67/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 30.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
ZÁKON
z 12. februára 1997
o ochrane nefajčiarov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je vytvoriť podmienky na ochranu ľudí pred vznikom závislosti od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré sú osobitným druhom toxikománie a poškodzujú zdravie fajčiarov, ale aj nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
tabakovými výrobkami výrobky určené na fajčenie, šnupanie, žutie, ktoré sú celé alebo čiastočne vyrobené z tabaku,1) a to najmä cigarety, cigary, „cigarillos“, cigaretový tabak, fajkový tabak, šnupací tabak, žuvací tabak, „snuff“ (jemne nasekaný vlhký tabak vo voľnej forme alebo upravený do vrecúšok),
b)
balením tabakových výrobkov také balenie, v akom sa výrobok predáva konečnému spotrebiteľovi,
c)
reklamou reklama2) tabakových výrobkov na obchodné účely,
d)
obchodným označením označenie, ktoré sa nachádza na balení tabakových výrobkov bez ohľadu na to, či je registrované alebo nie, a tiež jeho rozpoznateľná napodobenina,
e)
fajčiarňou uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť, ktorá je určená na fajčenie,
f)
fajčiarskym priestorom iný, spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je dovolené fajčiť,
g)
verejne prístupnými priestormi všetky priestory určené na bežné využívanie alebo na činnosti v oblasti týkajúcej sa zdravia, starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania, dopravy, obchodu, športu, rekreácie a kultúry, administratívnej práce,
h)
pracoviskom priestor podľa osobitných predpisov,3)
i)
dechtom suchý kondenzát dymu tabakových výrobkov bez nikotínu,
j)
škodlivými látkami látky obsiahnuté v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte so škodlivým účinkom na ľudský organizmus,
k)
informačným nosičom všetky prostriedky, ktoré sprostredkúvajú reklamu slovom, písmom alebo obrazom.
DRUHÁ ČASŤ
§ 3
Zákaz reklamy tabakových výrobkov
(1)
Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu4) a ďalej
a)
na všetkých druhoch informačných nosičov,
b)
formou darčekov a na predmetoch určených deťom a mládeži,
c)
rozdávaním tabakových výrobkov deťom a mládeži.
(2)
Vymedzenie, čo nie je reklamou tabakových výrobkov, určuje osobitný predpis.5) Ďalej reklamou podľa tohto zákona nie je
a)
označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,
b)
označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho obchodnou značkou,
c)
vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom,
d)
informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,
e)
rozdávanie výrobkov na rokovaniach súvisiacich s výrobou a predajom tabakových výrobkov.
TRETIA ČASŤ
OZNAČOVANIE TABAKOVÝCH VÝROBKOV
§ 4
Varovné označenie a dodatočné varovanie
(1)
Každé balenie tabakových výrobkov a všetkých druhov tabaku musí mať na viditeľnom mieste varovné označenie s upozornením na škodlivosť fajčenia (ďalej len „varovné označenie“) „Varovanie ministra zdravotníctva: Fajčenie vážne ohrozuje Vaše zdravie“.6)
(2)
Varovné označenie sa musí každých 12 mesiacov doplniť iným dodatočným varovaním, ktoré fajčiarov upozorní na rozličné zdravotné riziká.
(3)
Návrhy textov upozornení na škodlivosť fajčenia s dodatočným varovaním (ods. 2) schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Varovné označenie o škodlivosti fajčenia musí byť uvedené na každom spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov predávanom v Slovenskej republike vrátane tabakových výrobkov dovezených zo zahraničia a musí byť uvedené formou zrozumiteľnou spotrebiteľovi.
(5)
Varovné označenie, ktoré musí byť napísané tlačenými písmenami, viditeľne sa odlišujúcimi od podkladovej farby, a musí byť za bežných podmienok ľahko čitateľné,
a)
do 31. decembra 1998 môže byť umiestnené na jednej z úzkych strán balenia tabakových výrobkov,
b)
od 1. januára 1999 musí byť umiestnené na prednej alebo na zadnej strane balenia tabakových výrobkov,
c)
nesmie byť umiestnené na mieste, kde sa balenie otvára alebo kde sa pri otváraní poškodí,
d)
plocha jeho nápisu musí predstavovať najmenej 10 % z plochy balenia,
e)
na iných druhoch balenia tabakových výrobkov alebo tabaku musí byť umiestnené na dobre viditeľnom mieste.
§ 5
Škodlivé látky
(1)
Horná hranica obsahu dechtu nesmie presahovať
a)
od 1. decembra 1998 15 mg v 1 cigarete (ďalej len „mg/cig.“),
b)
od 1. januára 2001 12 mg/cig.
(2)
Obsah nikotínu nesmie od 1. januára 1998 presahovať 1,2 mg/cig.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBMEDZENIA A ZÁKAZY
§ 6
Predaj tabakových výrobkov
(1)
Predaj tabakových výrobkov je povolený v
a)
špecializovaných predajniach, v ktorých sa predávajú tabakové výrobky,
b)
stánkoch so stálym stanovišťom na predaj tlače (novinové stánky),
c)
špecializovaných oddeleniach obchodných domov,
d)
kaviarňach, pivárňach, vinárňach, baroch a zariadeniach verejného stravovania,
e)
hoteloch a iných zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie s výnimkou študentských domovov a domovov mládeže.
