74/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1997 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. marca 1997,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 12 znie:
„(12)
Za stavby uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) zákona sa nepovažujú stavby uvedené v § 9 ods. 1 písm. a) až f) zákona, ktoré nie sú svojím účelom určené na podnikanie, aj keď sa v nich alebo v ich časti vykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť, alebo sa využívajú na prenájom.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Sergej Kozlík v. r.