58/1997 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
zo 6. februára 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V texte zákona sa slová „okresný úrad“, „územie okresu“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „krajský úrad“, „územný obvod kraja“ v príslušnom tvare a slová „obvodný úrad“, „územie obvodu“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“, „územný obvod okresu“ v príslušnom tvare.
2.
§ 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Stavbu pozemnej komunikácie, v ktorej rámci sa buduje cesta a zároveň miestna komunikácia alebo účelová komunikácia, povoľuje špeciálny stavebný úrad príslušný pre pozemnú komunikáciu, ktorá v stavbe prevažuje vecným rozsahom stavebných prác. V pochybnostiach o príslušnosti rozhoduje ministerstvo. Na konanie o určenie príslušnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
3.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ministerstvo vydať rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete [§ 3 ods. 3 písm. d)] iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej doterajší správca alebo vlastník. So súhlasom ministerstva sa prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii na obce môže vykonať bezodplatne. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
4.
V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,“.
5.
V § 6 odseku 6 sa v prvej vete slová „distribúciu, predaj a výmenu“ nahrádzajú slovami „distribúciu a predaj“.
6.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) je zakázané umiestňovať reklamné zariadenia.3) Informačné a propagačné zariadenia je zakázané umiestňovať v stredných deliacich pásoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
7.
V § 8 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
8.
V § 8 novooznačený odsek 12 znie:
„(12)
Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje krajský úrad, na ktorého území sa podujatie začína, a to po dohode s dotknutými krajskými úradmi a krajskými dopravnými inšpektorátmi.1b) Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec.“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak nadmerná preprava celkovej hmotnosti nad 60 t má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie železničnej dráhy od dráhového správneho úradu. Ak nadrozmerná preprava výšky nad 4,0 m má prechádzať pod trolejovým vedením, dopravca je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie trolejového vedenia mestskej hromadnej dopravy od jeho správcu alebo vlastníka. Na konanie o udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
(14)
Ak dopravca nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú a nadrozmernú prepravu zaplatil, colný orgán neprepustí na hraničnom priechode vozidlo zahraničného dopravcu, u ktorého bola zistená nadmerná alebo nadrozmerná preprava.“.
10.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1).“.
11.
V § 22a sa v úvodnej vete za slová „Cestný správny orgán“ vkladajú slová „a obec“ a slovo „uloží“ sa nahrádza slovom „uložia“.
12.
V § 22a písmene g) sa bodka na konci textu nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená h) a ch), ktoré znejú:
„h)
nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pre nadmernú a nadrozmernú prepravu,
ch)
umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.
13.
V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) alebo umiestni na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy.“.
14.
V § 24 písmeno n) znie:
„n)
určia podrobnosti na umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na diaľniciach, cestách, miestnych komunikáciách a v ich ochranných pásmach.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 odseku 2 sa slová „s okresným úradom“ nahrádzajú slovami „s krajským úradom“.
2.
V § 28 písmene a) sa na konci textu vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a tarify,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:
„12a)
§ 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.“.
3.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Oprávnenia dopravcu
(1)
Dopravca je prostredníctvom vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly alebo organizáciou prepravy oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy a prevádzky dopravy na dráhe. Tieto osoby môžu
a)
vylúčiť na najbližšej stanici alebo zastávke z prepravy osobu, ktorá nedodržiava prepravný poriadok, pokyny a príkazy dopravcu, zdržiava sa v dráhovom vozidle neoprávnene alebo svojím správaním narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu, znečisťuje dráhové vozidlo alebo inak obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b)
vylúčiť z prepravy cestujúceho s batožinou alebo s jeho domácim zvieraťom, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak ohrozujú zdravie cestujúcich,
c)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatiť cestovné a úhradu [§ 46a ods. 2 písm. g)], alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady.“.