(2)
Zakazuje sa predávať
a)
tabakové výrobky v špecializovaných predajniach potravín a v predajniach s tovarom určeným pre deti a mládež,
b)
tabakové výrobky vo všetkých druhoch zdravotníckych zariadení, školských zariadení, škôl a zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež,
c)
cigarety v automatoch a na dobierku,
d)
balenie cigariet s obsahom menším ako 10 ks.
(3)
Zakazuje sa predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov.
(4)
Každý, kto predáva tabakové výrobky, je povinný odoprieť ich podanie alebo predaj osobe, o ktorej možno mať pochybnosť, či spĺňa podmienku veku (ods. 3), kým jej splnenie nepreukáže úradným dokladom.
§ 7
Zákaz fajčenia
(1)
Zakazuje sa fajčiť
a)
v prostriedkoch osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej hromadnej dopravy osôb, v čakárňach a prístreškoch na zastávkach hromadnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich,
b)
pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
c)
na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých verejných priestoroch,
d)
v pracovných miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari,
e)
v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň) pre zamestnancov, výnimočne pre pacientov,
f)
v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, škôl, vysokých škôl a v zariadeniach slúžiacich na prípravu na povolanie a v zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň) pre pedagógov, na vysokých školách aj pre študentov,
g)
v kultúrnych zariadeniach a uzavretých športových zariadeniach s výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň),
h)
vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií,
i)
v priestoroch zariadení spoločného stravovania s výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň). Tam, kde nie je stavebne oddelená časť pre fajčiarov od časti pre nefajčiarov, zakazuje sa fajčiť v čase určenom na výdaj raňajok, obedov a večerí,
j)
v priestoroch cukrární a rýchleho stravovania.
(2)
Zákaz fajčenia na pracoviskách organizácií ustanovuje osobitný predpis.7)
(3)
Obce môžu vo svojich územných obvodoch všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie tabakových výrobkov aj v iných verejne prístupných priestoroch.
§ 8
Fajčenie v stravovacích zariadeniach
V reštauráciách a podnikoch, kde sa podáva jedlo, musí byť aspoň 50 % priestoru vyhradeného pre nefajčiarov. Prevádzkovatelia týchto zariadení sú povinní viditeľne označiť priestor, ktorý je vyhradený pre nefajčiarov. Tento priestor musí mať primerané vetranie (ventiláciu).
§ 9
Úlohy fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb
(1)
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné
a)
utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu,
b)
kontrolovať dodržiavanie zákazov a obmedzení obsiahnutých v § 6 až 8.
(2)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré predávajú tabakové výrobky, sú povinné upozorniť verejnosť na zákaz obsiahnutý v § 6 ods. 3 oznámením.
PIATA ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú:
a)
Slovenská obchodná inšpekcia,8)
b)
okresné úrady,9)
c)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,10)
d)
štátne zdravotné ústavy,11)
e)
obce,12)
f)
príslušné zložky Železníc Slovenskej republiky,13)
g)
inšpektoráty bezpečnosti práce.14)
§ 11
Ukladanie pokút
(1)
Za porušenie ustanovení tohto zákona ukladajú orgány poverené kontrolou dodržiavania tohto zákona pokuty. Výška pokuty sa určí podľa závažnosti a miery zavinenia s prihliadnutím na to, či ide o opakované porušenie ustanovení tohto zákona (§ 10),
a)
fyzickým osobám do 500 Sk,
b)
pri maloobchodnom predaji tabakových výrobkov a právnickým osobám [s výnimkou právnických osôb podľa písm. c)] od 500 Sk do 100 000 Sk,
c)
výrobcom a dovozcom tabakových výrobkov pri veľkoobchodnej činnosti od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk.
(2)
Fyzickým osobám možno pokuty uložiť v blokovom konaní za podmienok ustanovených osobitnými právnymi predpismi.15)
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ukladanie sankcií podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok).16)
§ 12
Výnos z pokút za porušenie tohto zákona uložených
a)
Slovenskou obchodnou inšpekciou, okresným úradom, Slovenskou poľnohospodárskou inšpekciou a inšpektorátom bezpečnosti práce je príjmom štátneho rozpočtu,
b)
štátnym zdravotným ústavom je príjmom Štátneho fondu zdravia,
c)
obcou je príjmom rozpočtu obcí,
d)
príslušnou organizačnou zložkou železníc je príjmom Železníc Slovenskej republiky.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Odstránenie reklamy tabaku a tabakových výrobkov, ako aj dopredaj zásob tabakových výrobkov predávajúcimi v predajných miestnostiach, kde podľa tohto zákona nie je povolený predaj, musí sa skončiť najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 14
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
2)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
4)
§ 6 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
5)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
6)
§ 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 417/1991 Zb.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
14)
Zákon č. 174/1968 Zb. o Štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z.
15)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.