a zaisťovania rizík z financovania vývozných úverov.
§ 35
Audít účtovnej závierky a výročnej správy
(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom,2) ktorý overuje aj súlad údajov vo výročnej správe s údajmi vykázanými v účtovnej závierke a údaje v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch požadovaných ministerstvom podľa § 19 ods. 3.
(2)
Náklady spojené s výkonom audítora hradí Eximbanka.
§ 35a
Výbor pre audit
(1)
Výbor pre audit vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.13b) Štatút výboru pre audit schvaľuje Dozorná rada.
(2)
Výbor pre audit má troch členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ministerstvo, pričom členom výboru pre audit môže byť aj člen Dozornej rady s výnimkou predsedu Dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú jeho členovia. Aspoň jeden člen výboru pre audit musí mať minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s Eximbankou alebo jej dcérskou právnickou osobou (§ 24 ods. 6), členmi Rady banky a audítorom Eximbanky a ani im nie je blízkou osobou19) a nemá žiadny príjem od Eximbanky alebo jej dcérskej právnickej osoby okrem odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady alebo člena výboru pre audit.
(3)
Člen výboru pre audit nemôže byť členom Rady banky. Na člena výboru pre audit, ktorý nie je členom Dozornej rady, sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 5.
(4)
Funkčné obdobie členov výboru pre audit je šesť rokov. Členstvo vo výbore pre audit môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou. Člen výboru pre audit môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia.
(5)
Člen výboru pre audit sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu. Členstvo vo výbore pre audit zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov výboru pre audit pod dvoch, zaniká členstvo vo výbore pre audit až vymenovaním nového člena výboru pre audit.
(6)
Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
(7)
Členom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.
§ 36
Štátny dozor a vládny audit
(1)
Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo kontrolovaním dodržiavania
a)
tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
pravidiel určených podľa § 25.
(2)
Ministerstvo vykonáva vládny audit hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru postupuje ministerstvo primerane podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.14) Pri výkone vládneho auditu postupuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.14a)
(4)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky, je oprávnené uložiť
a)
niektoré z týchto opatrení:
1.
obmedziť alebo pozastaviť niektorú činnosť,
2.
limitovať prevádzkové náklady,
3.
zastaviť vyplácanie odmien,
4.
navrhnúť odvolanie vedúcich pracovníkov;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 300 000 eur.
(5)
Opatrenia a pokuty podľa odseku 4 možno uložiť aj súbežne.
(6)
Uložením opatrenia alebo pokuty podľa odseku 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných predpisov.
(7)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(8)
Opatrenie alebo pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(9)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 4 písm. b) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)
(10)
Ak je predmetom štátneho dozoru kontrola dodržiavania tohto zákona pri vykonávaní činností podľa § 2 písm. a) až d) a kontrola dodržiavania pravidiel určených podľa § 25, ministerstvo je oprávnené prizvať zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa môžu na takomto štátnom dozore zúčastniť na zmluvnom základe.
(11)
Ministerstvo je oprávnené zúčastniť sa na rokovaniach orgánov Eximbanky, na ktorých sa prerokúvajú výsledky výkonu štátneho dozoru alebo ročnej účtovnej závierky.
(12)
Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa § 18 ods. 5.
(13)
Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu Eximbanky podľa osobitného predpisu16) nie je týmto zákonom dotknutá.
Ochrana údajov a informácií
§ 37
(1)
Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä na informácie o uskutočnených obchodoch a stavoch na účtoch podľa § 24 ods. 5 písm. k), sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Tieto informácie je Eximbanka povinná chrániť pred zneužitím, vyzradením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, môže Eximbanka poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn. Zmluvy uzavreté v pôsobnosti Eximbanky pri vykonávaní činností podľa § 2, ktoré obsahujú informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, sa nezverejňujú.
(2)
Na účely tejto časti zákona sa za klienta Eximbanky považuje aj právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca, osoba, s ktorou Eximbanka rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Eximbanky, a tiež osoba, o ktorej Eximbanka dostala údaje od banky, poisťovne alebo zaisťovne alebo údaje z registra bankových úverov a záruk podľa § 18 ods. 3.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky, poisťovne, zaisťovne, obchodné meno klienta alebo meno a priezvisko klienta. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií o klientoch Eximbanky na písomné vyžiadanie bánk, poisťovní alebo zaisťovní, s ktorými má Eximbanka uzatvorené zmluvy týkajúce sa vykonávania činností podľa § 2, ak požadované informácie sú nevyhnutné na realizáciu týchto zmlúv. Správu o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, je Eximbanka oprávnená podať osobám povereným výkonom štátneho dozoru nad činnosťou Eximbanky.
(4)
Pri ochrane informácií a údajov podľa odseku 1 postupuje Eximbanka rovnako ako pri ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Skutočnosti týkajúce sa klienta poskytne Eximbanka len na písomné vyžiadanie v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.17) Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže Eximbanka príslušnú záležitosť identifikovať. Za podanie informácie o skutočnostiach týkajúcich sa klienta patrí Eximbanke úhrada.
(5)
Člen Rady banky, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky, a členovia Dozornej rady sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu tejto funkcie.
(6)
Zamestnancov Eximbanky môže v nevyhnutných prípadoch zbaviť povinnosti mlčanlivosti generálny riaditeľ. Členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.