4.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Podrobnosti prepravy osôb, zvierat a vecí upravuje prepravný poriadok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.13a) V prepravnom poriadku sa uvedie,
a)
za akých podmienok možno s dopravcom uzavrieť zmluvu o preprave osôb alebo zmluvu o preprave vecí,13b)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
rozsah práv a povinností cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí pri preprave,
d)
podmienky prepravy detí, zdravotne postihnutých osôb, príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,13c)
e)
rozsah zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy a z toho vyplývajúce nároky cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí, najmä náhrada škody, vrátenie cestovného a zľavy na cestovnom,
f)
požiadavky na odosielateľov vecí (zásielok).
(3)
Prepravné poriadky sa vyhotovujú podľa vzorového prepravného poriadku, ktorý ustanoví ministerstvo pre každý druh dopravy na dráhe všeobecne záväzným právnym predpisom. V ňom tiež ustanoví, ktoré ustanovenia musia byť súčasťou každého prepravného poriadku dopravcu a ktoré ustanovenia môže dopravca upraviť podľa vlastných potrieb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a),13b) a 13c) znejú:
„13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
13b)
§ 760 a 765 Občianskeho zákonníka.
§ 610 Obchodného zákonníka.
13c)
§ 762 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
5.
Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podmienka uvedená v odseku l písm. c) sa nevzťahuje na prevádzkovanie vlečky a prevádzkovanie dopravy na vlečke.“.
6.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu nad označením § 46a znie:
„Práva a povinnosti cestujúcich
§ 46a
(1)
Cestujúci má právo
a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu dráhovým vozidlom, na ktoré má cestovný lístok, miestenku, a to do stanice alebo zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b)
na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do vlaku, ak toto miesto zaujme najneskôr 10 minút po odchode vlaku zo stanice, z ktorej miestenka platí,
c)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňuje prepravný poriadok alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým dráhovým vozidlom,
d)
požadovať od sprievodcu dráhového vozidla alebo od iného zamestnanca povereného organizáciou prepravy potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
e)
na vrátenie cestovného a úhrad za batožinu a domáce zvieratá alebo na náhradnú prepravu, ak sa preprava neuskutočnila alebo sa uskutočnila oneskorene, alebo dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, a to podľa prepravného poriadku dopravcu; právo na náhradu škody nie je tým dotknuté.
(2)
Cestujúci je povinný
a)
mať platný cestovný lístok pri nastúpení do dráhového vozidla, ak mu ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo dráhového vozidla, alebo bezprostredne po nastúpení do dráhového vozidla, ak ho vydáva vodič alebo sprievodca dráhového vozidla alebo ak sa cestovný lístok stáva platným až jeho označením v dráhovom vozidle, ako aj po celý čas prepravy a pri vystupovaní z dráhového vozidla,
b)
mať platnú miestenku v dráhovom vozidle, ktoré je na prepravu s miestenkou označené,
c)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval dráhové vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval dráhové vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich, vodiča ani sprievodcu dráhového vozidla,
d)
rešpektovať pokyny a príkazy vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla, alebo iného zamestnanca povereného výkonom kontroly, alebo organizáciou prepravy, ktoré smerujú na zaistenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy a prevádzky dopravy na dráhe,
e)
nastupovať do dráhového vozidla a vystupovať z neho iba v staniciach alebo na zastávkach, keď dráhové vozidlo nie je v pohybe, na električkovej, trolejbusovej a lanovej dráhe, len keď vodič alebo sprievodca dráhového vozidla dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo stanice alebo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla,
f)
zaplatiť cestovné a prepravné za batožinu a zvieratá podľa tarify, ako aj ďalšie úhrady za poškodenie alebo znečistenie dráhového vozidla podľa prepravného poriadku,
g)
preukázať sa platným cestovným lístkom na výzvu vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla, alebo iného zamestnanca povereného výkonom kontroly. Ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné a úhradu podľa odsekov 3 až 7 alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného.
(3)
Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom podľa odseku 2 písm. g) na železničnej dráhe je
a)
desaťnásobok cestovného bez príplatkov a zliav v prvom tarifnom pásme, ak cestujúci skutočnosť, že cestuje bez platného cestovného lístka, sprievodcovi ohlási bez vyzvania,
b)
stonásobok cestovného bez príplatkov a zliav v prvom tarifnom pásme, ak cestujúci skutočnosť, že cestuje bez platného cestovného lístka, sprievodcovi neohlási.
(4)
Úhrada podľa odseku 2 písm. g) sa neplatí v prípadoch, ak cestujúci nastúpi v stanici, v ktorej nie je výdajňa cestovných lístkov, alebo ak je výdajňa cestovných lístkov v čase odchodu dráhového vozidla zatvorená. Ostatné prípady, keď sa táto úhrada neplatí, ustanoví tarifa.
(5)
Ak cestujúci bez platného cestovného lístka nemôže preukázať svoju nástupnú stanicu, je povinný zaplatiť cestovné z východiskovej stanice vlaku do svojej cieľovej stanice. V prípade medzinárodnej verejnej osobnej dopravy je cestujúci povinný zaplatiť cestovné z pohraničnej priechodovej stanice do svojej cieľovej stanice.
(6)
Ak cestujúci nastúpi bez platnej miestenky do povinne miestenkového vlaku, je povinný zaplatiť miestenku a úhradu vo výške 100 Sk.
(7)
Úhrada pri nepreukázaní sa cestujúceho platným cestovným lístkom podľa odseku 2 písm. g) na električkovej, trolejbusovej a špeciálnej dráhe je stonásobok a na lanovej dráhe desaťnásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.“.
7.
Nadpis § 47 sa vypúšťa.
8.
V § 63, § 64 ods. 1 a § 66 ods.1 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovami „krajské úrady“ a v § 66 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.
9.
V § 74 bode 23 sa bodka na konci textu nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa body 24 až 29, ktoré znejú:
„24.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Ministerstva dopravy č. 98/1966 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 4/1976 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 152/1983 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 74/1985 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 357/1990 Zb.,
25.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1985 Zb.,
26.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 25 188/76-025 o Pravidlách technickej prevádzky železníc (registrovaná v čiastke 3/1977 Zb.),
27.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 25 110/77-025 o pravidlách technickej prevádzky lanových dráh (registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.),
28.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vlečiek (registrovaná v čiastke 27/1979 Zb.),
29.
Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh vydané Ministerstvom dopravy (registrované v čiastke 25/1970 Zb.) v znení úpravy č. 10461/70-SMD vydanej Ministerstvom dopravy, v znení úpravy č. 8632/72-25 vydanej Federálnym ministerstvom dopravy (registrovanej v čiastke 7/1972 Zb.) a úpravy č. 12445/77 vydanej Federálnym ministerstvom dopravy (registrovanej v čiastke 12/1977 Zb.).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odseku 4 sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „krajov“.
2.
V § 20 ods. 5 písmene e) sa vypúšťajú slová „osvedčenie o schválení vzorky obalu na prepravu nebezpečných vecí“.
3.
V § 27 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
krajské úrady,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 28 ods. 1 písmene j) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „navrhuje“.
5.
V § 29 sa slová „Okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“ a vypúšťajú sa písmená e) a i).
Doterajšie písmená f) až ch) sa označujú ako písmená e) až h). V novooznačenom písmene e) sa slová „v okrese“ nahrádzajú slovami „v kraji“.
6.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Okresný úrad
Okresný úrad
a)
vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v okrese,
b)
prejednáva priestupky (§ 36),
c)
ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2), ak nejde o medzinárodnú cestnú dopravu,
d)
zisťuje finančnú spoľahlivosť dopravcu a vydáva o tom potvrdenie (§ 22),
e)
vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie na podnikanie v cestnej doprave podľa osobitného predpisu.2)“.
7.
V § 35 ods. 1 písmene ch) sa slová „(§ 19)“ nahrádzajú slovami „(§ 19 a 20)“.
8.
§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pri preprave nebezpečných vecí nezabezpečí, aby vodič mal vo vozidle sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o školení a skúške osádky vozidla, ako aj potvrdenie o dopravno-psychologickom vyšetrení [§ 20 ods. 5 písm. e)].“.
9.
V § 36 ods. 2 sa za slová „odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a písm. e)“.
10.
V § 38 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“.
11.
V § 40 ods. 1 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovami „krajské úrady“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky č. 123 až 132.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.