(7)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zboru poradcov vymenovaných generálnym riaditeľom podľa § 14 ods. 4 a pre členov orgánov a zamestnancov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6. Z dôvodov verejného záujmu ich môže tejto povinnosti zbaviť generálny riaditeľ.
(8)
Eximbanka je povinná archivovať doklady o uskutočňovaných obchodoch podľa osobitného predpisu.18)
(9)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky na účely automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu.18a)
§ 38
(1)
Eximbanka je povinná zabezpečiť ochranu údajov a spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou.
(2)
Eximbanka je povinná raz ročne zabezpečiť overenie bezpečnosti informačného systému.
§ 39
(1)
Eximbanka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 40) s výnimkou odseku 2, obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientmi.
(2)
Eximbanka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne Rada banky na základe rozboru príslušného obchodného prípadu a finančnej situácie žiadateľa.
§ 40
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k Eximbanke, sa považujú
a)
členovia Rady banky,
b)
členovia Dozornej rady,
c)
osoby blízke19) osobám uvedeným v písmenách a) a b),
d)
členovia zboru poradcov,
e)
členovia riadiacich a kontrolných orgánov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Eximbanka môže financovať vývozné úvery len tým klientom, ktorí majú s bankou3) alebo s pobočkou zahraničnej banky,4) v ktorej majú otvorené účty, uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa klient zaviaže, že táto banka3) alebo pobočka zahraničnej banky4) je oprávnená poskytnúť o ňom informácie potrebné na rozhodnutie Eximbanky o financovaní vývozného úveru. Banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) sú povinné tieto informácie poskytnúť Eximbanke na jej žiadosť.
(2)
Eximbanka je oprávnená overovať
a)
účelovosť využitia prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov bankami3) alebo pobočkami zahraničných bánk,4)
b)
použitie prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov prostredníctvom bánk3) alebo pobočiek zahraničných bánk.4)
(3)
Na účely podľa odseku 2 sú banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) povinné poskytovať Eximbanke požadované doklady a informácie.
(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.
§ 41a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 42
(1)
Rozpočet Eximbanky na rok 1997 schváli vláda najneskôr do 1. augusta 1997.
(2)
Príjmy a výdavky Eximbanky uskutočnené do schválenia rozpočtu Eximbanky podľa odseku 1 sa zúčtujú s rozpočtom Eximbanky po jeho schválení.
§ 42a
(1)
Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady vymenovaného vládou pred 1. júlom 2000 sa končí 1. júla 2000.
(2)
Zostatky dovozného fondu na financovanie dovozných úverov a záručného fondu k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na záruky tvoreného podľa § 30 ods. 1 písm. b).
(3)
Zostatky fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov zo vzťahov devízových operácií na kapitálových trhoch a fondu na vyrovnávanie kurzových strát pri poisťovaní zahraničných bánk a poddodávateľov konečnej dodávky k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch podľa § 30 ods. 2 písm. b).
§ 42b
(1)
Osoby, ktoré podľa doterajších predpisov vykonávajú funkciu guvernéra, viceguvernéra alebo ďalšieho člena Rady banky, sa od účinnosti tohto zákona považujú za generálneho riaditeľa, námestníka generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky podľa tohto zákona.
(2)
Podmienky úverového poistenia Eximbanky vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za podmienky vydané v súlade s týmto zákonom.
(3)
Pri tvorbe a použití rezerv v roku 2004 sa postupuje v súlade s § 30a.
§ 42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Eximbanka je povinná do 30. júna 2009 zosúladiť svoje právne vzťahy s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 s výnimkou podľa odseku 2.
(2)
Počet členov Rady banky a počet členov Dozornej rady sa musí zosúladiť s ustanoveniami § 7 a 10 v znení účinnom od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2010.
(3)
Zostatky zverených zdrojov financovania Eximbanky k 31. decembru 2008 sú vlastnými zdrojmi financovania Eximbanky podľa tohto zákona.
(4)
Zostatok fondu na financovanie vývozných úverov k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na financovanie vývozných úverov podľa § 29 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5)
Zostatok fondu na krytie neobchodovateľných rizík k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na krytie neobchodovateľných rizík podľa § 29 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2009.
(6)
Úhrada úrokových rozdielov podľa § 30 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát vykoná za kalendárny rok 2009.
(7)
Ustanovenie § 31 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije pri vypracovaní návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok 2010.
(8)
Ustanovenie§ 32 ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije na vytvorený výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008.
§ 42d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Eximbanka je povinná do 31. decembra 2019 zosúladiť svoje úverové podmienky a podmienky úverového poistenia s ustanoveniami § 20 ods. 2, § 21 ods. 2 a § 22 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2019.
§ 42e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. októbra 2019
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/1997 Z. z. o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
§ 43
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových poisťovní členských štátov konajúcich v mene štátu alebo s jeho podporou alebo štátnych orgánov konajúcich za takéto inštitúcie, v prípade spoločných záruk na zmluvu zahrňujúcu jednu alebo viac subdodávateľských zmlúv v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 15).
2.
Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 28) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4).
3.
Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).
1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
1a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1aaa)
§ 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).
4b)
Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2016/867.
5)
§ 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
6)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
7)
§ 3 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.
8)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
9)
§ 682 až 691 a § 762 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 12a zákona č. 392/2015 Z. z. v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
11)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11aa)
Čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Čl. 43 až 46 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom znení.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13b)
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14a)
§ 35a až 35g a § 36 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
18a)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.